30 Ekim 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27744

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/29)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

 

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1- (1) 12/03/2005 tarihli ve 25753 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/7 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “kayarak işleyen fermuarlar”ın ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

(2) Bahse konu eşyaya yönelik mevcut önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 20/06/2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/19 sayılı Tebliğ ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

 

(3)Yerli üreticiler, Feryal Fermuar Tekstil Yan Ürünleri Ltd.Şti, Emr Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti, Titbaş Tekstil ve Konf. San. Tic. A.Ş., İnci Fermuar San. ve Tic. A.Ş., Fermaş Fermuar Tekstil San. ve Tic. A.Ş., ve Ece Fermuar San. ve Tic. A.Ş. firmaları ile bu firmaları destekleyen 22 yerli üretici ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KSYD) tarafından sağlanan bilgiler çerçevesinde ÇHC menşeli “kayarak işleyen fermuarlar”a yönelik 10/03/2010 tarihli ve 27517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/7 sayılı Tebliğ ile nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanun’la değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

 

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3- (1)Yönetmelik’in 20 nci maddesi uyarınca başvuru, yerli üretim dalı adına yapılmış ve bu bağlamda başvuruda bulunan üreticilerin yerli üretim dalını temsil niteliğine haiz oldukları anlaşılmıştır. Soruşturma esnasında bu tespiti değiştirecek herhangi bir somut bilgi alınmamıştır.

 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4- (1)  Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Müsteşarlık tarafından bilinen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliğine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğ’ine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

 

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

 

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Dış Ticaret Müsteşarlığı ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

 

(4) Kendilerine soru formu gönderilen 9 ithalatçı firmanın 6’sından cevap alınmıştır.

 

(5) Soruşturma sonucunda alınacak, karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim Raporu” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

 

(6) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğ’in ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

 

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5- (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde,yerli üreticilerden İnci Fermuar San. ve Tic. A.Ş.ve Ece Fermuar San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

 

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6- (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 01/01/2007-31/12/2009 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır. Bununla birlikte önlemin etkisini daha sağlıklı görebilmek amacıyla, ithalat verileri incelenirken 2005-2009 dönemi dikkate alınmıştır.

 

 

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

 

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7- (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 9607.11 ve  9607.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında kayıtlı “kayarak işleyen fermuarlar”dır.

               

                (2) Anılan ürün polyester, plastik veya metal dişli olmasına göre farklı hammaddelerle üretilmektedir. Bu bağlamda soruşturma konusu ürün üretimi tipine göre monofil, polyester şerit, metal tel gibi maddeler kullanılarak, üst-alt durak ve elcik takılması ile bazı tiplerde alt film şeridi basılması, traşlama gibi işlemlerle yapılmaktadır.  

               

                (3) Ürünler, giysi, çanta vb. konfeksiyon ve triko giyimiyle ayakkabı sektöründe, saraciye üretiminde, ev tekstili ürünlerinin açılıp kapanan kısımlarında bu fonksiyonu yerine getirmek ve/veya estetik görünüm kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Söz konusu ürünlerin dağıtımı toptancı ve perakendeciler aracılığıyla yapılmaktadır. Ürün tip olarak piyasada kemik, metal ve plastik olarak anılmakta ve kullanılacağı ürüne göre özel üretime konu olabilmektedir.

 

(4) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen fermuarlar ile soruşturma konusu ülke menşeli ürünün benzer ürün olduğu mevcut önleme esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturma da ise, fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Tip çeşitliliğinin ithal ile yerli ürünlerin birbirlerinin yerine geçebilme özelliği açısından bir engel teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

(5) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddenin yukarıda belirtilen GTİP dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilememiştir. Öte yandan, soruşturma konusu madde haricinde bir maddenin mezkur GTİP altında ithal edildiğine dair bir itirazda da bulunulmamıştır.

 

(6) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Varlığı ve Devamı             

 

Genel açıklamalar

MADDE 8- (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir. Mevcut önlemin etkisiyle ithalatın üst ürün gruplarına kaydığı görülmüştür. Bu nedenle, ithalatın ortalama birim fiyatları gösterge niteliğinde bir damping marjı hesabına imkan vermediğinden damping marjı hesabı yapılmamıştır.   

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Maddi Zararın Varlığı ve Devamı

 

Genel açıklamalar

MADDE 9- (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla 2005-2009 dönemi dikkate alınmıştır.

 

Maddenin genel ithalatı

MADDE 10- (1) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. 2005’te 161.995.645 metre(m) olan fermuar ithalatı, 2006’da 108.248.721 m, 2007’de 66.812.684 m ve 2008 yılında da 37.398.018 m, 2009 yılında 21.912.707 m olarak gerçekleşmiştir. Miktar bazında azalma 2005-2009 aralığında %86 düzeyindedir.

 

(2) Bahse konu ürünün genel ithalatı değer bazında sırasıyla, 2005 yılında 31.996.716 ABD Doları, 2006’da 34.903.687, 2007’de 36.318.376 ABD Doları, 2008’de 14.713.628 ABD Doları ve 2009 yılında da 9.241.781 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

 

(3) Birim fiyatlar ise sırasıyla, 2005’te 0,198 ABD Doları/m, 2006’da 0,322 ABD Doları/m, 2007’de 0,544 ABD Doları/m,  2008’de 0,393 ABD Doları/m ve 2009 yılında da 0,422 ABD Doları/m olarak gerçekleşmiştir.

 

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 11- (1) 2005-2009 döneminde ÇHC’den gerçekleşen fermuar  ithalatı miktar olarak 2005 yılında 50.415.391 m, 2006’da 4.335.774 m, 2007’de 1.701.789 m, 2008 yılında 1.406.143 m ve 2009’da  841.932 m olurken, değer bazında aynı yıllarda sırasıyla 2.221.724 ABD Doları, 846.174 ABD Doları, 839.775 ABD Doları, 793.053 ABD Doları, 588.827 ABD Doları olmuştur. Söz konusu ülkenin 2005 yılında %31,12 olan toplam ithalat içindeki payı önlemi takip eden yıllarda sırasıyla, 4,01%, 2,55%, 3,76%, 3,84% düzeyinde seyretmiştir.

 

(2) 2005-2009 döneminde ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları incelendiğinde ise, 2005 yılında 0,044 ABD Doları/m, 2006’da 0,195 ABD Doları/m 2007’de 0,493 ABD Doları/m, 2008’de 0,564 ABD Doları/m ve 2009 yılında ise 0,699 ABD Doları/m olduğu görülmüştür.

 

Soruşturma konusu madde ithalatının  tüketim içindeki payının seyri

MADDE 12- (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye toplam tüketimi hesaplanırken 2007-2009 dönemi için şikâyetçi yerli üretici ve şikayeti destekleyen firmalardan temin edilen yurt içi satış miktarları ile ilgili yıla ait toplam ithalat miktarları toplanmıştır. Bu çerçevede 2007 yılında 100 olan tüketim endeksinin 2008 yılında 91, 2009 yılında 98 olduğu görülmüştür.

 

(2) ÇHC’nin Türkiye tüketimi içindeki payı incelendiğinde, 2007 yılında 100 olan pazar payı endeksinin 2008 yılında 123’e çıktığı, 2009 yılında ise 92’ye gerilediği görülmüştür.

 

Soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 13- (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda yerli üretim dalı fiyatları üzerinde oluşabilecek muhtemel etkiyi görebilmek amacıyla, 2007-2009 dönemi için fiyat kırılması hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamada, önlem konusu maddenin dampinge karşı önlem hariç Türkiye piyasasına giriş fiyatları bulunmuş ve bu fiyatlar yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılarak fiyat kırılması hesaplanmıştır.

 

(2) ÇHC için hesaplanan fiyat kırılması 2007 yılı için CIF değerin % 41,30’u, 2008 yılı için  % 21,28’i oranındadır. 2009 yılında ÇHC menşeli fermuarların ithalat birim fiyatlarının yükselmesi nedeniyle fiyat kırılması bulunmamıştır.

 

(3) Gözden geçirme döneminde ÇHC’nin diğer ülkelere ve dünya ihraç birim fiyatlarına bakıldığında; 2007 yılında ÇHC’nin dünya ihracat birim fiyat ortalaması 9607.19 GTİP’de yer alan fermuarlar için 0,7 ABD Doları/m iken 2008’de 0,9 ABD Doları/m ve 2009 yılında da 0,7 ABD Doları/m düzeyinde olduğu görülmektedir. Aynı dönemde ÇHC’nin Hong Kong’a olan ihraç birim fiyatları sırasıyla 0,9 ABD Doları/m, 0,14 ABD Doları/m  ve 0,15 ABD Doları/m olmuştur.

               

                Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 14- (1) Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalını temsilen yerli üreticiler Feryal Fermuar Tekstil Yan Ürünleri Ltd.Şti, Emr Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti, Titbaş Tekstil ve Konf. San. Tic. A.Ş., İnci Fermuar San. ve Tic. A.Ş., Fermaş Fermuar Tekstil San. ve Tic. A.Ş., ve  Ece Fermuar San. ve Tic. A.Ş.  verileri dikkate alınmıştır. Söz konusu zarar incelemesi 2007–2009 arasını kapsayan gözden geçirme dönemi için yapılmıştır.

               

                 (2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmıştır.

 

 a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu fermuarlarda üretim miktar endeksi, 2007 baz yılında 100 iken 2008’de 107 ve 2009’da 78 olmuştur.

 

(2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi dönem içinde değişmemiştir.

 

(3) KKO tek vardiya üzerinden hesaplanmıştır. Buna göre yerli üretim dalının kapasite kullanım oranları tam kapasiteye yakın seviyelerde olup, KKO endeksi 2007 baz yılında 100 iken 2008’de 107 ve 2009’da 78 olarak gerçekleşmiştir.

 

b) Yurtiçi satışlar ve ihracat

(1) Yerli üretim dalının yurtiçi satış miktar endeksi 2007 baz yılında 100 iken, 2008’de 92’ye düşmüş, 2009’da ise 101’e yükselmiştir.

 

(2) Aynı dönemde yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde, 2007 baz yılında 100 olan endeksin, 2008’de 79’a gerilediği, 2009’da ise 82 düzeyinde olduğu görülmüştür.

 

(3)  Yerli üretim dalının 2007 baz yılında 100 olan yurt dışı  miktar satış endeksi 2008’de 90’a ve  2009’da 66’ya gerilemiştir.

 

c) Yurt içi satış fiyatları

(1) Yerli üretim dalının 2007 baz yılında 100 olan  ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyat endeksi, 2008’de 86’ya, 2009 yılında ise 81’e gerilemiştir.

 

d) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının 2007’de 100 olan pazar payı endeksi, 2008 yılında 133 ve 2009’da 175’e yükselmiştir.

 

e) Verimlilik

(1) Yerli üretim dalında çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2007 baz yılında 100 iken, 2008 ve 2009’da sırasıyla 107 ve 102 olarak gerçekleşmiştir.

 

f) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının 2007 yılında stok miktar endeksi 100 olarak alındığında, bu  endeks 2008’de 202 ve 2009 yılında 113 olmuştur.

 

g) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının söz konusu fermuar üretiminde yarattığı istihdamın 2007 baz yılında 100 olan endeks değeri,  2008’de aynı kalırken 2009’da 76’ya düşmüştür.

 

 h) Ücretler

(1) Yerli üretim dalının aylık giydirilmiş reel brüt ücret endeksi 2007 baz yılında 100 alındığında, 2008’de 94, 2009’da 86 olarak gerçekleşmiştir.

 

ı) Maliyetler ve karlılık

(1) Yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2007’de 100 iken 2008’de 93 ve 2009 yılında 81 olmuştur.

 

(2)Yerli üretim dalının önlem konusu üründe birim karlılığı 2007 baz yılında -100 iken, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla -148 ve - 68  değerlerini almıştır.

 

i) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının fermuar satışından elde ettiği nakit akışı endeksi 2007’de     -100 iken,  2008’de -184 ve 2009’da -78 düzeyinde gerçekleşmiştir.

 

j) Yatırımların geri dönüş oranı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüş oranı (kar/aktif toplamı), 2007 baz yılında 100 iken, 2008’de -288, 2009’da da 116 olmuştur.

 

k) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü, 2007’de 100 iken 2008’de 95, 2009’da 96’ya yükselmiştir.

 

l) Sermaye veya yatırımları arttırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının sermaye arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan özsermayesinin seyri incelenmiştir. Buna göre, 2007’de 100 olan özsermaye, 2008’de 101 olmuş ve 2009’da 97 düzeyine gerilemiştir.

 

(2) Yerli üretim dalının yatırımları arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim dalınca yapılan yatırımların seyri incelenmiş ve gözden geçirme dönemi boyunca yatırımların aynı seviyede kaldığı görülmüştür.

 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, mevcut önlemin etkisiyle göstergelerde kısmi iyileşmelere rağmen üretim, istihdam, KKO, ücretler, karlılık ve nakit akışı gibi göstergelerinde olumsuzlukların devam ettiği görülmektedir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

 

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 16– (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkedeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center-UTM) verileri ve Çin Ulusal Donanım Birliği’nin (China National Hardware Association) raporu kullanılarak yapılmış ve aşağıda yer alan  sonuçlara ulaşılmıştır.

 

(2) UTM verilerine göre, 9607.11 GTP’te yer alan fermuarlar için dünya ihracatı miktar bazında , 2005 yılında  24.514 ton, 2006 yılında 25.417 ton, 2007 yılında 26.277 ton, 2008 yılında 24.470 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ÇHC’nin söz konusu GTP’deki dünya ihracatı miktar bazında yıllar itibariyle 2005’te 1.212 ton, 2006’da 3.042 ton, 2007’de 3.261 ton, 2008’de 3.918 ton olmuştur. ÇHC’nin söz konusu GTP’de dünya ticaretinden aldığı pay değer bazında 2005 yılında %10,3, 2006 yılında % 13,1, 2007’de %17,8, 2008’de %20,4 olarak gerçekleşmiştir. CNHA’nın raporuna göre, 2009 yılı itibariyle ÇHC, dünya fermuar üretiminde tüm tipler itibariyle birinci sırada yer almaktadır.

 

(3) Değer bazında ise küresel fermuar ihracatı 9607.11 GTP için 2005’te 382.426.000 ABD Doları, 2006 yılında 431.476.000 ABD Doları, 2007 yılında 512.080.000 ABD Doları, 2008 yılında da 510.983.000 ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde ÇHC’nin değer bazında ihracat rakamları ise 2005’te 39.336.000 ABD Doları, 2006’da 56.394.000 ABD Doları, 2007’de 90.951.000 ABD Doları, 2008’de 104.302.000 ABD Doları ve 2009 yılında da 84.717.000 ABD Doları düzeyinde olmuştur. Yine aynı dönemde ÇHC’nin birim fiyatları ise 2005’te 18.537 ABD Doları/ton, 2006’da 18.538 ABD Doları/ton, 2007’de 27.891 ABD Doları/ton, 2008’de 26.621 ABD Doları/ton dolayında gerçekleşmiştir.

 

(4) UTM verilerine göre 9607.19 GTP’li ürün için dünya ihracatı miktar bazında 2005’te 59.871 Ton, 2006’da 63.526 Ton, 2007’de 52.490 Ton ve 2008 yılında ise 56.165 Ton olmuştur. Yine aynı dönemde ÇHC’nin söz konusu GTP’deki dünya ihracatı ise belirtilen dönemde sırasıyla 12.078 Ton, 12.638 Ton, 9.988 Ton, 15.722 Ton düzeyinde olmuştur.

 

(5) Soruşturmaya konu diğer 9607.19 GTP’li olanlar için de küresel ihracat değerleri 2005’te 886.018.000 ABD Doları,  2006 yılında  918.044.000 ABD Doları iken, 2007 yılında 1.000.965.000 ABD Doları, 2008 yılında 1.042.873.000 ABD Doları  seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine söz konusu fermuarlarda toplam ihracat 2005’te 194.006.000 ABD Doları, 2006’da 202.995.000 ABD Doları, 2007’de 274.092.000 ABD Doları, 2008’de 317.650.000 ABD Doları ve son olarak 2009’da 259.563.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin söz konusu üründe birim fiyatları ise 2005’te 16.063 ABD Doları/Ton, 2006’da 16.062 ABD Doları/Ton, 2007’de 27.442 ABD Doları/Ton ve 2008’de 20.204 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

 

                (6) Yukarıdaki veriler, ÇHC’nin soruşturma konusu ürünün dünya üretim ve ihracatında önemli bir kapasiteye ve paya sahip olduğunu ve önlemin yürürlükten kalkması durumunda Türkiye’ye yönlendirebileceği önemli bir kapasitesi bulunduğunu göstermektedir.

 

Soruşturmaya tabi ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 17– (1) ÇHC, pek çok üründe olduğu gibi, fermuarda da düşük fiyata dayalı rekabet stratejisi ile küresel pazarlarda artan bir pazar payına sahip olmuştur. ÇHC’nin fermuarlar için en büyük ihraç pazarları arasında Hong Kong, Brezilya, Vietnam, Hindistan yer almaktadır.

 

(2) Dünyanın en büyük fermuar ihracatçısı olan ÇHC’nin Hong Kong’a ihracatının birim fiyatı 2007, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla 0,8ABD Doları/Kg, 0,9ABD Doları/Kg, 1,3 ABD Doları/Kg olmuştur. Yine aynı dönemde miktar bazında ÇHC’nin ihracatı 2006 yılında 240.233.536 Kg ve 2007 yılında 238.581.216 Kg ve 2008 yılında 252.159.840 Kg değerlerini almıştır. UTM verilerine göre ÇHC’nin Türkiye’ye ihraç birim fiyatları 2006 yılında 1,1ABD Doları/Kg 2007 yılında 1,7 ABD Doları/Kg ve 2008 yılında 2,3 ABD Doları/Kg değerini almıştır.

 

(3) Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde ÇHC’nin küresel piyasanın en büyük ihracatçısı olduğu ve küresel pazarlara ihracatını düzenli olarak arttırdığı görülmektedir. Öte yandan küresel krizin getirdiği kısmi talep daralmasına koşut olarak son dönemde ÇHC’nin kayda değer bir atıl kapasitesinin oluştuğu değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ve veriler dikkate alındığında, söz konusu önlemin yürürlükten kalkması halinde pazara girme hızı ve meyli yüksek olan ÇHC’li ihracatçıların Türk pazarına yönlendirebileceği yüksek kapasiteleri olduğu değerlendirilmiştir.

 

Türkiye pazarının önemi 

                MADDE 18- (1) Önlem konusu üründe yerli üretim dalı tarafından temin edilen veriler ile ithalat rakamları dikkate alındığında Türkiye’nin ÇHC için cazip bir pazar olduğu değerlendirilmektedir. Yerli üreticilerle yapılan görüşmeler ve genel ekonomik göstergeler dikkate alındığında, Türkiye ekonomisinde özellikle 2010 ilk yarısında kaydedilen canlanma ve artan iç talebin önümüzdeki dönemde de devam edeceği, soruşturmaya konu ürünün kullanıldığı konfeksiyon, ev tekstili, ayakkabı, çanta gibi sektörlerde söz konusu ürüne yönelik talepte artış olacağı değerlendirilmektedir.

 

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 19- (1) Soruşturma konusu ürünün ithalatçısı konumunda bulunan firmalar tarafından soru formlarına verilen yanıtlardan talebi etkileyen öncelikli unsurun fiyat olduğu anlaşılmaktadır. Ürün farklılığı ve stok bulundurma hususlarına değinen ithalatçılar olmakla beraber, ürüne ilişkin rekabetin çok büyük oranda fiyat kaynaklı olduğu ilgili taraflarca ifade edilmiştir. Ancak, yerli üreticilerle yapılan görüşmelerde önleme konu ürünün sipariş odaklı üretimi yapılması nedeniyle özel ürünlerde stok bulundurmanın riskli olacağı, ürünün özellikli bir ürün olmasından ötürü stokta bulunan ürün için her zaman talep olmayacağı ve bunların büyük olasılıkla hurdaya ayrılacağından bahsedilmiştir.

 

(2) Ürünün sipariş odaklı olmasının bir diğer önemli gerekçesi ise yardımcı girdi olarak kullanıldığı yukarıda sayılan sektörlerin de sipariş ve moda odaklı çalışıyor olmasındandır. Özellikle üzerine işleneceği kumaşla renk, desen ve elcik uyumu, markalı-markasız elcik talebi gibi hususlar nedeniyle özel ürünlerde stok bulundurmak mümkün olmamaktadır.

 

(3) Bazı ithalatçılar soru formuna verdikleri cevaplarda ithal ettikleri normda (dişlerin üzerine yapay taş işlemeli) ürünlerin Türkiye’de üretilemediğini ve bu yüzden ithalat yoluna gidildiği iddiasında bulunsa da yerli üreticilerle yapılan görüşmeler ve yerinde incelemede varlığından emin olunan kalıplardan da anlaşıldığı üzere, yerli üreticilerin, ithalatçıların iddialarının tersine söz konusu ürünü üretebileceklerine kanaat getirilmiştir. Ancak söz konusu ürüne yönelik talebin kısıtlı olduğu ve bu nedenle de seri üretim yapılmadığı, modanın tekrar bu ürünleri gerekli kılması durumunda ise talebe yönelik üretimin yapılabileceği anlaşılmıştır.

 

Değerlendirme

MADDE 20- (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önlemin yürürlükten kalkması halinde önlem konusu ülkenin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından, önlem konusu ülkenin dünyaya Türkiye’ye ihraç ortalama fiyatın altında ciddi miktarda soruşturma konusu ürün ihraç edebildiği, önleme tabi ÇHC’nin söz konusu üründe dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin bulunduğu, fiyata duyarlı söz konusu ürünü kısmi küresel pazar daralması yaşanan mevcut konjonktürde büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceğine ilişkin işaretlerin bulunduğu, bu nedenle yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

 

(2) Yerli üretim dalının üretim, satış, istihdam, karlılık, stok, kapasite kullanım oranı gibi temel ekonomik göstergelerinin incelenen dönem itibariyle olumsuz seyrini sürdürdüğü görülmüştür.

 

(3) Bununla birlikte gerek esas soruşturmadaki damping marjına ilişkin tespitler gerekse 2007-2009 dönemi için yapılan fiyat kırılması hesaplamaları dikkate alındığında, mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde devam eden olumsuz seyrin daha da kötüleşeceği ve zararın devam etmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

 

ALTINCI KISIM

Sonuç

 

Karar

MADDE 21- (1) Soruşturma sonucunda meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamının veya tekrarının muhtemel olduğu anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile  uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

 

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

9607.11

Dişleri Adi Metallerden Olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

3 ABD Doları/Kg

9607.19

Diğerleri

 

Uygulama

MADDE 22- (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

 

 

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.