4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

             Tarih         : 25/10/2010

             Karar No  : 2010/34

             Konu         : KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 24/8/2010 tarih ve MY-52 sayılı yazısı ile  Kurula intikal ettirilen Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 29/7/2010 tarih ve 7442 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan ekli “KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Kararın eklerini görmek için tıklayınız