9 Kasm 2010 SALI

Resm Gazete

Say : 27754

YNETMELK

Ankara niversitesinden:

ANKARA NVERSTES YALILIK ALIMALARI UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ankara niversitesi Yallk almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ankara niversitesine bal olarak kurulan Ankara niversitesi Yallk almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara niversitesi Yallk almalar Uygulama ve Aratrma Merkezi (YAAM)'ni,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Ankara niversitesi Rektrn,

d) niversite: Ankara niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar, Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Trkiye'de ve dnyada nfusa ilikin demografik deiiklikleri yakndan izlemek, yal bireylerin yaamlarn ekonomik, sosyal, kltrel, duygusal, fiziksel ve psikolojik ynlerden iyiletirecek programlar planlamak ve uygulamak,

b) Toplumun yal bireylerine yatrm yapabilmesini salayacak salk ve eitim hizmetlerinin eriilebilirliine ilikin sosyal politikalarn, sosyal devlet anlay ile yeniden gzden geirilmesi konusuna dikkat ekmek ve almalar yapmak,

c) Bu konuda sivil toplum rgtleri, kamu kurum ve kurulular ile ibirliini gelitirmek ve aratrmalar yapmak, bu aratrmalara Merkez aratrmaclarnn da katlmn salamak,

) Trkiye'de nfus iindeki oranlar gittike artan yal bireylerin evde ya da kurumda bakm ihtiyalarnn karlanmasna ynelik sertifikal eitim programlar dzenlemek,

d) Yal bireylerin yallk dnemine uyumlarn kolaylatran yurtdndaki uygulamalar incelemek ve Trkiye'ye zg modellerin gelitirilmesi iin nerilerde bulunmak,

e) Yallk konusunda yurtiinde ve yurt dnda yaplan almalar derlemek ve bunlar deerlendirmek; yaplmakta olan aratrmalara katlmak,

f) Yallk konusunda dokman ve envanter salamak amac ile kitap, gazete, dergi, bror, afi, ses ve grnt kaytlarndan oluan bir yallk ktphanesi ve dokmantasyon birimi kurmak,

g) Yallk ile ilgili kitap ve dergi yaymlayarak bu alanda alan uzmanlarn bilgi ve deneyimlerini paylamak ve kalc hale getirmek,

) Ulusal ve uluslararas toplantlar dzenleyerek, Merkezin faaliyet alann ilgilendiren konularda bilgi ve dnce paylamn gerekletirmek, elde edilen sonular kamuoyuna duyurmak.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar ayn yntemle grevlendirilebilir.

(2) Mdr, bu Ynetmelikte tanmlanan grevlerini yerine getirebilmek iin niversite retim elemanlar arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclar Mdrn verdii ileri yaparlar.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek,

c) Ynetim Kurulunun ald kararlar uygulamak,

) Her yln sonunda Rektre Merkezin almalar ile ilgili rapor vermek,

d) Ynetim Kurulunca hazrlanan bteyi Rektrle sunmak,

e) Merkez bnyesinde oluturulan alma gruplarnn faaliyetlerini dzenlemek, yrtmek, denetlemek,

f) Ynetim Kurulunun toplant gndemini belirlemek ve toplantya armak.

Ynetim kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve niversite Ynetim Kurulu tarafndan niversitedeki retim elemanlar arasndan seilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ye seilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda olaan olarak ayda bir kez toplanr. Gerekli grld hallerde olaanst olarak Mdrn ars ile daha sk toplanabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu aada belirtilen grevleri yerine getirir:

a) Merkezin almalar ile ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkez bnyesinde kurulacak alma gruplarn oluturmak,

c) Merkez almalar ile ilgili aratrma, inceleme, derleme ve yayn konularndaki proje ve talepleri deerlendirmek,

) Yurtii ve yurtd kurum ve kurulularla, vakf ve derneklerle ibirlii iinde ama ve grevlerine uygun proje, aratrma ve inceleme yapmak,

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak,

e) Mdrn nerecei dier konular grp karara balamak,

f) Bir sonraki yln btesini hazrlamak.

Danma kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; ilgili bilim dallarnda bilgi, deneyim ve eser sahibi uzman bilim insanlar ve istekleri halinde bu alanlarla ilgili almalarda bulunan kamu kurum-kurulularn temsil eden yeler ile sivil toplum temsilcilerinden oluur. Danma Kurulu, Ynetim Kurulunun teklifi zerine Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en ok on yeden oluur. Danma Kurulu, Mdrn yazl daveti zerine ylda en az bir defa toplanr ve salt ounluk aranmadan tavsiye niteliinde kararlar alr.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ankara niversitesi Rektr yrtr.