5 Kasm 2010 CUMA

Resm Gazete

Say : 27750

YNETMELK

Turgut zal niversitesinden:

TURGUT ZAL NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Turgut zal niversitesine bal olarak kurulan Turgut zal niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Turgut zal niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Turgut zal niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

) Merkez Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

d) Rektr: Turgut zal niversitesi Rektrn,

e) niversite: Turgut zal niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; kamu, zel sektr ve uluslararas kurululara ynelik eitim programlar dzenlemek ve niversitenin bu kurum ve kurulularla ibirliinin gelimesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) htiya duyulan eitli konularda eitim ve sertifika programlar amak,

b) niversite iinden ve dndan katlma ak dersler ve ilgiye dayal kurslar dzenlemek,

c) nternet yoluyla her yaa ve eitli ilgi gruplarna ynelik elektronik eitim programlar sunmak,

) Kamu ve zel kurululara ynelik eitim programlar dzenlemek,

d) Uzmanlarn alanlarnda sunacaklar seminerleri organize etmek,

e) zel sektrn ihtiya duyduu ara elemanlar yetitirmeye ynelik kurs ve programlar sunmak,

f) htiya duyulan her konuda, her ya grubuna ynelik eitici, kltrel, ruh ve beden saln gelitirecek sosyal sorumluluklar artracak ve katlmc bir toplum yapsn oluturacak programlar gelitirmek,

g) niversitenin yetkili kurullarnn uygun grd konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her trl eitim faaliyetlerinin organizasyonlarn yapmak, ara, gere ve sunum imknlarn salamak,

) Kitap, dergi, elektronik dokman gibi basl ve grsel yaynlar yapmak, okuma alkanlklarn gelitirici etkinlikler dzenlemek,

h) Srekli eitim kapsamnda Rektrlke nerilen ve/veya Merkez Ynetim Kurulunca kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Merkez Ynetim Kurulu,

c) Merkez Danma Kurulu.

Merkez mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Merkez Mdr, niversitenin tam zamanl retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Kesintisiz alt aydan fazla grevi banda bulunmayan Merkez Mdrnn grevi sona erer. Merkez Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

(2) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkez Ynetim Kurulunun ald kararlar ve hazrlad alma programn uygulamak,

b) Merkez iinde hazrlanan projeleri Merkezin amalar dorultusunda ynetmek,

c) Her faaliyet dnemi sonunda, tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor dzenlemek ve Merkez Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkezin faaliyet alanlarnn genilemesini salayacak tedbirleri almak, uygun programlar almasn temin etmek,

d) Merkez bnyesinde srdrlen proje, kurs ve dier etkinliklerin en iyi biimde yrtlmesi iin gerekli her trl iletiim ve koordinasyonu salamak,

e) Merkezin yrtt ve projelendirdii faaliyetler konusunda ilgililerle grmeler ve szlemeler yapmak,

f) Merkez bnyesinde almas uygun grlen personelin grevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektrle sunmak.

Merkez ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Ynetim Kurulu; her faklte, yksekokul ve enstitlerden nerilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen birer temsilciden oluur. Merkez Mdr, Merkez Ynetim Kurulunun bakandr.

(2) Merkez Ynetim Kurulunun grev sresi yldr. Sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi doldurmak zere ilgili birimce nerilen aday, Rektr tarafndan Merkez Ynetim Kurulu yesi olarak grevlendirilebilir.

(3) Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdrnn bakanlnda salt ounlukla toplanr ve kararlarn salt ounlukla alr.

(4) Merkez Ynetim Kurulunca nerilen alma programlarnda yer alan faaliyetlerden hangilerinin dzenleneceine, dzenlenen programlarda kimlerin grevlendirileceine Rektr karar verir.

(5) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez Mdrnn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirmek,

b) Bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek,

c) Eitim programlar sonunda, ilgili birimlerce hazrlanan katlm, sertifika ve benzeri belgelerin katlmclara verilmesi ile ilgili esaslar niversite Senatosuna nermek.

Merkez danma kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Merkez Danma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmede bulunan ve istiari nitelikte gr bildiren Kuruldur. Merkez Danma Kurulu, konuyla ilgili retim elemanlar ve Merkezin alma alanlarna katkda bulunabilecek zel sektrn ve istekleri halinde kamu kurum ve kurulularnn Merkez Ynetim Kurulunca belirlenecek temsilcilerinden oluur. Merkez Danma Kuruluna, Merkez Mdr bakanlk eder. Merkez Danma Kurulu yelerinin grevlendirilmesi ve grev sresi Merkez Ynetim Kurulu yelerinde olduu gibidir. Merkez Danma Kurulu ylda en az iki kere Merkez Mdrnn arsyla toplanr ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliinde gr ve nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Turgut zal niversitesi Rektr yrtr.