5 Kasm 2010 CUMA

Resm Gazete

Say : 27750

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES TRK CEZA HUKUKU UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gazi niversitesi Trk Ceza Hukuku Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanna, amacna, ynetimine ve organlarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesine bal olarak kurulan Trk Ceza Hukuku Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanna, amacna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (Trk-Ce-Mer): Gazi niversitesi Trk Ceza Hukuku Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Gazi niversitesi Rektrn,

d) niversite: Gazi niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; ulusal ve uluslararas alanda ceza hukukunun sorunlarn tespit etmek ve bu sorunlarn zm yollarn gelitirmek, mukayeseli hukukta ceza hukuku alanndaki gelimeleri ve gncel tartmalar takip etmek, Avrupa Birlii ile ibirliinin gelitirilmesi amac ile retiye ve uygulamaya dnk olarak alma ve etkinlikler yrtmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalarna ynelik olarak aadaki faaliyetlerde bulunur;

a) Ceza hukuku ve balantl alanlarda, ulusal ve uluslararas seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri dzenlemek ve bunlara katlmak,

b) Ceza hukuku ile ilgili konularda yaynlar yapmak ve bu tr almalara katkda bulunmak,

c) Merkezin amalaryla ilgili ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ilikiler kurmak ve gelitirmek,

) Faaliyet alanyla ilgili gerekli donanm kurmak, ulusal ve uluslararas yaynlar izlemek ve bunlar Merkeze kazandrmak,

d) Aratrma, inceleme, proje ve benzeri almalar ve retimi gerekletirmek zere gerektiinde geici ya da srekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararas alanda uzmanlardan yararlanmak ve ibirlii yapmak,

e) Bu alanda faaliyet gsteren ilgili kurum ve kurulu personeline ynelik dzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlama ve uzmanlama kurslar, seminerleri ve benzerlerini amak ya da ilgili kurulularca dzenlenmi olanlara katlmak,

f) Faaliyet alanlar ile ilgili gerekli grd dier her trl etkinlik ve yaynlar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin Hukuk Fakltesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn nerisi zerine, niversitenin Hukuk Fakltesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal retim yeleri arasndan birisi Rektr tarafndan Mdr Yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdr Yardmcs, Mdrn bulunmad durumlarda Mdre vekalet eder. Grev sresi yldr. Mdrn grev sresi bitince, Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

(2) Mdrn grevleri unlardr;

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin almalarnn yrtlmesini salamak,

b) Danma Kurulu ile Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

c) Merkezin yllk faaliyet plan, program ve btesini hazrlamak,

) Rektr tarafndan onaylanan plan, program ve bte ile Ynetim Kurulunun ald kararlar uygulamak,

d) Yl sonu faaliyet raporunu hazrlamak ve Ynetim Kuruluna sunmak,

e) Bnyesinde oluturulan birimlerin faaliyetlerini dzenlemek, yrtmek ve denetlemek,

f) Merkezin personel ihtiyacn tespit etmek, Ynetim Kurulunun grn alarak Rektre sunmak,

g) Projelerin yrtlmesinde ihtiya olduunda Danma Kurulu oluturulmasn, sresini ve ye saysn Ynetim Kuruluna nermek,

) Proje gruplarnn alma ekiplerini oluturmak.

Ynetim kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve Mdrn nerisi zerine niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan ya da boalan veya kesintisiz alt aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine salt ounlukla toplanr ve Mdr tarafndan hazrlanan gndemi grerek oy okluuyla karar alr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr;

a) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek,

b) Mdr tarafndan sunulan Merkezin idari ve bilimsel almalarn incelemek ve karara balamak,

c) Merkeze gelen proje ve i tekliflerini incelemek ve deerlendirmek,

) Merkez tarafndan verilecek katlm belgesi ve benzeri belgelerin verilme koullar ile gerekli dzenlemeler ve grevlendirmeleri Rektrln onayna sunulmak zere karara balamak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Merkezin almalarnda etkinlik ve verimliliin artrlmas, yeni grlerin almalara kazandrlmas, Merkezin ihtiya duyduu konularda hizmetlerinden yararlanlmas amacyla, Mdr ile birlikte en fazla onbe yeden oluturulabilir.

(2) Danma Kurulu yeleri, Mdr tarafndan nerilen niversite iinden ve dndan konuyla ilgili uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunca seilir. Danma kurulu yelerinin grev sresi yldr. Gerektiinde yelerin grev sresi uzatlabilir. Danma Kurulu Mdrn ars zerine toplanr, toplantlara Mdr bakanlk eder.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gazi niversitesi Rektr yrtr.