9 Kasım 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27754

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 − 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği"nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "(b) Kırsal motorin (Yol dışı hareketli makineler (iç su araçları dahil), tarım ve orman traktörleri ve gezi teknelerinde kullanıma yönelik motorin): "Gezi Tekneleri Yönetmeliği (94/25/AT)", "Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)" ile "Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)" ve değişikliklerinde sayılan motorlarda kullanıma yönelik, 2710 19 41 ile 2710 19 45 kombine nomenklatür kodu içerisinde yer alan petrol esaslı akaryakıtı,"

             MADDE 2 − Aynı Tebliğin, 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "(1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan motorin türlerinin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Haziran 2010 tarihli "TS EN 590+Al Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur."

             MADDE 3 − Bu Tebliğ, 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 − Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.