5 Kasm 2010 CUMA

Resm Gazete

Say : 27750

YNETMELK

Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Makina Mhendisleri Odasndan:

TRK MHENDS VE MMAR ODALARI BRL MAKNA MHENDSLER

ODASI ANA YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Makina Mhendisleri Odas Ana Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn ilk cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Yurt iindeki niversitelerin, Makina, Endstri, Sanayi, letme, Uak, Havaclk ve Uzay mhendislikleri ile Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Genel Kurul ve Ynetim Kurulu kararlaryla TMMOB Makina Mhendisleri Odasna girmeleri kabul edilen dier mhendislik disiplinlerinde retim yapan niversitelerce verilen lisans diplomasna ya da faklte ynetim kurulu kararna istinaden verilen mezuniyet belgesine, yurtdndaki niversitelerin yukarda tanmlanan mhendislik disiplinlerinden mezun olanlar iin ise Trkiyedeki yetkili mercilerce onaylanm denklik belgesine sahip ve Trkiye snrlar iinde mesleklerini uygulamaya yasal yetkili olan yukarda belirtilen tm yksek mhendis ve mhendisleri iinde toplayan 6235 sayl Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Kanununa gre kurulmu, kamu tzel kiiliine sahip TMMOB Makina Mhendisleri Odas bu Ana Ynetmelik hkmlerine baldr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 7 Odaya asl ye olabilmek iin Trkiye Cumhuriyeti uyruunda olmak ve Trkiye snrlar iinde Makina, Endstri, Sanayi, letme, Uak, Havaclk ve Uzay mhendislikleri ile Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Genel Kurul ve Ynetim Kurulu kararlaryla TMMOB Makina Mhendisleri Odasna girmeleri kabul edilen dier mhendislik disiplinlerinde retim yapan niversitelerce verilen lisans diplomasna ya da faklte ynetim kurulu kararna istinaden verilen mezuniyet belgesine, yurt dndaki niversitelerin yukarda tanmlanan mhendislik disiplinlerinden mezun olanlar iin ise Trkiyedeki yetkili mercilerce onaylanm denklik belgesine sahip olup, mhendislik hizmetlerini yksek mhendis veya mhendis unvan ile yapmaya yasal olarak yetkili bulunmak gereklidir. Ayrca Trkiyede almasna yasalar gereince izin verilmi yabanc uyruklu yksek mhendis ve mhendisler ile Trkiyede oturan yabanc uyruklu Trk soylu yksek mhendis ve mhendisler Odaya geici ye olabilirler.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Makina, Endstri, Sanayi, letme, Uak, Havaclk ve Uzay mhendislikleri ile Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Genel Kurul ve Ynetim Kurulu kararlaryla TMMOB Makina Mhendisleri Odasna girmeleri kabul edilen dier mhendislik disiplinlerinde renim gren rencilerden Odaya bavuranlarn renci ye olarak Odaya kayd yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesinden sonra gelen cmleler aadaki ekilde deitirilmitir.

Hakknda karar verilecek yenin yazl savunmas alnr, gerekli grld takdirde szl ifadesine bavurmak zere Kurul toplantsna da davet edilir. yenin yazl savunma verme sresi onbe gndr. Szl ifadesine bavurmak zere Kurul toplantsna davet edilen yeye toplant tarihinin en az onbe gn ncesinden Odada kaytl tebligat adresine yazl ar gnderilir. ye, savunma sresi ierisinde savunma gndermez ve/veya toplantya katlmazsa, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler zerinden inceleme yaplarak karar verilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan on ibareleri onbe olarak deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 57 Oda yelerinin Odaya bildirmi olduklar ve Oda yelik kaytlarnda mevcut adresleri kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilir. yeler, kayta esas adreslerinde herhangi bir deiiklik olmas halinde deiiklik tarihinden itibaren bir ay iinde bal bulunduklar ubeye yeni adreslerini bildirmekle ykmldr. Bal olduklar ubenin etkinlik alanndaki adresten ayrlan yelerin, yeni adreslerinin bulunduu etkinlik alanndaki ubeye kaytlarnn aktarlmas iin ayrl tarihinden balayarak ay iinde bavuruda bulunmalar zorunludur.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 82 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Trkiyede mhendislik mesleinde alabilmek ve mesleki retim yapabilmek iin bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde tanmlanan tm mhendisler Odaya ye olmak ve yelik koullarn korumak zorundadrlar. Kamu kurum ve kurulular ile iktisadi devlet teekklleri ve kamu iktisadi kurulularnda, asli ve srekli grevlerde alan veya Silahl Kuvvetler mensubu mhendisler ve yksek mhendislerin Odaya ye olmalar isteklerine baldr. Ancak bunlar, grevlerinin gerei olan ileri yaparken mesleki bakmdan Odaya kaytl meslektalarnn hak ve yetkilerine sahip ve onlarn devleriyle ykmldrler. Bunlarn ye olmamalar yasalarda belirtilen dier koullara uymak kaydyla, meslekleriyle ilgili grevlerde almalarna, mesleki hizmetleri yrtmelerine, yetkilerini kullanmalarna, mesleki eitim ve retim yaptrmalarna, kurum amirlerinin izniyle kuruluun bilimsel almalarna katlmalarna, meslek kural ve koullarna uymak ykmllklerine, haklarnda Onur kurullarnca disiplin cezas uygulanmasna, zel yasalarn ngrd koullarda mesleklerini serbeste uygulamalarna, resmi ya da zel bir grev almalarna engel oluturmaz. Silahl Kuvvetler mensubu mhendisler ve yksek mhendisler Oda organlarnda grev alamaz. Askerlik ykmlln yerine getirmekte olan yedek subay adaylar ile er ve erbalarn yelikleri, askerlik hizmetleri sresince askda kalr. Bu durum, ilgililerin yasalardan doan dier mesleki ykmllklerini ve haklarn ortadan kaldrmaz.

b) Diploma veya mezuniyet belgesi veya denklik belgesi almak suretiyle Trkiyede mhendis olarak alabilecek duruma gelmi ve bu maddenin (a) bendi gereince Odaya kaytlar yaplm Mhendis ve Yksek mhendisler, Oda ye kimlik kart almak zorundadrlar. Oda ye kimlik kart almayanlar veya disiplin nedeniyle kart yenilenmemi olanlar, mhendislik hizmetlerinde alamazlar. Ancak bu maddenin (a) bendindeki istisna hkmleri sakldr.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Makina Mhendisleri Odas Ynetim Kurulu yrtr.