9 Kasm 2010 SALI

Resm Gazete

Say : 27754

YNETMELK

Ankara niversitesinden:

ANKARA NVERSTES SREKL ETM MERKEZ YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/10/2001 tarihli ve 24558 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ankara niversitesi Srekli Eitim Merkezi Ynetmeliinin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurulu ve ynetim

MADDE 4 ANKSEM aadaki organlardan oluur:

a) Danma Kurulu,

b) Ynetim Kurulu,

c) Merkez Mdr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Danma kurulu

MADDE 5 Danma Kurulu; Merkez Mdrnn bakanlnda, Ankara niversitesinin rgn nlisans, lisans ve lisansst retim programlar dnda uygulanan srekli eitim programlar konusunda almalar yapan ve en az yars niversite alan olan en fazla yirmibe kiiden oluur. Ynetim Kurulunun, niversite iinden ya da dndan teklif edecei Danma Kurulu yeleri Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Danma kurulunun toplanmas ve grevleri

MADDE 6 Danma Kurulu, Merkez Mdrnn daveti zerine olaan olarak ylda en az bir kere, gerekli hallerde daha sk olmak zere toplanr. Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek gerekli nerilerde bulunur. Danma Kurulu toplants iin salt ounluk aranmaz. Kararlar katlanlarn salt ounluu ile alnr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ynetim kurulu

MADDE 7 Ynetim Kurulu, Merkez Mdr, niversite Ynetim Kurulu tarafndan niversitedeki retim elemanlar arasndan seilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen alt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur.

Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler yeniden seilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yenileri seilir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Ankara niversitesi Rektr yrtr.