6 Kasm 2010 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27751

YNETMELK

Yalova niversitesinden:

YALOVA NVERSTES ULUSLARARASI ATIMA ZMLER

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yalova niversitesi Uluslararas atma zmleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin grevlerine, organlarna ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yalova niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Yalova niversitesi Uluslararas atma zmleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (YAM): Yalova niversitesi Uluslararas atma zmleri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Yalova niversitesi Rektrn,

d) niversite: Yalova niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; siyasi, iktisadi, hukuki, tarihi ve sosyo-kltrel alanlarda akademik seviyede gerekletirecei atma zmleri aratrmalaryla bata Trkiye olmak zere tm dnyada bar hakim klmaya ynelik almalar yapmak, atma zmleri almalarnn gelimesine katkda bulunmak ve atma zmleri konusunda alanlar iin bir platform oluturarak aralarnda dayanmay salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Gerekli olan her trl bilgi, belge, dokman ve yaynlar, teknik ara ve gereci, demirba ve krtasiye malzemelerini temin etmek, dokmantasyon merkezi oluturmak,

b) almalarn duyurmak iin amalar dorultusunda akademik ve ulusal veya uluslararas nitelikte gazete, dergi, kitap, blten gibi yaynlar karmak,

c) atma zmn, medya ve eitli kamu kurulular ve sivil toplum kurulularnn sunduu yetikin ve sivil eitim programlarna dahil etmek amacyla program, mfredat, proje ve eitim materyalleri gelitirmek,

) atma zm alannda ulusal ve uluslararas siyasi, iktisadi, tarihi, hukuki ve sosyo-kltrel alardan akademik aratrma ve faaliyetlerde bulunmak,

d) atma zmne ynelik yaklam ve tecrbelerin paylalmas amacyla tek bana ya da yurtiinden ve yurtdndan kamu, zel sektr, sivil toplum kurulular, uluslararas rgtler veya kiiler ile birlikte ulusal ve uluslararas etkinlikler dzenlemek,

e) atma zmleri konusunda kurs, seminer, konferans ve atlye almalar dzenlemek,

f) Merkezin amalar dorultusunda kamu, zel sektr ve uluslararas kurulu ve kiilere ihtiya duyduklar alanlarda danmanlk hizmeti vermek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu salamak ve bu alandaki niversite imkanlarnn tantmn yapmak,

g) Dier merkezler ve dernek, vakf, sendika ve benzeri sivil toplum kurulularyla ortak bir amac gerekletirmek iin platformlar, ibirlii, ortaklklar ve alar oluturmak,

) Kamu kurum ve kurulular ile grev alanlarna giren konularda ortak projeler yrtmek,

h) Yurtdnda faaliyet gsteren konuyla ilgili kurululara ye olmak ve bu kurulularla proje baznda ortak almalar yapmak veya yardmlamak,

) Ynetim Kurulunca belirlenen dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin tam zamanl retim elemanlar arasndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdrn kesintisiz alt aydan fazla grevi banda bulunmamas halinde grevi kendiliinden sona erer. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesi ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

(2) Mdr almalarnda kendisine yardmc olmak zere en ok iki retim elemann Mdr yardmcs olarak grevlendirebilir. Mdr yardmclar, Mdrn kendilerine verecei grevleri yapar. Mdr, grevi banda bulunmad zaman yardmclarndan birisini vekil brakr.

(3) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

) Ynetim Kurulunu olaan ve olaanst toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek,

d) Danma Kurulunu olaan ve olaanst toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek,

e) Her faaliyet dnemi sonunda, o yl ierisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor dzenlemek ve Ynetim Kuruluna sunmak,

f) Personelin grevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektrle sunmak.

Ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr dahil be retim elemanndan oluur. Mdr dndaki Ynetim Kurulu yeleri; niversitenin Merkezde grevli retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilir. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine onbe gnde bir toplanr. Acil durumlarda olaanst toplant yaplr. Ynetim Kurulu, Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grerek karar alr. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve yllk alma programn grerek karara balamak,

b) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen faaliyetler sonunda verilecek baar belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koullarn niversite Senatosuna nermek,

c) Aratrma, yayn, retim ve dier alma alanlarna ilikin konularda karar almak,

) Merkezin bnyesinde kurulacak olan bilimsel alma gruplarn ve komisyonlar oluturmak,

d) Merkezin bnyesinde icra edilecek faaliyetlerde grevlendirileceklere ilikin esaslar belirlemek,

e) Merkezin btesini hazrlamak,

f) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programn hazrlamak ve Rektrle sunmak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Merkezin alma konular dorultusunda almalar yrten veya alma alanlarnn Merkeze katks olaca ngrlen niversiteden, istekleri halinde dier niversitelerden, sivil toplum kuruluu yelerinden ve konuyla ilgili kiilerden yllna oluturulur. Danma Kurulu yeleri Mdrn teklifi zerine Ynetim Kurulunun onay ile belirlenir. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu ylda en az iki kez toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Danma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliinde gr ve nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yalova niversitesi Rektr yrtr.