7 Kasm 2010 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27752

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES TERM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hacettepe niversitesine bal olarak kurulan Hacettepe niversitesi Terim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Hacettepe niversitesi Terim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (HTAM): Hacettepe niversitesi Terim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Hacettepe niversitesi Rektrn,

d) niversite: Hacettepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin terimbilim alanndaki almalaryla ilgili tm birimlerinin faaliyetlerini bir merkezde toplayarak ve ortak imkanlardan yararlanarak terimbilim konularnda aratrma ve uygulama almalar yapmak, bu tr almalara destek salamak ve Trkiyede terimbilim almalarnn gelimesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez kurulu amacn gerekletirmek amacyla aadaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Terimbilim alannda temel ve uygulamal almalar ve aratrmalar yapmak, yeni aratrma yntemleri gelitirmek, sosyal etkinlikler yapmak, bireysel/grup aratrmalar ile kurulularca bu konularda yaplan projelere yardmc olmak ve destek salamak,

b) Merkezin genel amalar dorultusunda, yurtii ve dndaki faaliyet alanna giren konularda almalara katlmak ve desteklemek,

c) Disiplinleraras aratrma projelerinin gelitirilmesinde ve uygulamaya konulmasnda koordinasyonu salamak,

) Aratrma ve gelitirme almalarnn yerlemesi ve yaygnlamas iin gerekli hazrlklar yapmak,

d) Temel ve uygulamal aratrma konularnda bilimsel proje retimini tevik edici tedbirler almak,

e) Terimbilim alannda aratrmaclara, istediklerinde bilimsel standartlar ierisinde yardm ve destek salamak, yurtii ve yurtdndaki yaynlara kolaylkla ulaabilmeleri iin ariv oluturmak,

f) rencileri aratrmaya yneltmek, aratrma anlay ve yntemleri konusunda eitim vermek, rencilerin aratrma projelerinin uygulanmasna yardmc olmak ve imkanlar salamak,

g) Her dzeyde aratrcnn geliimine ynelik eitim programlar, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararas kongreler dzenlemek, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yaynlar yapmak,

) Bilimsel ve sosyal almalar tevik edici etkinlikler dzenlemek,

h) Yurtii ve yurtdndaki benzer kurulularla amacna ynelik mterek almalar yapmak ve bilgi alveriinde bulunmak,

) Merkez alma alannn kapsad konularda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii yaparak, kamu ve zel sektrn ihtiya duyduu alanlarda karlatklar sorunlarn zmne ynelik almalar yapmak, bilimsel gr vermek ve rapor yazmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr, yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasndan en ok iki kii, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil ve Ynetim ve Danma Kuruluna bakanlk etmek,

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

(2) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, mdr yardmclar ile Merkezin alma alan ile ilgili retim yeleri arasndan niversite Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ylda en az bir kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

d) Yurtii ve yurtdndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilen be yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda en az bir kez salt ounlukla olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.