5 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27750

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ

VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ

YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/52)

MADDE 1 – 25/2/2010 tarihli ve 27504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2010/4 sayılı Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı veya Bakanlığın ithalatına izin verdiği ülkelerden ithal edilen en az üç aylık gebe hayvanı,"

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün her yıl için belirlediği satış bedeli de dikkate alınarak, proje uygulama yılı başlangıcında belirlenir. 2010 yılı için Bakanlıkça programa alınmış olan projelerde desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında belirlenen satış bedelinin % 80 ini geçemeyecek şekilde belirlenir."

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"f) Yatırımcı, satın alacağı damızlık gebe düveleri Bakanlıktan izin almak şartı ile ithal yolu ile de temin edebilir."

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

"(3) Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil aynı yılın 15 Aralık tarihini geçemez. Ancak, gebe düveler için bu süre Bakanlıktan izin alınmak şartıyla bir sonraki yılın ilk altı ayı sonuna kadar uzatılabilir."

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümleri, 25/2/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.