5 Kasm 2010 CUMA

Resm Gazete

Say : 27750

YNETMELK

KTO Karatay niversitesinden:

KTO KARATAY NVERSTES LSANS VE N LSANS

ETM VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; KTO Karatay niversitesinin faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda eitim-retim ve snavlarla ilgili esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; KTO Karatay niversitesinin faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda eitim-retim ve snavlarla ilgili hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) lgili birim amiri: Fakltelerde dekan, yksekokullarda yksekokul mdrn,

b) lgili ynetim kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulunu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulunu,

c) ngilizce Hazrlk Snf Kurulu: Rektr tarafndan retim elemanlar ve okutmanlar arasndan seilerek grevlendirilen ve ngilizce Hazrlk Snf ile ilgili ilemlerin yrtlmesini salayan kurulu,

) KTO: Konya Ticaret Odasn,

d) Mtevelli Heyet: KTO Karatay niversitesi Mtevelli Heyetini,

e) Senato: KTO Karatay niversitesi Senatosunu,

f) niversite: KTO Karatay niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim, Snav ve Deerlendirme ile lgili Esaslar

lk kayt ilemleri ve gerekli belgeler

MADDE 4 (1) niversitede bir programa kesin kayt hakk kazananlarn ilk kayt ilemleri renci leri Mdrl tarafndan renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM)nce ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yaplr.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlarla, bir yksekretim kurumundan disiplin cezas ile karlm olanlar niversiteye kayt yaptramazlar; kaytlar yaplm olsa bile iptal edilir.

(3) Kayt iin zamannda bavurmayan ve gerekli belgeleri salamayan renciler kayt haklarn kaybederler. Sresi iinde kayt yaptrmayanlarn, mazeretlerini belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin kabulne ve kaytlarnn yaplp yaplmayacana niversite Ynetim Kurulu karar verir.

ngilizce yeterlik

MADDE 5 (1) Hazrlk snf olan blmlere kayt yaptran tm rencilerin ngilizce dil bilgilerinin yeterli olup olmad, ngilizce Hazrlk Snf tarafndan her akademik yln banda yaplan ngilizce Yeterlik Snav ile belirlenir.

(2) Yaplan ngilizce Yeterlik Snavnda yeterli bulunanlar bal olduklar faklte veya yksekokullarn birinci yarylna kaydolurlar.

(3) niversiteye kabul edilen rencilere ngilizce hazrlk programlarndan muafiyet getiren niversite dnda yaplan snavlar ve bunlardan muafiyet iin alnmas gereken en az puanlar ngilizce Hazrlk Snf Kurulu tarafndan belirlenir.

(4) ngilizce Hazrlk Snf Kurulu tarafndan belirlenen niversite d snavlardan yeterli puan alarak hazrlk programlarndan muaf olan renciler, bal bulunduklar faklte veya yksek okullarn kayt sreleri iinde bavurmalar halinde eitimlerine devam eder.

Birden ok dilde yeterlik

MADDE 6 (1) Birden ok dilde eitim yapan faklte veya yksekokullara kayt yaptran renciler, ngilizce yannda dier yabanc dillerden de yeterlik snavna girer. Bu rencilerin bal bulunduklar faklte veya yksekokullarn birinci yarylna kaydolmalar ve yabanc dilden muaf olmalar ile ilgili ilemler, ngilizce iin bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen esaslar ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uygun olarak niversite Ynetim Kurulunun alaca kararlar erevesinde yrtlr.

Yatay ve dikey gei yolu ile kabul

MADDE 7 (1) niversitenin faklte ve yksekokullarna yatay ve dikey gei yolu ile renci kabulne dair esaslar ilgili mevzuat hkmleri gz nnde bulundurulmak suretiyle niversite Ynetim Kurulunca tespit edilir.

Deiim programlarna katlan renciler

MADDE 8 (1) niversite, yurt dnda bulunan niversitelerle, renci deiim program uygulayabilir. Deiim program kapsamnda yurt dnda bir veya daha fazla akademik yaryl eitim gren niversite rencisi iin, alaca derslerin seiminde yardmc olmak, rencinin bu niversitedeki eitimini izlemek ve eitim sresince renci ile irtibatta bulunmak zere, ilgili faklte veya yksekokul ynetim kurulu bir retim eleman tayin eder. rencinin deiim program erevesinde ald derslerin intibak, bu retim eleman tarafndan yaplr. Bu derslerin kredi ve notlar, transfer kredisi olarak saylr ve T notu olarak kaytlara ilenir. Bir deiim program erevesinde niversitede eitim gren rencilere, ilgili protokollerde baka bir hkm yoksa bu Ynetmeliin 9 uncu maddesindeki misafir renciler ile ilgili hkmler uygulanr.

zel renciler, misafir renciler ve yaygn eitim

MADDE 9 (1) zel renciler, bilgi ve becerilerinin, yabanc dil bilgilerinin gelitirilmesi amacyla kendilerine dardan derslere katlma izni verilen rencilerdir. zel rencilerin bavurular, alabilecekleri dersler ve ders saati toplam ilgili blm bakanlnn gr alnarak yksekokul veya faklte ynetim kurulunca karara balanr. zel rencilere diploma, unvan ve kredi verilmez. Ancak, devam ve baar durumlarn gsteren bir belge verilebilir. Bu rencilerin daha sonra niversitenin programlarndan birine renci olarak kayt yaptrmay hak kazanmalar halinde, zel renci iken alp baarl olduklar derslerden ilgili ynetim kurulunca uygun grlenler, ders muafiyet isteklerinde dikkate alnabilir. zel renciler, Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen creti der ve niversitenin dier rencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler.

(2) Misafir renciler, yabanc lkelerde lisans dzeyinde eitimlerine devam eden ve niversitede en fazla iki yaryl ders alan rencilerdir. Bu rencilerin kendi niversitelerinde ilk iki yaryl baarl bir ekilde tamamlam olmalar gerekir. Misafir rencilerin bavurular, renimlerine devam etmekte olduklar yksekretim kurumunun dzeyi ve rencinin bu kurumdaki baar durumu dikkate alnarak, ilgili blm bakannn gr alnmak suretiyle, Rektrlke belirlenen kontenjan dahilinde, yksekokul veya faklte ynetim kurulu tarafndan karara balanr. lgili ynetim kurulu, misafir rencinin kabulnden sonra, alaca dersleri ve ders saati toplamn da tespit eder. Misafir renciler ilgili yaryln normal ders yk kadar ders alabilir ve bu rencilere aldklar derslerden kredi verilir. Misafir rencilere diploma ve unvan verilmez, ancak aldklar dersleri ve kazandklar kredileri gsteren bir belge verilir.

(3) zel renciler ve misafir renciler, katldklar derslerin kredileri esas alnarak Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre renim cretini der.

(4) niversite rencileri, lisans dzeyinde ilk iki yaryl ve varsa deiimde geirilen sreler hari en fazla iki yaryl ders almak zere yurt dnda misafir renci statsnde eitimlerine devam edebilir. Yurt dnda misafir rencilik bavurusu, blm bakanlnn nerisi ve faklte dekannn / yksek okul mdrnn gr alnarak niversite Ynetim Kurulu karar ile sonulandrlr. Deerlendirmede, gidilecek yksekretim kurumunun Yksek retimkurulu (YK) tarafndan tannm olmas art ve eitim-retim dzeyinin ykseklii ile genel not ortalamas en az 2.00 olmak zere rencinin baar durumu dikkate alnr. Akademik danman, rencinin eitimini izler ve ald derslerin intibakn yapar. Bu derslerin kredi ve notlar, transfer kredisi olarak saylr ve T notu olarak kaytlara ilenir. Yurt dnda misafir renci statsnde geirilen srede renci izinli saylr ve eitim creti alnmaz. Yurt dnda misafir rencilik sresi, ilgili faklte ynetim kurulunun nerisi ve Senatonun karar ile uzatlabilir.

Yaryl kaytlar

MADDE 10 (1) renciler, eitim-retim sreleri boyunca her yaryl banda Rektrlke ilan edilen sreler iinde kaytlarn yenilemek zorundadr. Yaryl kaytlar srasnda rencinin o yarylda alaca dersler belirlenir ve kayd yaplr. Yaryl kaydnn yaplmas iin o yaryl cretinin denmi olmas gerekir. Mazeretleri Rektrlke uygun grlen renciler, ders ekleme sresi iinde kayt yaptrabilir. Bu durumda olan renciler, yaryl cretini; normal kayt sresinin son gnne kadar yatrmamlarsa, Mtevelli Heyete belirlenen gecikme faizi ile birlikte demeleri gerekir. Ders ekleme sresi iinde kayt yaptrmayan rencinin iliii kesilir.

Yllk dersler

MADDE 11 (1) Bir dersin yllk ders olarak verilmesi faklte kurulunun teklifi ve Senatonun onay ile belirlenir. Yllk derslerde her yaryl dersi iin biri birinci yaryl, dieri ikinci yaryl olmak zere iki ayr ders kodu verilir. Yllk derslere her yaryl iki ayr kod verilmesi ya da dersin I, II eklinde numaralandrlmas bu derslerin farkl dersler olduu anlamna gelmez. renci yaryl balarnda ders seimi yaparken bu kodlara gre seimini yapar. Yllk derslerde birinci yaryl sonunda P notu verilir, rencinin baar durumu yl sonu notuna gre belirlenir. Yllk derslerde renci ilk yarylda sfr kredi, ikinci yarylda ise toplam bir yllk krediyi kazanr.

cretler

MADDE 12 (1) niversitede eitim-retim cretlidir. Deiik programlara devam edebilmek iin denecek yllk cret ve alnacak dier cretler ve cretlerin nasl tahsil edilecei Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

Eitim-retim yl

MADDE 13 (1) Bir eitim-retim yl (akademik yl) en az ondrt haftalk iki yaryldan oluur. Akademik yln balang ve biti tarihleri Senato tarafndan belirlenerek ilan edilir. Lisans ve n lisans dersleri yaryl esasna gre dzenlenir. Ancak, Senato tarafndan, baz derslerin yllk olmasna karar verilebilir. Gerektiinde yaz dnemi alabilir. Yaz dnemi alp almamas ve yaz dnemiyle ilgili dier hususlar ilgili faklte ya da yksekokul ynetim kurulunun nerisi ve Senatonun karar ile belirlenir.

(2) Uygun grlen eitim programlarnda ikili veya gece retim programlar dzenlenebilir. Bu durumda eitim sresi Senatonun belirledii esaslar erevesinde uzatlabilir. Eitim retim ile ilgili olan ve bu Ynetmelikte bulunmayan hususlar Senato tarafndan belirlenir.

Ders programlar, zorunlu, semeli ve n art dersleri

MADDE 14 (1) Bir blmn lisans veya n lisans program ve ders kredi saat deerleri blm bakanlnca, blm olmad akademik birimlerde ilgili birim amiri tarafndan ilgili faklte/yksekokul kuruluna nerilir. Lisans ve n lisans programlar, faklte veya yksekokul kurullarnca kabul edildikten sonra Senatonun onay ile kesinleir. Ancak, bu programlarda yer alan derslerin verilecekleri yaryl veya yla ilikin deiikliklerle, alacak veya kaldrlacak seimlik dersler hakknda ilgili faklte ve yksekokul kurullar yetkilidir. rencilerin her yarylda izleyecekleri ders programlar, kaytl olduklar blm bakanlnca yahut ilgili birim amiri tarafndan grevlendirilen akademik danmanlar yardmyla belirlenir.

(2) Dersler zorunlu ve semeli olmak zere iki gruba ayrlr. Her renci kaytl olduu blmn mfredatnda yer alan zorunlu dersleri almak, semeli dersler arasndan akademik programda belirtilen kredi yk miktarnca ders semek ve almak ile ykmldr. Semeli dersler, mfredatta yer alan snrlamalar ierisinde kalmak kaydyla rencinin ilgi alan ve istei de gz nnde bulundurularak danman yardmyla belirlenir.

(3) Bir dersin alnabilmesi iin, ondan nce alnarak baarlmas gereken ders n art dersidir. n art dersleri, ilgili blm bakanl ya da blm bakannn olmad birimlerde ilgili birim amiri tarafndan faklte/yksekokul kuruluna nerilir ve kurulun onayndan sonra kesinleir.

(4) 2547 sayl Kanun hkmleri uyarnca, zorunlu olarak okutulmas gereken derslerin ders programlarnda alacaklar yerler, Senatoca belirlenir.

Ders yk ve kredi yk

MADDE 15 (1) Her n lisans ve lisans program iin ilgili blm tarafndan hazrlanan ve faklte veya yksekokul ynetim kurulu tarafndan onaylanan yaryl normal ders yk aral belirlenir. Normal ders yk aral bir st ve bir alt snrdan oluur. lgili danmann nerisi ve blm bakannn onay ile bir rencinin yarylda alabilecei azami ders yk o programn normal ders yknn st snrnn iki ders fazlasdr. Mezuniyet durumunda bulunan renciler iin, eitimlerinin son yarylnda blm bakannn nerisi ve dekann/mdrn onayyla azami ders yk bir ders artrlabilir. Bir renci, ilgili danmann nerisi ve blm bakannn onay ile normal ders yknn alt snrndan daha az ders alabilir. Ders yk hesaplanrken kredisiz dersler dahil edilmez. Bir yarylda alnabilecek asgari ders yk, kredisine baklmakszn bir derstir.

(2) Her n lisans ve lisans program iin ilgili blm ya da ynetim kurulu tarafndan hazrlanan ve Senato tarafndan onaylanan nominal kredi yk belirlenir. Nominal kredi yk, bir programdaki zorunlu ve semeli derslerin kredi toplamlarnn o programn normal sresini kapsayan yaryl saysna blnmesi ve kan sonucun en yakn tam sayya yuvarlanmasyla bulunur. Bir semeli ders ykmllnn farkl kredilere sahip derslerle yerine getirilebilmesi durumunda, bu derslerin kredilerinin ortalamas alnarak en yakn tam sayya yuvarlanr. Bir blmn mfredatnda belli bir yaryln kredi toplam nominal kredi yknden %50 farkl ise bu yaryl nominal kredi yk hesaplamasnda kullanlmaz.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 16 (1) renciler, ilgili faklte, yksekokul veya meslek yksekokullarnn belirledii ilkeler dorultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yaryl iinde her trl snava ve retim elemanlarnn uygun grd dier almalara katlmakla ykmldr. rencilerin devam durumlar, ilgili retim eleman tarafndan izlenir. niversiteden uzaklatrma cezas alanlar dahil, hangi gerekeyle olursa olsun, bir dersin devam ykmlln yerine getirmeyen renci baarsz saylr. renci, teorik derslerin ve uygulamal derslerin %70ine devam etmek zorundadr. Aksi takdirde baarsz saylr. Devamszlk snrn aan rencilerin durumu, genel snavlardan bir hafta nce idare tarafndan ilan edilir. Devamsz saylan renci gn iinde idareye itiraz edebilir ve varsa mazeretini bildirir. tirazlar en ge gn iinde ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

zinli saylma

MADDE 17 (1) renciler hakl ve geerli nedenlerle izin alabilir. Bu nedenlerin neler olduuna ilgili ynetim kurulu karar verir. zin bavurular ilgili faklte dekanlna veya yksekokul mdrlne yaplr. lgili ynetim kurulunun karar ile renci izinli saylr. Faklte ve yksekokul rencilerinden, ngilizce Hazrlk Snfnda ngilizce hazrlk programna devam eden rencilerin izin ilemleri, ngilizce Hazrlk Snfnca yrtlr. ngilizce yeterlik snavn vermi olup, ngilizce dndaki dillerden hazrlk eitimi gren rencilerin izin ilemleri, ilgili dilin retiminin yapld faklte veya yksekokulca yrtlr. zinli renciler renci leri Mdrlne bildirilir. rencilere bir defada en ok iki yaryl, rencilik sresince ise en ok toplam drt yaryl izin verilir. zinli geen sreler retim srelerine katlmaz. zin istekleri gerekeli ve varsa belgeleri ile birlikte zorunlu nedenler dnda, yaryl banda, en ge ders ekleme sresinin son gnne kadar yaplr.

(2) rencinin; birinci fkrada belirtilen srelerde salanamayacak bir salk sorunu olmas halinde, bir salk kuruluundan alnan ve bu durumu belgeleyen raporun niversite Salk Merkezine ulatrlmas gerekir. Raporun ilgili faklte veya yksekokul ynetim kurulunda grlmesi sonucunda alnacak kararla izin sresi daha fazla uzatlabilir. Bu ekilde yaplacak uzatma ilemi her dnem iin tekrarlanr. Bu haktan yararlanan rencilerin listesi her yl en ge Mays ay sonuna kadar niversite Ynetim Kuruluna ilgili rektr yardmcl tarafndan sunulur.

(3) Gzaltna alnan veya tutuklanan rencilerden, gzalt ve tutukluluk hali takipsizlik ile sonulanan ya da zerine atl su nedeniyle beraat eden renciler, bu sre iin izinli saylr.

zinden dn

MADDE 18 (1) renciler izin srelerinin bitiminde normal yaryl kaytlarn yaptrmak suretiyle renimlerine devam ederler. Hastalk nedeniyle izin alm olan renciler renimlerine devam edebilecek durumda olduklarn salk raporu ile belgelemek zorundadr. ki yaryl izin alm rencilerden birinci yaryl sonunda niversiteye dnmek isteyenlerin bir dileke ile ilgili dekanlk veya mdrle bavurmalar gerekir.

Snavlar ve deerlendirme

MADDE 19 (1) renciler; yaryl ara snav ve almalarnn yansra yaryl sonu, yllk olan blm ya da derslerde yl sonu snavna da tabi tutulur. Her dersten her yaryl en az bir ara snav yaplr. Ara snav says ilgili ynetim kurulunca belirlenir. lgili retim eleman uygun grd takdirde dev, laboratuvar ve benzeri almalar ara snav olarak da deerlendirebilir. retim eleman, yaptrm olduu dev ve benzeri almalarn ara snav notuna ne lde katk yapacan kendisi belirler. Bir renciye verilecek yaryl ya da yl sonu ders notu, ara snav ve yaryl snav sonular ile yaryl ii almalar ve derse devam durumlar gz nnde tutularak retim eleman tarafndan takdir olunur. Ara snav ve yaryl sonu snav arlklarnn belirlenmesinde ilgili retim eleman yetkilidir. Ancak, retim eleman, ara snav ve yaryl/ylsonu snav notlarnn hangi llere gre ne ekilde belirleneceini snavlardan en az bir ay nce uygun aralarla rencilere duyurur.

(2) Yaryl sonu ders notlar ilgili retim eleman tarafndan elektronik ortamda renci leri Mdrlne verilir. renci leri Mdrl, akademik takvimde belirtilen tarihte yaryl sonu ders notlar ile yaryl ve genel not ortalamalarn ilan eder. Notlarn renci ilerine teslim edildii gn snav katlar ya da notlandrmaya esas olan dev, seminer ve benzeri almalar renci leri Mdrlne teslim edilir. Snav katlar uygun zarflarn iine konulur; zarflarn az mhrlenir. Bu belgeler idare tarafndan be yl sreyle saklanr.

(3) Uygulamal veya benzeri kapsamdaki, teorik olmayan derslerde yaryl notu, rencinin yaryl ii almalar deerlendirilerek takdir olunur. Bu dersler, ilgili blm bakanlnn ya da blm bakan yoksa ilgili akademik birim amirinin nerisi ve faklte/yksekokul kurulunun karar ile belirlenir.

Mazeretler

MADDE 20 (1) Mazereti sebebiyle ara snavna ya da btnlemesi olmayan bir dersin yl sonu snavna giremeyen renciler mazeret snavna alnr. Btnleme ve mazeret snavnn mazereti olmaz. Geerli mazeret olarak; hastalk, sel, deprem, yangn, genel grev gibi mcbir sebepler ile rencinin birinci ve ikinci derecede bir yaknnn lm kabul edilir.

(2) Mazereti olan renciler durumlarn belgeleyen evrak bir dileke ile birlikte; snav dneminin bitiminden itibaren en ge gn iinde ilgili Faklte ya da Yksekokul idaresine vermek zorundadr.

(3) Hastalk sebebiyle rapor alan renci, snav dneminin bitiminden itibaren i gn iinde salk merkezince verilen veya onaylanan raporunu ilgili birim amirine (dekan/mdr) teslim eder.

(4) Geerli salk raporu olan rencinin, raporlu olduu sre iinde yaplan almalar tamamlama veya giremedii ara snavlar ile yaryl ya da yl sonu snav yerine, bu Ynetmeliin 21 inci maddesinde gsterilen artlarda ilgili ynetim kurulu tarafndan belirlenen gnde yaplacak mazeret snavna girme hakk vardr. Ancak raporlu olduu sreler iinde yaplan snavlara giremez, girdii takdirde ald not geersiz saylr.

Notlar

MADDE 21 (1) rencilere, aldklar her ders iin aadaki harf notlarndan biri, ilgili retim yesi tarafndan baar notu olarak takdir edilir:

a) Notlar ve katsaylar aadaki gibidir:

Verilen Not Katsays

A 4,0

A- 3,7

B+ 3,3

B 3,0

B- 2,7

C+ 2,3

C 2,0

C- 1,7

D+ 1,3

D 1,0

F 0,0

b) Dier harf notlar unlardr:

1) I = Eksik,

2) S = Yeterli,

3) U = Yetersiz,

4) T = Transfer,

5) P = Devam Eden,

6) W = Dersten ekilme.

(2) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarndan birini alan renci, o dersi baarm saylr. Bir veya birka dersten C-, D+, veya D notlarndan birini alan rencinin baarl saylabilmesi iin genel not ortalamasnn o ve sonraki yaryllarda 2,00 veya daha yksek olmas gerekir. Genel not ortalamas 2,00n altna den renciler, snamal veya baarsz renci durumuna derler. Bu rencilere, bu Ynetmeliin 29 uncu maddesi hkm uygulanr. Herhangi bir yarylda F veya U notlarndan birini alan renci o dersten baarsz saylr.

(3) I notu, hastalk veya baka bir zorunlu nedenle, baarl olduu halde ders iin gerekli almalar bitiremeyen, ara veya yaryl sonu snavna giremeyen rencilere verilir. Bir renci I notu ald dersten, akademik takvimde belirtilmi olan notlarn ilan tarihinden itibaren onbe gn iinde eksiklerini tamamlamak, ara veya yaryl sonu snavlar yerine alacak mazeret snavna girerek bir not almak zorundadr. Aksi halde I notu F notuna dnr. Ancak blm bakanlnn nerisi ve ilgili ynetim kurulu kararyla, yukarda aklanan sre uzatlabilir.

(4) S notu birinci fkrann (a) bendinde belirtilen harf notlarn gerektirmeyen kredili derslerden veya kredisiz derslerden geen rencilere, T notu niversite dndan gei yapan veya bir deiim programna katlan rencilere, daha nce alm olduklar ve edeerlilii blm bakanl nerisi zerine faklte/yksekokul ynetim kurulunca kabul edilmi dersler iin verilir. S ve T notlar ortalama hesaplarna katlmaz.

(5) P notu; bir yaryldan fazla sren kredili ya da kredisiz derslerde, birinci yaryl sonunda verilir. P notu ortalama hesaplarna katlmaz.

(6) U notu birinci fkrann (a) bendinde belirtilen harf notlarn gerektirmeyen kredili derslerde veya kredisiz derslerde baarsz rencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarna katlmaz.

(7) W notu, rencinin yazl bavurusu ve dersin retim eleman ile akademik danmannn bilgileri ve blm bakanlnn onay ile bir dersten ekilen n lisans veya lisans rencisine verilir. Bu not, ortalama hesaplarna katlmaz. renim sresince iki yllk programlarda ikiden, drt yllk programlarda da drtten fazla dersten ekilme olmaz. W notlar karne ve transkriptlerde yer alr. Dersten ekilme bavurusu, dnemin akademik takvimde belirtilen son ders gnnden iki hafta ncesine kadar yaplabilir. Daha nceki bir yarylda F veya U dnda not alm olduu bir dersi, tekrar alp daha sonra bu dersten ekilen rencilerin genel not ortalamas hesaplanrken nceki ald not geerli saylr. rencinin hangi derslerden ekilip ekilemeyeceine ilgili ynetim kurulu karar verir ve bu karar ilan edilir.

Snavlarda kopya

MADDE 22 (1) Snavda kopya yapan veya kopyaya teebbs eden renciye F notu verilir ve ayrca hakknda 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Notlarda madd hata

MADDE 23 (1) Her bir soru iin verilen puann yanl toplanmas, test snavnda rencinin notunun yanl tespit edilmesi, baz cevaplarn okunmamas ya da notlandrlmamas, retim yesinin; her renciye kendi takdirine gre not ilave etmesi durumunda, baz rencilere not eklemeyi unutmu olduunun anlalmas halinde renci maddi hata itiraznda bulunabilir.

(2) Kadnda maddi hata olduunu dnen renci bir dileke ile faksla veya niversite tarafndan kendisine verilen elektronik posta adresini kullanarak, notlarn ilanndan itibaren en ge be gn iinde ilgili dekanlk ya da mdrle mracaat eder. Maddi hata olup olmadna ilikin ilk inceleme ilgili dekan ya da mdr tarafndan kurulan maddi hata komisyonu tarafndan yaplr. Maddi hata incelemesi yaplrken snav kad yeniden okunup deerlendirilmez.

(3) lk incelemeyi tamamlayan komisyon raporunu ynetim kurulunda grlmek zere dekanlk/mdrle sunar. Maddi hata olup olmadna ilgili ynetim kurulu karar verir.

Bilgi edinme

MADDE 24 (1) renciler, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu hkmleri erevesinde snav katlarnn okunup deerlendirilmi halinin onayl bir fotokopisini isteme hakkna sahiptir. Ara snav ya da yl sonu snavlarnda sorulan sorular, cevap anahtar ile birlikte dersi yrtmekle grevli retim eleman tarafndan en ge notlarn akland gn ilan edilir. renci isterse cevap anahtarnn onayl bir sureti, Bilgi Edinme Hakk Kanunu hkmleri erevesinde kendisine verilir.

Baar durumunun belirlenmesi

MADDE 25 (1) rencilerin baar durumu her yaryl ya da yllk derslerde yl sonunda not ortalamalar hesaplanarak belirlenir. rencinin bir dersten ald toplam kredi, o dersin kredi saat deeri ile renciye takdir edilen ders notu katsaysnn arplmas ile bulunur. Yaryl not ortalamas, rencinin o yaryl ald derslerden salad toplam kredinin, ald derslerin kredi saat deerleri toplamna blnmesiyle hesaplanr. Genel not ortalamas ise rencinin blmne giriinden itibaren ald derslerin tm dikkate alnarak elde edilir. rencinin tekrar ettii dersler olmas halinde, o derslerden alnan en son not, nceki not yerine genel not ortalamasna dahil edilir. Gerek yaryl gerekse genel not ortalamalarnda A'dan F'ye kadar olan notlar esas alnr ve virglden sonra iki hane olarak hesaplanr. Virglden sonraki nc hane 5 veya daha fazla oluunda yukarya, 4 veya daha az olduunda aaya yuvarlama yaplr.

Btnleme

MADDE 26 (1) Btnleme snavlar sadece yllk olarak verilen derslerde uygulanr. Yl sonu snavnda baarsz olan rencilerin yan sra baarl olan renciler de notlarn ykseltmek amac ile btnleme snavna girebilir. Btnleme snavlarnda deerlendirme yl sonu snavlarndaki usul ve esaslar erevesinde yaplr. Not ykseltmek amac ile btnleme snavna giren renci yl sonu snavnda ald not btnleme snavndan ald nottan daha yksek olsa bile btnleme snavndan ald not dikkate alnr.

eref rencileri

MADDE 27 (1) Bir yaryl sonunda, yaryl not ortalamas 3,00 3,49 olan baarl durumdaki renciler o yaryl iin eref rencisi, 3,50 ve st olanlar ise yksek eref rencisi saylr. eref veya yksek eref rencisi olabilmek iin ilgili yarylda en az normal ders yknn alt snrnn bir eksii kadar ders alm olmak gerekir. rencinin W notu ald dersler ders ykne dahil edilmez. Mezuniyet srasnda genel not ortalamas 3,00 3,49 arasnda olan renciler eref rencisi, 3,50 ve st olanlar ise yksek eref rencisi olarak mezun olur.

Baarl renciler

MADDE 28 (1) Bir yaryl sonunda, genel not ortalamas 2,00 veya daha yukar olan renciler, baarl saylr. Ancak F ve U aldklar dersleri bu Ynetmeliin 31 inci maddesinde belirtilen esaslar dorultusunda tekrar almalar gerekir.

Snamal ve baarsz renciler

MADDE 29 (1) Bir yaryl sonunda, genel not ortalamas 1,80-1,99 arasnda olan renciler snamal renci saylr. Bir yaryl sonunda, genel not ortalamas 1,80den dk olan renciler baarsz renci saylr.

(2) Yaryl ders kaytlar srasnda, bir rencinin daha nceki yaryllarda herhangi bir harf notu almam olduu btn dersler, o renci iin yeni ders kabul edilir. Bir nceki yaryl sonunda genel not ortalamas 2,00den veya 1,80den dk olduu iin snamal veya baarsz durumuna dm renciler, snrl sayda yeni derse kayt yaptrabilir.

(3) Snamal renciler, nominal kredi yknn en fazla %60 kadar toplam krediye sahip yeni derse kayt yaptrabilir. Bu renciler yeni derslerin ve F, U veya W notu aldklar iin tekrarladklar derslerin yan sra nceki yaryllarda C-, D+ veya D notu aldklar derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarn ykseltmek zorundadr. Snamal bir renci, eitim programndaki ikinci yarylna kayt yaptrmakta ise bu yaryl iin toplam yeni ders kredi snrlamas %85 olarak uygulanr.

(4) kinci yarylna kayt yaptrmakta olan renciler hari, baarsz renciler, kredisiz dersler hari hibir yeni derse kayt yaptramaz. Bu renciler F, U veya W notu aldklar iin tekrarladklar derslerin yan sra nceki yaryllarda C-, D+ veya D notu aldklar derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarn ykseltmek zorundadr. Baarsz bir renci, eitim programndaki ikinci yarylna kayt yaptrmakta ise bu yaryl iin toplam yeni ders kredi snrlamas %70 olarak uygulanr.

(5) Snamal veya baarsz durumdaki bir renci, nceki yaryllarda C-, D+ veya D notu alm olduu bir semeli dersi tekrar etmek isterse, bu dersi veya ilgili blm tarafndan ders programnda bu ders yerine kabul edilen bir baka semeli dersi alabilir. Bu durumda sz konusu ders yeni ders saylmaz.

(6) zel durumlarda snamal veya baarsz durumdaki renciler, blm bakannn nerisi ve faklte/yksekokul dekannn/mdrnn onay ile bir ek yeni ders veya toplam kredisi nominal kredi yknn %20sini gememek artyla ek yeni dersler alabilirler. Daha nce alnm bir dersin braklarak yerine yeni bir ders eklenebilmesi, biri akademik ilerden sorumlu olmak zere iki rektr yardmcs ve ilgili faklte dekan/yksekokul mdrnden oluan bir komite tarafndan deerlendirilip karara balanr.

(7) Snamal veya baarsz durumdaki bir renci, herhangi bir yaryl banda kayt yaptrabilecei btn derslere kayt yaptrdktan ve bu maddedeki ek yeni ders hakkn da kullandktan sonra, toplam ders says bu Ynetmeliin 15 inci maddesinde geen normal ders yk aralnn alt snrndan daha az ise, blm bakannn nerisi ve faklte/yksekokul dekannn/mdrnn onay ile o yaryl iin ek yeni dersler alarak toplam ders saysn 4 derse tamamlayabilir.

liik kesilmesi

MADDE 30 (1) Bir rencinin eitim programndaki drdnc yaryl sonunda veya bunu izleyen herhangi bir yaryl veya yaz dnemi sonunda genel not ortalamas 1,20nin altna derse ve bu renci baka bir blme gei yapmam ise ilgili faklte/yksekokul ynetim kurulu kararyla rencinin niversite ile iliii kesilir.

(2) liikleri kesilme durumuna gelen renciler, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde, iliik kesilme durumuna dtkleri yaryl izleyen yaryl balamadan, baka bir blme gei bavurusunda bulunabilir. Gei bavurular olumlu sonulanan renciler, yeni blmlerinde renimlerine devam eder. rencinin yatay gei yapabilmesi iin gei yapaca blmn, rencinin niversiteye kaydolduu ylki taban puann, bu rencinin halen kaytl olduu blmn taban puanndan daha dk olmas gerekir. Karlatrma yaplrken ayn puan trleri esas alnr. Blmler aras gei yapan rencilerin hangi snfa kaydolacana ve nceki yllarda okutulan derslerin hangilerinden muaf saylacana ilgili ynetim kurulu karar verir.

(3) 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi uyarnca tannan snav haklar dorultusunda, niversite ile iliikleri kesilen rencilere C'nin altnda not aldklar ve devam artlarn yerine getirdikleri dersleri arasndan seecekleri ve ilk bavurularnda belirtecekleri en ok dersten, iliiklerinin kesildii tarihi izleyen dnemde bir defada kullanlmak zere birer ek snav hakk verilir. liii kesilen rencilerin ek snav haklarndan yararlanabilmesi iin, iliik kesme yazsnda belirtilen tarihe kadar dileke ile renci leri Mdrlne bavurmas gerekir. lan edilecek tarihlerde yaplacak olan bu ek snavlara girmeyenler iin ayrca mazeret snav almaz. Bu durumda olanlarn ek snavlara girdikleri sreler renim sresinden saylmaz ve rencilik haklarndan hi bir ekilde yararlanamazlar. Ek snava katlanlar her snav dnemi iin belirlenecek snav cretini derler. Ek snavda alnan not dnem sonu notu yerine geer ve bunun sonucunda genel not ortalamas 1,20 veya daha yksek olanlar renimlerine kaldklar yerden devam ederler.

Ders tekrar

MADDE 31 (1) Bir dersten F veya U notu alan renciler bu dersleri takip eden iki yaryl ierisinde tekrar almak zorundadr.

(2) Tekrarlanmas gereken dersler semeli veya programdan karlan dersler ise renciler bunlarn yerine blmce uygun grlen edeer dersleri alrlar.

(3) Baarl durumdaki renciler, genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla bulunduklar yarylda almalar gereken derslere ek olarak, C-, D+, veya D notu aldklar dersleri en ge iki yaryl iinde tekrarlayabilir.

renim sresi

MADDE 32 (1) niversitede normal renim sresi; n lisans programlarnda iki, lisans programlarnda drt eitim-retim yldr.

(2) renciler, renimlerini ngilizce Hazrlk Snf ve destek programlar hari n lisans programlarnda azami drt, lisans programlarnda azami yedi eitim-retim ylnda tamamlamak zorundadr. Bu sre iinde mezun olamayan veya olamayaca anlalan rencilerin niversite ile iliikleri kesilir. Ancak 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi uyarnca tannan snav haklar dorultusunda, azami renim sresi sonunda iliii kesilen son snf rencilerine;

a) Cnin altnda not ald derslerden iki ek snav hakk verilir. Bu snavlar sonunda baarsz ders saysn be derse indirenlere bu be ders iin yaryl, yllk dersler iin iki yl, ek snavlar almadan be derse kadar baarsz olan rencilere drt yaryl, yllk dersler iin iki yl, veya daha az dersten baarsz olanlara snrsz, baarsz olduklar derslerden alacak snavlara girme hakk tannr. Ancak snavlara, st ste veya aralkl olarak toplam eitim-retim yl hi girmeyen renci, snrsz snav hakkndan vazgemi saylr ve bu haktan yararlanamaz.

b) Son not durumuna gre mfredatnda hi F veya U notu olmad halde mezun olmak iin gerekli olan 2,00 genel not ortalamasn salayamad iin iliii kesilen son yaryl rencilerine, diledikleri son drt yaryl derslerinden snrsz snav hakk tannr.

(3) Bu madde kapsamna girenlerin iliikleri kesilmeden nce uygulamal veya uygulamas olan derslere devam artn yerine getirmi olmalar gerekir. Bu artlara sahip olmayanlar bu derslerin snavna giremez. renciler daha nce almadklar derslerden snava giremez.

(4) Snavlara giremeyen renciler iin mazeret snav almaz. Snav hakk kullanan renciler, snav hakk dndaki dier rencilik haklarndan yararlanamaz. Snava katlanlar her snav dnemi iin belirlenecek snav cretini der. liii kesilen rencilerin ek snav haklarndan yararlanabilmesi iin, iliik kesme yazsnda belirtilen tarihe kadar dileke ile renci leri Mdrlne bavurmas gerekir. Birden fazla snav hakk olup takip eden snava gireceklerin, bir nceki snavdan sonra belirlenen sre iinde snav cretini yatrarak bavurularn yenilemeleri gerekir. En son snavda alnan not geerli olur. Bu snav sonular yaryl sonu notu yerine geer ve bu Ynetmelikte belirlenen esaslara gre baarl saylanlar mezun edilirler.

Yaz dnemi

MADDE 33 (1) Yaz dneminde ders almak isteyen snamal ve baarsz durumdaki rencilere bu Ynetmeliin 29 uncu maddesinde belirtilen yeni ders snrlamalar uygulanmaz. Bir renci yaz dneminde en fazla iki ders alabilir; ilgili dekan/mdr onay ile bu say bir ders artrlabilir. rencilerin yaz dneminde kayt yaptrdklar derslerden aldklar notlar genel not ortalamalarna eklenir. Bir sonraki yaryl banda ders kaytlar, rencinin gncellenmi genel not ortalamasna gre belirlenen yeni akademik baar durumuna baklarak yaplr. Yaz dnemi alp almayacana ilgili faklte ya da yksekokul kurulu karar verir.

Diploma verilme artlar

MADDE 34 (1) Bir renci, kaytl olduu blmn programnda bulunan tm dersleri baaryla tamamladnda genel not ortalamas 2,00 veya daha yksek ise lisans diplomas almaya hak kazanr. Genel not ortalamas 3,00-3,49 olanlar eref, 3,50 ve st olanlar yksek eref rencisi olarak mezun olurlar.

(2) Baka bir yksekrenim kurumundan gei yoluyla niversiteye giren rencilerin mezun olabilmeleri iin en az son iki yarylda niversitenin rencisi olmalar gerekir.

Lisans diplomas

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak sekiz yaryllk bir program tamamlayan rencilere lisans diplomas verilir.

n lisans diplomas

MADDE 36 (1) Orta retime dayal en az drt yaryllk bir program kapsayan veya lisans retiminin ilk kademesini tekil eden yksekretimi tamamlayanlara n lisans diplomas verilir.

Kayt sildirme

MADDE 37 (1) renciler istedikleri takdirde renci leri Mdrlne dileke ile bavurarak kaytlarn sildirebilir. Kaytlarn sildirenlerin retim cretinin iadesi esaslar Senato tarafndan belirlenir. Gerekli ilemler tamamlandktan sonra, rencinin kaydnn silindii renci leri Mdrl tarafndan ilgili dekanlk veya mdrle bildirilir.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik 2010-2011 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini KTO Karatay niversitesi Rektr yrtr.