1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER

PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan koşul ile (c) bendinde yer alan alternatif grupların her biri için aynı grup içerisinde yer alan koşulların en az birinin şirket tarafından sağlanamamış olması,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, “, (d) ve (e)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “itibaren belirli bir süre geçmiş” ibaresi  “sonraki altı aylık ara dönem veya yıl sonu finansal tablolarına ait bağımsız denetim raporunun yayımlanmış” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2009

27323

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/2/2010

27495

2-

12/8/2010

27670