1 Ekim 2010 Tarihli ve 27716 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/895    Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

2010/915    Milletlerarası Para Fonunun Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/844    Bazı Alanların Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/852    Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından Yapılacak İhalelere İlişkin 30/5/2009 Tarihli ve 2009/15108 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2010/855    Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2010/857    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirket Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Karar 

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

—  Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 276)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 400)

—  2010 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2010 Yılı Ağustos Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

DÜZELTME    (Sağlık Bakanlığına Ait 29/9/2010 Tarihli ve 2010/645 sayılı Atama Kararı ile İlgili)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri