1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda ön lisans ve lisans düzeyinde yapılan eğitim programlarının kayıt, kabul, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda ön lisans ve lisans düzeyinde yapılan eğitim programlarının kayıt, kabul, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

             b) CAE: Certificate in Advanced English Sınavını,

             c) CPE: Certificate of Proficiency in English Sınavını,

             ç) FCE: First Certificate in English Sınavını,

             d) IELTS:  International English Language Testing System Sınavını,

             e) Kurul: Çankaya Üniversitesi bünyesindeki fakülte veya yüksekokulların kurullarını, 

             f) LYS: Lisans yerleştirme sınavlarını,

             g) Müdür: Çankaya Üniversitesi Hazırlık Sınıfı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünü,

             ğ) Mütevelli Heyeti: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             h) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

             ı) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

             i) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

             j) TOEFL:Test of English as a Foreign Language Sınavını,

             k) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

             l) Üniversite Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             m) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,

             n) Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi bünyesindeki fakülte veya yüksekokulların yönetim kurullarını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Kabul, Kayıt ve Geçiş Esasları

             Öğrenci kabulü

             MADDE 4 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Lisans programlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen LYS sonuçlarına göre; iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarımı gibi bölüm ve programlara, YGS puanlarının yanısıra önkayıt ve özel yetenek sınavı sonuçlarıyla; meslek yüksekokulu programlarına ise Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tespit edeceği usul ve esaslar çerçevesinde ÖSYM tarafından sınavsız olarak öğrenci yerleştirilebilir.

             b) Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak bölüm ve programlara giriş başarı sıralamasının tespiti için uygulanacak YGS puanı ve özel yetenek sınavı sonuç katkısı, her yıl Senato tarafından tespit edilir ve Rektörlükçe ilan edilir.

             c) Yabancı uyruklu öğrenciler, YÖK kararları ve Senatoca kabul edilen esaslar çerçevesinde, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçları veya YÖK tarafından YÖS’e eşdeğer sayılan sınav sonuçları uyarınca kabul edilir.

             Kesin kayıt koşulları

             MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için gerekli koşullar şunlardır:

             a) Lise veya dengi okul mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması ve bu belgelerin aslının veya Kurumca onaylı suretinin ibraz edilmesi,

             b) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,

             c) Yabancı uyruklu öğrenciler için, öğrenim vizesinin alınmış olması,

             ç) Öğretim ücretinin yatırılmış olması.

             (2) Üniversiteye kabul edilen ve birinci fıkrada yer alan koşulları sağlamış olan adayların, Senato tarafından belirlenen diğer belgeleri de sağlamaları halinde kesin kayıtları yapılır.

             (3) Belgelerinde sonradan yapılan incelemede eksiklik veya tahrifat olduğu belirlenen veya bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası aldığı anlaşılan öğrencilerin kesin kayıtları iptal edilir.

             Kesin kayıt işlemi

             MADDE 6 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğrenci olma hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Rektörlüğün belirlediği tarihlerde yapılır. Kayıt için belirlenen tarihlerde başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

             (2) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre akademik takvimde belirtilen süre içinde, yeni kaydolduğu birimin öğretim programındaki dersleri alarak işlemlerini tamamlamak zorundadır.

             Kayıt yenileme

             MADDE 7 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde gerekli öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinin tümünden sorumludur ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdür. Ders kaydını mazereti nedeniyle belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenciler, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, ders ekleme-silme süresi içinde geç kayıt yaptırabilir; ancak bu durumdaki öğrencilerin, öğrenim ücreti ile birlikte Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen gecikme faizini ödemeleri gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönem/dönemlerde kaybettiği süre, öğrenim süresinden sayılır.

             (2) Öğrenciler, usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez; kayıt yaptırmadıkları derslerin sınavlarına giren öğrencilerin notları iptal edilir.

             (3) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı devam eden öğrencilerin de her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeleri gerekir.

             Öğrenim ve sınav ücretleri

             MADDE 8 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir. Öğrenim ücretinin ilk taksidi, akademik yılın birinci (güz), ikinci taksidi ise ikinci (bahar) yarıyılının başında ve kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.

             (2) Burslu öğrenciler dışında öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

             (3) Yaz programlarına ilişkin öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca tespit edilir.

             (4) Öğrenim ücretini fazla yatıran öğrencilere ücret iadesi, ekle-sil ve geç kayıt döneminden sonra yapılır.

             (5) Üniversiteden bir ya da iki dönem geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı oldukları dönem ya da dönemlere ait ücretin % 50’sini ödemek zorundadır.

             (6) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı devam eden ön lisans ve lisans öğrencileri ile ek süre kullanan çift anadal/yandal öğrencileri, kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öder.

             (7) Her türlü ek sınav ücreti ve ödeme koşulları, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

             Yatay geçişler

             MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından Üniversitenin eşdeğer eğitim programlarına geçişler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin; Hukuk Fakültesi hariç, dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri gerekir. İngilizce seviye tespit sınavları, İngilizce Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü tarafından yapılır; ancak, eğitim-öğretim dili tümü ile İngilizce olan yüksek öğretim kurumlarından gelen veya uluslararası dil sınavlarından olan TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE ve benzeri dil sınavlarına girmiş öğrencilerin belgeleri, İngilizce Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Belgeleri yeterli görülen öğrencilerin, İngilizce sınavlarına girmeleri gerekmez.

             (2) Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) dahil üniversiteler arasında gerçekleştirilecek öğrenci geçişleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

             (3) Başvurular; her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölüm tarafından incelenir, ilgili yönetim kurulu tarafından, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre karara bağlanır ve Rektörlük onayı ile kesinleşir.

             Üniversite içi yatay geçişler

             MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişler için; öğrenciler bulundukları programda, hazırlık sınıfı dışında önlisans programları için en az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyıl, lisans programları için en az iki yarıyıl, en fazla beş yarıyıl öğrenim görmüş ve disiplin cezası alarak Üniversite ile ilişikleri kesilmemiş olmak şartıyla, kontenjanı olan bölümler için akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir.

             (2) Üniversite içi yatay geçiş başvuruları, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölümce incelenir ve ilgili yönetim kurulunca, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre karara bağlanır ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir.

             Dikey geçişler

             MADDE 11 – (1) Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir.

             Özel öğrenciler

             MADDE 12 – (1) Bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında verilen derslere, ancak her iki yükseköğretim kurumunun Senato kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

             (2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             (3) Özel öğrenciler, başarıyla tamamladıkları derslerden derece programına kayıtlı oldukları üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünce uygun görülenleri, kredi olarak transfer ettirebilir. Üniversitenin öğrencisi olup özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencinin aldığı ders/dersler, o dönemki kredi yükünü geçemez.

             (4) Özel öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsüne yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri transfer edilebilir.

             (5) Özel öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

             Geçişlerde kredi ve süre onayı

             MADDE 13 – (1) Üniversite içinden veya dışından yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencinin, evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin, geçiş yaptığı programdaki hangi derslere eşdeğer sayıldığını gösteren intibak işlemi, bölümünün önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciye kesin kayıttan önce tebliğ edilir. Öğrenciler, yatay geçişin gerçekleştiği yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi sonuna kadar, geçiş kredilerinde ve intibak işlemlerinde değişiklik isteyebilir. Değişiklik başvuruları, ilgili bölümce incelenir ve yönetim kurulunca karara bağlanır. İntibak görmüş bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait muaf sayılmadığı dersleri, öncelikle tamamlamak zorundadır.

             (2) Üniversite içinden veya dışından yatay geçiş yolu ile ya da başka bir üniversitede okurken yeniden ÖSYS ile Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin; geldikleri bölüm ve/veya programdan beraberinde kaç yarıyıl (dönem) transfer ettiği ve transfer edilen krediler, ilgili bölümce belirlenerek yönetim kurulunca karara bağlanır. Transfer edilen yarıyıl sayısı, öğrencilerin geldikleri bölüm ve/veya programdaki fiilen okunan yarıyıl sayısından fazla olamaz. Bu süre, öğrencinin 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden düşülür.

             (3) ÖSYM tarafından düzenlenen Merkezi Yerleştirme Sınavı ile yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce okudukları bölüm ve/veya programda aldıkları ve geçtikleri derslerden muaf sayılırken; öğrenci, Üniversite içinde bölüm değiştiriyorsa bu dersler notlu ve kredili; Üniversite dışından geliyorsa (S) notu olarak değerlendirilir ve not ortalaması hesabına katılmaz. Buna göre; Üniversite içi yatay geçişlerde ilgili fakülte ve bölümlerce eşdeğerlikleri kabul edilmiş, Üniversiteye ait derslerin not ve kredileri, aynı şekilde geçerli olur ve öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanmasında kullanılır.

             İngilizce hazırlık sınıfları

             MADDE 14 – (1) Lisans ve meslek yüksekokulu programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce eğitimine hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce yeterlik sınavı sonucunda belirlenir. Eğitim-öğretim dili tümü ile İngilizce olan yüksek öğretim programlarından gelen veya uluslararası kurumlar tarafından yapılan TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE ve benzeri dil sınavlarına girmiş öğrencilerin belgeleri, İngilizce Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Belgeleri yeterli görülen öğrencilerin, İngilizce sınavlarına girmeleri gerekmez.

             (2) İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

             Akademik takvim

             MADDE 15 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl), iki yarıyıldan oluşur. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir; ancak eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi de yapılabilir. Yaz öğretimi, 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

             (2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, kabul, ders, sınav gibi faaliyetlerin süre ve tarihleri, Senato tarafından belirlenen ve ilan edilen akademik takvimle düzenlenir.

             Eğitim programı

             MADDE 16 – (1) Bir lisans eğitim ve öğretim programı, mezun olmak için öngörülen gerekli teorik ders, laboratuvar, uygulama, proje, atölye, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Eğitim ve öğretim programları, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanır. Bölümlerin hazırladıkları bu programlar ve içerikleri, fakülte veya yüksekokul kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

             Öğrenci danışmanlığı

             MADDE 17 – (1) Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığınca bir danışman görevlendirilir. Danışman; öğrencinin akademik gelişimini izler, Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde yardımcı olur. Öğrencinin her yarıyılda kayıt olacağı dersler ve bunlarda yapılacak değişiklikler, programlardaki sıra, önkoşullar ve öğrencinin başarı durumu esas alınmak üzere, danışmanın onayından sonra bu Yönetmelik hükümlerine göre kesinleşir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulunun kararı istenir.

             Öğretim dili

             MADDE 18 – (1) Üniversitede, Hukuk Fakültesi hariç diğer fakülteler ve meslek yüksekokullarında öğretim dili İngilizcedir, ancak, Türkçe veya başka bir dilde yapılmasında zorunluluk olan veya Türkçe ya da başka bir dilde okutulması uygun görülen dersler, Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenir.

             Öğrenim süresi

             MADDE 19 – (1) Üniversitede ön lisans öğreniminin normal süresi iki yıl, lisans öğreniminin normal süresi dört yıldır. Lisans öğrencileri, öğrenimlerini bu Yönetmelikte belirtilen geçerli nedenler dışında en fazla yedi öğretim yılı (ondört yarıyıl) içinde, ön lisans öğrencileri ise dört öğretim yılı (sekiz yarıyıl) içinde tamamlamak zorundadır.

             (2) İngilizce Hazırlık Sınıfında geçen süre, izinli olunan dönemler ve Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları dönemler, öğrenim süresinden sayılmaz.

             (3) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden sayılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yüksek öğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş, ÖSYS ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin, önceki programlarından aktarılan derslere karşılık gelen yarıyıl/yarıyıllar da sayılır.

             (4) Birinci fıkrada belirtilen azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrencilere kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için; FF veya FD notları ile başarısız oldukları bütün derslerden, stajlar, bitirme proje dersleri ve tasarım stüdyo dersleri hariç iki ek sınav hakkı biri bütünleme yerine geçmek üzere verilir. Ek sınav hakkı verilecek ders/derslerde, dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Bu sınav hakları, takip eden yarıyıl başlangıcına kadar kullanılır. Bu sınavlar sonunda, staj hariç, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programında hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencilerin ilişiği kesilir. Ek sınav haklarını bir yıl içinde kullanmayan öğrencilerin ilişiği kesilir. Ek sınav haklarının sonunda, staj hariç kalan ders sayısını beşe indiren öğrenciye üç yarıyıl ek süre verilir. Ek sürenin sonunda başarısız olunan ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

             (5) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını staj hariç dört veya beşe indiren öğrenciye, başvurması ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi durumunda, dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda başarısız olduğu ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

              (6) Ek sınav haklarını ve ek süreleri kullanarak staj hariç kalan ders sayısını üçe indiren öğrenciye, söz konusu dersler için sınırsız sınav veya devam hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı verilecek ders/derslerde, dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Sınav hakları, ancak bu derslerin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Uygulamalı ve/veya daha önce alınmamış derslere ilk açıldığı dönemde kayıt yaptırılması zorunludur. Sınırsız sınav hakkı verilen öğrenciler, sınav hakları dışında, diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı süresince girilmemesi durumunda, öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (7) Ek süre hakkı kazanan öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretini ödeyerek yarıyıl kaydını yaptırmak zorundadır. Ek süre hakkı alan öğrenciler, derslerin uygulamalarına devam etmek ve sınavlarına girmek zorundadır. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek ders notları dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur.

             (8) Mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00’den az olduğu için ilişik kesilme durumuna gelen öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkı verilecek ders/derslerde, dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır.

             (9) Öğrenciler bu maddede belirtilen sınırsız sınav haklarını akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınav dönemlerinde kullanabilir.

             Eğitim-öğretim yılı

             MADDE 20 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en az ondörder haftalık iki yarıyıldan oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslerin kuramsal kısmının en az % 70’ine, uygulamalı kısmının en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Hastalık, tutukluluk, ailevi ve benzeri haklı, geçerli nedenlerle oluşan süreler, belgelenmesi koşuluyla devamsızlıktan sayılmaz.

             Zorunlu, seçmeli, serbest seçmeli ve ön-koşullu dersler

             MADDE 22 – (1) Her öğrenci, bölümünün müfredatında yer alan derslerin tümünü almakla yükümlüdür. Öğrenci ilk yarıyıla ait tüm derslere kayıt olmak zorundadır. Birinci yarıyıldaki dersler bırakılmaz, ertelenmez ve dersten çekilinmez.

             (2) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli dersler, bölüm içi seçmeli, serbest seçmeli ve bölümün onayladığı bölüm dışı seçmeli dersler olarak üç gruba ayrılır. Seçmeli dersler, öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır. Fazladan alınan seçmeli dersler, öğrencinin talebi, bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile transkriptten silinmemesi şartıyla genel not ortalaması dışına çıkartılabilir.

             (3) Lisans programlarında not ortalaması hesabına katılacak serbest seçmeli ders sayısı en çok ikidir. İkiden fazla serbest seçmeli ders alınması durumunda, bu derslerden en yüksek kredi katkısı olan iki ders not ortalamasına katılır. Not ortalamasına katılmayan serbest seçmeli dersler transkriptte harf notlarıyla birlikte yer alır ve not ortalamasına katılmadığı belirtilir.

             (4) Alınması daha önce bir dersin başarılması koşuluna bağlanan derse ön koşullu ders denir. Ön koşullu dersler ilgili bölümün önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

             Dersin kredi değeri

             MADDE 23 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile varsa laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur. AKTS kredileri ise AKTS sistemi usullerine göre belirlenir.

             (2) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez; öğrencilerin not belgelerinde sadece bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir.

             (3) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin kredi değerleri, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

             Ders yükü

             MADDE 24 – (1) Öğrencilerin dönemlik normal ders yükü, kayıtlı oldukları bölümlerin ders programında belirtilen yüktür.

             (2) Bir dönemlik ders yükü, bölüm ve fakülte/yüksekokulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

             (3) Yarıyıl veya genel not ortalamaları en az 2.00 olan öğrencilerin ders yükü, kendi istekleri, danışmanlarının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile en fazla iki ders artırılabilir. Çift anadal ve yandal öğrencileri için bu sınır aşılabilir.

             (4) Yarıyıl ve genel not ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Öğrencilerin isteği, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile ders yükleri azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, en az iki ders almak zorundadır.

             Dersten çekilme

             MADDE 25 – (1) Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir.

             (2) Öğrenciler programlarının ilk yarıyılına ait derslerden çekilemez.

             (3) Bir öğrenci; NA, FF veya FD notları ile daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu derslerden çekilemez.

             (4) Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok bir dersten çekilme izni verilebilir.

             (5) Bir dersten çekilme durumunda öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda almak zorundadır.

             Çift anadal programları

             MADDE 26 – (1) Bir bölümün başarılı öğrencilerinden isteyenlere, eşzamanlı olarak başka bir bölümün lisans programına devam hakkı tanınabilir. Bu öğrencilerin devam ettikleri programa çift anadal programı denir. Çift anadal programlarının uygulama ilkeleri Senato tarafından belirlenir.

             (2) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için iki yarıyıl ek süre tanınır.

             Yandal programları

             MADDE 27 – (1) Bir bölümün başarılı öğrencilerinden isteyenlere, başka bir bölümün lisans programında yer alan temel derslere devam hakkı tanınabilir. Bu öğrencilerin devam ettikleri programa yandal programı denir. Yandal programı, ikinci bir lisans programı sayılmaz. Yandal programlarının uygulama ilkeleri Senato tarafından belirlenir.

             (2) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için bir yarıyıl süre tanınır.

             Staj ve endüstriye dayalı öğretim

             MADDE 28 – (1) Meslek stajları ve endüstriye dayalı öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme

             Ölçme

             MADDE 29 – (1) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye çalışması, ödev, küçük sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu ve derslere katılım gibi ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirtilir.

             (2) Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvime göre ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirlenen devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz.

             (3) Hastalık sebebi ile, 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğine uygun olarak alınmış sağlık raporları ve geçerli bir nedenle ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

             (4) Sınav evrakları en az beş yıl süreyle saklanır.

             Değerlendirme ve harf notları

             MADDE 30 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, öğretim elemanı tarafından, yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir. Harf notlarının katsayıları ve puan aralıkları aşağıdaki şekildedir:

             Başarı notu                    Değeri                      Katsayı                Puan aralığı

             AA                                 Pekiyi                         4.00                      90-100

             BA                              İyi-Pekiyi                      3.50                       85-89

             BB                                    İyi                            3.00                       80-84

             CB                                Orta-İyi                       2.50                       70-79

             CC                                   Orta                          2.00                       60-69

             DC                             Orta-Geçer                     1.50                       50-59

             DD                                 Geçer                         1.00                       45-49

             FD                               Başarısız                       0.50                       35-44

             FF                                Başarısız                       0.00                       00-34

             NA                              Devamsız                      0.00

             (2) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:

             a) I notu: Hastalık veya geçerli başka bir nedenle başarı notu oluşmamış öğrencilere verilir. Bir dersten (I) notu alan öğrenciye, eksiklerini tamamlamak üzere yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren onbeş gün süre tanınır. Bu süre içerisinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin (I) notu, kendiliğinden (FF) notuna dönüşür; ancak, uzayan hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

             b) S notu aşağıdaki durumlarda verilir:

             1) Not ortalamalarına katılmayan ve başarılı olunan dersler için,

             2) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu Üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarından alınıp denkliği tanınmış ve muaf tutulmuş dersler için,

             3) Erasmus, Farabi ve benzeri değişim programları çerçevesinde aldıkları derslerden başarılı sayılmaları durumunda, denkliği tanınmış dersler için.

             c) P notu: Not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

             ç) U notu: Not ortalamalarına katılmayan ve başarısız olunan dersler için verilir.

             d) EX notu: Lisans ve önlisans programlarına kabul edilen öğrencilere, İngilizce Hazırlık Sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir.

             e) W notu: Öğrencilerin dersten çekilmeleri durumunda ilgili ders için verilir.

             Notlara itiraz

             MADDE 31 – (1) İlan edilen notlara itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen on gün içerisinde ilgili dekanlığa veya bölüm başkanlığına, meslek yüksekokulu müdürlüğü veya hazırlık sınıfı müdürlüğüne yazılı olarak yapılması gerekir. Başvuru ilgili birim yönetimi tarafından görevlendirilen öğretim elemanı veya komisyon tarafından değerlendirilir ve sonuç öğrenciye tebliğ edilir.

             (2) Ders başarı notlarının ilanını takiben, herhangi bir maddi hatanın ders sorumlusu tarafından belirlenmesi durumunda, not düzeltmesi yapılır. İlgili öğretim elemanının notun ilanını izleyen onbeş gün içerisinde not düzeltme talebinde bulunması durumunda not düzeltme işlemi, ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlık tarafından; daha sonraki başvurularda ise ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Maddi hataların, en geç notun ilanını izleyen yarıyılın kayıt süresi sonunda düzeltilmiş olması gerekir.

             Not ortalamaları

             MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve müfredatta yer alan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl ve genel not ortalamasının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen AA’dan NA’ya kadar bütün notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasına, tekrarlanan derslerden alınan son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine (transkriptine) geçirilir.

             Akademik yetersizlik

             MADDE 33 – (1) İlk iki yarıyılı takip eden yarıyıllardaki genel not ortalamaları 1.70'in altında kalan öğrenciler, akademik yetersizlik durumuna düşer.

             (2) Akademik yetersizlik durumundaki öğrencilerin, bir yarıyılda alabilecekleri kredili ders sayısı en fazla beştir. Akademik yetersizlik durumundaki öğrenciler, genel not ortalamalarını l.70’e yükseltinceye kadar, öncelikle NA, FF, FD, DD, DC notu aldıkları dersleri tekrarlamak zorundadır. Bu öğrenciler, ders yüklerinin uygun olması ve ders saatlerinin çakışmaması halinde, danışmanlarının onayı ile programda bulunan diğer derslerden de alabilir; ancak bu durumda, daha önceki yarıyıllarda alınamamış derslere, yaz öğretimi de dahil olmak üzere öncelik verilir.

             (3) Akademik yetersizlikte geçen süre toplam öğrenim süresinden sayılır.

             (4) Öğrencilerin güz dönemi başındaki akademik yetersizlik durumları, yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamalarına göre belirlenir. 

             (5) Son sınıf öğrencileri ile Üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilere, geçişin yapıldığı akademik yıl boyunca, dikey geçiş yapan öğrencilere de intibak programını tamamlayıncaya kadar bu madde hükümleri uygulanmaz.

             Ders tekrarı

             MADDE 34 – (1) Zorunlu bir dersten NA, FF, FD, W, U notu alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır; ancak, son sınıf öğrencileri için bu şart aranmaz.

             (2) Öğrenciler, programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alır.

             (3) Öğrenciler, not yükseltmek için daha önce geçer not aldıkları dersleri tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir.

             Mezuniyet durumundaki öğrenciler

             MADDE 35 – (1) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında,  not ortalamalarına katılan en çok iki dersten FF veya FD notlarıyla başarısız olan öğrencilere, bulundukları yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek ders/derslerde, dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Öğrencilerin başarı durumu, bu sınavlardan alınan not ile belirlenir. Bu öğrenciler, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda veya yaz öğretiminde açılmaması durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretiminin dönem sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.

             (2) Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 2.00'ın altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, DD, DC veya CC notu aldıkları dersten/derslerden, bulundukları yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek derste/derslerde, dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilere, izleyen yarıyılın veya yaz öğretiminin dönem sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, birer ek sınav hakkı daha verilir. Bu durumdaki öğrenciler, not ortalamalarını yükseltebilmek için sınav hakkı kullandıkları derslerin yanısıra, ders yükü sınırlamalarına uymak koşuluyla başka dersleri de tekrar edebilirler. Genel not ortalaması halen 2.00'ın altında olan öğrencilere, mezuniyet için gerekli not ortalaması sağlanana kadar, aynı haklar tanınır.

             (3) Ek sınav ve sınırsız sınav hakkı kullanacak öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak bu sınavlara girebilmek için başvurmak zorundadır. Zamanında başvurmadığı halde sınava giren öğrenciye sehven not verilmiş ise bu not iptal edilir.

             (4) Ard arda veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında sınavlara hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haklarından yararlanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devamlı ve Geçici Ayrılma, İzinler

             Kayıt sildirme

             MADDE 36 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilir. Kayıt sildiren öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücreti iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencilerin durumu ilgili yüksekokul müdürlüklerine veya dekanlıklara bildirilir.

             Üniversiteden ayrılma

             MADDE 37 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, ilişiği kesilen ya da mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, Üniversitece tespit edilen ayrılma işlemlerini tamamlamaları gerekir.

             İzinler

             MADDE 38 – (1) Öğrencilere; sağlık, askerlik, tutukluluk hali, maddi, ailevi ve benzeri geçerli durumlarını belgelemeleri koşulu ile İngilizce hazırlık sınıfı ve meslek yüksekokullarında en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Bu süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

             (2) İzin alan öğrenciler, izinli oldukları döneme ait öğretim ücretinin yarısını, artık yıl öğrencileri de dönem başına 3 kredilik ders ücretini öderler. İzin işlemi, ilgili öğrencinin belirlenen ücreti yatırması ile tamamlanır. Belirlenen ücreti ödemeyen öğrencilerin izinleri iptal edilir.

             (3) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması durumunda, öğrenciler izinli sayılabilir.

             (4) İzin başvuruları, gerekçeli bir dilekçe ve ekli belgelerle birlikte ilgili bölüm başkanlığına veya yüksekokul/İngilizce hazırlık sınıfı müdürlüğüne yapılır. İlgili yönetim kurulu kararı ile verilen izin, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrenciye tebliğ edilir.

             (5) İzin başvurularının, yarıyıl başında kayıt yenileme süreleri bitmeden yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında, bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular, işleme konulmaz.

             (6) Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez.

             (7) Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin, bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diploma ve Sertifikalara İlişkin Esaslar

             Diploma ve sertifikalar

             MADDE 39 – (1) Öğrenimlerini bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre başarı ile tamamlayanlara, aşağıda belirtilen diploma ve sertifikalar verilir:

             a) Meslek yüksekokulu diploması: İlgili müdür ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin bölümü ve varsa programı belirtilir.

             b) Ön lisans diploması: Üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden isteyenlere, lisans öğreniminin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerini tamamlamış olmaları koşulu ile ön lisans diploması verilir. Verilen diplomalarda ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Bu diplomalarda, öğrencinin gördüğü öğrenim süresi belirtilir.

             c) Lisans diploması: Sekiz yarıyıllık bir lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Lisans diploması, ilgili dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, bölümü ve varsa programı belirtilir.

             ç) Çift anadal diploması: Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye, ikinci bir anadal diploması verilir. Çift anadal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift anadal programının adı belirtilir.

             d) Yandal sertifikası: Yandal programı uygulayan fakülte bölümlerinde yandal sertifikası almaya hak kazanan öğrencilere verilen sertifikalarda, ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yandal programının adı belirtilir.

             (2) Diploma ve sertifikalar, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

             (3) Mezunlara, diplomaları ile birlikte İngilizce diploma eki verilir.

             (4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

             (5) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan/müdür ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

             (6) Diploma ve sertifikanın kaybı veya tahribata uğraması nedeniyle kullanılamaz duruma gelmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye’deki bir gazetede ilan edilmesi, gerekli ücretin ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile, yeni bir diploma/sertifika verilir. Bu durumda diploma/sertifika üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur. İkinci nüshaya asıl diploma/sertifikada bulunan bilgiler ve imza sahiplerinin ad ve soyadı ile yeni düzenleme tarihi yazılır ve asıl diplomada yer alan imza sahiplerinin yerine, düzenlendiği tarihte görevli olan dekan/müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

             Not belgeleri

             MADDE 40 – (1) Öğrencilerin kayıt oldukları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencinin not belgesine (transkript) işlenir. Onaylı not belgeleri, talep edildiği takdirde öğrenciye elden verilir veya istekte bulunan kurumlara Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilir.

             Şeref ve yüksek şeref öğrencileri

             MADDE 41 – (1) Genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencilerinden bir yarıyıl sonunda normal eğitim süresi içindeki öğrenciler için, son sınıf hariç en az üç ders ile, o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek şeref öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.

             (2) Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00'ın altında olmaması gerekir.  Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00'dan 3.49'a kadar olan öğrenciler şeref, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek şeref listesine geçerek mezun olur. Şeref ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumları, diplomalarında belirtilir.

             Dereceye giren öğrenciler

             MADDE 42 – (1) Her öğretim yılı ikinci yarıyıl final sınavları sonucu Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarından mezun olan öğrenciler arasından program ve bölüm bazında genel not ortalaması en yüksek olan öğrencilerin sıralaması yapılarak dereceye girenler tespit edilir.

             (2) Tüm mezunlar arasından genel not ortalaması en yüksek olan öğrenci Üniversite birincisi, fakülte ve yüksekokul mezunları arasından genel not ortalaması en yüksek olan ilk üç öğrenci fakülte/yüksekokul birinci, ikinci ve üçüncüsü, bölümlerde de genel not ortalaması en yüksek olan mezunlar arasından ilk üç öğrenci bölüm birinci, ikinci ve üçüncüsü olarak ilan edilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Giyim ve genel görünüş

             MADDE 43 – (1) Öğrenciler, öğrenimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

             Disiplin işlemleri

             MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 45 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

             (2) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte/Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 47 – (1) 11/5/2008 tarihli ve 26873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2007-2008 öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt olan ve ikiden fazla serbest seçmeli ders alan öğrenciler için, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan sınırlamalar uygulanmaz;  öğrencilerin almış oldukları dersler geçerli sayılır ve bu dersler not ortalamasına katılır.

             Yürürlük

             MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.