9 Kasm 2010 SALI

Resm Gazete

Say : 27754

YNETMELK

Gazikent niversitesinden:

GAZKENT NVERSTES YABANCI DL ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gazikent niversitesi Yabanc Dil Eitim ve retim Ynetmeliinin 6 nc maddesinden sonra gelmek zere aadaki 6/A maddesi eklenmitir.

zel renciler

MADDE 6/A (1) Herhangi bir yksekretim kurumuna kaytl olmayan kiiler, yabanc dil renmek amacyla hazrlk snfna zel renci olarak kayt yaptrabilir. zel rencilerin kabul artlar ve kabul edilecek renci says niversitenin yetkili kurullar tarafndan belirlenir. zel rencilerden Senato tarafndan belirlenen ve Mtevelli Heyete onaylanan miktarda renim creti alnr.

(2) zel rencilerin, niversitenin hazrlk snf rencilerinin tabi olduklar btn kurallara uymalar ve derslerle ilgili btn ykmllkleri yerine getirmeleri gerekir. zel rencilere renci kimlik belgesi, diploma ve herhangi bir unvan verilmez. Ancak, bu rencilere talep etmeleri halinde yabanc dil eitimi aldklarna dair bir belge verilir.

(3) zel renciler; niversitede dzenlenen bilimsel toplantlara, konferanslara katlabilir ve ktphane, spor tesisleri, dil laboratuarlar ve internet eriimi gibi niversitenin imknlarndan yararlanabilirler.

(4) Btn artlarn yerine getirerek hazrlk snfn baaryla tamamlayan ve niversitenin herhangi bir programna kayt yaptran zel renciler, bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde yer alan artlar tamalar halinde hazrlk snfndan muaf saylrlar.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gazikent niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/9/2010

27706