1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/915

             14/7/2010 tarihli ve 6006 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve Milletlerarası Para Fonunun Ana Sözleşmesinde değişiklik yapan ekli belgelerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/8/2010 tarihli ve HUMŞ/320396 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

IMF ANA SÖZLEŞMESİ’NDE YAPILMASI TEKLİF

EDİLEN DEĞİŞİKLİKLER

             İşbu Anlaşmanın kendileri adına imzalanmış bulunduğu Hükümetler aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

             Madde XII, Kısım 3 (e) aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

             (e) Her Direktörler Meclisi azası, hazır bulunmadığı zamanlarda kendi yerine hareket etmek üzere tam salahiyetli bir Vekil tayin edecektir; ancak Guvernörler Meclisi, belirli sayıdan fazla aza ülke tarafından seçilmiş Direktörler Meclisi azalarının iki Vekil tayin edebilmelerini mümkün kılacak kuralları yürürlüğe koyabilir. Söz konusu kurallar -yürürlüğe konulduğu takdirde- yalnızca, düzenli olarak yapılan Direktörler Meclisi aza seçimleri kapsamında değiştirilebilecek ve iki Vekil tayin edecek bir Direktörler Meclisi azasını, (i) şahsen hazır bulunmadığı ve her iki Vekilin de hazır bulunduğu durumlarda, hangi Vekilin aza adına hareket edebileceğini ve (ii) aşağıda yer alan (f) fıkrası kapsamında, hangi Vekilin azanın yetkilerini kullanmaya salahiyetli olduğunu, tespit etmekle yükümlü tutacaktır. Vekiller, kendilerini tayin eden Direktörler Meclisi azaları hazır bulundukları zamanlarda toplantılara iştirak edebilecek, ancak rey kullanmayacaklardır.

             Madde XII, Kısım 5 (a) aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

             (a) Her azanın reyleri yekûnu, temel reyleri ile iştirak hissesine göre belirlenen reylerinin toplamına eşit olacaktır.

             (i) Her azanın temel reyleri, tüm azaların toplam oy güçlerinin yüzde 5,502'sinin azalar arasında eşit olarak paylaştırılması sonucunda bulunan reylerin sayısına eşit olacaktır. Temel reylere ilişkin hesaplamalarda kesirler dikkate alınmayacaktır.

             (ii) Her azanın iştirak hissesine göre belirlenen reyleri, iştirak hissesinin 100 bin Özel Çekme Hakkı'na tekabül eden her kısmı için bir rey tahsis edilmesi sonucunda bulunan rey sayısına eşit olacaktır.

             L Çizelgesi, Paragraf 2 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

             Azaya tahsis edilmiş bulunan rey sayısı Fon'un hiçbir biriminde hesaba alınmayacaktır. Azanın rey sayısı, (a) münhasıran Özel Çekme Hakları Dairesi ile ilgili bir değişiklik teklifinin kabul edilmesi ve (b) Madde XII Kısım 5'in (a) fıkrasının (i) bendi uyarınca, temel reylerin hesaplanması amaçları müstesna olmak üzere, toplam oy gücünün hesaplanmasına dahil edilmeyecektir.

             Madde XII, Kısım 6 (f) (iii) aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

             (iii) Fon, bir azanın Yatırım Hesabında yerel para birimi cinsinden tutulan parasını, toplam oy gücünün yüzde yetmişinin onayı ile kabul edilen kurallar ve düzenlemeler ile belirlenecek yatırımlarda kullanabilir. İşbu hükme göre kabul edilen kural ve düzenlemeler aşağıda yer alan (vii), (viii) ve (ix) numaralı bentlere uygun olmalıdır.

             Madde XII, Kısım 6 (f) (vi) aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

             (vi) Yatırım Hesabı, Fon'un tasfiye edilmesi halinde feshedilecektir. Yatırım Hesabı,. Fon'un tasfiye edilmesi öncesinde ise toplam oy gücünün yüzde yetmişinin onayı ile feshedilebilecek veya Yatırım Hesabı'ndaki yatırım miktarı azaltılabilecektir.

             Madde V, Kısım 12 (h) aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

             (h) Yukarıda (f) fıkrasında belirtilen kullanımlar hariç olmak üzere, Fon bir azanın, Özel Kullanım Hesabı'nda (Special Disbursement Account) yerel para birimi cinsinden tutulan parasını, toplam oy gücünün yüzde yetmişlik kısmının onayı ile kabul edilen kurallar ve düzenlemeler ile belirlenecek yatırımlarda kullanabilir. Yatırımların geliri ve yukarıda (f) fıkrasının (ii) bendi kapsamında elde edilen faiz gelirleri, Özel Kullanım Hesabı'na aktarılır.

             Aşağıda yer alan metin, Madde V, Kısım 12 (k) Anlaşmaya eklenecektir:

             (k) Fon, Ana Sözleşme'nin ikinci tadilatının yapıldığı tarihten sonra edinmiş olduğu altınları, yukarıdaki (c) fıkrası kapsamında sattığı takdirde; söz konusu satıştan sağlanan gelirlerin, altınların alım maliyetine karşılık gelen bölümünü Genel Kaynaklar Hesabı'na, kalan bölümünü ise Madde XII Kısım 6'nın (f) fıkrasının hükümlerine göre kullanılmak üzere Yatırım Hesabına aktaracaktır. Ana Sözleşme'nin ikinci tadilatının yapıldığı tarihten sonra Fon'un edindiği altınların herhangi bir kısmının, 7 Nisan 2008 tarihinden sonra, fakat işbu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce satılmış olması halinde Fon, işbu hükmün yürürlüğe girmesi ile birlikte ve Madde XII Kısım 6'nın (f) fıkrasının (ii) bendinde getirilen sınıra tabi olmaksızın, bu altınların satışlarından elde edilecek gelirlerden, (i) satılan altının alım maliyetine karşılık gelen bölümünü ve (ii) bu satış gelirlerine konu altın alım maliyetini aşan ve Yatırım Hesabı'na işbu hükmün yürürlüğe girme tarihi öncesinde aktarılmış olması gereken bölümünü satış gelirlerinden düşerek kalan tutarı Genel Kaynaklar Hesabı'ndan Yatırım Hesabı'na aktaracaktır.

 

Yabancı dil metin için tıklayınız.