1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2005/9 SAYILI

TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

             MADDE 1 – 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

8546.20

Seramikten olanlar

5000

                 * Ton: Brüt ağırlık

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.