7 Kasm 2010 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27752

YNETMELK

Ulatrma Bakanlndan:

NTERNET ALAN ADLARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve lkeler

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; .tr uzantl nternet alan adlar ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununun 5 inci, 34 nc ve 35 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alan ad: .tr uzantl nternet alan adn,

b) Bakanlk: Ulatrma Bakanln,

c) CENTR: Avrupa Ulusal st Dzey Alan Ad Kayt Kurumlar Konseyini,

) ICANN: nternet Tahsisli Adlar ve Saylar Kurumunu,

d) nternet alan ad: nternet zerinde bulunan bilgisayar veya nternet sitelerinin adresini belirlemek iin kullanlan nternet protokol adresini tanmlayan adlar,

e) nternet alan ad sistemi: Okunmas ve aklda tutulmas kolay olan ve genelde aranan adres sahipleri ile ilikilendirilebilen simgesel isimlerle yaplan adreslemede, karl olan nternet protokol adresini bulan ve kullancya veren sistemi,

f) nternet protokol adresi: Belirli bir aa bal cihazlarn birbirini tanmak, birbirleriyle iletiim kurmak ve veri alveriinde bulunmak iin kullandklar nternet Protokol standartlarna gre verilen adresi,

g) Kanun: 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununu,

) Tahsise kapal adlar listesi: Alt alan adlar ile mevzuata, kamu dzenine ve genel ahlaka aykr olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarndan oluan listeyi,

h) Tahsisi kstl adlar listesi: Tarihi ve kltrel deerler bakmndan halka mal olmu alan adlarndan oluan listeyi,

) Kayt Kuruluu (KK): Bavuru, yenileme, iptal gibi alan adlar ile ilgili ilemlerin yaplmasna araclk eden taraf,

i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulunu,

j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunu,

k) Rehber: Tahsisli alan adlarna ilikin alan ad sahibinin iletiim bilgileri ile alan adnn tahsis sresinin balad ve bittii tarihler gibi bilgileri ieren bir veritabann,

l) Rehberlik hizmeti: Rehberde bulunan verilerin kamuoyunun eriimine ak tutulmas hizmetini,

m) RIPE NCC: RIPE ebeke Koordinasyon Merkezini,

n) .tr a bilgi sistemi (TRABS): .tr uzantl internet alan ad sisteminin ve buna ait merkezi veritabannn iletilmesine, rehberin oluturulmasna, gncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasna ve alan ad bavuru ilemlerinin gerek zamanl olarak yaplmasna imkn veren, tm bu faaliyetlerin gvenli ve i srekliliini salayacak ekilde gerekletirildii sistemi,

o) Uyumazlk zm Hizmet Salayc (UHS): Alan adlar ile ilgili ihtilaflarn zm srecini hakemler veya hakem heyetleri vastasyla yrten kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularn, niversiteleri veya uluslararas kurulular,

ifade eder.

(2) Bu Ynetmelikte geen ve yukarda yer almayan tanmlar ve ksaltmalar iin, ilgili mevzuatta yer alan tanmlar ve ksaltmalar geerlidir.

lkeler

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda aada belirtilen temel ilkeler gzetilir:

a) Objektif nedenler aksini gerektirmedike niceliksel ve niteliksel devamllk, ayrm gzetmeme, dzenlilik, verimlilik, nesnellik, orantllk, effaflk, kaynaklarn etkin kullanlmas ve teknoloji bamsz davranlmas,

b) Serbest ve etkin rekabet ortamnn salanmas ve korunmas,

c) Tketici haklarnn korunmas,

) Hizmet kalitesinin ykseltilmesinin tevik edilmesi,

d) Uluslararas uygulamalarn ve standartlarn dikkate alnmas,

e) Alan adlarna ynelik uygulamalarn lke koullarna uygun, etkin ve uzun vadeli zmler olmas,

f) Makul koullarda, kolaylkla faydalanlabilecek uygulamalarn tevik edilmesi,

g) Gerek ve tzel kiilerin talep ettikleri hizmet dnda herhangi bir hizmeti satn almak zorunda braklmamas,

) nc kiilerin haklarnn korunmas.

KNC BLM

Alan Adlarnn Yaps ve lgili lemler

Alan adlarnn yaps

MADDE 5 (1) Alan adlarnn yaps a.b.tr ve a.tr eklindedir. Her iki yapya zel hususlar bu Ynetmeliin ekinde dzenlenmitir.

Bavurulabilecek alan adlar

MADDE 6 (1) Bavuruda bulunulabilmesi iin bir alan adnn a ksmnn;

a) Yalnz harfler (a-z), rakamlar (0-9) ve tire (-) iaretinden olumas,

b) En az iki en fazla altm karakter uzunluunda olmas,

c) Tire (-) iareti ile balamamas ve/veya bitmemesi,

) Yalnzca nc ve drdnc karakterlerin birlikte tire (-) olmamas,

d) Bakasna tahsisli olmamas,

e) Tahsise kapal adlar listesinde yer almamas

gerekmektedir.

Alan ad bavurusu

MADDE 7 (1) Alan adna sahip olmak zere gerek veya tzel kiiler bavurabilirler. Birden fazla alan ad iin bavuruda bulunulabilir.

(2) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde yer alan koullar karlamayan alan adlar iin yaplan bavurular kabul edilmez.

(3) Kiiler bavuru iin Kurumun nternet sitesinde yer alan KKlardan birini tercih ederler. Kiiler, tercih ettikleri KKnn nternet sitesinde yer alan bavuru formunu doldurmak suretiyle bavuruda bulunurlar. Bavuru formunun tam ve doru olarak doldurulmamas halinde alan ad bavurusu kabul edilmez.

(4) Kiiler, bavuru srasnda, yanl bilgi verme, nc kiilerin haklarn ihlal etme gibi fiillerin hukuki sonular konusunda genel olarak bilgilendirilirler.

(5) Kiiler, bavuru srasnda, nc kiilerin haklarn ihlal etmeyeceklerini, alan adn hukuka aykr bir ekilde kullanmayacaklarn ve iptal veya feragat durumunda bu ilemlerin kendi lehlerine bir hak dourmayacan kabul ettiklerini beyan ve taahht ederler.

(6) KK, alan ad bavuru talebini almasn mteakip TRABS zerinden gerekli ilemleri yapar.

Alan ad tahsisi

MADDE 8 (1) Alan ad tahsisleri belgeli veya belgesiz olarak iki yntemle yaplr.

(2) Belgesiz alan ad tahsisi ilk gelen ilk alr kuralnn geerli olduu tahsislerdir. lk gelenin tespitinde, alan ad bavurusunun TRABSe ulat zaman kayd esas alnr.

(3) Belgeli alan ad tahsisi, ilgili bilgi ve/veya belgelerin bavuru sahibi tarafndan KKya verilmesini ve bu bilgi ve/veya belgelerin TRABSe ulatrlmasn mteakip yaplan tahsislerdir. Belgeli olarak tahsis edilecek alan adlar bu Ynetmeliin ekinde dzenlenmitir.

(4) KKlarn, TRABS zerinden bavuru ilemlerini tam ve doru olarak tamamladklar ve cretini dedikleri alan adlar, bavuru sahiplerine tahsis edilir.

(5) Alan ad bir defada en az bir en fazla be yl sre iin tahsis edilir.

Yenileme

MADDE 9 (1) KK, alan adnn tahsis sresinin bitmesine asgari ay kala alan ad sahibini asgari elektronik posta yoluyla bilgilendirir ve alan ad sahibinden yenileme ilemini gerekletirmesini talep eder.

(2) Sahip olduu alan adnn tahsisini yenilemek isteyen kii, bu aylk sre iinde alan adnn tahsisini yenilemek zere bu Ynetmeliin 7 nci maddesinin ilgili hkmleri erevesinde bavuruda bulunur. Bu talep dorultusunda KKnn TRABS zerinden gerekli ilemleri tamamlamasn ve yenileme cretini demesini mteakip alan ad tahsisi yenilenir.

(3) Tahsis sresinin sonuna kadar yenileme ilemi tamamlanmayan alan adnn kullanm iki ay sre ile durdurulur. Bu sre iinde alan ad sahibinin bavurusu zerine alan ad tahsis ilemi yenilenir. Aksi halde alan ad yeniden tahsise alr.

(4) Yenileme sonras tahsis sresi be yl aamaz. Bu be yln sonunda sahip olunan alan adnn tahsisi bu madde erevesinde yenilenebilir.

Feragat

MADDE 10 (1) Kendisine tahsisli alan adn tahsis sresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan ad sahibi, alan adndan feragat edebilir.

(2) Alan ad sahibi hizmet almakta olduu KKya ait nternet sitesinde yer alan ilgili formu tam ve doru olarak doldurarak feragat talebini iletir. KKnn TRABS zerinden gerekli ilemleri tamamlamasn mteakip feragat talebinin gerei yaplr.

(3) Alan adndan feragat, alan ad sahibi lehine bir hak dourmaz.

(4) Feragat edilen alan ad yeniden tahsise alr.

ptal

MADDE 11 (1) Alan ad tahsisi aada belirtilen durumlarda alan ad sahibi ve ilgili KK bilgilendirilerek TRABS vastasyla iptal edilir:

a) Alan ad sahibinin verdii bilgilerin tam ve/veya doru olmadnn tespit edilmesi,

b) Alan adnn tahsise kapal adlar listesine alnmas,

c) Alan ad tahsisinin iptali ile ilgili UHS tarafndan Kuruma iletilen hakem ya da

hakem heyeti kararnn bulunmas ve kararn uygulanmas iin Kurum tarafndan belirlenen gerekli artlarn mevcut olmas,

) Alan ad tahsisinin iptaline ynelik bir mahkeme kararnn bulunmas.

Yeniden tahsis

MADDE 12 (1) Bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde yenileme iin belirtilen srenin sonunda yenileme iin bir talep gelmemesi halinde ilgili alan ad yeniden tahsise alr ve bu alan adnn tahsise ald bilgisi Kurumun nternet sitesinde yaymlanr. Ancak yeniden tahsise alan bu alan adlar iin bir ay sre ile bavuru talebi alnmaz.

(2) Alan adnn kara listeye alnma gerekesi dnda baka bir gerekeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adndan feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan ad yeniden tahsise alr ve bu alan adnn tahsise ald bilgisi Kurumun nternet sitesinde yaymlanr. Ancak yeniden tahsise alan alan adlar iin ay sre ile bavuru talebi alnmaz.

(3) Yeniden tahsise alan alan adlar iin bavurularn alnmas ve bu alan adlarnn tahsisi bu Ynetmeliin 7 nci ve 8 inci maddeleri erevesinde yaplr.

Sat ve devir

MADDE 13 (1) Alan adlar satlabilir veya devredilebilir.

(2) Sat veya devir ileminin gereklemesi iin hizmet alnan KKnn nternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doru olarak doldurulmas gerekir. KKnn, TRABS zerinden gerekli ilemleri tamamlamas halinde alan adnn sat veya devir ilemi dorultusunda ilgili alan ad sahibi deiiklii gerekletirilir.

(3) Gerek kiilerin lm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarnda alan ad yasal miraslara devredilebilir.

(4) Satlan veya devredilen alan adnn kullanm sresi deimez.

NC BLM

Kurumun Grevleri ve Yetkileri

Kurumun grevleri

MADDE 14 (1) Kurumun grevleri aada yer almaktadr;

a) TRABSi kurmak ve iletmek veya belirledii usul ve esaslar erevesinde TRABSin nc bir tarafa kurulmas ve iletilmesini salamak,

b) UHSleri ve KKlar belirlemek ve bunlarn iletiim bilgilerini nternet sitesinde yaymlamak,

c) Alan ad tahsis ve yenilemesine ilikin cretler ile uyumazlk zm mekanizmasnn iletilmesi ile ilgili ilemlere ilikin cretleri belirlemek ve gerektiinde deiiklik yapmak,

) Tahsise alacak veya kullanmna son verilecek alt alan adlarn belirlemek,

d) Belgeli tahsis edilen alt alanlarn tahsisinde istenecek belgeleri belirlemek,

e) Bu Ynetmelikte belirtilen veya Kurul tarafndan belirlenen hallerle snrl olmak kaydyla KK niteliinde faaliyet yrtmek,

f) Alan ad ihtilaflarna ilikin kendisine iletilen mahkeme kararlarn, UHSnin kendisine ilettii ihtilafa konu olan alan adlar ile hakem veya hakem heyeti kararlarn nternet sitesinde gncel olarak bulundurmak ve bu kararlarn gereini yerine getirmek,

g) Kendisine iletilen talep ve ikyetleri deerlendirmek ve mevzuat erevesinde gerekli tedbirleri almak,

) Her yl Nisan ay sonuna kadar bir nceki yla ait faaliyet raporunu hazrlayarak Kurumun internet sitesinden ve gerekli olduu hallerde dier uygun aralarla kamuoyuna duyurmak,

h) ICANN, RIPE NCC, CENTR gibi kurulular nezdinde gerekli almalar yrtmek.

Kurumun yetkileri

MADDE 15 (1) Kurum, bu Ynetmelik erevesinde grev alanna giren hususlara ilikin olarak;

(a) Gerekli grd dzenlemeleri yapmaya,

(b) lgili mevzuat erevesinde KKlar ve UHSleri denetlemeye

yetkilidir.

DRDNC BLM

Kayt Kurulular

Kayt kuruluu

MADDE 16 (1) Kurum, KKlarn tamas gereken nitelikleri, uymas gereken kurallar ve dier hususlar tespit eder ve bunlar internet sitesinden ve gerek olduu hallerde dier uygun aralarla kamuoyuna duyurur.

(2) KK olmak isteyen taraflar Kuruma bavuruda bulunurlar. Kurum tarafndan gerekli artlar tad tespit edilen taraflara KK olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen faaliyet belgesi dzenlenir.

Kayt kurulularnn ykmllkleri

MADDE 17 (1) KKlar;

a) lgili mevzuata uymakla,

b) Kullandklar cihaz ve sistemler ile sunduklar hizmetlerin eriilebilirliini, gvenliini, gvenilirliini, btnln salamakla,

c) Sunduklar hizmetlerin kalitesi ve sreklilii ile ilgili bir aksamann yaanmamasn salamakla ve bunun iin yeterli sayda nitelikli personel altrmak ve gerekli teknik donanma sahip olmakla,

) Kiilere sunduklar hizmetlere 7 gn 24 saat eit eriim imkn salamakla,

d) Alan ad bavurusu ve dier ilemler srasnda kiilerden tam ve doru bilgiler almakla; bu bilgilerin gvenliini ve gizliliini salamakla; bu bilgileri gncellemekle, asgari yllk olarak teyit etmekle, bilgi deiikliklerini TRABS zerinden Kuruma derhal bildirmekle, bu bilgileri Kurum ve yasal olarak yetkili klnan taraflar haricinde hibir tarafa vermemekle ve alnma amalar dnda kullanmamakla,

e) Kendilerine yaplan alan adna ilikin tahsis, yenileme, iptal gibi talepleri gerek zamanl ve TRABSte uygulanan yazlm standartlarna uygun olarak TRABSe iletmekle,

f) TRABS zerinden yrttkleri alan adna ilikin ilemleri yerine getirirken gerekli zeni gstermekle,

g) Kendilerinden hizmet alan ve almak isteyen kiileri; alan adna ilikin bavuru, tahsis, yenileme, iptal, transfer gibi ilemlerle ilgili olarak bilgilendirmekle,

) Rehberlik hizmetine kendi nternet siteleri zerinden cretsiz eriim imkn salamakla,

h) Alan ad ile ilgili ilemler dolaysyla elde ettii bilgi ve belgeleri alan adnn kullanmnn herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren en az 10 yl sre ile saklamakla,

) Faaliyetleri sona erecei zaman KKlar aras transfer ilemleri erevesinde gerekenleri yapmakla ve elindeki ilgili bilgi ve belgeleri Kuruma tam ve doru olarak zamannda teslim etmekle,

i) Her yl Mart ay sonuna kadar bir nceki yla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla,

j) Tantc bilgilerini, ilgili mevzuat ve bavuru formunun rneini kendisine ait .tr uzantl alan adna sahip nternet sitesinde ilgili taraflarn ulaabilecei ekilde ve gncel olarak bulundurmakla,

ykmldr.

Kayt kurulularnn faaliyetlerine son vermesi

MADDE 18 (1) KKlar, faaliyetlerini sona erdirecek olmalar halinde Kurumu asgari ay nceden bilgilendirirler.

(2) Kurum, bilgilendirilmesini mteakip KKlar aras transfer ilemlerini derhal balatr.

(3) KKlar, faaliyetlerine son verecek olmalar dolaysyla sebep olabilecekleri zararlardan sorumlu olur.

Kayt kurulularnn faaliyetlerine son verilmesi

MADDE 19 (1) KKnn ilgili mevzuat hkmlerine uymamas, ykmllklerini yerine getirmemesi, aranan nitelikleri yitirmesi gibi hallerde faaliyetlerine Kurum tarafndan son verilebilir.

(2) Bu durumda Kurum derhal KKlar aras transfer ilemlerini balatr.

(3) KKlar, faaliyetlerine son verilecek olmas dolaysyla sebep olabilecekleri zararlardan sorumlu olur.

Kayt kurulular aras transfer

MADDE 20 (1) Alan ad sahipleri, talep etmeleri halinde, hizmet aldklar KKy deitirebilirler.

(2) Bir KKnn faaliyetlerine son vermesi veya son verilmesi durumunda faaliyet gsteren dier bir KKya zorunlu transfer gerekletirilir.

(3) KKlar aras transfer ilemlerine ilikin hususlar Kurum tarafndan dzenlenir.

(4) KKlar aras transfer ilemleri ile ilgili uyumazlklar Kurum tarafndan deerlendirilir.

BENC BLM

Alan Ad Sahibinin Hak ve Ykmllkleri

Alan ad sahibinin haklar

MADDE 21 (1) Alan ad sahibi;

a) Alan adn tahsis sresi boyunca kullanma,

b) Alan ad tahsisini yenileme,

c) Alan adndan feragat etme,

) Hizmet ald KKy deitirme

haklarna sahiptir.

Alan ad sahibinin ykmllkleri

MADDE 22 (1) Alan ad sahibi;

a) lgili mevzuata uymakla,

b) KKya tam ve doru bilgiler vermekle; bu bilgilerde meydana gelen deiiklikleri derhal hizmet ald KKya bildirmekle,

c) nc kiilerin haklarn ihlal etmemekle,

) KKlar aras zorunlu transfer hallerinde bilgilendirilmesini mteakip gereken ilemleri yapmakla

ykmldr.

ALTINCI BLM

Alternatif Uyumazlk zm Mekanizmas

Uyumazlk zm mekanizmas

MADDE 23 (1) Alan adlar ile ilgili ihtilaflar alternatif olarak UHSler tarafndan iletilen uyumazlk zm mekanizmas vastasyla zlr. Uyumazlk zm mekanizmasnn iletilmesine ilikin usul ve esaslar Kurum tarafndan dzenlenir.

Uyumazlk zm hizmet salayc

MADDE 24 (1) Kurum, UHSlerin tamas gereken asgari nitelikleri, uymas gereken kurallar ve dier hususlar tespit eder ve bunlar internet sitesinden ve gerek olduu hallerde dier uygun aralarla kamuoyuna duyurur.

(2) UHS olmak isteyen taraflar Kuruma bavuruda bulunurlar. Kurum tarafndan gerekli artlar tad tespit edilen taraflara UHS olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen faaliyet belgesi dzenlenir.

(3) UHSlerin, ihtilaflarn zm srecini baaryla ynetebilecek, idari ve teknik yetkinlii haiz olmalar ve olas ihtilaf konularnda uzman yeterli sayda hakemi listelerinde bulundurabilmeleri gerekir.

(4) Bu Ynetmelik veya Kurum tarafndan belirlenen dzenlemeler erevesinde grev ve ykmllklerini yerine getirmeyen veya UHS olmak iin aranan asgari nitelikleri kaybeden UHSler hakknda faaliyetlerine son vermek de dahil olmak zere Kurum tarafndan gerekli tedbirler alnr.

(5) UHSler en az bir ay nceden Kuruma bildirimde bulunmalar halinde ve hakemleri araclyla yrtmekte olduklar uyumazlk zm srelerini karara balamak artyla faaliyetlerine son verebilirler. UHSler faaliyetlerine son vermeleri dolaysyla sebep olduklar zararlardan sorumludurlar.

Uyumazlk zm mekanizmasna bavuru

MADDE 25 (1) Uyumazlk zm mekanizmasna bavuru iin;

a) htilaf konusu alan adnn, sahip olunan ya da ticarette kullanlan marka, ticaret unvan, iletme ad ya da dier tantc iaretlerle benzer ya da ayn olmas ve

b) Alan adn tahsis ettiren tarafn bu alan ad ile ilgili yasal bir hakk ya da balantsnn olmamas ve

c) Bu alan adnn alan ad sahibi tarafndan kt niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanlmas

gerekmektedir.

(2) Bu maddenin birinci fkrasnda yer alan artn birlikte salandn iddia eden ikyeti, uyumazln zm iin UHSlerden birini tercih ederek bavurusunu yapar. ikyeti bavuruda bulunduu UHSnin kendisine kesin bir karar bildirmesine kadar ayn hususta baka bir UHSye bavuruda bulunamaz.

Hakemler

MADDE 26 (1) UHSlerin listelerinde yer alacak hakemlerin fikri mlkiyet haklar hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku veya biliim hukuku alanlarnda uzman olmas gerekir.

(2) Hakemler, uyumazlk konusu alan adna ve taraflarna ilikin bamszlk ve tarafszlklarn gsterir yazl beyanlarn UHSye sunmalarn mteakip almaya balarlar.

(3) Hakemlerin almalarn kendilerine iletilen bilgi, belge ve delillerden oluan dosya zerinden yapmalar esas olup, gerek grlmedike, taraflar ahsen dinlenmez.

Kararn alnmas

MADDE 27 (1) Hakem veya hakem heyeti, ilgili mevzuat, itihatlar ve yarg kararlarn da gz nne alarak, ikyeti tarafn talebi dorultusunda alan adlarnn iptaline, ikyeti tarafa devrine veya ikyeti tarafn talebinin reddine karar verir. Hakem kurulunun kararlar basit ounlukla alnr, ekimser oy kullanlamaz.

(2) UHS, kendisine iletilen karar bir gn iinde Kuruma ve ikyetle ilgili taraflara bildirir ve nternet sitesinde yaymlar.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

cretler

MADDE 28 (1) Alan adlar ile ilgili ilemler ve uyumazlk zm mekanizmasnn iletilmesi ile ilgili ilemler creti mukabili gerekletirilir.

(2) Alan ad tahsis ve yenilemesine ilikin cretler KKlar tarafndan Kuruma denir. Bu cretler Kuruma gelir olarak kaydedilir.

(3) KKlar, Kurumca belirlenen cretleri gz nne alarak, alan adlar ile ilgili olarak kiilerden alaca ilem cretlerini belirler.

(4) Kurum, srdrlebilir rekabet ortamnn salanmasn ve tketici haklarnn korunmasn teminen, gerektiinde, KKlarn alan adlar ile ilgili ilem cretlerini de dzenleyebilir.

(5) UHSler, Kurumca belirlenen cretleri st snr olarak esas alp uygulayacaklar ilem cretlerini belirlerler. Kurum, gerektiinde uyumazlk zm mekanizmasnn iletilmesi ile ilgili ilem cretlerine ilikin alt snr da belirleyebilir.

(6) Alan adnn iptali veya alan adndan feragat edilmesi hallerinde denen cretler iade edilmez.

(7) Uyumazlk zm mekanizmasna bavuru esnasnda denen cretler iade edilmez.

Rehberlik hizmeti

MADDE 29 (1) Rehberlik hizmeti bilgilendirme amaldr. Rehberde yer alacak bilgiler Kurum tarafndan belirlenir.

(2) Rehberde sadece alan ad ile sorgulama yaplabilir.

(3) Rehberde sorgulama yapan kiiler edindii bilgileri istem d elektronik posta gndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amalarla kullanmayacan taahht eder.

(4) KKlar rehberde yer alan bilgilerin istek d elektronik posta gndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amalarla kullanlmasn engellemek iin mevcut teknolojik imknlar erevesinde gerekli tedbirleri alrlar.

Yeni alt alan adlarnn tahsise almas

MADDE 30 (1) Kurum tarafndan tahsise almasna karar verilen yeni alt alan adlar Kurumun nternet sitesinden ve gerek olduu hallerde dier uygun aralarla kamuoyuna duyurulur. Duyuruda alan ad tahsisinin belgeli ya da belgesiz yaplaca da belirtilir.

(2) Belgeli tahsis edilecek yeni alt alan adlarnn tahsisine ilikin hususlar Kurum tarafndan dzenlenir.

Tahsise kapal adlar listesi

MADDE 31 (1) Tahsise kapal adlar listesine alnacak ve bu listeden karlacak alan adlar Kurum tarafndan, gerekli grlmesi halinde konuyla ilgili uzmanlarn grne de bavurularak belirlenir.

(2) Alan adnn tahsise kapal adlar listesine alnmas ve bu listeden karlmas hallerinde varsa alan ad sahibi ve ilgili KK bilgilendirilir.

(3) Alan adnn tahsise kapal adlar listesinden kartlmas halinde alan ad varsa sahibine iade edilir.

Tahsisi kstl adlar listesi

MADDE 32 (1) Tahsisi kstl adlar listesine alnacak ve bu listeden karlacak alan adlar ile bu alan adlarnn tahsisinin yaplaca taraflar ve tahsiste istenecek bilgi ve/veya belgeler Kurum tarafndan, gerekli grlmesi halinde konuyla ilgili uzmanlarn grne de bavurularak belirlenir.

(2) Tahsisi kstl adlar listesine alnan alan adnn tahsisinin uygun taraflara yaplmad tespit edilirse alan ad ilgili taraflar bilgilendirilerek iptal edilir.

(3) Alan adnn tahsisi kstl adlar listesinden kartlmas halinde alan ad varsa sahibine iade edilir.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik erevesinde TRABS faaliyete geene kadar mevcut ileyi devam eder.

(2) Bu Ynetmeliin yaymland tarihten itibaren en ge iki yl ierisinde TRABS faaliyete geirilir.

(3) Orta Dou Teknik niversitesi bnyesinde bulunan Nic.tr (.tr Alan Adlar Ynetimi) TRABSin en ksa srede faaliyete gemesi iin gerekli destei salamakla ve ilgili tm bilgi ve belgeleri Kuruma aktarmakla ykmldr.

(4) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarih itibaryla tahsisli olan, bu tarihten TRABSin faaliyete gemesine kadarki srede tahsis edilen ve asgari bir KK faaliyete geene kadarki srede tahsis edilen alan adlar tahsis srelerinin sonuna kadar kullanlmaya devam eder.

(5) Mevcut ileyite Orta Dou Teknik niversitesi bnyesinde bulunan Nic.tr (.tr Alan Adlar Ynetimi) tarafndan kayt operatr olarak belirlenmi bulunan taraflardan KK olmak isteyenler TRABSin faaliyete gemesinden sonraki alt ay iinde bu Ynetmelik hkmleri erevesinde gerekli ilemleri tamamlayarak KK olarak faaliyete balarlar. Gerekli ilemleri tamamlamad iin KK olamayan veya KK olmak istemeyen kayt operatrleri bu sre sonunda faaliyetlerini durdururlar ve daha nce tahsis, yenileme ve benzeri ilemlerine araclk etmi olduklar alan adlarna ilikin bilgi ve belgeleri Kuruma aktarrlar.

(6) Bu maddenin nc ve drdnc fkrasnda belirtilen alan adlarnn sahipleri, TRABSin faaliyete gemesinden sonra ve istemeleri halinde ilgili alan adnn tahsis sresinin sona ermesinden nce veya tahsis sresinin sona ermesinden sonra sahip olduklar alan adna ilikin ilemleri yapmak zere, Kurumun nternet sitesinde yer alan KKlardan birini tercih ederler. Bavuru yaplan KK, ilgili bilgi veya belgeleri de temin ederek bu alan ad sahiplerini kimlik dorulama dhil gerekli ilemleri yapmak suretiyle sistemine kaydeder.

(7) Kiilerin alan adlarna ilikin ilemleri asgari bir KK faaliyete geene kadar TRABS vastasyla yerine getirilir.

Gei srecinde sat ve devir

GEC MADDE 2 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren yl sre boyunca alan adlar satlamaz ancak aada belirtilen durumlarda bakalarna devredilebilir;

a) Gerek kiilerin lm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarnda alan ad yasal miraslara devredilebilir.

b) Tzel kiiler, sahip olduklar alan adn birleme, devralma gibi sebeplerle devredebilirler.

c) Marka ve/veya patent sahibi gerek ve/veya tzel kiiler bu marka ve/veya patent ile ilgili haklarn devretmeleri durumunda sahip olduklar marka ve/veya patente ilikin alan adlarn da devredebilirler.

) Fikir veya sanat eserlerinin kayt ve tescilini yaptrm olan gerek ve/veya tzel kiiler bu fikir veya sanat eserleri ile ilgili haklarn devretmeleri durumunda sahip olduklar fikir veya sanat eserlerine ilikin alan adlarn da devredebilirler.

(2) Devir talebi hizmet alnan KKnn nternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doru olarak doldurulmas suretiyle yaplr. KKnn, TRABS zerinden gerekli ilemleri tamamlamas halinde alan adnn devri gerekletirilir.

(3) Devredilen alan adnn kullanm sresi deimez.

a.tr yapsndaki alan adlarnn ilk tahsisi

GEC MADDE 3 (1) a.tr yapsndaki alan adlarnn ilk tahsisi belgeli olarak Kurum tarafndan dzenlenecek erevede yaplr.

(2) a.tr yapsndaki alan adlarnn ilk tahsisinde alnacak bavuru cretleri Kurum tarafndan belirlenir.

(3) lk tahsis ilemlerinde, srasyla, kamu kurum ve kurulularna, sermayesinin yarsndan fazlas kamuya ait kurululara, kamu kurumu niteliinde olan meslek kurulularna, kamuya yararl dernekler ve vakflar ile ii ve iveren meslek kurulularna ncelik verilir.

Yrrlk

MADDE 33 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 13 nc maddesi TRABSin faaliyete gemesinden yl sonra,

b) 14 nc, 15 inci ve 24 nc maddeleri ile Geici Madde 1i yaym tarihinde,

c) Geici Madde 3i TRABSin faaliyete gemesinden oniki ay sonra,

) Dier maddeleri TRABSin faaliyete getii tarihten itibaren

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma Bakan yrtr.

 

EK

Alan Adlarnn Yaps ve Belgeli Tahsis Edilen Alt Alanlar

1.        Tanmlar

a.b.tr ve a.tr yapsndaki nternet alan adlarnda;

tr

lkemizin ISO (International Organization for Standardization Uluslararas Standardizasyon rgt) 3166 standard ile belirlenen ve nternet alan adlarnda kullanlan kodunu

b

.tr uzantl nternet alan adlar altnda tanmlanan alt alan adlarn

a

Bu Ynetmelik hkmleri erevesinde kiilerin serbeste belirledii alan

ifade eder.

2.        Alt Alanlar

.tr altnda tanmlanan alt alanlar aada belirtilmitir.

 

.com

.net

.biz

.info

.bbs

.name

.org

.web

.gen

.av

.tv

.dr

.k12

.tel

.bel

.gov

.edu

.pol

.tsk

 

 

3.        Belgeli Tahsis Edilen Alt Alan Adlar

Aada yer alan alt alanlar belirtilen taraflara Kurumun belirleyecei belgeler karlnda tahsis edilir.

Alt Alan

Tahsis Edilecek Taraf

.av

Trkiye Barolar Birliine kaytl serbest avukatlar, hukuk brolar ve avukatlk ortaklklar

.bel

ileri Bakanl kaytlarnda yer alan belediyeler

.dr

Trk Tabipler Birliine kaytl tp doktorlar, doktor ortaklklar, hastaneler ve Salk Bakanl birinci basamak salk kurulular

.edu

T.C. Yksek retim Kurumu (YK) tarafndan tannan yksek eitim kurumlar

.gov

Kamu kurum ve kurulular

.pol

Emniyet Genel Mdrl ve bnyesindeki birimler

.k12

Milli Eitim Bakanl (MEB) tarafndan onaylanm okul ncesi eitim veren kre, anaokulu, ilkretim, lise ve dengi retim kurumlar

.tsk

Trk Silahl Kuvvetleri bnyesinde yer alan birimler