4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tütün mamulleri üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması, tütün mamullerinin üretimi, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile tüm bu işlemlerin denetimine yönelik usul ve esasları, bu mamullerin tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal, tıbbi ya da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkileri de göz önünde bulundurmak suretiyle düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tütün mamulleri üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması ile tütün mamullerinin; piyasaya arz koşulları, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile bunların yürürlükteki mevzuat dahilinde izin, izleme ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başlamış işlem: İhracat işlemlerinde mer’i İhracat Yönetmeliğinde yer alan “başlamış işlem” tanımını, ithalat işlemlerinde ithal edilecek mallar için çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya bu malların gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olması durumunu,

             b) Bırakım: Sigaranın makine tarafından içimi sırasında doğrudan sisteme alınan zifir, nikotin ve karbon monoksit gibi bileşenleri,

             c) Birim paket: Tütün mamullerinin perakende satışında kullanılan ve ek şeffaf ambalaj dışında kalan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

             ç) Deneme üretimi: Tesisin, projeye ve üretilmesi planlanan tütün mamulünün üretimine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi öncesinde Kurum tarafından görevlendirilen teknik heyet gözetiminde yapılan üretimi,

             d) Diğer tütün mamulleri: Puro, sigarillo, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün, enfiye, çiğneme tütünü ve pipo tütünü gibi sigara dışındaki tütün mamullerini,

             e) Ek şeffaf ambalaj: Perakende satışa sunulan tütün mamullerinin birim paket ve grupmanlarının üzerinde yer alan, tüm etiketleme bilgilerinin görünürlüğünü ve okunurluğunu engellemeyen şeffaf dış ambalajı,

             f) Firma: Tütün mamulleri üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,

             g) Girdi: Tütün mamullerinin üretiminde kullanılan tütün yaprağı ve doğal ya da işlenmemiş haldeki tütün bitkisi parçaları hariç olmak üzere bir tütün mamulünün üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan maddeler ile bitmiş üründe değişmiş şekilde de olsa yer alan kağıt, filtre, mürekkep ve yapıştırıcılar dahil her tür madde veya ögeyi,

             ğ) Grupman: Ek şeffaf ambalaj dışında, içerisine aynı marka ve çeşit bazında birden fazla tütün mamulü birim paketi konularak perakende satışa sunulan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

             h) Kanun: 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

             ı) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

             i) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

             j) Makine: Ana gövde, sabit ve hareketli mekanik parçalar ile pnömatik, hidrolik, elektrik, elektronik ve kumanda gibi elemanlardan oluşan her bir düzenekler bütününü,

             k) Mamulat çeşidi: Sigara, puro, sigarillo, nargilelik tütün mamulü, pipo tütünü ve sarmalık kıyılmış tütün gibi farklı kategorilerdeki tütün mamullerinden, aynı veya farklı marka adı altında üretilen mamulün fiziksel özellikleri, tütün kullanım oranları ve girdileri ile varsa bırakım miktarlarından herhangi biri veya birim paket tipi ya da tasarımı yönünden farklılık arz eden her bir çeşidini,

             l) Marka: Firmanın üretimini ve/veya ticaretini yaptığı tütün mamullerini, diğer mamullerden ayırt etmeye yarayan ve ilgili kuruluşlarca tescil edilen işareti,

             m) Tütün mamulü: Tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile üretilen, tüttürme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri,

             n) Yetkili firma: Ürün izleme sistemi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen yetki belgesini haiz firmayı,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim Tesisi Kurulmasında Aranacak Şartlar, Başvuru Şekli ve İnceleme

             Üretim tesisi kurulmasında aranacak şartlar

             MADDE 5 – (1) Üretim tesisi kurulmasında aşağıdaki şartlar aranır.

             a) Türkiye’de tütün mamulleri üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada teorik olarak, sigara için iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için ise on beş tondan az olmayan, tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış makine ile ekipmanı içeren tesis kurmaları şarttır.

             b) Kurulacak üretim tesisinde hammadde, tütün harici malzeme ve mamul ambarı ayrı ayrı olacak, bunlardan mamul ambarları tesis sahası içinde bulunacaktır.

             c) Üretim akışı ile makine ve ekipmanlar, üretilmesi planlanan tütün mamullerinin üretim şekline uygun olacak şekilde projelendirilecektir.

             ç) Üretim tesisinin yakınında tütünün kalitesine olumsuz etki yapabilecek tesis bulunmayacaktır.

             d) Üretim tesisinde faaliyete başlanılmadan önce ilgili mevzuatı kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine başvuruda bulunulması, tesisin faaliyetlerinden dolayı çevre kirliliğine meydan verilmemesi ile buna ilişkin her türlü önlem ve izinlerin Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuatı çerçevesinde alınması ve bu düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin ihlal edilmemesi öngörülecektir.

             Başvuru şekli ve inceleme

             MADDE 6 – (1) Tütün mamulleri üretimiyle ilgili üretim tesisi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şahsen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Kuruma iletirler.

             a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi ve yetkili kişilere ait imza sirküleri.

             b) Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı.

             c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile Kanun, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı hüküm giymediklerine ve bu kanunlara aykırılıktan dolayı haklarında açılmış ve devam etmekte olan dava olmadığına veya aynı kanunlara aykırılıktan dolayı iki defadan fazla ön ödemede bulunulması suretiyle sonuçlanmış soruşturma ya da düşmüş kamu davası bulunmadığına dair beyan.

             ç) Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu, tesis ve makine yerleşim planı, üretim akış şeması, üretim yönteminin açıklaması, makine ve ekipman teknik bilgi listesi ile elektronik ortama aktarılmış kopyası.

             d) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınacak imar durumunu gösterir belge.

             e) Mevzuat uyarınca tesisin kurulmasına yönelik olarak ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinler için başvuruda bulunulduğunu gösterir belgeler ile eksik belgelerin Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi başvurusundan önce tamamlanacağını belirten taahhütname.

             f) 23 üncü maddede belirtilen başvuru bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge.

             (2) Başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru işleme konulmaz ve başvuru bedeli iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesis Kurma, Üretim ve Faaliyet İzni ile Proje Tadilatı

             Tesis kurma izni

             MADDE 7 – (1) Tamamlanmış başvurular; ilgili mevzuat, projenin çevresel etkileri ve uygulanabilirliği, tesis üniteleri ile makine ve ekipmanın yerleşim planı, üretim akış şeması, projenin üretilmesi planlanan tütün mamulünün üretimine uygunluğu yönünden incelenerek en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca izin verilenlere, 23 üncü maddeye göre hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla, belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin, başvuru bedeli iade edilmeksizin iptal edilir.

             (2) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi aşamasına kadar geçen süre içinde, tesis ihtiyaçlarından kaynaklanan, ekonomik veya teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu yapılmak istenildiğinde, revizyonun içeriği ve kapsamını açıklayan bilgi ve belgeler ile Kuruma başvurulur. Başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunan proje revizyonunda kapasite artışı olduğu takdirde, Kurumca hesaplanacak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedel farkının Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi güncellenir.

             (3) Sigara ve diğer tütün mamullerinin aynı tesis içinde birlikte üretilebilmesine yönelik tesis kuruluşu için, Kurumdan olabilirlik raporu alınması gerekir. Bu rapor, aynı tesiste aynı veya farklı makine ve ekipmanlardan yararlanılabileceğine yönelik değerlendirme, üretilmesi planlanan tütün mamulünün üretimine uygunluğu ve kategorilerin ayrı olarak izlenebilirliği ile piyasa riski yaratıp yaratmadığı göz önünde bulundurularak düzenlenir. Projenin uygulanabilirliğinin, olabilirlik raporu ile belirlenmesi halinde, tesiste ortak olarak kullanılacak makine ve ekipmanlar hariç olmak üzere, her bir tütün mamulü için istenilen diğer şartların varlığı ayrı ayrı aranır. Bu durumda, her bir kategori için münhasıran Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınır.

             Üretim ve faaliyet izni

             MADDE 8 – (1) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getirenler, faaliyete hazır olduklarını Kuruma yazılı olarak bildirirler. Bildirimi müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen teknik bir heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddede beyan edilen hususlar yerinde denetlenir ve deneme üretimi ile izlenerek, başvuruya ilişkin rapor müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Bu rapor, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunanlara 23 üncü maddeye göre hesaplanan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli, süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilir.

             (2) Deneme üretimi sırasında, tütün kullanım oranları kontrolü yapılarak üretilen mamullerden yeterli miktarda numune alınır ve bu numunelere ait analizlerin bağımsız ve akredite laboratuvarlarda yapılması veya yaptırılması sağlanır. Deneme üretimi sırasında üretilen mamullere ilişkin analiz sonuçları, bu mamulat çeşidinin Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında değerlendirmeye alınabilir.

             (3) Deneme üretiminde üretilen tütün mamullerinin piyasaya arzına, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilmesinde aranan şartların bulunduğunun tespit edilmesi kaydıyla Kurumca izin verilebilir.

             (4) Sigara ve diğer tütün mamullerinin aynı tesis içinde birlikte üretilebilmesi için, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her bir kategori için münhasıran Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınır.

             (5) Firmalar tarafından, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili değişiklikler en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

             (6) Firmalar, tesis sahası dışında Kurumdan izin almak kaydıyla ek mamul ambarı, en geç on beş gün içinde bildirimde bulunmak şartıyla da ek hammadde ve malzeme ambarı kurabilirler.

             (7) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi beş yıl için geçerlidir. Bu izni temdit ettirmek isteyen firma, süre bitiminden en az otuz gün önce Kuruma başvurur. Temditte, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesinde aranan koşulların varlığı aranır.

             Proje tadilatı

             MADDE 9 – (1) Tütün mamulü üretiminde doğrudan kullanılan makinelerden herhangi birinin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makinelerin kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı firmanın yeni veya eski bir tesisine nakli, başka bir firmaya devri, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için Kurumdan izin alınır.

             (2) Tütün mamulü üretiminde doğrudan kullanılanların dışındaki diğer makine ve ekipmanların üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makine ve ekipmanların kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı firmanın eski veya yeni bir tesisine nakli, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

             (3) Mevcut tüm makine ve ekipmanların tesis içindeki yerleşim yeri değişikliği, üretim dışı bırakılması, bu makine ve ekipmanların tekrar üretim hattına alınması ya da farklı mamulat çeşidinin üretimine imkan verecek şekilde revize edilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulur.

             (4) Kurum izniyle yapılan işlerde talebe bağlı olarak makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, proforma fatura, belge ve içeriği Kurum tarafından belirlenen taahhütname ile Kuruma başvurulur. Tamamlanmış müracaatlar en geç kırk beş gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunan başvurulardan; üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatlarında, 23 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Kurum hesabına yatırılması halinde Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, kapasite artışı olmayan proje tadilatlarında ise uygunluk belgesi bedeli alınmaksızın izin verilir. Uygunluk belgesi bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilir.

             (5) Verilen izin kapsamında proje tadilatını gerçekleştirecek firma, kontrol için en geç işlem başlangıç tarihine kadar Kuruma müracaat eder. İşlem bitim tarihine kadar mahallinde yapılacak teknik denetimde, makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olduğunu belirten raporun Kuruma ibrazından sonra, Kurumca işlemin verilen izne uygunluğunun tespiti halinde, Kurum tarafından proje tadilatının tamamlandığı firmaya bildirilir. Makine ilavelerinde, makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olmadığının tespiti halinde ise, ithal edilen makinelerin ilgili mevzuat gereğince yurt dışı edilmesi firmadan istenir ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. Yurt içinden temin edilen makineler ise firma tarafından sökülerek tesis sahası dışına çıkarılır.

             (6) İkinci ve üçüncü fıkralar gereğince bildirime tabi proje tadilatı işlemlerinde işin özelliğine göre makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, taahhütname, proforma fatura, işin başlangıç ve bitiş tarihleri işlem öncesi Kuruma bildirilir. Kurum gerektiğinde bu işlerin teknik denetimini yapar.

             (7) Bu madde kapsamında üretim tesisine ilave edilecek makine ve ekipmanın, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış olması zorunludur. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunan yurt içinde kurulu üretim tesisleri arasındaki makine ve/veya ekipman devirlerinde bu şart aranmaz.

             (8) Üretim tesisinin yıllık asgari üretim kapasitesi şartını ortadan kaldıracak şekilde proje tadilatı izin talebinde bulunulamaz.

             (9) Tütün mamulü üretiminde doğrudan kullanılan makineler, tesis kuruluş sürecinde Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile üretim ve faaliyet izni alınması sonrasında ise Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ya da izin yazısı ile temin edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tütün ve Filtre Temini, Tütün Mamullerinin Piyasaya Arzı, İhracat ve İthalat ile Bandrol

             Firmaların tütün ve filtre temini

             MADDE 10 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan firmalar, ihtiyaçları olan yaprak tütünleri Kurumdan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almak kaydıyla; açık artırma merkezlerinden, tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerden ve sözleşmeli üretim esasına göre üreticiden alabilecekleri gibi, Kurumdan Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi almak suretiyle ithal de edebilirler.

             (2) İşlendikten sonra ihraç amacıyla olsa dahi tütün ithali ancak, üretim ihtiyaçları ile sınırlı olarak tütün mamulleri üreten firmalar tarafından yapılabilir.

             (3) Üretim ihtiyacının gerektirdiği tütün miktarı;

             a) Sigara üretim tesislerinde; sigara imalat makinelerinin bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin mer’i mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatiyle çarpımı sonucu hesaplanan rakamın bir yıla tamamlanması ile bulunan miktarın üç katı esas alınmak suretiyle belirlenir.

             b) Puro ve sigarillo üretim tesislerinde; puro ve sigarillo imalat makinelerinin bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin, puro ve sigarillo gramajı ve mer’i mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatinin çarpımı sonucu hesaplanan rakamın bir yıla tamamlanması ile bulunan miktarın üç katıdır.

             c) Pipo, nargilelik ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinde; tütün kıyım makinelerinin bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin mer’i mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatiyle çarpımı sonucu hesaplanan rakamın bir yıla tamamlanması ile bulunan miktarın üç katıdır.

             ç) Bu fıkrada sayılmayan diğer tütün mamullerinde üretim ihtiyacının gerektirdiği tütün miktarı ise Kurum tarafından üretim özelliğine göre ayrıca belirlenir.

             (4) Aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün ile homojenize tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı ve kırık tütünlerin ithaline harman reçeteleriyle uyumlu miktarlarda olmak ve Kurumdan Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi almak kaydıyla izin verilir.

             (5) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almadan önce makine çalışma testlerinde veya deneme üretiminde kullanmak amacıyla iç veya dış piyasadan yaprak tütün, aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün ile homojenize tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, kırık tütün veya kıyılmış tütün temin edebilir. Bu koşul dışında kıyılmış tütün temin edilemez.

             (6) Bu madde uyarınca Kurumdan Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi alınması, ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             (7) Tütün ithalatı Kurum tarafından 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilir.

             (8) Filtre; tesis kuruluş sürecinde Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile üretim ve faaliyet izni alınması sonrasında ise Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi ile temin edilir.

             (9) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler ile firmalara talepleri halinde, herhangi bir bilgi ve belge istenmeksizin yalnızca uygunluk belgesi bedeli alınarak Tütün Piyasası Daire Başkanlığınca Tütün Ticareti Yetki Belgesi verilir.

             Tütün mamullerinin piyasaya arzı

             MADDE 11 – (1) Firmalar ürettikleri veya ithal ettikleri tütün mamullerini Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi almak kaydıyla serbestçe fiyatlandırabilir, doğrudan toptan satıcılara satabilir, Kurumdan toptan satış belgesi almak suretiyle perakende satıcılara da satabilirler.

             Piyasaya arz izni

             MADDE 12 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan firmalara, ürettikleri tütün mamullerini yurt içinde serbestçe satabilme, fiyatlandırma ve dağıtabilmeleri amacıyla, mamulatın ilgili teknik düzenlemelere uygunluğu tespit edildikten sonra her bir mamulat çeşidi için belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir.

             (2) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında mamulat çeşidine ait aşağıdaki bilgi ve belgeler Kuruma ibraz edilir.

             a) Fiziksel ve kimyasal özellikler ile varsa bırakım miktarları.

             b) Belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tütün Kullanım Oranları Tablosu.

             c) Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları.

             ç) Ölçü bilgileri yer alacak şekilde birim paket ve grupman tasarımları, grupman olarak şeffaf ambalaj kullanılması halinde şeffaf ambalaj üzerindeki etiket tasarımı.

             d) Birim paketin; açma şeridi, iç ambalajı, içinde bulunan tütün mamulü üzerinde yer verilecek bilgiler ile grupman açma şeridine ilişkin bilgi.

             e) Sağlık uyarıları uygulama planı.

             f) Üretim kodlama veya benzeri bir işaretleme bilgisi.

             g) Marka tescil belgesi.

             ğ) Markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi.

             (3) Üretilmesi ve piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidi ile ilgili olarak; ikinci fıkra gereğince Kuruma ibraz edilen bilgi ve belgelerin dosya üzerinden varlığı tespit edilir.

             (4) Üçüncü fıkra gereğince yapılan tespit sonrasında Kurumun görevlendireceği veya uygun göreceği kişi ya da kuruluş marifetiyle üretim tesisinden en geç onbeş gün içinde numune alınır. Başvuru, numune ile bu numuneye ait analiz sonuçlarının Kuruma ulaştırıldığı tarih itibariyle tamamlanmış sayılır.

             (5) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin teknik düzenlemelere uygunluğu, mamulat çeşidi için beyan edilen fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili mevzuatta öngörülen bırakım miktarlarının laboratuvar analiz sonuçları ile mukayese edilmesi, piyasaya arz ambalajının ise ilgili mevzuatı çerçevesinde incelenmesi suretiyle belirlenir.

             (6) Başvurular, tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Verilen izin kapsamında üretilen birim paket ve grupman örneklerinden birer adedi, en geç doksan gün içinde Kuruma gönderilir. Gönderilen numunelerin uygunluğunun belirlenmesi halinde firmaya, belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir. Süresi içinde numuneleri göndermeyen firmanın bu izni geçersizdir.

             (7) Marka tescili ve/veya lisans sözleşmesine ilişkin olarak meydana gelen değişiklikler otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

             (8) Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin arz tarihi, perakende satış fiyatı ile fiyat değişikliklerinin, piyasaya arz tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

             Piyasaya arz izni güncellemesi

             MADDE 13 – (1) Firmalar, Kurum tarafından verilmiş Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan bir mamulat çeşidinin tütün ve tütünden elde edilmiş hammadde kullanım oranlarında, fiziksel özelliklerinde, bırakım miktarlarında, girdilerinde veya piyasaya arz ambalajında, herhangi bir değişiklik yapmak istediklerinde piyasaya arzdan önce Kurumdan güncelleme kapsamında gerekli izni almak zorundadırlar.

             Tütün mamulleri ihracatı

             MADDE 14 – (1) Türkiye’de üretilen kıyılmış tütün ve tütün mamullerinin ihracı serbesttir. Ancak ihracı yapılacak kıyılmış tütün ve tütün mamulünün belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen tütün kullanım oranı tablosu ile kodlama bilgisinin üretim öncesi Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum gerekli gördüğünde üretimin her aşamasında veya ihracattan önce bu beyanın doğruluğunu kontrol edebilir. Kıyılmış tütün ve tütün mamulü ihracatında firmalar tarafından her bir ihracat partisinin çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Kuruma bildirimde bulunulur.

             (2) Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulü harmanlarında kullanılan yurtdışı ve yerli menşeli tütün, tütün damarı, homojenize tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı ve kırık tütünlerin miktar veya oranlarının belirtilmesi ve doğruluğunun beyan ve taahhüt edilmesi suretiyle firma tarafından Kuruma başvurulması ve uygunluk izni alınması zorunludur. İzin başvurusu, Dahilde İşleme Rejimi tebliğleri uyarınca Dahilde İşleme İzin Belgesi almak için gereken; ithalat ve ihracat listesi, ihraç konusu ürünlere ilişkin hammadde sarfiyat tablosu ve Dahilde İşleme İzin Belgesinin birer örneği ile yapılır. Başvuru, firmaya ait üretim tesisinin üretim kapasitesi, makine parkı ile üretim yöntemi ve piyasa riskleri göz önüne alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara izin verilir. Üretim planlaması üretim öncesi Kuruma bildirilir.

             (3) Kurum, ithalat listesi ve ihraç ürünleri ile ilgili hammadde sarfiyat tablosunda beyan edilen her bir hammaddeyi ithalat aşamasında veya üretim öncesinde, ihracat listesinde yer alan ürünleri ise gerek görüldüğünde üretim ve/veya ihracat aşamasında; numune almak dahil her türlü teknik denetim ve analizleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

             (4) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına ilişkin ilgili kurum/kuruluşa yapılan başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma bilgi verilir. Kapatma işleminin sonuçlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde kapatma ile ilgili bilgi ve belgelerin birer örneği ile kapatma yazısı, firma tarafından Kuruma ibraz edilir.

             (5) İç piyasaya arz edilen tütün mamulleri birim paket ve grupmanları kullanılarak üretilip ihraç edilecek mamullerin birim paket ve grupmanları üzerinde, “ihracat amacıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edileceği ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde yer alması zorunludur.

             Tütün mamulleri ithalatı

             MADDE 15 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan firmalar, marka bazında bir takvim yılı içinde sigara için en az iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için ise en az on beş ton fiili üretime ulaşmaları halinde aynı markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilir, fiyatlandırabilir ve satabilirler.

             (2) Marka bazında sigara veya diğer tütün mamullerini ithal etme hakkını elde eden firmalar, her ithal partisi için ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere, belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar. Kurumdan alınan Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             (3) Marka bazında ithalat hakkını kazanan firmanın bu hakkı söz konusu takvim yılı için geçerlidir.

             (4) Marka bazında ithalat için aranan üretim miktarlarına ilişkin şartları yerine getirmeyen firmalarca yapılacak sigara ve diğer tütün mamullerinin ithalatı, ithal edilen tütün mamullerinin fiyatının belirlenmesi ve yurt içinde pazarlanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

             (5) Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi almak isteyenler, üretim öncesi aşağıda belirtilen belge ve bilgileri Kuruma ibraz etmelidir.           

             a) İthal edilecek tütün mamullerine ilişkin üretici firma bilgileri.

             b) Fiziksel ve kimyasal özellikler ile varsa bırakım miktarları.

             c) Belge içeriği ve şekli Kurumca belirlenen Tütün Kullanım Oranları Tablosu.

             ç) Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları.

             d) Ölçü bilgileri yer alacak şekilde birim paket ve grupman tasarımları, grupman olarak şeffaf ambalaj kullanılması halinde şeffaf ambalaj üzerindeki etiket tasarımı.

             e) Birim paketin; açma şeridi, iç ambalajı, içinde bulunan tütün mamulü üzerinde yer verilecek bilgiler ile grupman açma şeridine ilişkin bilgi.

             f) İthal edilecek ürünün proforma faturası ile menşei, miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve giriş yapacağı gümrük idaresine ilişkin bilgiler.

             g) Marka ve çeşit bazında uluslararası bir gözetim kuruluşunca, ithal edilecek tütün mamullerinden usulüne uygun alınan numuneler.

             ğ) Sağlık uyarıları uygulama planı.

             h) Üretim kodlama veya benzeri bir işaretleme bilgisi.

             ı) Marka tescil belgesi.

             i) Markanın başka bir kişi veya firma adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi.

             (6) İthal edilmek istenen mamulat çeşidine ilişkin bağımsız ve akredite laboratuvara yaptırılan test ve analiz sonuçlarının Kuruma ulaştırılması ile tamamlanan başvurular, 12 nci maddenin beşinci fıkrası hükümlerine göre değerlendirilerek en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunan talepler firmaya bildirilir. Firma şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Tütün Mamulleri İthalatı Başvuru Formu ve ithal edilecek birim paket ve grupman örnekleri ile Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi talebinde bulunur. Uygun bulunan mamulat çeşidine ait örneklerin ekspertiz raporu ile mutabık olması halinde en geç yedi gün içinde şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi verilir.

             (7) İthal edilecek tütün mamulünün üretimine başlanılmadan otuz gün önce üretim yeri ve zamanına ilişkin ayrıntılı bilginin Kuruma sunulması gerekir. Kurum, gerek duyulan hallerde ithal edilecek mamulat çeşidi ile ilgili olarak üretim aşamalarının takibi ve incelenmesi ile numune almak amacıyla üretim esnasında yurt dışında uzman görevlendirebilir.    

             (8) İthal edilecek tütün mamulleri birim paket ve grupman ambalajları üzerinde “TAPDK izniyle ithal edilmiştir.” ibaresinin yazılması zorunludur.

             (9) Firmaların, test ve numune amacıyla Kurumdan izin almak kaydıyla yapacakları tütün mamulleri ithalatında bu maddede sayılan şartların varlığı aranmaz.

             (10) Birinci fıkrada belirtilen fiili üretim rakamı, iç piyasaya sunum ve ihracat amaçlı üretim rakamlarının toplamından oluşur.

             (11) Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi verilen mamulat çeşidi için ithal edilen miktar ile sınırlı olmak üzere Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir.

             (12) Kurum veya gümrük idaresi tarafından ithaline izin verilmeyen tütün mamulleri, ithalatçı tarafından mahrecine iade edilir veya üçüncü bir ülkeye gönderilir ya da gümrük idaresinin kabul etmesi koşuluyla, masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak suretiyle yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir.

             Bandrol uygulaması ve satış hizmet bedeli

             MADDE 16 – (1) Üretilen ve ithal edilen tütün mamulleri Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri çerçevesinde tanımı yapılmış olan bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilir.

             (2) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile firmaların bandrol talepleri, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır.

             (3) Üretilen tütün mamullerinin birim ambalajı üzerinde kullanılan bandrole ilişkin olarak bandrol başına 23 üncü madde kapsamında alınacak satış hizmet bedeli; firmalarca, 20 nci madde kapsamında düzenlenerek müteakip ayın on beşinci gününe kadar Kuruma gönderilecek olan aylık raporlarda belirtilen üretim miktarları üzerinden, bu üretim raporlarının en son bildirim tarihini takip eden on beş gün içinde Kurum hesabına yatırılır. Belirtilen süre içinde yatırılmayan satış hizmet bedeli kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. İthal edilen tütün mamullerinde kullanılacak bandrol başına alınacak satış hizmet bedeli ise ithal edilen mamulatın gümrükte yapılacak ekspertiz muayenesinden önce Kurum hesabına yatırılır. Satış hizmet bedelinin yatırılmasına müteakip ekspertiz işlemleri yapılır.

             (4) Bandrol başına alınacak satış hizmet bedeli; ithal edilen veya üretilen mamullerin laboratuvar analiz hizmetleri, üretimde kullanılan ithal tütünler ile ithal edilen mamulat için verilen ithalat uygunluk belgesi düzenleme hizmetleri, piyasa gözetim ve denetim hizmetleri, üretimin kontrol ve gözetim hizmetleri, üretim ve piyasaya arz aşamalarında yürütülen her türlü gözetim ve denetim hizmetleri, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitim hizmetleri, sektörde yer alan firmalara yönelik bilgilendirme hizmetleri, sektörle ilgili araştırma geliştirme hizmetleri ve Kurum genel giderlerinden sektöre düşen pay karşılığı belirlenen bedel toplamından oluşur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Yeri Değişikliği, Devir ve Kapatma

             Tesisin kuruluş yeri değişikliği

             MADDE 17 – (1) Üretim tesisinin kuruluş yerinin değiştirilmesi Kurumun iznine tabidir.

             (2) Firmanın yetkili organı tarafından, tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesine ilişkin alınan karar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartları sağlayacağına dair belgelerin yanı sıra 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi Kuruma başvurulur. Tamamlanmış başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

             (3) Kurum izniyle yer değişikliğini gerçekleştirerek tesisini üretime hazır hale getiren firma, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince istenilen belgelerle birlikte Kuruma müracaat ederek Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin güncellenmesi talebinde bulunur. Mahallinde yapılan teknik inceleme ve kontrol sonrasında durumu uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi en geç altmış gün içinde güncellenir.

             Devir

             MADDE 18 – (1) Üretim tesisinin devri Kurumun iznine tabidir.

             (2) Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin olarak alınan karar, devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte devir izni öncesi Kuruma başvurulur. Tamamlanmış başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

             (3) İzni müteakiben devir sözleşmesinin imzalanmasından sonra, devralan gerçek veya tüzel kişi Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi ile Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin güncellenebilmesi için, devir sözleşmesi ile birlikte en geç otuz gün içinde Kuruma müracaat eder. Bu belgeler güncellenerek devralan firmaya verilir.

             (4) Devrin, tesisin yer değişikliğini de içermesi durumunda, yer değişikliğine bağlı olarak yapılan işlemler 17 nci maddedeki hükümlere tabidir.

             Tesisin faaliyetinin sona erdirilmesi ve kapatılması

             MADDE 19 – (1) Firmanın yetkili organı tarafından alınan, üretim tesisinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve kapatılması kararı Kuruma bildirilir. Bildirimin ardından Kurum tarafından teknik bir heyet görevlendirilerek tesiste bulunan makineler, ekipmanlar, hammadde, yarı mamul ve mamul stokları ile Kuruma karşı yükümlülükleri tespit edilir ve Kurum tarafından değerlendirilerek en geç altmış gün içinde kapatma işlemi sonuçlandırılır.

             (2) Tesiste tespiti yapılan makine ve ekipmanlar ile hammadde, yarı mamul ve mamul stoklarının; devri, yurt dışı edilmesi, imha, satış ve iade işlemleri gerekli görülen hallerde Kurumun gözetimi veya denetimi altında yapılır.

             (3) Bandrollü Ürün İzleme Sistemi bileşenlerinin teslimi ile kullanılmamış ve fire bandrollerin teslim, tespit ve imha işlemleri Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

             (4) Bu madde uyarınca bildirimde bulunulması üzerine Kurum tarafından yapılan işlemler firmanın diğer yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıtlar, Belge Saklama Süresi, Denetim, Uygunluk Belgesi ve Satış Hizmet Bedelleri ile Tütün Mamullerinin İmhası

             Kayıtlar

             MADDE 20 – (1) Firmalar tarafından, hammadde stok hareketleri, üretim miktarları, üretimden mamul ambarına ve buradan ülke içinde kurulu diğer ambarlara sevk edilen mamul miktarları, satışlar, iadeler ve bandrol hareketleri onaylı raporlar halinde Kuruma bildirilir.

             (2) Raporların içeriği ve düzenleme esasları ile bildirim şekli ve süreleri Kurum tarafından bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde belirlenerek Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle firmalara duyurulur.

             (3) Firmaların aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları zorunludur.

             a) İthal edilen, yurt içinden temin edilen, tütün mamullerinin üretiminde kullanılan, üretimde kullanılmaksızın başka bir yere sevk edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan tütüne ilişkin tip, menşe veya nevi bazındaki kayıtlar.

             b) Kıyılmış tütün, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş damar gibi işlem görmüş ürünlere ilişkin kayıtlar.

             c) Üretilen, ithal edilen, piyasaya arz edilen, piyasadan iade alınan, ihraç edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan tütün mamullerine ilişkin marka ve çeşit bazında kayıtlar.

             ç) Temin edilen, üretimde kullanılan, kullanılmayan, ıskartaya ayrılan, imha ve iade edilen bandrole ilişkin kayıtlar.

             Belge saklama süresi

             MADDE 21 – (1) İlgili mevzuatında daha uzun bir saklama süresi öngörülmediği sürece, 20 nci madde uyarınca tutulması gereken kayıtlar, elektronik ortama aktarılmış kopyaları da dahil olmak üzere, firma tarafından düzenlendikleri yıl sonundan itibaren beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.

             Denetim

             MADDE 22 – (1) Tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin; üretim tesislerinin kurulması, üretim ve faaliyet izni, proje tadilatı, tesisin yer değişikliği, faaliyetinin sona erdirilmesi, kapatılması, her türlü devir işlemleri, tütün mamullerinin üretimi, iç ve dış ticareti ile ilgili tüm işlemleri Kurumun denetimine tabidir.

             (2) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan firmaların üretim tesisleri Kurum tarafından teknik denetime tabi tutulur.

             (3) Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından gerek görülen bilgi, belge ve numune istemlerine, denetim ve gözlemlere sınai veya ticari gizlilik mülahazalarıyla dahi olsa firmalarca engeller konulamaz.

             (4) Kanun veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Kurum tarafından istenen her türlü bilgi ve belgelerin en geç on beş gün içinde verilmesi ile gerekli görülen tesis ve yerlerin inceleme ve denetime açılması zorunludur.

             Başvuru, uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedellerinin belirlenmesi

             MADDE 23 – (1) 6 ncı madde kapsamında yapılan sigara üretim tesisi kurma izni başvuruları için on beş bin Türk Lirası, diğer tütün mamulleri üretim tesisi kurma izni başvuruları için ise bin Türk Lirası başvuru bedeli alınır. Bu bedeller ikinci fıkra kapsamında tahsil edilecek Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için hesaplanacak bedelden mahsup edilir.

             (2) 7 nci madde kapsamında verilecek olan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli olarak; sigara üretim tesisleri için her yüz milyon adet sigara üretim kapasitesi başına sekiz bin Türk Lirası, diğer tütün mamulleri için ise her bir tonluk üretim kapasitesi başına yüz Türk Lirası alınır.

             (3) 8 inci madde kapsamında verilecek olan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli olarak; sigara ve diğer tütün mamulleri için ayrı ayrı olmak üzere bunlara ilişkin Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedellerinin iki katı alınır.

             (4) 9 uncu madde kapsamında verilecek olan Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi bedeli olarak; sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için bin beş yüz Türk Lirası, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için yirmi beş Türk Lirası alınır.

             (5) İkinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen yüz milyon adet sigara ve bir ton diğer tütün mamulleri üretim kapasitelerinden küçük miktarlar için bedel hesaplaması kıstelyevm esasına göre yapılır.

             (6) 16 ncı madde uyarınca temin edilerek üretilen tütün mamulleri birim paketleri üzerinde yer alan bandrollerin her bin adedi için bir Türk Lirası elli üç Kuruş satış hizmet bedeli alınır.

             (7) İkinci, dördüncü ve altıncı fıkralarda belirtilen uygunluk belgesi başına alınacak bedeller ile bandrol satış hizmet bedeli, 2010 yılı için geçerli olup, müteakip her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Kurul kararıyla yeniden belirlenir.

             (8) Uygunluk Belgesi başına alınacak bedellerin belirlenmesinde esas alınan kapasite; sigara üretim tesislerinde sigara imalat makinelerinin, puro ve sigarillo üretim tesislerinde puro ve sigarillo imalat makinelerinin, pipo, nargilelik ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinde ise tütün kıyım makinelerinin bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin mer’i mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatiyle çarpımı sonucu bulunacak rakamın bir yıla tamamlanması ile hesaplanır. Bu fıkrada sayılmayan tütün mamullerine ilişkin kapasite ise Kurum tarafından üretim özelliğine göre ayrıca belirlenir.

             Tütün mamullerinin imhası

             MADDE 24 – (1) Ticarete konu olmayan ve atık olarak değerlendirilen tütün ve tütün mamullerinin imhası, firmalarca Kurumdan izin almak kaydıyla Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuatına göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

             Adli ve idari cezalar

             MADDE 25 – (1) Adli cezalar:

             a) Ticari amaç olmaksızın, kendi ürettiği ürünleri kullanarak elli kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde edenler haricinde, 7 nci madde ile 8 inci madde hükümleri kapsamında izin almadan; tütün mamulleri üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler ile tesislerinde izin verilen kategori dışında faaliyette bulunanlar hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

             b) Tütün mamulleri ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri; 16 ncı madde ve ilgili diğer mevzuata göre temin etmesine rağmen tütün mamullerinde kullanmaksızın bedelli veya bedelsiz olarak yayanlar, bunları alma veya kullanma hakkı olmadığı halde sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili kurum ve kuruluşları yanıltarak temin edenler, bunları taklit veya tahrif ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullananlar hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

             c) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya taklitlerini ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar hakkında Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

             ç) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamullerini ya da taklit veya niteliğine uygun olmayan işaretleri taşıyan tütün mamullerini ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.

             (2) Kanun veya bu Yönetmelik hükümleri kapsamında tütün mamulleri piyasasında mal veya hizmet üreten, ihraç veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerçek ve tüzel kişilere aşağıda yazılı idari yaptırımlar uygulanır.

             a) Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından istenilen ticari faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır.

             b) İzin almadan veya güncelleme yapmadan, ana girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya arz edenlere Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.

             c) Kurumdan izin almaksızın üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi hükmü uygulanır.

             ç) Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere, ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uygulanır.

             d) Kurumdan satış belgesi almamış kişilere tütün mamulleri satan firmalara Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendi hükmü uygulanır.

             (3) Yukarıda sayılan fiiller dışında, Kanuna veya Kanuna göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere ya da Kurumca verilen belgelerde yer alan şartlara uyulmadığının tespiti halinde, ilgili gerçek ve tüzel kişiler uyarılır ve aykırılığın giderilmesi için uygun bir süre verilir. Her işlem için verilecek süre Kurumca belirlenir. Verilen süre sonunda aykırılığın devam etmesi halinde veya aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde süre verilmeksizin Kurumca verilen belgeler iptal edilir.

             (4) İdari para cezaları, fiillerin tekrarı halinde, bir önceki cezanın iki katı olarak verilir. İkinci fıkranın (b) bendinde sayılan fiillerin tekrarı halinde ayrıca ihlale konu ürünün piyasaya arzının bir yıla kadar durdurulmasına, (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan fiillerin, ilk fiilin işlenmesinden sonraki beş yıl içinde üçüncü defa işlenmesi halinde ise belgelerin iptaline karar verilir.

             (5) Kanuna, 4250 sayılı Kanuna veya 5607 sayılı Kanuna aykırılıktan dolayı yargılanması devam edenler ile mahkum olanlara veya aynı kanunlara aykırılıktan dolayı iki defadan fazla ön ödemede bulunması nedeniyle haklarında kamu davası açılmamış ya da düşmüş olanlara uygunluk belgesi verilmez; verilmiş olanlar da iptal edilir.

             (6) İkinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde yazılı fiiller hakkında idari yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülki amirler, diğer bentlerde yazılı fiiller hakkında idari para cezası vermeye Kurum yetkilidir. Mahallî mülki amirlerce uygulanan idari yaptırımlar on beş gün içinde Kuruma iletilir.

             (7) İdarî yaptırımlara ilişkin olarak Kanun ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Kurum internet sitesinde yayınlanacak formlar

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince şekli ve içeriği Kurumca belirlenecek olan;

             a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri İthalatı Başvuru Formu,

             b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince istenilen fizibilite raporu,

             c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile 9 uncu maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları gereğince istenilen beyan ve taahhütnameler,

             ç) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince istenilen yasal izinler listesi,

             d) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi, 14 üncü maddenin birinci fıkrası ile 15 inci maddenin beşinci fıkrasının (c) bendi gereğince istenilen Tütün Kullanım Oranları Tablosu,

             e) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 15 inci maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi gereğince istenilen Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları,

             Kurum internet sitesinde ilan edilir.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 27 – (1) 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Mevcut yönetmeliğin uygulanması

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar Fabrika Kurma İzni Uygunluk Belgesi alan ancak Üretim İzni Uygunluk Belgesi almamış olanlara 8 inci ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

             (2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce başlamış ihracat ve ithalat işlemlerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ancak bu Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

             (3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan uygunluk ve izin belgeleri geçerli olup, yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kurumca yenilenir.

             (4) Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında yer alan verilerin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Kurum tarafından belirlenir.

             Formların internet sitesinde yayınlanmaları için azami süre

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddede belirtilen formlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde Kurum internet sitesinde ilan edilir.

             Fiziksel ve kimyasal özelliklerin yayımlanması

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince sigara ve diğer tütün mamulleri için istenilen fiziksel ve kimyasal özellikler bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Kurul kararı ile belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

             Yürürlük

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.