4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

YÖNETMELİK

Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK OKULU EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç  ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yabancı dilde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitimin-öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, Yeni Yüzyıl Üniversitesinin yabancı dil hazırlık okulunda yürütülen hazırlık eğitim-öğretimi ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) CAE: Certificate in Advanced English Sınavını,

             b) CPE: Certificate of Proficiency in English Sınavını,

             c) DALF: Diplôme Approfondi de Langue Française Sınavını,

             ç) Dil Hazırlık Okulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini veren okulu,

             d) Dil Hazırlık Okulu Müdürü: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu Müdürünü,

             e) FCE: First Certificate in English Sınavını,

             f) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,

             g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             ğ) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

             h) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

             ı) Ön Lisans: En az dört yarıyıllık bir programı kapsayan bir yüksek öğretimi,

             i) PNDS: Prüfung für die Nachweis Deutcher Sprache Sınavını,

             j) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

             k) Rektörlük: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünü,

             l) Senato: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,

             m) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

             n) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             o) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

             ö) Yaz Okulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Yaz Okulunu,

             p) Yönetim Kurulu: Dil Hazırlık Okulu Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim - Öğretime İlişkin Esaslar

             İngilizce yeterlik

             MADDE 4 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi zorunlu olan ön lisans, lisans, lisans üstü ve meslek yüksek okulu programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, akademik yıl başında Dil Hazırlık Okulu tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavı ile belirlenir.

             (2) İngilizce yeterlik sınavında başarı notu en az 100 tam not üzerinden 60, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri için en az 100 üzerinden 70’tir.

             (3) Yeterlik sınavında başarılı olanlar ve Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlardan dördüncü fıkrada belirtilen puanı elde edenler kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler.

             (4) Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olabilmek için;

             a) Lisans üstü öğrencileri ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için TOEFL’dan; IBT-110, CBT-270, PBT-631 puana,  IELTS’den 7.5, FCE’den A, KPDS’den 80, ÜDS’den 80 puana,

             b) Diğer bölüm ve programlar için TOEFL’dan IBT-61, CBT-173, PBT-500  puana, IELTS’den 6.0, KPDS’den 60, ÜDS’den 60 puana,  FCE’den B, CAE’den C, CPE’den C, DALF’den B2, PNDS’den B2  notuna,

             sahip olmak gerekir.

             (5) Dördüncü fıkrada belirtilen koşulları sağlayamayan zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi bölüm öğrencileri ile isteğe bağlı hazırlık okuyacak öğrenciler Dil Hazırlık Okuluna kayıt olurlar.

             Düzey belirleme sınavı

             MADDE 5 – (1) Dil Hazırlık Okulunda öğrencilerin hangi grupta öğretim görecekleri İngilizce yeterlik sınavı sonuçları ile Dil Hazırlık Okulu tarafından hazırlanıp, uygulanan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

             (2) Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her ders yılı başında Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

             Eğitim-öğretim süresi

             MADDE 6 – (1) Dil Hazırlık Okulunda eğitim-öğretimin süresi bir yıldır.

             (2) Dil Hazırlık Okulunda haftalık ders saati, öğrencilerin yabancı dil seviye ve bölümlerinin belirlediği dil düzeyine göre haftada 20 ile 30 saat arasında belirlenir. 

             (3) Dil Hazırlık Okulunda daha önce bir yıl okuyup başarısız olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere Senato tarafından belirlenecek koşullarla Dil Hazırlık Okulu destek sınıfına kabul edilebilirler.

             (4) Dil Hazırlık Okulunda daha önce iki yıl okuyup başarısız olan öğrenciler Dil Hazırlık Okuluna devam edemez. Bu öğrenciler bir yıl içinde Dil Hazırlık Okulu tarafından verilen yeterlik sınavını veya Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlarda bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen puanı aldıkları takdirde kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler. Bu şartları sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

             Derslere devam zorunluluğu

             MADDE 7 – (1) Dil Hazırlık Okulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %75'den az olmamak üzere Yönetim Kurulunca belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür.

             (2) Yönetim Kurulunca belirlenen devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.

             Başarı ve değerlendirme

             MADDE 8 – (1) Öğrencilerin başarı durumları yıl sonu sınavı ile belirlenir.

             (2) Yıl sonunda ve/veya yaz okulu sonunda verilen sınavda başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında verilecek yeterlik sınavını Üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrencilerle birlikte alabilirler.

             (3) Yıl sonu sınavında başarı notu en az 100 üzerinden 60,  İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümleri ve öğretim dili İngilizce olan lisans üstü programları için 100 üzerinden 70’tir. Yıl sonu sınavında başarılı olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar.

             İzinli sayılma ve mazeret izni

             MADDE 9 – (1) Dil Hazırlık Okulu öğrencilerinden bir yıllık izin için başvuranlardan geçerli nedenleri olanlara Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere izin verilebilir.

             (2) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında verilen İngilizce yeterlik sınavını yeni öğrencilerle birlikte alabilirler. Sınavda başarısız olan öğrencilerin Dil Hazırlık Okuluna devam hakları saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yabancı dil sertifikası

             MADDE 10 – (1) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans, lisans ve lisans üstü bölüm ve programların öğrencileri, istekleri halinde ilk yıl Dil Hazırlık Okuluna devam edebilir. Gerekli koşulları yerine getirdikleri ve başarılı oldukları takdirde bu öğrencilere yabancı dil seviyelerini ve başarı durumlarını gösteren yabancı dil sertifikası verilir.

             Dil hazırlık okulu kurulları

             MADDE 11 – (1) Dil Hazırlık Okulundaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıda belirtilen kurullar görev yapar:

             a) Akademik Kurul: Dil Hazırlık Okulunda fiilen eğitim-öğretim yapmakta olan tüm öğretim elemanlarından oluşur. Kurulun başkanı Dil Hazırlık Okulu Müdürüdür. Akademik Kurul; hazırlık, yaz okulu ve destek sınıflarındaki eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve öneriler getirir.

             b) Yönetim Kurulu: Dil Hazırlık Okulu Müdürü başkanlığında, başkan yardımcıları, hazırlık yaz okulu ve destek birim koordinatörlerinden oluşur. Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili Akademik Kurul önerileri doğrultusunda ilke kararları alır. Bu konularda Senatoya öneriler sunar.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.