8 Kasm 2010 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27753

YNETMELK

Yeni Yzyl niversitesinden:

YEN YZYIL NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yeni Yzyl niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim organlar, bu organlarn grevleri ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yeni Yzyl niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (YENSEM): Yeni Yzyl niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Danma Kurulu: Yeni Yzyl niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin Danma Kurulunu,

c) Merkez Mdr: Yeni Yzyl niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin Mdrn,

) Merkez Ynetim Kurulu: Yeni Yzyl niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin Ynetim Kurulunu,

d) Mtevelli Heyeti: Yeni Yzyl niversitesi Mtevelli Heyetini,

e) Rektr: Yeni Yzyl niversitesi Rektrn,

f) niversite: Yeni Yzyl niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; rgn lisans ve lisansst programlar dnda, eitim verdii ve aratrma yapt tm alanlarda, ksa ve uzun sreli eitim-retim programlar dzenlemek, eitli aratrma ve danmanlk projeleri gelitirmek ve bu ekilde niversitenin kamu, zel sektr ve uluslararas kurulularla ibirliinin gelimesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda aratrmalar yapmak ve Trke veya yabanc dillerde yaymlamak,

b) Ulusal ve uluslararas nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

c) Merkezin faaliyet alanna giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararas, resmi veya zel kurum ve kurulular ile Merkezin amac dorultusunda ibirliinde bulunmak, ortak almalar dzenlemek, uygulama ve aratrma projeleri hazrlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarn takip etmek,

) Deiik sektrlere mensup alanlarn meslek ii eitimlerini hedefleyen eitim almalar hazrlamak ve yrtmek, kurslar, meslek ii eitim ve sertifika programlar, ulusal ve uluslararas dzeyde yaz okullar ve almalar dzenlemek,

d) zellikle sivil havaclk, salk yardmc personel faaliyeti, hasta-yal bakm, yabanc dil eitimi, eiticilerin eitimi olmak zere eitim ve sertifika programlar amak,

e) nternet yoluyla her yaa ve eitli ilgi gruplarna ynelik elektronik eitim programlar sunmak,

f) htiya duyulan her konuda ve her ya grubuna cevap verebilecek eitici, ruh ve beden saln gelitirecek, yurttalk sorumluluklarn arttracak katlmc bir toplum yapsn oluturucu programlar gelitirmek,

g) Merkezin faaliyet alanna giren konularda, yksekretim ile ilgili mevzuat hkmleri erevesinde danmanlk, bilirkiilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

) Yetenek gelitirici etkinlikler, yarmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoraflk, mzik, aalandrma almalar, zararl alkanlklarla sava ve benzeri konularda almalar yapmak,

h) Aratrma yapmaya elverili ktphane ve ariv oluturmak, ulusal ve uluslararas bir elektronik iletiim a kurmak, Merkeze ait en az bir adet sreli yayn hazrlayp yaymlamak,

) eitli lkelerle kltrel ve bilimsel alverii arttrmak, kaynamay arttrc geziler dzenlemek,

i) Merkezin amac ile ilgili olan dier her trl faaliyette bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar; Merkez Mdr, Merkez Ynetim Kurulu ve Merkez Danma Kuruludur.

Merkez mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; niversitede tam gn alan retim yeleri arasndan, Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyeti tarafndan yllk sre iin grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Merkez Mdrnn nerisi zerine, Merkez Ynetim Kurulu yeleri arasndan bir kii mdr yardmcs olarak Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyeti tarafndan grevlendirilebilir. Merkez Mdr, grevi banda olmad zaman mdr yardmcs kendisine vekalet eder. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde mdr yardmcsnn grevi de sona erer.

Merkez mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr;

a) Merkez Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik hkmleri erevesinde uygulamak,

b) Merkezin idari ilerini yrtmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi salamak, yazmalar yapmak,

c) Merkezin btesini, Merkez Ynetim Kurulu ile birlikte hazrlamak, Rektrn ve Mtevelli Heyetinin onayna sunmak,

) Merkez Ynetim Kurulunun hazrlad yllk faaliyet raporu ile alma programn Rektrn onayna sunmak.

Merkez ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulu; akademik ilerden sorumlu Mtevelli Heyeti Bakan Vekili bakanlnda, Merkez Mdr ve Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyeti tarafndan niversite retim yeleri arasndan yllk sre iin grevlendirilen kii olmak zere toplam be kiiden oluur. Sreleri dolan yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Merkez Ynetim Kurulu olaan olarak ayda en az bir, gerekli olduunda da Merkez Mdrnn ars zerine ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Merkez ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek,

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak,

c) Merkezin btesini Merkez Mdr ile birlikte hazrlamak, Rektr ve Mtevelli Heyetinin onayna sunmak,

) Merkez bnyesinde kurulacak bilimsel alma gruplarnda grevlendirilecek retim elemanlarnn seimini yapmak ve grevlendirilmeleri iin Rektrn onayna sunmak,

d) Aratrma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eitim nerilerini bilimsel alma kurullarnn da katklar ile deerlendirmek, grevlendirilecek kii, kurulu ve niversite birimlerini belirlemek,

e) niversite d ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii esaslarn belirlemek, protokol taslaklarn hazrlamak ve Rektrn onayna sunmak,

f) niversite birimleri veya retim elemanlarnca yrtlecek olan danmanlk, proje ve benzeri hizmetlere ilikin esaslar belirlemek.

Merkez danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Merkez Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalarda bulunan niversite iinden veya istekleri halinde niversite dndan, zel ve kamu kurum ve kurulularnn temsilcileri arasndan, Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyeti tarafndan yl iin grevlendirilen en ok sekiz kiiden oluur.

(2) Merkez Danma Kurulu; ylda en az bir kez Merkez Mdrnn ars zerine ve onun bakanlnda toplanr, Merkezin almalar ile ilgili deerlendirmeler yapar ve nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Merkez Mdrnn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Demirbalar

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mtevelli Heyeti Bakandr. Bakan bu yetkisini Rektre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yeni Yzyl niversitesi Rektr yrtr.