1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/852

             Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30/5/2009 tarihli ve 2009/15108 sayılı Kararnamenin eki Esaslarda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 9/8/2010 tarihli ve 8863 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                              S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

18/8/2010 TARİHLİ VE 2010/852 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

ESASLAR

             MADDE 1 – Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30/5/2009 tarihli ve 2009/15108 sayılı Kararnamenin eki Esasların 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 11 – (1) Değerlendirme sonuçları detayları ile birlikte Savunma Sanayii İcra Komitesine arz edilir ve Savunma Sanayii İcra Komitesinin vereceği karar doğrultusunda hareket edilir.

             (2) Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı doğrultusunda yapılan sözleşme görüşmeleri sonucunda alınacak Müsteşar Onayı ile ihale süreci tamamlanır.

             (3) Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından ikinci bir Yüklenici Adayının da belirlenmiş olması durumunda, ikinci Yüklenici Adayının geçici teminat mektubu sözleşme imzalanana kadar muhafaza edilir.

             (4) Bu aşamada Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından kaynak üst sınırı da belirlenir."

             MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.