6 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27751

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HALDUN TANER TİYATRO UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

             e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

             f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Tiyatro ile ilgili alanların birikimlerini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak dünya ve Türk tiyatrosu merkezli araştırma başlıklarından oluşan bir akademik çalışma dizisi gerçekleştirmek,

             b) Tiyatro disiplininin, ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılabilmesinin düşünsel ve fiziki altyapısını oluşturmak ve tiyatro alanında meydana gelen her türlü üretimin Üniversite bünyesinde derlenmesinden uygulanmasına kadar uzanan bütün süreçleri, metodik olarak yaratmak ve yaratılan süreçlere katkı sağlamak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

             a) Türkiye ve dünya tiyatrosunun düşünsel ve kuramsal altyapısını disiplinler arası işbirliği temelinde araştırmak, değerlendirmek, elde edilen sonuçları yeni akademik ve sanatsal ürünlere dönüştürmek ve bu alanda çalışmalarda bulunan araştırmacılara katkı sağlamak,

             b) Dünyada tiyatro alanında meydana gelen güncel ve yeni gelişmelerin takip edilmesiyle bu gelişmeler ışığında kitap, dergi, makale gibi akademik yayınlar oluşturmak, ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, panel, konferans gibi akademik faaliyetler gerçekleştirerek, ulusal ve uluslar arası boyutta akademik  ilişki ağı yaratmak,

             c) Bünyesinde yapılan her türlü araştırma sonuçlarını yayınlamak, bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunarak yaratıcı ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlamak,

             ç) Üreteceği projeler ve gerçekleştirilmesi öngörülen akademik faaliyetlerin kuramsal boyutuyla birlikte, bu kuramsal çalışmaların uygulama alanında yaratacağı yeni fikir ve açılımlarla, tiyatronun dramaturji, oyun yazarlığı, sahneleme, oyunculuk, tasarım, eleştiri ve yorum gibi temel alanlarında yapıcı bir işlev yaratmak, yeni telif ve çeviri oyunların basılması, tartışılması ile Türk ve dünya tiyatrosuna ilişkin akademik çalışmalarla da hem ilgili bölümlerin, hem de genel olarak tiyatro sahasının uygulama faaliyetleri açısından önemli bir açılıma yol açmak,

             d) Merkez bünyesinde kurulması planlanan kütüphane ve görsel-işitsel kütüphane biçiminde meydana getirilecek veritabanı yoluyla, tiyatro ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, broşür, fotoğraf, film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan, basılı ve dijital olarak basılı ve görsel-işitsel tiyatro kütüphanesi oluşturmak, bu kütüphaneyi araştırmacı ve uygulamacıların hizmetine açmak,

             e) Bu çerçevede sayılan faaliyetleri, Üniversitenin Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema, Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Çeviribilim, Sosyoloji ve bunlar gibi faaliyetin içeriğiyle ilgili bölümlerle işbirliği içinde ve disiplinlerarası bir içerikle gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin genel çalışma alanı olan tiyatro bilimi disiplininde doktorluk, doçentlik veya profesörlük unvanına sahip Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekalet eder.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

             c) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

             ç) Merkez Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak, bu Kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

             d) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

             f) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

             g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünce önerilen, biri Üniversitenin Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyelerinden olmak üzere, Merkezin çalışma alanındaki veya ilgili disiplinlerdeki öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektörce görevlendirilen dört üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile en az üç ayda bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

             b) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, gerekli görüldüğü durumlarda geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

             c) Merkezin yıllık çalışma planını; araştırma, uygulama faaliyetlerini düzenlemek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak,

             ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili çeşitli bilimsel araştırma, proje, çeşitli bilimsel toplantı programlarının hazırlanması ve planlanması, programlara ilişkin olarak ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

             d) Merkezin gerçekleştirilen çeşitli bilimsel araştırma, proje, çeşitli bilimsel toplantı ve benzeri programlarının sonunda programla ilgili katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek, programla ilgili bildiri kitabı, proje kitabı ve benzeri kitapları yayınlamak,

             e) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

             f) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

             g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış, biri Üniversitenin Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyelerinden olmak üzere, Üniversite içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla onbeş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Merkez Müdürü, Merkez Danışma Kurulunun başkanıdır. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

             (2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 14 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.