5 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27750

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (ADÜZEM): Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

             c) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Senato: Adnan Menderes Üniversite Senatosunu,

             d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek ve yayımlar yapmak,

             b) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri düzenlemek ve bu kapsamdaki ders, program ve uygulamaları yürütmek,

             c) Üniversitede verilmekte olan dersleri internet ortamında e-öğrenme ile desteklemek,

             ç) Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak,

             d) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek,

             e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını internet ortamında e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

             b) Uzaktan eğitim çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek, Üniversite tarafından yürütülecek olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlatmak,

             c) Uzaktan eğitimde yaygın ve gelişmiş iletişim araçlarını kullanarak e-öğrenmeyle ilgili program ve yazılımlar geliştirmek,

             ç) Kurs, seminer, konferans ve ders gibi programları belirlemek, kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek, bu programlara kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak, öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

             d) Uzaktan eğitim teknolojileri konusundaki talepleri karşılamak amacıyla planlama ve uygulamalar yapmak,

             e) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

             f) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

             g) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             ğ) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitimle yapılan kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek,

             h) Üniversite ile diğer Üniversiteler arasında uzaktan eğitim ile yürütülebilecek faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,

             ı) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Merkez Müdürü istediğinde yardımcısını değiştirebilir.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

             c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             ç) Üniversitenin birimleri, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

             d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             e) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

             f) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak,

             g) İnternet üzerinden e-öğrenim yapacak olan ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora programları bölüm başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini almak.       

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye Merkez Müdürünün önerisi üzerine; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

             b) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uygulamak,

             c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri programlarını ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinasyonu sağlamak,

             ç) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak,

             d) Merkeze gelen faaliyet ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

             e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak,

             f) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.