30 Ekim 2010 Tarihli ve 27744 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6019 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstanbul, Türkiyede Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/936    Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/937    Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/938    Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/939    Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Türkiyat Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2010/940    Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/941    Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/957    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatında İlçe Müdürlükleri Kurulması Hakkında Karar

2010/960    Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/963    Örtü Altı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar

2010/975    Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Irmağı Havzasında Yer Alan Filyos Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

2010/982    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2010/983    Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı ve İstasyon Tesisleri İnşaatı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2010/981     Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—   Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—   Manisa İli Demirci İlçesi Merkez Bucağı Dikilitaş Köyünün, Aynı İlin Gördes İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/50)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/26)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/29)

—  Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2010/44)

—  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/48)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/10/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/83, K: 2010/28 Sayılı Kararı (26/1/2006 Tarihli ve 5450 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/38, K: 2010/76 Sayılı Kararı (8/2/2007 Tarihli ve 5580 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/77, K: 2010/77 Sayılı Kararı (4/12/1984 Tarihli ve 3091 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri