9 Kasım 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27754

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/954

             4 Ocak 2008 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 23/7/2010 tarihli ve 6013 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/9/2010 tarihli ve HUMŞ/822380 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                             H. YAZICI                              M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                      Maliye Bakanı

        M. M. EKER                             M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.         Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ELEKTRİK, PETROL, GAZ VE MADEN

KAYNAKLARI ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle beraberce zikredildiklerinde “Taraflar” ve ayrı ayrı zikredildiklerinde “Taraf”, olarak anılacaktır),

             İki ülke arasında karşılıklı gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine dikkat ederek,

             Elektrik, petrol, gaz ve maden kaynakları alanında karşılıklı işbirliğinin Suriye ve Türkiye’ye sağlayacağı ortak ekonomik yararların yeni fırsatlar getireceğini göz önünde bulundurarak,

             Bu çerçevede; doğal gaz ve petrol sektörlerindeki, işbirliği projelerinin hayata geçirilmesinin önemini kavrayarak,

             Bu projelerin tamamlanması ve geliştirilmesinde özel sektörün hayati önemini vurgulayarak,

             Yabancı yatırımlar için uygun kurumsal bir çatının gereksinimini hatırda tutarak,

             Bu işbirliğinin,  bölgede, barış ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağına inanarak,

             Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır;

Madde 1:

             Türk Tarafı, Türk şirketlerinin Suriye’de elektrik, petrol, gaz ve maden kaynakları projelerinin gerçekleşmesine iştirak etmek için hazır ve istekli olduklarını belirtmiştir.

             Suriye Tarafı, Suriye’de ilan edilecek petrol ve gaz boru hatları dahil olmak üzere elektrik, petrol, gaz ve maden kaynaklarına ilişkin ihalelere Türk şirketlerinin katılımlarını memnuniyetle karşılamıştır.

Madde 2:

             Taraflar, petrol, doğal gaz, maden kaynakları alanlarına ilişkin olarak planlanan arama, geliştirme, üretim ve taşıma projelerinde, birbirlerine kısa veya uzun dönem eğitim ve teknik yardım sağlamak için karşılıklı uzman değişimi ve birikimlerinin paylaşımı üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

Madde 3:

             Taraflar, mevcut coğrafi yakınlık çerçevesinde, Türk doğal gaz piyasasının daha da genişletilmesi için, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan doğal gaz rezervlerinin uygun ve güvenilir tedarik kaynakları teşkil edebileceğini kabul etmişlerdir.

             Taraflar ayrıca, doğal gaz kaynaklarının Arap ülkelerinden Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Türkiye’nin komşu ülkelerinin gazının Türkiye ağı üzerinden Suriye’ye ulaşımının önemini kabul etmektedirler. Taraflar bu kaynaklara ulaşmayı sağlayan kendi altyapılarını birbirine bağlayacak ara akım projelerini geliştirmek üzere anlaşmaya varmışlardır.

Madde 4:

             Taraflar, Suriye’deki ve Türkiye’deki yeni ve geliştirilmemiş petrol ve gaz sahalarında arama ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek için bir Ortak Şirket (Joint Venture) oluşturmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Suriye Petrol Şirketi (SPC)’ni destekleyeceklerdir.

             Ortak Şirket faaliyetlerini olası ülkelere (Venezuella, Irak gibi) genişletmeye hazır olacaktır.

Madde 5:

             Taraflar, aşağıdaki alanlarda Turkish Petroleum International Company Ltd. (TPIC) ve Suriye petrol şirketleri  (MAHRUKAT, SYTROL) arasında işbirliğini destekleyecek ve yardımcı olacaklardır:

             - Suriye havaalanları ve limanlarında, depolama ve havacılık hizmetleri için bir ortak şirket kurulması,

             - Yük kamyonları ve demiryolunu kullanarak Suriye’nin kuzey kısmındaki tüketim noktalarına doğrudan petrol ürünleri ve mazot tedarik edilmesi,

             - Banias rafinerisi ile petrol işleme anlaşmasının yapılması.

Madde 6:

             Taraflar, mevcut 380 kV iletim hattı üzerinden elektrik enerjisi ihracat ve ithalatı, güç santralleri yapımı, trafo merkezleri, iletim hatları, elektromekanik teçhizat üretimi, karşılıklı teknik bilgi değişimini kapsayan fakat sadece bunlarla sınırlı olmayan alanlarda işbirliğinin sürdürülmesine karar vermişlerdir.

Madde 7:

             Taraflar;

             Karşılıklı uzman ve bilgi değişimi ve jeolojik araştırmalar, jeolojik haritalar hazırlama ve yayınlama, deprem çalışmaları, maden kaynakları arama, doğal afet çalışmalarına ilişkin alan ve laboratuar uygulamaları, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) alanlarında her iki tarafın uzmanlığından ve birikiminden yararlanılması,

             Maden kaynaklarının aranmasında yatırım projelerinin teşviki konusunda ortaklaşa işbirliği yapılması,

             üzerinde mutabık kalmışlardır. 

             Türk Tarafı, Tarafların da yararına olacak farklı çeşitteki fosfat ve gübre sanayini geliştirme ve kurma arzusunu dile getirmiştir. İlgili Türk makamı bu projelere katılmaya davet edilecektir.

             Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Kurumu, Türk Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Eti Maden İşletmeleri’nin (ETİ) ilgili birimleriyle aşağıdaki konularda işbirliği anlaşması yapmak arzusunu dile getirmiştir:

             - Jeolojik ve jeo-çevresel tetkikler ve maden kaynaklarının aranması alanlarında karşılıklı uzman ve bilgi değişimi,

             - Afulate taşlarının mineral ve mineral olmayan kaynaklar olarak değerlendirilmesi için karşılıklı jeolojik çalışmaların yürütülmesi,

             - Suriyeli uzmanlar için eğitim,

             - Tarafların yararına olacak sınai ham madde ve yapı malzemeleri için ortak yatırım projelerinin uygulanması.

Madde 8:

             Bu Protokol, uygulanması için gerekli olan ulusal işlemlerin tamamlandığına dair tarafların diplomatik kanallardan birbirlerine yapacakları bildirim ile yürürlüğe girecek ve üç yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.

             İstanbul’da, 04 Ocak 2008 tarihinde iki orijinal İngilizce nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. Her iki nüsha da aynı derecede geçerlidir.

 

               Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                                      Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti

                                   Adına                                                                                                 Adına

 

                    Dr. Mehmet Hilmi Güler                                                                      Müh. Sufian Al-Alao

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                                                     Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı

Andlaşmanın yabancı dil metnini görmek için tıklayınız