8 Kasm 2010 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27753

YNETMELK

Yeni Yzyl niversitesinden:

YEN YZYIL NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yeni Yzyl niversitesinin lisans blmleri ile yksekokul programlarnda uygulanacak eitim ve retim esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yeni Yzyl niversitesinin lisans blmleri ile yksekokul programlarn tercih etmi rencilerin kayt-kabul-devam, eitim-retim, staj, snav ve baar deerlendirmelerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Byk grup dersleri: Tp Fakltesinde her ders kurulunda yer alan temel olarak eiticilerin bildii sunu yolu ile iledikleri kuramsal dersleri,

c) Ders Kurulu: Tp Fakltesinde uygulanmakta olan entegre sistem ierisinde yer alan byk grup derslerinden oluan organ ve/veya sistem temelli her bir kuramsal niteleri,

) Faklte: niversitenin fakltelerini,

d) lgili kurul: Faklte/yksekokul kurulunu,

e) lgili ynetim kurulu: Faklte/yksekokul ynetim kurulunu,

f) Kk grup uygulamalar: Tp Fakltesinde nite sreleri farkl olan, eitli balklar altnda yaplandrlm uygulamal ya da kuramsal temel olarak kk gruplarda renilen ve yrtlen dersleri,

g) Lisans eitim-retimi: En az sekiz yaryl sreli eitim-retimi,

) Mtevelli Heyet: Yeni Yzyl niversitesi Mtevelli Heyetini,

h) n lisans retimi: Drt yaryl sreli eitim-retimi,

) Rektr: Yeni Yzyl niversitesi Rektrn,

i) Senato: Yeni Yzyl niversitesi Senatosunu,

j) niversite: Yeni Yzyl niversitesini,

k) niversite Ynetim Kurulu: Yeni Yzyl niversitesi Ynetim Kurulunu,

l) Yksekokul: ki yllk meslek yksekokulunu

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

Eitim-retim creti

MADDE 5 (1) niversiteye renci Seme Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan tam burslu olarak yerletirilen renciler dndaki renciler ve zel renciler, her yl eitim retim creti der. Ancak SYM tarafndan ksmi burslu kontenjanla niversiteye yerletirilen renciler niversiteye yerletirildikleri ylda iln edilmi ksmi burs oran dnda kalan tutarda eitim retim creti der.

(2) Bu rencilerden bursu kesilenler; burs kesilme tarihinden sonraki eitim-retim cretini tam olarak demek zorundadr.

(3) Eitim-retim creti, Mtevelli Heyet tarafndan her akademik yln sonunda bir sonraki akademik ylda uygulanmak zere belirlenir ve ilan edilen deme sresi iinde denir.

(4) Eitim-retim cretini sresi iinde demeyen renciler; kayt yaptramaz, kayt yenileyemez, derslere yazlamaz, snavlara giremez ve rencilik haklarn kaybeder.

(5) Bu Ynetmeliin 16 nc maddesinde belirtilen normal srelerde mezun olamayan renciler kendilerine mezun olabilmeleri iin tannan ek srelerde yazlacaklar derslere ve snavlara ilikin eitim-retim cretini demek zorundadr.

(6) Yan dal veya ift ana dal programlarna kabul edilen rencilerin deyecei eitim-retim creti Mtevelli Heyet tarafndan, alacaklar dersin haftalk saati gz nnde tutularak belirlenir.

(7) Yaz retiminde alacak derslerin creti Mtevelli Heyet tarafndan, dersin haftalk saati gz nnde tutularak belirlenir.

(8) renciler bu Ynetmeliin 17 nci maddesine gre kayt dondurma hakkna sahiptir. Kayt donduran veya izinli saylan rencilerin deyecei eitim-retim creti her yl Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

(9) zel yetenek snavlarna girmek iin bavuracak adaylar, Mtevelli Heyet tarafndan belirlenmi n kayt cretini demek koulu ile bu snavlara kabul edilir.

Burslar

MADDE 6 (1) Mtevelli Heyet SYM tarafndan niversiteye yerletirilmi burslu renciler dnda, bu Ynetmeliin 41 inci maddesinde gsterilen onur ve yksek onur rencilerine de baarlarn srdrdkleri srece Senato tarafndan belirlenen esaslara gre eitli burslar verir.

Kontenjanlar

MADDE 7 (1) lgili ynetim kurulu, kendi blm veya programlarna kabul etmeyi planlad renci saylarn, dikey ve yatay geile kabul edilecekler ve yabanc uyruklu renciler de dahil olmak zere her eitim-retim ylnda Senatoya nerir. Yatay gei kontenjan iin verilmi olan karar dndaki Senato ve Mtevelli Heyet karar Yksekretim Kuruluna (YK) iletilir. Bu kararlarn YK tarafndan onaylanmas veya deitirilerek onaylanmas durumunda, niversiteye kabul edilecek renci says kesinleir.

(2) Belli sanat dallarnda stn kabiliyeti olan adaylar, ilgili sanat dalnda eitim almak koulu ile Yksekretim Kurulunun belirledii esaslara gre niversite tarafndan yaplan zel yetenek snavn baarmalar durumunda niversiteye yerletirilir.

(3) Yatay gei kontenjanlar; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri erevesinde belirlenir.

(4) Yabanc dilde eitim-retim yapan niversitelerin hazrlk snflarndan baarszlk nedeni ile kayd silinmi renciler iin kontenjan belirlenmez. Ancak, bunlardan Yksekretim Yerletirme Puanna (YP) sahip olan ve SYM tarafndan deerlendirilerek niversiteye kaytlarnn yaplmas iin bildirilenler, ilgili blmlere kabul edilir.

Kaytlar

MADDE 8 (1) niversite Ynetim Kurulu, lisans blmlerine veya yksekokul programlarna kayt olmaya hak kazanan rencilerin kayt ilemlerini yaptrabilecekleri sreci gsteren tarih araln, kayt-kabul koullarn ve kayt iin istenecek gerekli belgeleri belirler.

(2) Bu konudaki duyurular niversitenin web sayfasnda yaplr ve ulusal gazeteler aracl ile ilan edilir.

(3) Kayt srasnda istenen belgeler olmadan kesin kayt yaplmaz, kesin kayt srasnda renci bizzat bulunmak zorundadr. Ancak, hakl ve geerli mazereti olan ve mazeretini belgelendirerek kantlayanlar, belirledikleri vekilleri aracl ile kayt sresi iinde kaytlarn yaptrabilir. Posta ile gnderilen belgeler kabul edilmez ve kesin kayt yaplmaz, kayt sresi iinde bavurmayan adaylar niversite rencisi olma haklarn kaybederler.

(4) zel yetenek snav sonucu renci alan blm ve programlara belirtilen gn ve saatte kesin kaydn yaptrmayan aday renciler kayt haklarn kaybeder ve yerlerine yedek adaylar alnr.

(5) Kayt yaptrm olmasna ramen kayt srasnda verdikleri belgelerin yanl veya sahte olduunun belirlenmesi durumunda ilgili rencinin niversite ile iliii kesilir.

Yatay gei

MADDE 9 (1) Yatay geile ilgili ilemler, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

(2) Denklii ve edeerlii YK tarafndan kabul edilmi dier yksekretim kurumlarnn rencileri yatay geile niversiteye kabul edilebilir. Ancak; niversitenin hazrlk okuluna, n lisans programlarnn birinci ve drdnc yaryllarna, lisans blmlerinin birinci ve son ylna yatay gei yaplmaz.

(3) Yatay gei bavurular ilgili faklte dekanlklarna veya yksekokul mdrlklerine Senato tarafndan belirlenen tarihte yaplr.

(4) Bavurular edeer blm veya programlara yaplabilir.

(5) Kurumlar aras yatay gei iin rencinin, kaytl olduu programda bitirmi olduu dnemlere ait genel not ortalamasnn en az 100 zerinden 60 veya 4.00 zerinden 2.0 olmas gerekir.

(6) Beinci fkradaki baar artn salayamayan ancak merkezi yerletirme puan gei yapmak istedii diploma programnn taban puanna eit veya yksek olan adaylar yatay gei bavurusu yapabilir. Bu ekilde bavuran adaylarn bavurular sadece bu maddenin ikinci fkrasna gre bavuran adaylarn yerletirmesi bittikten sonra bo kalan kontenjan olmas halinde deerlendirilir.

(7) Yatay geile gelen rencilerin nceki diploma programndan alm olduu dersler muaf tutularak, diploma programn bitirdii niversiteden alm olduu derslere gre genel not ortalamas belirlenir.

Dikey gei

MADDE 10 (1) n lisans mezunlarnn niversitenin lisans blmlerine kabul edilebilmeleri iin, her yl alan dikey gei snav (DGS)na girmeleri ve ilgili mevzuat hkmlerinde belirtilen dikey gei iin yeterli puan almalar zorunludur. Bu koullar yerine getirenlerden niversiteyi tercih edenler SYM tarafndan lisans blmlerine yerletirilir.

Blmler aras/programlar aras yatay gei

MADDE 11 (1) Blmler aras ve programlar aras yatay geite de, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(2) Yatay gei yaplabilecek benzer veya edeer lisans blm ve yksekokul programlar ile kontenjanlar her yl iin SYM klavuzunda ngrlen kontenjann % 15ini gemeyecek ekilde Senato tarafndan belirlenir.

(3) niversitenin hazrlk okulu, n lisans programlarnn birinci ve drdnc yaryl, lisans blmlerinin birinci ve son yl rencilerinin blmler aras/programlar aras yatay gei bavurular kabul edilmez. nlisans programlarndan lisans blmlerine yatay gei yaplmaz. Blmler aras/programlar aras yatay gei bavurusunda bulunacak rencilerin genel not ortalamas (GANO)nn en az 2.0 olmas gerekir.

(4) niversite bnyesindeki ayn dzeyde fakat farkl merkezi yerletirme puan tr ile renci kabul eden diploma programlar arasnda yatay gei bavurusu yaplabilmesi iin, rencinin merkezi snava girdii yl itibaryla gemek istedii diploma program iin geerli olan puan trnde ald merkezi yerletirme puannn, gemek istedii diploma programna edeer yurt iindeki dier niversitelerin diploma programlarnn en dk taban puanndan az olmamas art aranr.

(5) Yetenek snav ile renci alan diploma programlarna kurum ii yatay geilerde dier artlarn yan sra yetenek snavnda da baarl olma art aranr.

(6) niversitenin benzer veya edeer eitim ve retim programlarna sahip lisans blmleri ile yksekokul programlar arasnda yatay geiler aada belirtildii ekilde yaplr. Yatay gei bavurusunda bulunacak niversite rencilerinin;

a) Ayrlaca blm veya programn ders planlarnda o gne kadar almak zorunda olduu derslere kayt olmu ve bu dersleri baarm,

b) Bulunduu blm veya programda disiplin cezas almam

olmas zorunludur.

(7) Bavurular, yatay gei yaplacak blm veya programn yrtlmesinden sorumlu ilgili kurullar tarafndan deerlendirilir ve oluan gr ilgili ynetim kurulunda karara balanr. Bu kararn niversite Ynetim Kurulu tarafndan onaylanmas durumunda rencinin blmler aras/programlar aras yatay gei bavurusu kabul veya reddedilir.

(8) Blmler aras/programlar aras yatay gei bavurusu kabul edilen renci iin yeni blmnde/programnda bir danman atanr. Danmann gr dorultusunda sadece bu renci iin hazrlanan uyum program, ilgili kurulda grlerek karara balanr.

(9) Blmler aras/programlar aras yatay geileri kesinleen rencilerin nceki blmlerine/programlarna dnme bavurular kabul edilmez.

zel renci kabul

MADDE 12 (1) zel renciler, niversitenin faklte blm veya yksekokul programlarnda yer alan kimi derslere dardan katlmalarna izin verilen rencilerdir.

(2) zel renci kabul, ilgili mevzuat hkmleri dorultusunda yaplr.

(3) zel renci olmak amac ile niversiteye bavuranlar, baka bir niversitenin kaytl rencisi olduklarn kantlamak zorundadr. niversite rencisi olmayanlar zel renci olmak iin bavuramaz.

(4) niversitenin bir baka niversitenin rencisini zel renci olarak kabul edebilmesi iin, iki niversitenin bu konuda ibirlii anlamas yapm olmas arttr.

(5) zel renciler bir yarylda en ok iki ders alabilir. Ancak, bu derslerin AKTS toplam onikiyi geemez.

(6) zel rencilere niversitenin diplomas verilmez ve zel renciler niversite rencilerinin yararland haklardan yararlanamaz.

(7) zel rencilere aldklar ders ya da derslere ilikin devam ve baar durumlarn gsteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin AKTSsi de belirtilir.

Eitim-retim takvimi

MADDE 13 (1) Eitim-retim takvimi (akademik takvim) faklte ve yksekokullarn zellikleri dikkate alnarak Senato tarafndan Haziran ay sonuna kadar belirlenir. Bu takvim en ge yeni eitim-retim ylnn balama tarihinden bir ay nce ilan edilir.

(2) niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dnda kalan blm ve programlarnda bir eitimretim yl, gz ve bahar dnemleri olmak zere, her biri ondrt hafta sren iki yaryldan oluur. Yaryl sonu snav gnleri bu srenin dndadr. Senato gerekli grd hallerde yaryl srelerini uzatabilir ya da ksaltabilir.

(3) Tp Fakltesinde eitim sresi her biri bir ders yln kapsayan alt yldan ibarettir. Her yl en az otuziki hafta srelidir. Snav gnleri bu srenin dndadr.

(4) Di Hekimlii Fakltesinde eitim sresi her biri bir ders yln kapsayan be yldan ibarettir. Her yl en az otuziki hafta srelidir. Snav gnleri bu srenin dndadr.

(5) Gerekli hallerde baz dersler ve/veya snavlar Cumartesi gnleri yaplabilir.

(6) Senato YKn izni ile yaz retimi yaplmasna karar verebilir. Yaz retimine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Eitim-retim dili ve hazrlk okul program

MADDE 14 (1) niversitenin retim dili Trkedir. Ancak blm altyaplarnn hazr olmas durumunda Yksekretim Kurulunun onay ile Trke retim yapan faklte blmlerinin yannda veya ayr olarak yabanc dil ile retim yapacak bir e veya farkl blm alabilecei gibi Senato karar ve YKn onay ile baz dersler Trke ve belirli bir yabanc dille karma olarak verilebilir. Ayrca, Trke yaplan derslerde yabanc dildeki kaynaklardan yararlanlabilir. dev, proje ve raporlarn ngilizce hazrlanmas istenebilir.

(2) rencilerin yabanc dil bilgi ve yeteneklerini gelitirmek ve onlarn niversitenin blm ve programlarna uyum salamalarn kolaylatrmak amac ile bir hazrlk okulu program uygulanr. Hazrlk okulu program, yabanc dil hazrlk okulu program ve uyum program olarak belirlenir.

(3) renciler kayt olduklar dnemden balayarak ve ara vermeden gz ve bahar yarylnda ve bu yaryllar takip eden yaz eitim-retimi dnemi sreli yabanc dil hazrlk okulu programna devam etmek ve bu program baarmak zorundadr. Baarsz olanlar yerletirildikleri blmn/programn birinci yarylna balatlr. Ancak bu durumdaki renciler her yaryl banda ve eitim retim sresi iinde alacak yabanc dil muafiyet snavnda baarl olmak zorundadr.

(4) Yabanc dil hazrlk okulunda yabanc dil ngilizcedir. Ancak, Senatonun karar ve Mtevelli Heyet onay ile dier yabanc dillerde de retim yaplabilir.

(5) Yksekokul rencilerinden isteyenler, bavurmalar durumunda, yabanc dil hazrlk okulu programna balatlr.

(6) Eitim ve retimi tmyle bir yabanc dil ile yapacak blmlere kabul edilen rencilere uygulanacak yabanc dil hazrlk okulu program ayrca belirlenir. Bu renciler, bu zel programa devam etmek ve program bir btn olarak baarmak koulu ile lisans eitim-retimine balayabilir. Yabanc dil hazrlk okulu zel programnda baarsz olanlar birinci yaryl derslerine balatlmaz. Baarsz renciler bir sonraki akademik ylda bu program son kez tekrar eder. Yabanc dil hazrlk okulu programnda ikinci kez baarsz olanlarn kaytlar silinir ve niversite ile iliikleri kesilir.

(7) Hazrlk okulu yabanc dil retimi ve uyum program Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Hazrlk okulu yabanc dil derslerinden muafiyet

MADDE 15 (1) Kayt ilemlerini tamamlayan rencilerden zorunlu veya istee bal hazrlk okuluna devam edecekler, bu konuda belirlenen esaslara gre yabanc dil yeterlik snavna alnr. Ancak, yabanc dil bilgileri niversitenin baarl olarak kabul ettii dzeyde olan ve bu niteliklerini aadaki belgelerle kantlayan renciler, snav tarihi ncesinde bavurmalar koulu ile hazrlk okulu yabanc dil yeterlik snavndan muaf tutulur ve hazrlk okulu yabanc dil derslerini baarm saylrlar. Muafiyet iin geerli olan belgeler unlardr:

a) Senato tarafndan edeerlii kabul edilmi ulusal veya uluslararas yabanc dil snavlarnn herhangi birinden edeer baar puann aldklarn gsterir belge,

b) Bir baka niversitenin hazrlk okulu yabanc dil derslerini baarm olduunu gsteren belge.

(2) Yabanc dil yeterlik snavnda baarl olanlar yerletirildikleri lisans blmleri/n lisans programlarnn birinci yaryl derslerine balatlr.

(3) Yabanc dil yeterlik snavnda baarl olamayanlar hazrlk okulu yabanc dil programna kayt olurlar.

Eitim-retim sresi

MADDE 16 (1) niversitenin Tp Fakltesi, Eczaclk Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dnda kalan lisans blm ve programlarnda retim sresi drt yldr. Lisans blm veya programlarnn birinci yarylna kaytl renciler bu yaryla baladklar tarihten itibaren en ok yedinci yln sonuna kadar ders planlarndaki dersleri almak ve baarmak zorundadr.

(2) niversitenin Eczaclk Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltelerinde retim sresi be yldr. Fakltelerin birinci yarylna kaytl renciler bu yaryla baladklar tarihten itibaren en ok sekiz yln sonuna kadar ders planlarndaki dersleri almak ve baarmak zorundadr.

(3) niversitenin Tp Fakltesinde retim sresi alt yldr. Fakltelerin birinci ylna kaytl renciler bu yla baladklar tarihten itibaren en ok dokuz yln sonuna kadar ders planlarndaki dersleri almak ve baarmak zorundadr.

(4) Meslek yksekokullarnda srdrlen n lisans programlarnda retim sresi iki yldr. Meslek yksekokulu programlarnn birinci yarylna kaytl renciler bu yaryla baladklar tarihten itibaren en ok drdnc yln sonuna kadar ders planlarndaki dersleri almak ve baarmak zorundadr.

(5) Hazrlk okulu renimi yukarda belirtilen srelerin hesaplanmasnda gz nne alnmaz.

Kayt dondurma-izinli saylma

MADDE 17 (1) Salk nedenleri, askerlik grevi, doal afetler gibi geerli mazeretleri olan ve bu durumlarn kantlayan belgeleri ilgili kurullara getiren rencilerin mazeretlerinin ilgili kurullarca kabul edilmesi halinde bu renciler kayt dondurabilir.

(2) niversitenin Tp Fakltesi, Eczaclk Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dnda kalan lisans blmlerinin rencileri birinci ve drdnc yaryl srecinde en ok iki yaryl, beinci ve sekizinci yaryl sreci arasnda da en ok iki yaryl sre ile kaytlarn dondurabilirler.

(3) Eczaclk Fakltesi rencileri birinci ve altnc yaryl srecinde en ok iki yaryl, beinci ve onuncu yaryl sreci arasnda da en ok iki yaryl sre ile kaytlarn dondurabilirler.

(4) Tp Fakltesi rencileri birinci ve nc yl srecinde en ok bir yl, drdnc ve altnc yl sreci arasnda en ok bir yl sre ile kayt dondurabilir.

(5) Di Hekimlii Fakltesi rencileri birinci ve nc yl srecinde en ok bir yl, drdnc ve beinci yl sreci arasnda en ok bir yl sre ile kayt dondurabilir.

(6) Meslek yksekokulu program rencilerinin kayt dondurma haklar ikinci fkrada gsterilen srenin yars kadardr.

(7) rencilerin renim ve eitimlerine katkda bulunacak niversite d burs, staj ve aratrma imknlarnn domas veya uluslar aras anlamalardan doan eitim imkanlarnn salanmas durumunda, ilgili kurullarn karar ve niversite Ynetim Kurulu onay ile bir defaya mahsus olmak zere bir yla kadar izin verilebilir.

(8) Kayt dondurma ve izinli saylmada geen sreler, bu Ynetmeliin 16 nc maddesinde gsterilen azami renim sresine dahil deildir. Kayt donduran veya izinli saylan rencilerin demek zorunda olduu eitim-retim creti Mtevelli Heyet tarafndan her yl belirlenir. Bu demeyi yapmayan rencilerin talepleri ileme konulmaz.

Ders planlar, kredili sistem ve dersler

MADDE 18 (1) Bir blm veya programda alacak derslerin yllara/yaryllara datldn gstermek amac ile ders planlar hazrlanr. Faklte blmlerine ilikin ders planlar ilgili akademik blm kurulu tarafndan; yksekokul programlarna ilikin ders planlar ise ilgili kurul tarafndan her yl ve en ge Mays ay sonuna kadar hazrlanr. Ders planlar ilgili kurul kararlarnn Senato tarafndan onaylanmas ile gelecek ilk akademik ylda uygulanr.

(2) niversitenin btn blm ve programlarnda AKTS uygulanr.

(3) niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dnda kalan blm ve programlarda yaryl AKTS yk; bir rencinin bir yarylda alaca derslerin kredileri toplamdr. Bu yk yaryl iin en ok 31, yllk olarak 60 AKTSdir. Yaryl AKTS yk ilgili blm veya programn ders planlarnda gsterilir. Bir rencinin yaryl AKTS yk; o rencinin bavurusu, danmannn nerisi ve ilgili kurullarn onay ile arttrlabilir. Zorunlu hallerde bavurularda yaryl AKTS yk en ok 40 AKTSye kadar arttrlabilir. GANOsu en az olan baarl rencilerin bir st yl derslerine yazlma bavurularnn kabul edilmesi durumunda; bu rencilerin yaryl AKTS yk danmanlarnn nerisi ve ilgili kurulun karar ile en ok 10 AKTS arttrlabilir.

(4) niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltelerinde yllk AKTS yk; bir rencinin bir ylda alaca derslerin kredileri toplamdr. Bu yk yl iin en ok 60 AKTSdir.

(5) Dersler, zorunlu ve semeli dersler olmak zere iki grupta toplanr. Senato semeli dersleri niteliklerine gre gruplandrr. Her renci, 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil derslerini zorunlu dersler kapsamnda almak zorundadr. renciler bu dersler yannda, kaytl olduu blmden/programdan mezun olabilmek iin blm/program ders planlarnda gsterilmi dersleri de almak ve baarmak zorundadr. 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan semeli dersler dnda dier semeli dersler, ilgili kurullar tarafndan blmlerin ve programlarn zellii gz nnde tutularak belirlenir. Semeli dersler blmle/programla ilgili olabilecei gibi genel kltr veya deiik alanlarla da ilgili olabilir. Bir blmn/programn semeli dersleri arasna baka blmlerin/programlarn ders planlarnda yer alan dersler de katlabilir. renciler semeli derslerden istediini belirleyerek kayt olabilir. Ancak faklte rencileri yksekokul ders planlarndan ders seemez.

(6) Ders planlarnda n koullu dersler de belirlenebilir. n koullu bir dersi alabilmek iin ders planlarna gre nceki ylda/yaryllarda alnmas gereken bir veya daha ok dersin baarlm olmas gerekir. Hangi dersin veya derslerin n koul olduu ilgili kurulun nerisi ve Senatonun karar ile ayrca belirlenir.

(7) Di Hekimlii Fakltesinde her yl bir sonraki yln n kouludur. Bir yl geemeyen bir renci bir st yla devam edemez. renci ilk drt ylda kald yl, beinci ylda kald staj veya stajlar aynen tekrarlar. Bir yla ait stajlar tamamlanmadan bir sonraki yla devam edilmez. 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri ile genel kltr dersleri n koul kapsam dndadr.

(8) Tp Fakltesinde her yl bir sonraki yln n kouludur. Bir yl geemeyen bir renci bir st yla devam edemez. renci ilk ylda kald yl, drdnc, beinci ve altnc yllarda kald staj veya stajlar aynen tekrarlar. Bir yla ait stajlar tamamlanmadan bir sonraki yla devam edilmez. 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri ile genel kltr dersleri n koul kapsam dndadr.

(9) Tp Fakltesinde entegre sistem uygulandndan her ders kurulunda yer alan byk grup dersleri ile yl boyunca sren kk grup uygulamalar bir btnlk iinde belirlenir. Bu nedenle yl I, II, IIIte, 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri ile genel kltr dersleri hari, faklte dnda herhangi bir kurumdan eitim alnmaz ve ayn nedenle dardan renci bavurular da kabul edilmez.

Koordinatrlk ve renci danmanl

MADDE 19 (1) Ders planlarnn hazrlanmasna, haftalk ders programlarnn tasarlanmasna ve eitim-retime ilikin konularda blmler veya programlar aras ilikilerin yrtlmesine yardmc olmak zere, faklte dekan/yksekokul mdr tarafndan bir retim yesi faklte/yksekokul eitim-retim ba koordinatr olarak atanabilir. Tp Fakltesinde atanan ba koordinatr herbir retim ylnn ve herbir ders kurulunun/stajn koordinatrlerini belirler. Ba koordinatr ve dier koordinatrler, Koordinatrler Kurulunu oluturur. Koordinatrler Kurulunun grev ve yetkilerine ilikin usul ve esaslar, faklte kurullar tarafndan belirlenir.

(2) rencilerin akademik ve sosyal sorunlarnn zmne eitim-retim sresi iinde yardmc olmak; rencilerin devam ve baar durumlarn izlemek ve derslere yazlma, ders brakma, dersten ekilme, ders ekleme ilemlerinde rehberlik yapmak zere fakltelerde ilgili blm bakanlarnn, yksekokullarda yksekokul mdrlerinin nerdii retim elemanlar ilgili kurullar tarafndan renci danman olarak grevlendirilir. Her renci iin bir danman atanr.

(3) renci danmanl grevinin etkin bir biimde ve aksatlmadan yrtlmesi, rencinin eitim-retim sresi iinde akademik ve idari olarak izlenmesi ve kontrolnn salanmas amac ile her renci iin renim durumu izleme dosyas alr. Gerekli bilgiler ilgili renci danman tarafndan bu dosyaya ilenir.

(4) Blm/program bakanlar renci danmanlarnn bu grevleri ile ilgili tutumlarn gzlemek ve denetlemek, faklte dekanlar ve yksekokul mdrleri de ilgili danman deerlendirmek zorundadr.

Derse yazlmak-dersi brakmak

MADDE 20 (1) renciler, her yl/yaryl banda ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danmanlar ile birlikte o dnemde alacaklar dersleri belirler ve bu Ynetmeliin 18 inci maddesindeki esaslar erevesinde derslere yazlrlar.

(2) Bir renci hakl ve zorunlu nedenlerle bavurmas durumunda, yazld bir dersi, yazlma tarihini takip eden iki hafta iinde danmannn onay ile brakabilir ve bir baka derse yazlabilir.

(3) niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dnda kalan blm ve programlarda renciler birinci ve ikinci yaryllarn ders planlarnda gsterilen btn derslere yazlmak zorundadr. renciler bu yaryllarn derslerinden ekilemez.

(4) niversitenin Tp ve Di Hekimlii Fakltesi rencileri ders plannda gsterilen btn derslere yazlmak zorundadr. renciler bu derslerden ekilemez.

Dersten ekilmek

MADDE 21 (1) niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dnda kalan blm ve programlarda okuyan rencilerin yazldklar bir dersten ekilme istekleri, danmanlarnn onay ve ekilmek istenilen dersin retim elemannn izni ile yerine getirilir. rencilerin dersten ekilmelerinde aadaki esaslar uygulanr:

a) Dersten ekilme bavurusu yaryln ilk be haftas iinde yaplr.

b) lk iki yaryln derslerinden ekilmek iin bavurulamaz.

c) Baarszlk nedeni ile tekrarlanan derslerden ekilme olmaz.

) renci; daha nce baarl olunmasna karn not ortalamasn ykseltmek amac ile tekrarlanan ilk iki yaryln derslerinden ekilebilir.

d) Bir yarylda en ok iki dersten ekilme onay verilebilir.

e) Lisans rencileri eitim-retim sresi iinde en ok alt, n lisans rencileri en ok iki dersten ekilebilir.

f) renciler ekildikleri ders yerine ekildikleri yarylda bir baka derse yazlamaz.

ntibak program uygulamas

MADDE 22 (1) Dikey geile bir lisans blmne yerletirilen rencilere, ilgili blm tarafndan hazrlanan bir intibak program uygulanr. Bu programn sresi iki yaryldr. Bu sre; derslerin zellikleri, blmn ilk drt yaryla ilikin ders planlar ve haftalk ders programlarnda akma olmas halinde, n koullu dersler, dersleri verecek retim elemanlarnn ve rencilerin bu programdaki durumlar gz nnde tutularak istisnai olarak en ok bir yaryl daha uzatlabilir.

(2) ntibak programnn gz yaryl derslerinden baarsz olanlar bir sonraki akademik yln gz yarylnda, bahar yaryl derslerinden baarsz olanlar bir sonraki akademik yln bahar yarylnda baarsz olduklar dersleri tekrar ederler. Dikey geile kabul edilen renciler beinci, altnc, yedinci ve sekizinci yaryllarn ders planlarnda yer alan derslere yazlamaz.

(3) ntibak programn baar ile tamamlayan renciler, ilgili blmn nc snfna/beinci yarylna kayt olur. Baarsz olanlarn niversite ile iliii kesilir.

Derslere devam zorunluluu

MADDE 23 (1) niversitede derslere devam zorunludur. rencilerin derslerin en az %75ine devamlar zorunludur.

(2) Derslere devam durumu dersin retim elemannca yaplan yoklamalarla belirlenir. retim eleman yoklama sonularn renci leri Dairesi Bakanlna bildirir. renci leri Dairesi Bakanl devamszlk snrn aan rencilere ilikin duyurular yapar.

(3) Derse yazld tarihten itibaren yaplan yoklamalarda; ders ve uygulamalarda devamszlk snrlarn aan renciler ilgili derse devam etmemi saylr, bu dersin snavlarna alnmaz ve bu dersten baarsz kabul edilir.

Ders tekrar

MADDE 24 (1) Ders tekrar; niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dnda kalan blm ve programlar ile 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri ile genel kltr dersleri iin uygulanr

(2) Ders planlarnda yer alan bir dersi normal ylnda/yarylnda almayan veya bir derse yazldktan sonra o dersten ekilmi renciler ile herhangi bir dersten herhangi bir nedenle baarsz olan renciler, o dersi ald ilk ylda/yarylda almak ve o ders iin o yarylda belirlenmi tm koullar yerine getirmek zorundadr.

(3) Bu Ynetmeliin 20 nci maddesine gre yazlm olduu tm derslerden geer not alm olmasna ramen, yaryl arlkl not ortalamas (YANO) veya genel arlkl not ortalamas (GANO) bu Ynetmelikte belirlenmi dzeyde olmayan renciler, YANO ve GANOlarn bu Ynetmelikte belirtilen dzeye karncaya kadar, daha nce aldklar dersler arasndan setikleri derslere yeniden yazlarak bu dersleri tekrar ederler. rencilerin setikleri bu derslere devam zorunluluu yoktur. Ancak bu renciler, bu Ynetmeliin 33 nc ve 34 nc maddelerinde belirtilen koullar yerine getirmek zorundadr.

(4) Tekrarlanan derslerde nceki baar notu ne olursa olsun, alnan son not geerlidir.

Stajlar

MADDE 25 (1) Zorunlu stajlara ilikin usul ve esaslar, faklte blmleri ve yksekokul programlarnn zellikleri gz nnde tutularak ilgili kurullar tarafndan hazrlanan staj esaslarna gre belirlenir.

(2) renciler stajlarn eitim-retim sresi iinde tamamlamak zorundadr.

(3) Dier ders ve uygulama ykmllkleriyle birlikte stajn tamamlayamam renciler, stajlar tamamlanncaya kadar mezun olamaz ve her kayt dnemi iin kaytlarn yenilemek zorundadr.

Ek snav ve sreler

MADDE 26 (1) Ek snav ve sreler; niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dnda kalan blm ve programlar ile 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri ile genel kltr dersleri iin uygulanr.

(2) Bu Ynetmeliin 16 nc maddesinde belirtilen normal retim sresi iinde blmn/programn ders planlarnda gsterilmi derslere yazlm, derse devam koullarn yerine getirmi ve mezuniyet aamasna gelmi rencilerden sadece bir tek teorik dersten baarsz olanlara, sre kayplarn nlemek amac ile gz yaryl banda tek ders snav alr.

(3) Bir son snf rencisinin bu Ynetmeliin 16 nc maddesinde gsterilen azami retim sresi iinde mezun olamamas durumunda, kendisine mezun olabilmesi amac ile baarsz olduu btn dersler iin iki ek snav hakk verilir. Ek snavlar gz yaryl banda yaplr.

(4) Ek snavlar sonunda baarsz ders saysn be derse indirenlere bu be dersi baarabilmeleri iin yaryl daha ek sre verilir. Bu renciler baarsz olduklar dersler iin yaryl sonlarnda alacak snavlara dnem atlamadan, st ste ve aralksz olarak girer. Baarsz ders says beten az olan mezuniyet aamasndaki rencilerden; baarsz ders says drt olanlara drt yaryl, baarsz ders saylar bir, iki veya olanlara ise mezun olabilmeleri iin snrsz sre ve snav hakk verilir.

(5) Bu renciler baarsz olduklar dersler iin yaryl sonlarnda alacak snavlara dnem atlamadan, st ste ve aralksz olarak girer.

(6) Girmi olduklar tm snavlardan geer not aldklar halde, bu Ynetmelikte YANO ve GANO iin belirlenmi baar ortalamalarn herhangi bir nedenle salayamam olan son dnem rencilerine, not ortalamalarn ykseltmek zere diledikleri son iki snf derslerinden snrsz snav hakk verilir.

(7) Snrsz snav hakkna sahip olan rencilerden alan snavlara st ste veya aralkl olarak toplam eitim-retim yl hi girmeyenler snrsz snav hakkndan vazgemi saylr ve sonradan yeni hak talep edemezler.

Yan dal programlar

MADDE 27 (1) Yan dal programnn amac; ana dal lisans programn baar ile srdren rencilerin ilgi duyduklar bir baka bilim veya sanat dalnda bilgilenmelerini salamaktr.

(2) Yan dal programlarnda, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(3) Eitim Fakltesinin retmen yetitiren blmleri ile dier faklte blmleri arasnda yan dal program almaz.

(4) Alacak yan dal programlar ve programlara kabul edilecek renci saylar ilgili blm tarafndan nerilir. lgili kurullarn bu konuda ald kararlar Senato tarafndan onaylandktan sonra kesinlik kazanr. niversitenin hazrlk okulu rencilerinin yan dal bavurular kabul edilmez. nlisans programlarndan lisans blmlerine yan dal yaplmaz. Bir rencinin yan dal programna bavurabilmesi iin;

a) Kaytl olduu blmde, bavuru dnemine kadar almak zorunda olduu kredili derslerin tmn alarak baarm olmas,

b) GANOnun 4.00 zerinden en az 2.50 olmas

zorunludur.

(5) Bu nitelikleri tayan renciler en erken nc yarylda/ikinci ylda ve en ge altnc yarylda/nc ylda yan dal programna bavurabilir. niversitenin zel yetenek gerektiren blmlerine bavuran adaylarn ilgili blm tarafndan alacak zel yetenek snavlarn da baarm olmas gerekir.

(6) Yan dal programlarna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

ift ana dal programlar

MADDE 28 (1) ift ana dal programnn amac, ana dal lisans programlarn stn baar ile srdren rencilere bu renimleri srasnda ikinci bir lisans diplomas alabilme imkan yaratmaktr.

(2) ift ana dal programlarnda, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(3) Ayn anda birden fazla ikinci anadal diploma programna kayt yaplamaz. Ancak, ayn anda ikinci anadal diploma ile yandal programna kayt yaplabilir.

(4) kinci anadal diploma programndaki renci, anadal diploma programnda bu Ynetmeliin 11 inci maddesinde belirtilen hkmlere uygun koullar saladnda ikinci anadal diploma programna yatay gei yapabilir.

(5) Yetenek snav ile renci alan ift anadal diploma programna renci kabulnde yetenek snavnda da baarl olma art aranr.

(6) Blmlerin ift ana dal program ama nerileri ilgili kurullarda deerlendirilir ve bu programlara hangi faklte blmleri rencilerinin kabul edilecei kararlatrlr. Bu kararlar Senato onay ile kesinleir.

(7) niversitenin hazrlk okulu rencilerinin ift ana dal bavurular kabul edilmez. nlisans programlarndan lisans blmlerine ift ana dal yaplmaz. Bir rencinin ift ana dal programna bavurabilmesi iin;

a) Kaytl olduu blmde; bavuru dnemine kadar almak zorunda olduu kredili derslerin tmn alarak baarm olmas,

b) Bavuru annda anadal diploma programndaki GANOsu 4.00 zerinden en az 3.00 olmas ve anadal diploma programnn ilgili snfnda baar sralamas itibari ile en st % 20sinde bulunmas

gerekir.

(8) Bu maddenin yedinci fkrasnda belirtilen nitelikleri tayan renciler en erken nc yarylda ve en ge beinci yarylda ift ana dal programna bavurabilir.

(9) ift ana dal programlarna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yaz eitim-retimi

MADDE 29 (1) Yaz eitim-retimi, YKn kararlar dorultusunda gz ve bahar yaryllar dnda kalan yaz aylar iinde balatlan ve tamamlanan ek bir eitim-retim dnemidir.

(2) Yaz retimi Senatonun karar ve Mtevelli Heyet onay ile balatlr ve bu program ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

renci deiim programlar

MADDE 30 (1) niversite yapaca ikili anlamalarla, yurtiinde veya yurtdnda faaliyet gsteren yksekretim kurumlar ile renci deiim programlar uygulayabilir. Ancak yaplan ibirlii protokolleri ve szleme taslaklar imzalanmadan nce YKe sunulur ve onay alnr.

(2) renci deiim program kapsamnda bir baka niversitede en az bir yaryl retim grecek rencilerin seimi, ilgili blm/program bakanl tarafndan yaplr. rencinin akademik ilemlerinin takibi blm/program bakanl tarafndan danman olarak atanan bir retim eleman tarafndan yerine getirilir. Bu rencilerin idari ilemleri Rektrlk tarafndan yrtlr.

NC BLM

Snavlar ve Baar Deerlendirme Esaslar

retim elemannn sorumluluu

MADDE 31 (1) retim elemanlar derslerine yazlan rencileri; tutum ve davranlar, derse devamlar, derse katk ve ilgileri, yaryl ii almalar, snav sonular konusunda izlemek, tanmak ve deerlendirmekle sorumludur.

(2) retim eleman baar notu iin takdir yetkisini kullanr.

Ara snavlar, ara snav yerine saylan almalar, ksa snavlar

MADDE 32 (1) Ara snavlar, snav tarihleri ve snanacak bilgi konularnn nceden duyurulduu snavlardr. Ara snavlarn says ve zaman, ilgili retim eleman/ders kurulu koordinatr tarafndan yl/yaryl/ders kurulu banda rencilere duyurulur. Ara snavlar, o ders iin haftalk ders programnda gsterilmi saatler iinde yaplr.

(2) retim elemanlar, bir yarylda say ve zamann nceden duyurmadklar ksa snavlar da ders saatinin bir blmn ayrarak yapabilirler.

(3) Ara snava veya benzeri almaya katlmam rencilerin mazeretleri, dersin retim eleman/ders kurulu koordinatr tarafndan deerlendirilir ve uygulanacak ilem retim eleman/ders kurulu koordinatr tarafndan belirlenir.

(4) Derslerde snavlar yazl, szl veya hem yazl hem de szl olabilir.

(5) Bu snavlarn baar deerlemesindeki etki dereceleri, retim eleman/ders kurulu koordinatr tarafndan belirlenir ve yl/yaryl/ders kurulu banda duyurulur.

Yl/yaryl sonu ve btnleme snavlar

MADDE 33 (1) Yl/yaryl sonu snavlar, rencinin o yldaki/yaryldaki bilgisinin lld ve baarsnn deerlendirilmesinde nemli arl olan snavlardr. Bu snavn baar deerlemesindeki etki derecesi, retim eleman/ders kurulu koordinatr tarafndan belirlenir ve yl/yaryl/ders kurulu banda duyurulur. Bu snava, bu Ynetmeliin 23 nc maddesinde belirtilen devam zorunluluunu yerine getirmi renciler girebilir.

(2) Btnleme snavlar, niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesinde 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri ve genel kltr dersleri dndaki derslerinde uygulanr. Bu snavn baar deerlemesindeki etki derecesi, retim eleman/ders kurulu koordinatr tarafndan belirlenir ve yl/yaryl/ders kurulu banda duyurulur. Bu snava, bu Ynetmeliin 23 nc maddesinde belirtilen devam zorunluluunu yerine getirmi renciler girebilir.

(3) Yl/yaryl sonu ve btnleme snavlarnn balang ve biti tarihleri Senato tarafndan belirlenir ve akademik takvimle duyurulur.

(4) Yl/yaryl sonu ve btnleme snavlar yazl, szl veya hem yazl hem de szl olabilir.

(5) Yl/yaryl sonu veya btnleme snavna katlmam rencilerin mazereti kabul edilmez.

Notlar ve saysal edeerleri

MADDE 34 (1) retim elemanlar/ders kurulu koordinatrleri, derslerine yazlan her renciyi; bu Ynetmeliin 32 nci maddesi dorultusunda; ksa sreli snavlar, ara snavlar ve yaryl sonu snav sonularn veya snav yerine geen benzeri almalar da gz nnde tutarak deerlendirir. Bu deerlendirmeler sonucunda aadaki baar notlarndan birini rencinin o dersteki baar notu olarak takdir eder:

Baar notlar Saysal edeeri

A 4.0

A- 3.7

B+ 3.3

B 3.0

B- 2.7

C+ 2.3

C 2.0

C- 1.7

D+ 1.5

D 1.3

D- 1.0

F 0

(2) niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dnda kalan blm ve programlar ile 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri ile genel kltr dersleri iin A, A-, B+, B, B-, C+ ve C notlar dersin baarldn; C-, D+,D ve D- notlar ise, bu Ynetmelikte belirlenmi arlkl not ortalamasna bal baar koullarnn salanm olmas durumunda, bu dersin baarlm olduunu gsterir. F notu baarsz renciler iin takdir edilir. F notu alm bir rencinin arlkl not ortalamas baar iin yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanr.

(3) niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesinde, 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri ve genel kltr dersleri dndaki dersler iin A, A-, B+, B, B-, C+ ve C notlar dersin baarldn gsterir; C-, D+, D, D- ve F notlar baarsz renciler iin takdir edilir ve bir rencinin arlkl not ortalamas baar iin yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanr.

aretler

MADDE 35 (1) rencilerin bir dersteki zel durumlar aadaki harflerle tanmlanr:

a) BI (baarl): Kredisiz veya not ortalamalarna katlmayan bir dersten rencinin baarl olduunu,

b) BZ (baarsz): Kredisiz veya not ortalamasna katlmayan bir dersten rencinin baarsz olduunu,

c) EK (eksik): Bir eksiklik nedeni ile baarnn deerlendirilemediini,

) K (ekilmi): rencinin dersten ekilmi olduunu,

d) DZ (devamsz): rencinin devam koulunu yerine getirmediini (Devamszlk iareti not ortalamalarnn hesaplanmasnda F notu olarak ilem grr.),

e) MU (muaf): Bu Ynetmelie gre muafiyet tannm olduunu,

f) TK (tekrar): Baarszlk nedeni ile bir dersin tekrar edildiini,

g) YD (yan dal): niversiteden diploma almaya ynelik olmayan yan dal programlarndaki kredili veya kredisiz bir dersin alndn,

) Z (izinli): Bu Ynetmelie gre rencinin izin aldn,

h) TF (transfer): renci deiim programlarna katlan rencilerin dier yksekretim kurumlarndan ve blmler ve programlararas yatay geile kabul edilen rencilerin nceki blmlerinden getirdikleri edeer derslerini,

) Z: zel renci olduunu.

Eksik iaret uygulamas

MADDE 36 (1) Yar yl iinde tamamlanmas gereken bir alma nedeni ile renciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile baarnn deerlendirilememesi durumunda, retim eleman rencinin tamamlayamama nedenlerini gz nnde tutar ve renciden eksikliklerini tamamlamasn ister. Baar notlarnn ilan edilmesinden en ok iki hafta iinde eksikliin giderilerek sonucun baarya dnmemesi durumunda eksik (EK) iareti F notuna dnr.

Muaf ve transfer iareti uygulamas

MADDE 37 (1) Daha nce herhangi bir yksekretim kurumuna devam etmi veya mezun olmu rencilerden, SYM tarafndan yaplan snava yeniden girerek niversiteye yerletirilenler ile niversiteye yatay gei yolu ile kabul edilen rencilerin nceki kurumlarndan getirdikleri baar durumlarn gsteren cetveller (transkript), ilgili blm bakanl/ yksekokul mdrlkleri tarafndan deerlendirilir. Bu deerlendirmeler sonunda edeerlikleri ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilen dersler iin muafiyet hakk tannr.

(2) Muafiyet hakk tannm derslerden ve transfer derslerinden alnm baar notlar not ortalamalarnn hesabnda ileme katlr.

Tekrar iareti uygulamas

MADDE 38 (1) Derslerden F notu alarak baarsz olan rencilerle dersten ekilme izni alm K iaretli renciler ve kredisiz veya not ortalamasna katlmayan derslerden baarsz olmu BZ iaretli renciler, bu dersleri ilk ald dnemde tekrarlamak zorundadr. Bu dersler semeli bir ders veya ders planlarndan karlm bir ders ise, renciler bu ders yerine ilgili kurullar tarafndan kabul edilmi uygun derslere yazlr. Bu uygulamada, bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmleri uygulanr.

Baar notu dnm tablosu

MADDE 39 (1) Yatay gei, intibak ve benzeri durumlarda niversitede uygulanacak, dier niversite veya kurumlara verilecek ve onlardan alnacak belgelerde baar notlarnn karl olan 100 tabanl puanlarn gsterilmesinde, Yksekretim Kurulunun 4lk sistemdeki notlarn 100lk sistemdeki karlklar esas da gz nnde tutulur.

Not ortalamalar ve hesaplanmas

MADDE 40 (1) renci leri Daire Bakanl her rencinin YANO ve GANOlarn srekli olarak takip eder.

(2) YANO, bir rencinin bir yarylda yazld derslerdeki baar notlarnn arlkl ortalamasdr.

(3) GANO, bir rencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geen yaryllarda yazld tm derslerdeki baar notlarnn arlkl ortalamasdr. Bu ortalamann hesaplanmasna ikinci yaryl baar notlar belli olduktan sonra balanr.

(4) Arlkl not ortalamasnn hesabnda nce her ders iin; o dersin AKTSsi ile rencinin o dersten ald baar notunun saysal edeeri arplr ve o dersin arl tespit edilir. Daha sonra ders arlklar toplanr, YANO toplam arlk ve GANO toplam arlk kmeleri ayr ayr belirlenir.

(5) YANO toplam arlk verisi, kmede yer alan derslerin yaryl AKTS yk verisine blnerek rencinin YANOsu hesaplanr.

(6) GANO toplam arlk verisi, kmede yer alan derslerin toplam AKTS yk verisine blnerek rencinin GANOsu hesaplanr.

(7) Ortalamalarn hesabnda; rencinin yazlm olduu kredili dersler ile bu derslerden bu Ynetmeliin 34 nc maddesine gre alnm baar notlar ve saysal edeerleri gz nnde tutulur. GANO hesabna tekrar edilen derslerden alnm son baar notu katlr.

Baarl renciler

MADDE 41 (1) rencilerin baar durumlar YANO ve GANO ile izlenir. YANOsu en az 2.00 olan renciler baarl saylr. Bir dnemin ders plannda gsterilen derslerin tmne yazlarak baarl olan rencilerden YANOsu 3.00-3.49 olanlar yaryl onur rencisi, 3.50-4.00 olanlar yaryl yksek onur rencisi olurlar. Bu rencilere sertifika verilir ve baar durumlar duyurulur.

(2) Blm veya programlarn GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan renciler, niversitenin yksek onur rencisi olarak mezun olur ve niversitenin onur listesinde yer alr. Bu durum ayrca rencinin diplomasnda da belirtilir.

Genel arlkl not ortalamas 2.00n altnda olan renciler

MADDE 42 (1) Bu madde hkmleri; niversitenin Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dnda kalan blm ve programlar ile 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde saylan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri ile genel kltr dersleri iin uygulanr.

(2) Drdnc yaryl sonunda GANOsu 2.00n altnda olan renciler st yaryllardan ders alamaz.

(3) Bu durumdaki renciler GANOsunu 2.00 veya zerine karana kadar daha nce (F), (D-), (D), (D+), (C-) aldklar dersleri (F) olanlardan balayarak tekrar ederler.

(4) Ders tekrar ile GANOsunu 2.00n zerine karan renciler normal eitim-retime devam ederler.

Snav sonularnn ve baar notunun duyurulmas

MADDE 43 (1) Ksa sreli snav sonular, ara snav sonular, yaryl sonu snav sonular ve btnleme snav sonular dersin retim eleman/ders kurulu koordinatr tarafndan duyurulur.

(2) retim eleman yaryl sonu snav veya btnleme snavndan en ge be i gn iinde takdir ettii baar notlarn renci leri Dairesi Bakanlna teslim etmek zorundadr.

(3) Baar notlar renci leri Dairesi Bakanl tarafndan ilan edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 44 (1) renciler, bu Ynetmeliin 43 nc maddesinde saylan snav sonularna, sonucun ilann takip eden be ign iinde, ilgili faklte dekanl veya yksekokul mdrlkleri aracl ile itiraz edebilirler. retim eleman/ders kurulu koordinatr yaplan itiraz ivedilikle ve maddi hata ynyle deerlendirir ve sonucu ilgili dekanlk veya mdrle bildirir. lan edilerek kesinleen baar notlarna itiraz edilemez.

Mezuniyet projesi

MADDE 45 (1) Blm veya programn zelliine gre diplomaya hak kazanan rencilere verilen mezuniyet projesi, mezuniyet iin ngrlm toplam kredi yknn en az %75ini tamamlam rencilere verilir. Her mezuniyet projesi en az bir mezuniyet projesi danmannn denetiminde tamamlanr.

(2) Mezuniyet projelerine ilikin ilke ve esaslar ilgili kurullar tarafndan belirlenir ve Senato tarafndan onaylanr.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 46 (1) Kayt olduklar lisans blmleri veya yksekokul programlarnn ders planlarnda yer alan derslere yazlarak bu dersleri baarm, bu Ynetmelikte gsterilen staj ve mezuniyet projesi gibi almalar baar ile bitirmi ve GANOsu en az 2.00 olan renciler niversite eitim-retimini tamamlam saylr.

(2) Lisans blm veya programlar mezunlarna lisans diplomas, n lisans programlar mezunlarna n lisans diplomas verilir.

(3) Diplomada, rencinin hangi eitim-retim blm veya programndan hangi GANO ile mezun olduu belirtilir.

(4) niversite yksek onur rencisi olanlarn durumu diplomalarnda belirtilir. Lisans diplomasnda dekan ve Rektr imzalar, n lisans diplomasnda yksekokul mdr ve Rektr imzalar bulunur.

(5) Gerekli durumlarda rencinin durumunu aklayan uluslararas standartlarda bir diploma eki de hazrlanr.

(6) Lisans renimini tamamlamayan veya tamamlayamayan rencilerin n lisans diplomas almalar veya yksekokula intibak ettirilmeleri; Yksekretim Kurulu tarafndan karlan 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yabanc uyruklu renci kabul

MADDE 47 (1) Yabanc uyruklularn niversite rencisi olmalar halinde bu rencilere ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Kimlik kart

MADDE 48 (1) niversiteye kesin kayt yaptran veya kaytlarn yenileyen rencilere Rektrlk tarafndan bir yl sre ile geerli olan resimli bir renci kimlik belgesi verilir.

Disiplin

MADDE 49 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri; Yksekretim Kurulu tarafndan karlan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

liik kesme

MADDE 50 (1) Aadaki nedenlerle rencilerin niversite ile iliii kesilir:

a) niversiteden karlma cezas alan rencilerin,

b) Kaydnn silinmesini isteyen rencilerin,

c) Eitim-retim cretini zamannda demeyen rencilerin,

) Bu Ynetmeliin 14 nc maddesinde belirtilen yabanc dil ile retim grecek rencilerden yabanc dil hazrlk okulu programn ikinci kez baaramam rencilerin,

d) Bu Ynetmelikte belirtilen ek snav haklarn da kulland halde, mezuniyet iin gerekli btn dersleri baaryla tamamlayamam rencilerin,

e) Bu Ynetmeliin 22 nci maddesine gre baladklar intibak programnda baarsz olan dikey gei rencilerinin.

(2) Yukarda belirtilen nedenlerden biri ile kayd silinen renciler niversiteye geri dnemez.

Giyim ve genel grn

MADDE 51 (1) renciler giyim ve genel grn konusunda ilgili mevzuat hkmlerine uymak zorundadr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 52 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Senato, niversite Ynetim Kurulu ve ilgili ynetim kurullarnn kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 53 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 54 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yeni Yzyl niversitesi Rektr yrtr.