1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/844

             Ekli “Bazı Alanların Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Değerlendirme Kurulunun uygun görüşlerine dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28/7/2010 tarihli ve 4803 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI ALANLARIN DÜZCE TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

BÖLGESİ OLARAK TESPİT EDİLMESİNE VE BAZI TEKNOLOJİ

GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

             Teknoloji geliştirme bölgesi

             MADDE 1 – (Ekli (I), (II) ve (III) sayılı harita ve tablolarda sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

             Ek alan

             MADDE 2 – Ekli (IV) sayılı harita ve tabloda sınır ve koordinatları gösterilen alan Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak tespit edilmiştir.

             Sınır değişikliği

             MADDE 3 – Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin sınır ve koordinatları ekli (V) sayılı harita ve tabloda, Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-1) numaralı alanın sınır ve koordinatları ise ekli (VI) sayılı harita ve tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.