1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/6/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (n) bentleri yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (e), (h), (o), (p) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporları,”

             “h) SPK'dan alınan kayıt belgesi, izahname, sirküler örnekleri ve bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,”

             “o) Halka arza ilişkin satış sonuçları,”

             “p) Kamuyu aydınlatma kuralları ve Borsa tarafından getirilen düzenlemelere uyulacağına ilişkin şekli ve içeriği Borsa tarafından belirlenen beyan yazısı,”

             “t) Ortaklığın kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile menkul kıymetlerin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun; üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığının belgelenmesi  amacıyla Borsa tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenen ve hukuki durumu teyit eden rapor ile diğer beyanlar.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)  ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (a), (c) ve (i) bentleri ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının Borsa’ya sunulmuş olması,”

             “c) Ortaklığın aşağıda alternatif gruplarda yeralan koşullardan aynı grup içerisinde yer alan koşulların tamamını sağlaması,

 

 

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Halka arzedilen hisse senetlerinin piyasa değeri

Asgari 100.000.000 TL

Asgari

50.000.000 TL

Asgari

25.000.000 TL

Vergi öncesi kar elde edilmiş olması

son iki yıldan en az birinde

son iki yıldan en az birinde

Son 2 yıl

Halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı

-

Asgari % 5

Asgari % 25

Özsermaye

Asgari

25.000.000 TL

Asgari 16.000.000 TL

Asgari

10.000.000 TL

 

             “i) Borsa yönetimince geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye veya konkordato istenmemiş olması ve Borsaca belirlenen diğer benzeri durumların yaşanmamış olması,”

             “Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarlar, Türkiye İstatistik Kurumunun yıllık üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı dikkate alınarak Yönetim Kurulunca arttırılabilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “b) İhracın nominal tutarının en az 1.000.000 TL olması,”

             “2) SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının Borsa’ya sunulmuş olması,”

             “3) Başvuru tarihinden önceki son 2 yıla ilişkin mali tablolarına göre vergiden önce kâr etmiş olması, (halka açık ortaklıklarda halka arz edilen hisse senetlerinin nominal değerinin ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesine oranı en az % 25 ise, en son yılda kâr etmiş olması,”

             “Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d/4) bentlerinde belirtilen tutarlar, Türkiye İstatistik Kurumunun yıllık üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı dikkate alınarak Yönetim Kurulunca artırılabilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yönetim Kurulu, Borsa kotuna tekrar alınacak menkul kıymetlerin bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde  grup 3 başlığı altında belirtilen halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri tutarından aşağı olmayacak şekilde İMKB Saklama Merkezine depo edilmesini şart koşabilir.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.