1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA UZMANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/2/2007 tarihli ve 26436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınav tarihinden en az iki ay önce” ibaresi “yazılı sınav tarihinden en az iki; KPSS’nin esas alınması halinde sözlü sınav tarihinden en az bir ay önce” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yazılı sınavın Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması halinde adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yazılı sınavın Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması halinde sorular aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır. KPSS’de ise bu konularla ilgili puan türleri esas alınır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – (1) Yazılı sınav, Başkanlık tarafından yapılabilir veya yaptırılabilir ya da yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS esas alınabilir.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/2/2007

26436