9 Kasım 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27754

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

OTOBİODİZELE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 − 21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Otobiodizel'e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği"nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "(1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan otobiodizelin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Mart 2010 tarihli "TS EN 14214 Otomotiv Yakıtları-Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME/BİYODİZEL)-Dizel Motorlar İçin-Özellikler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun olması zorunludur."

             MADDE 2 − Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.