6 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27751

YÖNETMELİK

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden, görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı alt grupta gösterilen görevleri,

             b) Genel Müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,

             c) Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,

             ç) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlı görevlerin gruplandırılmasını,

             d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

             e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimi,

             f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

             g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi kapsamında kurumda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aylıksız izin süreleri hariç, fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

             ğ) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumunu,

             h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

             ı) Unvan değişikliği    sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

             i) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

             j) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

             Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi memur ve sözleşmeli personele ilişkin görev grupları aşağıda gösterilmiştir.

             (2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

             a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

             1) Şube müdürü,

             2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik amir yardımcısı,

             b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

             1) Hukuk Müşaviri,

             c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

             1) Başuzman,

             2) Uzman,

             ç) Teknik Hizmetler Grubu;

             1) Başmühendis,

             2) Teknik uzman,

             3) Teknik şef,

             d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

             1) Çözümleyici,

             e) İdari Hizmetler Grubu;

             1) Memur, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

             (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar: Mühendis, jeomorfolog, kimyager, biyolog, avukat, programcı, tercüman, tekniker, hemşire, teknisyen ve teknik ressam.

             Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

             MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalar için;

             a) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

             b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             şartları aranır.

             Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

             MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

             a) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

             3) Şef, uzman, programcı ya da çözümleyici pozisyonlarında fiilen en az 2 yıl süre ile görev yapmış olmak,

             b) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

             3) Teknik şef, teknik uzman, başmühendis pozisyonlarında fiilen en az 2 yıl süre ile görev yapmış olmak,

             c) Şube müdürü (sağlık) kadrosuna atanabilmek için;

             1) Görevleriyle ilgili eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

             3) Baştabip, tabip ve diş tabibi pozisyonlarında fiilen en az 2 yıl süre ile görev yapmış olmak,

             ç) Şube Müdürü (bilişim) kadrolarına atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların görevin gerektirdiği ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

             3) Şef, teknik şef, uzman, teknik uzman, başmühendis, çözümleyici, programcı pozisyonlarında fiilen en az 2 yıl süre ile görev yapmış olmak,

             d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Mühendislik fakültelerinin görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Kurumda mühendis olarak en az 6 yıl olmak üzere toplam 8 yıl çalışmış olmak,

             e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

             3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

             4) Memur, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarında görev yapmış olmak,

             f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Yüksek okulların görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Kurumda tekniker pozisyonunda en az 8 yıl çalışmış olmak,

             g) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

             3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

             4) Kurumda en az 2 yıl süreyle koruma ve güvenlik amir yardımcısı olarak görev yapmış olmak,

             ğ) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

             3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

             4) Kurumda en az 2 yıl koruma ve güvenlik grup şefi olarak çalışmış olmak,

             h) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

             3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

             4) Kurumda en az 2 yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

             ı) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

             1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

             2) En az 2 yılı Kurumda olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

             i) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) Şef, teknik şef, uzman, teknik uzman, programcı ve çözümleyici pozisyonlarında fiilen en az 2 yıl görev yapmış olmak,

             3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

             j) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) Kurumda en az 10 yıl mühendis, mimar, jeolog, jeomorfolog, kimyager, biyolog ya da en az 12 yıl tekniker olarak görev yapmış olmak,

             k) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) Kurumda memur, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

             l) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

             3) En az 2 bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

             4) En az 2 yıl programcı pozisyonunda çalışmış olmak,

             m) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

             2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

             n) Memur, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına atanabilmek için;

             1) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

             gerekir.

             Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar

             MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

             a) Mühendis, jeomorfolog, kimyager ve biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;

             1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             b) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

             2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

             2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

             1) İki yıllık mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             d) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak,

             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             e) Teknisyen ve teknik ressam pozisyonlarına atanabilmek için;

             1) Lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren okullardan mezun olmak,

             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             f) Tercüman pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olmak,

             2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

             Görevde yükselme eğitimi

             MADDE 9 – (1) Görevde yükselme mahiyetinde yapılacak eğitim ve sınavlar için kadro/pozisyonların sayıları, merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçları ile kadro ve pozisyon imkanları dikkate alınarak Personel Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir. 5 inci maddede sayılan görev gruplarındaki kadro/pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavına girecek olanların, sınavdan önce 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30, (g) bendinde yer alan ders konularında en az 60 saat olmak üzere toplam en az 90 saat süreli görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları zorunludur. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

             (2) Birinci fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

             (3) Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekretarya hizmetleri İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

             Duyuru

             MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. Duyuruda atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, görevde yükselme eğitimine alınacak personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir ve bu duyuru Kurum internet veya intranet sitesinden yapılır.

             Başvuru

             MADDE 11 – (1) Kurum merkez ve taşra teşkilatı personeli görevli bulundukları birimler ile diğer birimlerdeki ilan edilen boş kadrolar için düzenlenen görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılabilmek amacıyla başvuruda bulunabilir. Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, Kurumdaki boş kadro ve pozisyonlar için gerekli koşulları taşıyanların dilekçeleri, birimleri aracılığıyla son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına ulaştırılır.

             (2) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

             (3) Aylıksız izinde bulunanlarda dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede eğitim ve sınava tabi tutulmayı engelleyecek şekilde yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

             Başvuruların incelenmesi

             MADDE 12 – (1) Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli koşulları taşıyıp taşımadıkları Personel Daire Başkanlığı tarafından incelenir ve görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılıp katılamayacakları Kurum internet veya intranet sitesinde duyurulur. Bu duyuru ve sonuçlar, ilgililere görev yaptıkları birimlerce tebliğ ettirilir.

             (2) Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir nedenle başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılanların, görevde yükselme sınavını kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların ise atama onayı iptal edilir.

             Görevde yükselme eğitimine alınma

             MADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez.

             (2) Atama yapılacağı duyurulan kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması durumunda 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla üç katı kadar aday görevde yükselme eğitimine katılmaya hak kazanır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir. Atama yapılacağı duyurulan boş kadro/pozisyon sayısının üç katından az personelin başvurması durumunda, durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Görevde yükselme eğitimine alınacaklara eğitim yeri ve zamanı en az 15 gün önceden bildirilir.

             (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

             (4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

             Görevde yükselme eğitimini verecek birim veya kurum

             MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimi İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Personel Dairesi Başkanlığınca düzenlenir ve yürütülür.

             (2) Görevde yükselme eğitimi programları kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

             Görevde yükselme eğitimi konuları

             MADDE 15 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

             a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

             1) Genel esaslar,

             2) Temel hak ve ödevler,

             3) Devletin temel organları.

             b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik.

             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

             ç) İlan edilen kadro veya pozisyonların tabi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat.

             d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.

             e) Halkla ilişkiler.

             f) Etik davranış ilkeleri.

             g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

             (2) Görevde yükselme eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde yetmiştir.

             (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

             Sınavın şekli

             MADDE 16 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılanlar bu Yönetmelikte belirtilen görevlere atanabilmek için; Kurumca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları şarttır.

             (2) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

             (3) Sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Başarı listesi en yüksek puandan başlamak üzere düzenlenir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, atanacak personel Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Bu durumda da puanların eşit olması halinde sırasıyla; 15 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

             Sınav kurulu

             MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu Genel Müdürün onayı ile oluşturulur.

             (2) Sınav Kurulu, Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı ya da Daire Başkanının başkanlığında, Personel Daire Başkanlığı, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı, Fen Tetkik ve Verimlilik Daire Başkanlığı ile İşletmeler Daire Başkanlığından en az Şube Müdürü düzeyinde birer temsilcinin katılımı ile toplam 5 kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılmaz.

             (3) Asil üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve unvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamaz.

             (4) Görevde yükselme sınavına, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katılması halinde Kurul üyeleri bu Kurulda görev alamaz.

             (5) Kurulun sekretarya hizmetleri, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığınca yürütülür.

             Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 18 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen konuları ihtiva eden ders notlarını hazırlamak veya hazırlattırmak.

             b) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay öncesine kadar ders notlarının ilgili personele verilmesini sağlamak.

             c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

             ç) Yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

             (2) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak konulara ilişkin ders notları, eğitime katılacak personel tarafından temin edilir.

             (3) Kurum, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir.

             Sınav sonuçlarının açıklanması

             MADDE 19 – (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

             Sınav belgelerinin saklanması

             MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl süre ile veya bir sonraki sınava kadar Personel Daire Başkanlığı arşivinde saklanır.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 21 – (1) İlgililer, sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlara ilişkin inceleme sonuçları en geç on gün içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

             (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

             Sınavı kazananların atanması

             MADDE 22 – (1) Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre duyuruda belirtilen boş kadro sayısı kadar en geç üç ay içerisinde yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

             a) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

             b) Hizmet süresi fazla olanlara,

             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

             ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

             öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

             (2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

             Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

             MADDE 23 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın Kurumca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak unvan değişikliği sınavındaki başarıya göre yapılır.

             (2) Unvan değişikliği sınavı, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

             (3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

             (4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

             (5) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora eğitimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilerek hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman ve aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Görev grupları arasındaki geçişler

             MADDE 24 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

             a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

             b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

             c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler ile bu görevlerin kendi aralarındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.

             Özürlülerin eğitim ve sınavları

             MADDE 25 – (1) Kurum, özürlülerin görevde yükselme eğitimleri ve sınavları ile ilgili olarak gerekli önlemleri alır.

             Kazanılmış haklar

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

             Özelleştirilen kurumlardan atama

             MADDE 27 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca özelleştirilen kurumlardan yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 29 – (1) 5/12/2007 tarihli ve 26721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Öğrenim durumu

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

             Yürürlük

             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.