10 Ekim 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27725

GENELGE

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

KONU:      2011-2013 Dönemi               

                   Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

2010/3

Vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunun artırılması temel amacı doğrultusunda, ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınması, istihdamın artırılması, toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi politikasına hizmet edecek şekilde kamu yatırım ödeneklerinin öncelikli alanlarda kullanımı ve kullanımda  etkinliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu çerçevede, özel sektör öncülüğünde gerçekleştirilmesi hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması esas alınacaktır.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki öncelikli alt yapı alanlarına  yönlendirilirken, diğer taraftan yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına özen gösterilecektir.

2011-2013 dönemi yatırım programı hazırlıklarında Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan temel politika ve öncelikler ile aynı dönemi kapsayan Orta Vadeli Program ve Mali Plan’da yer alan amaç, politika ve öncelikler ile ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri esas alınacaktır. Ayrıca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan’la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da program ve bütçe hazırlıklarında dikkate alınacaktır.

Bu çerçevede, 2011-2013 dönemi yatırım programı hazırlıklarında sektörel bazda  eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına, bölgesel bazda ise  Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi başta olmak üzere  ekonomik ve sosyal altyapı projelerine öncelik verilecek, AB’ye uyum sağlamaya yönelik yatırımlar hızlandırılacaktır. GAP Eylem Planı ve diğer bölgesel  programlar kapsamında yer alan projelerin, sağlanan ilave kaynaklar da dikkate alınarak, hızla tamamlanmasına yönelik tedbirler zamanında alınacaktır.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere,  yeni proje tekliflerinde ise azami oranda  seçici olunarak, ekonomik katkısı yüksek ve acil hizmet ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecektir. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılmasını sağlayacak bakım ve onarımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Yeni yatırım teklifleri ayrıntılı sektör çalışmaları ile nitelikli yapılabilirlik etütlerine  dayandırılacaktır.  Kamu kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak, kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde Kamu-Özel İşbirliği  modellerinin kullanımı  yaygınlaştırılacaktır.

   Bütün yatırımcı kamu kuruluşları, DPT Müsteşarlığının 17 Ağustos 2010 tarihli yazısına istinaden yatırım programı çalışmalarında kullanılmak üzere 2011-2013 dönemi için proje bazındaki yatırım ödeneği ihtiyaçlarını belirleyerek sunmuşlardır. Bütün kuruluşların 2011 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili bundan sonraki süreçte,  yukarıda belirtilen hususlar ile  Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve  “2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”inde belirtilen öncelikleri, esasları ve  yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla, 17 Ağustos 2010 tarihli yazıya istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini “2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde yer alan esaslarla uyumlu olacak şekilde ivedilikle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermelerini önemle arz /rica ederim.

                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                     Dr. Cevdet YILMAZ

                                                                                                                                                          Devlet Bakanı

 

 

EK:  2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi                                             

EKLER

2011-2013 Rehber

2011-2013 EK 1-8

2011-2013 Tablolar EK-9-16