1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatının kuruluş, çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatı ile taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 27 nci ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

             b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

             c) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

             ç) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

             d) Birim: Sosyal Güvenlik Kurumunun belirli görevlerini bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan merkez ve taşra birimlerini,

             e) Genel sağlık sigortalısı: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri,

             f) İl müdürlüğü: Sosyal güvenlik il müdürlüğünü,

             g) İl müdürü: Sosyal güvenlik il müdürünü,

             ğ) İl müdür yardımcısı: Sosyal güvenlik il müdür yardımcısını,

             h) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

             ı) Merkez müdürü: Sosyal güvenlik merkez müdürünü,

             i) Merkez müdür yardımcısı: Sosyal güvenlik merkez müdür yardımcısını,

             j) Merkez müdürlüğü: Sosyal güvenlik merkez müdürlüğünü,

             k) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,

             l) Servis: Taşra teşkilatının belirli görev ve işlemlerini bünyesinde toplayıp yürüten ve uygulayan alt hizmet bölümlerini,

             m) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

             n) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı Birimlerinin Kuruluşu

Taşra teşkilatı

MADDE 4 – (1) Başkanlığın taşra teşkilatı; her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü ile il müdürlüğüne bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.

Sosyal güvenlik il müdürlüğünün kuruluşu

MADDE 5 – (1) 5502 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca her ilde sosyal güvenlik il müdürlüğü kurulur.

(2) İl müdürlüğü; Kuruma verilen görevleri yerine getirmek üzere, Başkanlığa bağlı olarak kurulan taşra teşkilatı birimidir.

Sosyal güvenlik merkezlerinin kuruluşu

MADDE 6 – (1) Sosyal güvenlik merkezleri, il müdürlüğüne bağlı olarak kurulur.

(2) Sosyal güvenlik merkezleri idari işlemler açısından, sosyal güvenlik merkezi ile sağlık sosyal güvenlik merkezi olarak iki kategoriye ayrılır.

(3) Sosyal güvenlik merkezlerinin kuruluşunda aşağıdaki kriterler esas alınır.

a) Sosyal güvenlik merkezi;

1) Sigortalı sayısı 5.000 ve üzeri olan organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve ticaret merkezlerinde veya sigortalı sayısı 5.000 ve üzeri veya nüfusu 30.000 ve üzeri olan ilçelerde bir,

2) Sigortalı sayısı 2.500 ve üzeri, nüfusu 20.000 ve üzeri olan veya il merkezine veya aynı ilin sosyal güvenlik merkezi kurulu olan en yakın  ilçe merkezine en az 30 kilometre mesafesi bulunan ilçelerde bir,

3) Nüfusu 300.000 ve üzeri olan ilçelerde ise birden fazla,

kurulabilir.

b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde, il müdürlüğünün bulunduğu merkez ilçede ayrıca sosyal güvenlik merkezi kurulmaz.

c) Sağlık sosyal güvenlik merkezi;

1) Nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan illerde bir,

2) Nüfusu 2.000.000 ve üzeri olan illerde ise birden fazla,

kurulabilir.

(4) Sosyal güvenlik merkezleri, il müdürlükleri ile aynı hizmet binasında faaliyet gösteremez.

(5) Kuruluş kriterlerinde belirtilen şartların ortadan kalkması veya işlem yoğunluğunun azalması nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulmayan sosyal güvenlik merkezleri kapatılabilir.

(6) Sosyal güvenlik merkezlerinin kurulması ve kapatılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile gerçekleşir.

(7) Sosyal güvenlik merkezlerine kuruldukları ilçelerin isimleri verilir. Ancak, aynı il veya ilçe içerisinde birden fazla sosyal güvenlik merkezi kurulması halinde, merkez müdürlüklerine bulundukları semt, mahalle, cadde ve sokak isimleri ile o yere ait tarihe geçmiş önemli gün, olay veya kahramanların isimleri verilebilir. Gerektiğinde isim değişikliği il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile yapılır.

(8) Aynı ilde/ilçede birden fazla sosyal güvenlik merkezi kurulması halinde, merkez müdürlüklerinin görev alanı sınırları ve faaliyet konuları il müdürünün önerisi, Sosyal Sigortalar Genel Müdürünün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(9) Sağlık sosyal güvenlik merkezlerine, sağlık sosyal güvenlik merkezi bulunmayan illerin genel sağlık sigortası işlemlerinin tamamı veya bir kısmı görev olarak Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün önerisi ve Başkanın onayı ile verilir.

(10) Birden fazla sağlık sosyal güvenlik merkezi kurulu bulunan illerde görev dağılımı, sağlık hizmet sunucularının verdiği hizmetlere göre, görev alanı sınırları ve faaliyet konuları il müdürünün önerisi, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün uygun görüşü ve  Başkanın onayı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı Birimlerinin Organizasyonu

İl müdürlüğünün organizasyonu

MADDE 7 – (1) Büyükşehir statüsünde olan illerin il müdürlükleri bünyesinde;

a) Hukuk servisi,

b) Muhasebe servisi,

c) Sağlık kurulu büro işlemleri servisi,

ç) Performans yönetimi ve koordinasyon servisi,

d) İnsan kaynakları servisi,

e) Destek hizmetleri servisi,

f) Halkla ilişkiler servisi,

g) Bilgi işlem servisi,

ğ) Sosyal güvenlik kontrol memurları servisi,

h) Kayıt dışı istihdamla mücadele servisi,

kurulur.

(2) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin il müdürlükleri bünyesinde, birinci fıkrada belirtilen servislerle birlikte;

a) Sigortalı tescil ve hizmet servisi,

b) İşyeri tescil ve e-sigorta servisi,

c) Prim tahakkuk ve tahsilat servisi,

ç) İcra takip, haciz ve satış servisi,

d) Kısa vadeli sigortalar servisi,

e) Emeklilik servisi,

f) Yurtdışı işlemleri servisi,

g) Genel sağlık sigortalısı ödeme servisi,

ğ) Sağlık hizmet sunucuları sözleşme servisi,

h) Sağlık hizmet sunucuları ödeme servisi,

ı) Sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim servisi,

i) Primsiz ödemeler servisi,

kurulur.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen servisler iş ve işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak birden fazla kurulabilir veya birleştirilebilir. Servislerin birden fazla kurulması halinde, servis ismi aynı kalmak suretiyle önüne rakam konularak belirlenir. Servislerin birleştirilmesi halinde, yeni oluşan servis için birleştirilen servislerden birinin adı kullanılır.

(4) Sağlık sosyal güvenlik merkezi kurulu bulunan illerde, sağlık hizmet sunucuları sözleşme servisi, sağlık hizmet sunucuları ödeme servisi ile sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim servisi kurulmaz.

(5) Sağlık kurulu büro servisi, sağlık kurulu bulunan il müdürlüklerinde kurulur.

(6) Huzurevlerinin kuruluş ve organizasyonu; 5/4/1987 tarihli ve 19422 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.

(7) Kreş ve gündüz bakımevlerinin kuruluş ve organizasyonu; 8/12/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.

Sosyal güvenlik merkezinin organizasyonu

MADDE 8 – (1) Sosyal güvenlik merkezi bünyesinde;

a) Sosyal güvenlik kontrol memurları servisi,

b) Kayıt dışı istihdamla mücadele servisi,

c) Sigortalı tescil ve hizmet servisi,

ç) İşyeri tescil ve e-sigorta servisi,

d) Prim tahakkuk ve tahsilat servisi,

e) İcra takip, haciz ve satış servisi,

f) Kısa vadeli sigortalar servisi,

g) Emeklilik servisi,

ğ) Yurtdışı işlemleri servisi,

h) Genel sağlık sigortalısı ödeme servisi,

ı) Sağlık hizmet sunucuları sözleşme servisi,

i) Sağlık hizmet sunucuları ödeme servisi,

j) Sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim servisi,

k) Primsiz ödemeler servisi,

l) İnsan kaynakları servisi,

m) Destek hizmetleri servisi,

n) Halkla ilişkiler servisi,

o) Bilgi işlem servisi,

kurulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen servisler işlemlerin yoğunluğu ve  personel sayısı dikkate alınarak birden fazla kurulabilir veya birleştirilebilir. Servislerin birden fazla kurulması halinde, servis ismi aynı kalmak suretiyle önüne rakam konularak belirlenir. Servislerin birleştirilmesi halinde, yeni oluşan servis için birleştirilen servislerden birinin adı kullanılır.

(3) Sağlık sosyal güvenlik merkezi kurulu bulunan illerdeki sosyal güvenlik merkezlerinde, sağlık hizmet sunucuları sözleşme servisi, sağlık hizmet sunucuları ödeme servisi ile sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim servisi kurulmaz.

Sağlık sosyal güvenlik merkezinin organizasyonu

MADDE 9 – (1) Sağlık sosyal güvenlik merkezi bünyesinde;

a) Genel sağlık sigortalısı ödeme servisi,

b) Sağlık hizmet sunucuları sözleşme servisi,

c) Sağlık hizmet sunucuları ödeme servisi,

ç) Sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim  servisi,

d) İnsan kaynakları servisi,

e) Destek hizmetleri servisi,

f) Halkla ilişkiler servisi,

g) Bilgi işlem servisi,

kurulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen servisler işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak birden fazla kurulabilir veya birleştirilebilir. Servislerin birden fazla kurulması halinde, servis ismi aynı kalmak suretiyle önüne rakam konularak belirlenir. Servislerin birleştirilmesi halinde, yeni oluşan servis için birleştirilen servislerden birinin adı kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı Birimlerinin Görevleri

İl müdürlüğünün görevleri

MADDE 10 – (1) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Görev alanı içindeki sigortalı, işveren, emekli, hak sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile genel sağlık sigortalılarının tespit edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

b) Sigorta primi ve buna ilişkin tahakkuk, tebliğ, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yürütmek.

c) Kuruma borcu olanların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme taleplerinin Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler nispetinde değerlendirerek karara bağlanmasına, birim yetkisini aşan talepler için karar alınmak üzere yetkili makamlara sunulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin oluşan ihtilaflarda, ilgili yargı mercileri nezdinde Başkan adına talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek.

d) Sosyal güvenlikle ilgili kanunların uygulanması ile hak ve ödevleri konusunda işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin bilgilendirilmesi işlemlerini yürütmek.

e) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunmayan il içindeki Kuruma ait çocuk bakımevleri, huzurevleri ile eğitim ve sosyal tesislerin işletilmesini sağlamak ve bunlara ilişkin işlemleri yürütmek.

f) Bilgi işlem, istatistik, veri toplama, denetleme, inceleme ve uzlaşma, evrak ve arşiv yönetimi, halkla ilişkiler, satın alma, kiralama, bakım-onarım, sivil savunma ve benzeri işlemleri yürütmek.

g) İş süreçlerinin uygulanması, performanslarının ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarının ilgili birimlere iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

ğ) Kişi, kurum ve kuruluşlardan satın alınan hizmetlerin sözleşme hükümlerine uygun olarak verilip verilmediğinin kontrol edilmesi, varsa uygunsuzlukların giderilmesi işlemlerini  yürütmek.

h) Sunulan  hizmetlerle ilgili olarak; dilek, öneri ve şikâyetlerin toplanması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini  yürütmek.

ı) Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki konularda; işveren, işyeri, sigortalı, emekli ve hak sahiplerinin kontrol, tespit ve inceleme işlemlerini  yürütmek.

i) Sağlık hizmet sunucularının sözleşme şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin kontrol, tespit ve inceleme işlemlerini  yürütmek.

j) Hizmet ve ürün satın alınan kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin yürütülmesi, bunların feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmeden doğan ödemelerin yapılmasına ilişkin işlemleri  yürütmek.

k) İl müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan personelin özlük ve eğitim işlemlerini İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek.

l) Büyükşehir statüsünde olan illerin il müdürlükleri hariç, 11 inci maddede belirtilen görevleri yürütmek.

m) Başkanlık tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Sosyal güvenlik merkezinin görevleri

MADDE 11 – (1) Sosyal güvenlik merkezinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sigortalı ve işyeri tescil işlemlerini yürütmek.

b) Prim tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile iadesi gereken primlere yönelik işlemleri yürütmek.

c) İdari para cezası tebligat ve tahsilat işlemleri ile buna ilişkin itiraz taleplerinin alınması ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) Görev alanı sınırları içerisinde kayıt dışı istihdamla ilgili mücadele işlemlerini yürütmek.

d) e-sigorta işlemlerini yürütmek.

e) İsteğe bağlı sigortalılık işlemlerini yürütmek.

f) Ödenek, gelir ve aylık bağlama işlemleri ile hizmet ihyası ve toptan ödeme işlemlerini yürütmek.

g) Yurtdışı ve hizmet borçlanması işlemlerini yürütmek.

ğ) İlgili kanunlara göre sigortalılara ve hak sahiplerine bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile sürekli iş göremezlik ve ölüm gelirinin artırılması, azaltılması, durdurulması, iptal edilmesi, kesilmesi, yeniden bağlanması, gelir veya aylıklardan kesinti yapılması, gelir veya aylıkların ödenmesi ile sigortalıların kimlik ve ödeme bilgilerinin güncellenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

h) Ödenek, gelir ve aylıklara ilişkin yersiz ödemelerin geri alınması ile buna ilişkin icra işlemlerini yürütmek.

ı) Kurumdan gelir veya aylık almakta iken ölen sigortalı ve hak sahibinin, sağlığında hak ettiği halde almadığı gelir veya aylık tutarının mirasçılara ödenmesi işlemlerini yürütmek.

i) Sigortalı ve hak sahiplerinin adres, banka veya posta ile ödeme değişikliği işlemlerini yürütmek.

j) İkili ve çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmelerinin öngördüğü işlemleri yürütmek.

k) İzleme ve değerlendirme için veri toplama işlemlerini yürütmek.

l) İşyeri hekimliği işlemlerini yürütmek.

m) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait ödeme ve katılım payı işlemleri ile bunlara ilişkin itiraz işlemlerini yürütmek.

n) Sağlık hizmet sunucuları ile sözleşme yapılması işlemlerini yürütmek.

o) Sağlık hizmet sunucularına ait ödeme işlemlerini yürütmek.

ö) Yersiz ödeme ve itiraza ilişkin işlemleri yürütmek.

p) Sağlık hizmet sunucularının denetlenmesine ilişkin işlemleri  yürütmek.

r) Sağlık hizmet sunucularını bilgilendirme ve eğitim işlemlerini yürütmek.

s) Personelin özlük haklarıyla ilgili insan kaynakları işlemlerini yürütmek.

ş) Destek hizmetleri işlemlerini yürütmek.

t) Halkla ilişkiler ve bilgi edinme işlemlerini yürütmek.

u) Başkanlık ve il müdürlüğü tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Sağlık sosyal güvenlik merkezinin görevleri

MADDE 12 – (1) Sağlık sosyal güvenlik merkezinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 a) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait ödeme ve katılım payı işlemleri ile bunlara ilişkin itiraz işlemlerini yürütmek.

b) Sağlık hizmet sunucuları ile sözleşme yapılması işlemlerini yürütmek.

c) Sağlık hizmet sunucularına ait ödeme ve itirazlarına ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) Yersiz ödemelere ait işlemleri yürütmek.

d) Sağlık hizmet sunucularının denetlenmesine ilişkin işlemleri  yürütmek.

e) Sağlık hizmet sunucuları ile genel sağlık sigortalılarını bilgilendirme ve eğitim işlemlerini yürütmek.

f) Personelin özlük haklarıyla ilgili insan kaynakları işlemlerini yürütmek.

g) Halkla ilişkiler ve bilgi edinme işlemlerini yürütmek.

ğ) Destek hizmetleri işlemlerini yürütmek.

h) İzleme ve değerlendirme için veri toplama işlemlerini yürütmek.

ı) Başkanlık ve il müdürlüğü tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı Servislerinin Görevleri

Hukuk servisi

MADDE 13 – (1) Hukuk servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurumun taraf olduğu davalara ilişkin dosya hazırlamak ve yazışma işlemlerini yürütmek.

b) Adli ve idari merciler ile icra dairelerine verilecek dosyalarının hazırlanması ve ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yürütmek.

c) Sözleşmeli avukatlara verilen dosyaların listesinin hazırlanması ve dosyanın bir örneğinin zimmet karşılığı teslim edilmesi işlemlerini yürütmek.

ç) Sözleşmeli avukatların verecekleri cevap, temyiz dilekçeleri, kararlar ve Yargıtay ilâmları ile duruşma zabıtlarının dosyasına konulması işlemlerini yürütmek.

d) Avukatların talimatı üzerine icra işlemlerinin ve ara kararların gereklerinin yerine getirilmesi işlemlerini yürütmek.

e) Kurum alacaklarının tahsili hakkında idari takip işlemlerinin yazışmalarının yapılarak dosyalarının hazırlanması, icra takibi açılması ile ilgili yazışmalar ile Kurumun taraf olduğu icra takiplerine ilişkin kayıtların tutulması işlemlerini yürütmek.

f) Derdest davaların aşamalarına ait kararlar, kesin karara bağlanan ve kesinleşme şerhini içeren emsal nitelikteki mahkeme kararları ile yüksek yargı ilâmlarını Hukuk Müşavirliğine, nihai mahkeme kararlarının uygulayıcı birimlere gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

g) Servis yetkilisi avukatın talimatı ile mahkeme kararlarının süresi içinde ilgili birime iletilmesi işlemlerini yürütmek.

ğ) Dava ve icra dosyalarına ait esas defteri kayıtlarının tutulması, güncellenmesi ve dosyalara ait bilgilerin veri girişinin yapılması işlemlerini yürütmek.

h) Derdest dava dosyalarının takibinin sağlanması, Kurum avukatlarının talimatı uyarınca Mahkemelerden gelen ara kararların ve müzekkerelerin gereğinin yerine getirilmesine yönelik işlemleri yürütmek.

ı) İnfaz edilmesi gereken dosyaların icra takip, haciz ve satış servisine gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

i) Prim alacakları dışında Kurum alacaklarının tahsili hakkında idari takip işlemlerinin yazışmalarının yapılması ve gerekirse icra takibi açılması ile ilgili yazışmaların yapılarak icra takiplerine ilişkin kayıtların tutulması işlemlerini yürütmek.

j) Dosyalardan yapılacak ödeme talepleri ile ilgili olarak muhasebe servisi ile yazışma yapılması işlemlerini yürütmek.

k) Hukuk Müşavirliğine gönderilmek üzere aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması işlemlerini yürütmek.

l) Sözleşmeli avukatlara teslim edilen işlerin yapılıp yapılmadığının, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde üçer aylık dönemler halinde yerinde kontrol edilmesi işlemlerini yürütmek.

m) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Muhasebe servisi

MADDE 14 – (1) Muhasebe servisi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49, 50 ve geçici 3 üncü maddesi ile 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Kurum mevzuatı ile belirlenen görevleri yürütür.

Sağlık kurulu büro işlemleri servisi

MADDE 15 – (1) Sağlık kurulu büro işlemleri servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Talep ve raporların sağlık kurulunda incelenmesinden önce dosyalarının hazırlanması işlemlerini yürütmek.

b) Malûliyet işlemleri için verilen sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol muayene raporlarının değerlendirme sonuçlarına ilişkin karar çıktılarının kayıt işlemleri ile yazışmalarının yapılarak, ilgili yerlere iletilmesi işlemlerini yürütmek.

c) Sağlık kurulu kararlarının arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.

ç) Sağlık kurulu kararlarına ilişkin değerlendirme sonuçlarına ait istatistikî verilerin ilgili birime periyodik olarak iletilmesi işlemlerini yürütmek.

d) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Performans yönetimi ve koordinasyon servisi

MADDE 16 – (1) Performans yönetimi ve koordinasyon servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurumun stratejik planında yer alan ve il müdürlüğünü ilgilendiren hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmaları yerine getirerek Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesi işlemlerini yürütmek.

b) İl müdürlüğünde yürütülen işlemlerin etkililiğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik iyileştirme önerileri ile bu önerilerin gerçekleştirilmesine ilişkin projelerin üretilerek Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesi işlemlerini yürütmek.

c) İş süreçlerinin uygulanması, izlenmesi ve performans ölçümlerinin gerçekleştirilerek sonuçlarının Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesi işlemlerini yürütmek.

ç) Hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve süreç performanslarının artırılması ile ilgili olarak personelin eğitilmesi ve buna ilişkin kayıtların Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesi işlemlerini yürütmek.

d) Bağlı sosyal güvenlik merkezleri ile koordinasyon gerektiren işlemleri gerçekleştirmek.

e) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

İnsan kaynakları servisi

MADDE 17 – (1) İnsan kaynakları servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Devredilen yetki çerçevesinde birim personelinin özlük haklarıyla ilgili işlemleri yürütmek.

b) Birim personelinin sicil ve disiplin işlemlerini yürütmek.

c) Birim personelinin mazeret, yıllık veya hastalık izin işlemlerinin gerçekleştirilmesi, il müdürünün her türlü izin talepleri ile tüm personelin aylıksız izin taleplerinin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

ç) Yıllık eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

d) Birimde görevli personelin maaş, fazla mesai, ek ödeme, ikramiye, performans ödemesi, harcırah, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı ve vekâlet ücreti gibi tüm mali haklara ilişkin belgeleri hazırlamak ve ödeme işlemlerini yürütmek.

e) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

(2) Sosyal güvenlik merkezlerinde kurulan insan kaynakları servisi, birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen görevleri yürütür.

Destek hizmetleri servisi

MADDE 18 – (1) Destek hizmetleri servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Mal ve hizmetler ile taşınırlara ilişkin satın alma, satış, kiralama, bakım ve onarım işlemleri ile bu işlemlerle ilgili idari ve mali hizmetlerin yürütülmesi ve kayıtlarının tutulması işlemlerini yürütmek.

b) Devredilen yetki çerçevesinde Kurum taşınmazlarının; alım, satım, kiralama, kiraya verme, ekspertiz ve emlak vergileri işlemlerini gerçekleştirmek.

c) Devredilen yetki çerçevesinde Kuruma ait taşınmazların bakım, onarım ve tadilat işlemlerini yürütmek.

ç) Devredilen yetki çerçevesinde Kurum inşaatları ile ilgili olarak onaylı iş programlarına uygun sözleşme ve eki evrakların hazırlanması ve uygulamanın kontrolü işlemlerini yürütmek.

d) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunmayan il içindeki Kuruma ait huzurevleri, çocuk bakımevleri ile sosyal tesislerin mal ve hizmet satın alma, bakım ve onarım ihtiyaçlarıyla ilgili idari işlemleri yürütmek. 

e) Kurum taşınmaz ve demirbaşlarının sigorta işlemlerini yürütmek.

f) 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak arşiv işlemlerini yürütmek.

g) Evrak kayıt sistemi işlemlerini yürütmek.

ğ) Mutfakta iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

h) Mutfak sabit tesisleri ile taşınır alet ve cihazlarının çalışır vaziyette hazır bulundurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

ı) Yemek listesinin hazırlanması, personelden yemek parasının tahsil edilmesi ve gıdaların tesellümünün yapılması işlemlerini yürütmek.

i) Sivil savunma işlemlerini yürütmek.

j) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

(2) Sosyal güvenlik merkezlerinde kurulan destek hizmetleri servisi, birinci fıkranın (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen görevleri yürütür.

Halkla ilişkiler servisi

MADDE 19 – (1) Halkla ilişkiler servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezine müracaat eden sigortalı, emekli ve bunların hak sahipleri ile işverenlere ait talepleri almak, dilek ve şikâyetlerin sonuçlandırılmasına ilişkin işlemlerini yürütmek.

b) Merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülen çalışma, kampanya ve etkinliklerin, kamuoyuna elektronik, görsel ve yazılı medya aracılığıyla duyurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

c) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvuruların takip edilmesi ve cevaplandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) Başbakanlık İletişim Merkezi başvurularının takip edilmesi ve cevaplandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

d) Mahalli yazılı ve görsel basında sosyal güvenlik veya Kurumla ilgili çıkan haber ve yorumların izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

e) Alo 170 bilgi hattına gelen bilgi talepleri ve ihbar işlemlerinin değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

f) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Bilgi işlem servisi

MADDE 20 – (1) Bilgi işlem servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sunucu, kişisel bilgisayar, yazıcı, anahtar, yönlendirici ve her türlü iletişim modem cihazlarının kurulumu ile uygulamaların aktif halde tutulması, takibi ve bir arıza durumunda ilk müdahalenin yapılması, ancak çözüme ulaşamadığı takdirde Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne bildirilmesi işlemlerini yürütmek.

b) Çalışma zamanı geçmiş, etki alanı dışındaki bilgisayar ve çevre birimlerinin kullanım dışı bırakılmasının sağlanması ve ağ iletişimine dahil edilmemesine ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Sunucu bilgisayarların her türlü virüs ve benzeri etkilerden korunması işlemlerini yürütmek.

ç) Müdürlüğün data hatlarında meydana gelen hat arızalarının giderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

d) Düzenli olarak sunucuların ve verilerin yedeklerinin alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

e) Kurum bünyesinde kullanılan programların kurulum işlemlerini gerçekleştirmek.

f) Bilgisayarların işletim sistemi arızalarının giderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

g) Bilgisayarların etki alanına dahil edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

ğ) Yazıcıların genel problemlerinin çözülmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

h) Zorunlu hallerde; çalışan personel için bilgisayar hattı çekilmesi ve aktif hale getirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

ı) Müdürlük personelinin bilgisayar ve uygulama program yetkilerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

i) Bilgisayar ve yazıcıların yerleşim planlamasının yapılması ve uygulamaya dahil edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

j) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Sosyal güvenlik kontrol memurları servisi

MADDE 21 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurları servisi; 5502 ve 5510 sayılı Kanunlar ile 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliğinde belirtilen işlemler ile denetimle ilgili genelge, talimat, genel yazı ve diğer kurumlarca yapılan düzenlemelerle verilen görevleri yürütür.

Kayıt dışı istihdamla mücadele servisi

MADDE 22 – (1) Kayıt dışı istihdamla mücadele servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik olarak, 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının uygulanması hakkındaki mevzuat, Sağlık Bakanlığından alınan portör muayene listeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından alınan kimlik bildirme formlarına istinaden;

1) Banka ve kamu idarelerinden elektronik ortamda alınan bilgi ve belgeler üzerinden yapılan kontrolden sonra, kayıt dışı olduğu tespit edilenlere ait bilgi ve belgeleri işlem yapılmak üzere sigortalı tescil ve hizmet servisine iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

2) Kamu idarelerinin taşra birimlerinden manüel olarak gönderilen mesleki bilgi ve belgeler üzerinden yapılan kontrolden sonra, kayıt dışı olduğu tespit edilenlere ait bilgi ve belgelerin işlem yapılmak üzere sigortalı tescil ve hizmet servisine iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

3) Kayıt dışı istihdamla ilgili olarak kamu idarelerince gönderilmesi gereken bilgi ve belgelerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

4) 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespit sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

5) Belli periyotlarda yapılan çalışma sonuçlarının ilgili birime bildirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

b) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Sigortalı tescil ve hizmet servisi

MADDE 23 – (1) Sigortalı tescil ve hizmet servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sigortalı sayılanların kendileri, işverenleri, kurum, kuruluş, birlikler, vergi daireleri ve eğitim kurumları tarafından Kuruma bildirilenlerin ilk ve tekrar tescil işlemleri, işten ayrılış bildirimleri ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanların tescil işlemlerini yürütmek.

b) Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalıların tescil işlemlerini yürütmek.

c) Sigortalı olarak tescili yapılanlardan kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara yaptıkları işlerin tehlike sınıf ve derecesini belirleyip bildirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) Kayıt dışı istihdamla mücadele servisince sigortasız olarak çalıştığı tespit edilerek bildirilenlerle, çalışmaları Kuruma zamanında bildirilmeyen sigortalılardan, çalıştıkları mahkeme kararları, müfettiş, sosyal güvenlik kontrol memuru ve diğer kurumların denetim elemanlarının raporları ile tespit edilmiş olanların tescil işlemlerini yürütmek.

d) Sigortalıların tescil kayıtlarının güncellenmesi ile mükerrer ve yersiz tescillere ait iptal-ipka işlemlerini yürütmek.

e) Hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıların kendi bildirimleri ile işverenlerinin bildirimi arasında farklılık olması halinde farklılığın sigortalıya bildirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

f) Kanuni süresinde verilmeyen ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgeleri ile sigortalı işten ayrılış bildirgesine ait idari para cezalarının tahakkuka alınıp tahsilatının yapılabilmesi için idari para cezası uygulanan işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin listesinin prim tahakkuk ve tahsilat servisine iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

g) Tarım sigortalılarının dosyalarındaki tescil ve prim tahsilatına ilişkin dekont bilgilerini bilgisayara aktararak, tescil ve hizmet kütüklerinin güncel tutulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

ğ) 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince isteğe bağlı sigortalı olmak için yazılı olarak müracaat edenlerin taleplerinin incelenip gerekli şartları taşıyanların bilgisayar kayıtlarına işlenerek tebligatlarının gönderilmesi, içinde bulunulan ay ile gecikme zammına giren isteğe bağlı sigorta primlerinin tahsil edilmesi ve isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalıların bilgisayar kayıtlarından çıkarılması işlemlerini yürütmek.

h) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalılarla bunların hak sahiplerinin aynı Kanunun 41 inci maddesine göre hizmet borçlanması taleplerinin alınması ve borç tebligatlarının gönderilmesi, borçlanma bedellerinin takip ve tahsil edilmesi, tahsilata ilişkin bilgilerin veri girişinin yapılması işlemlerini yürütmek.

ı) Sigortalılığın sona erdirilmesi ile bu konudaki işveren, kurum ve kuruluşlarla sigortalıların itirazlarını değerlendirip sonucundan ilgililere bilgi verilmesi işlemlerini yürütmek.

i) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kapsamında çalışan sigortalıların hizmet kayıtlarının oluşturulması işlemlerini yürütmek.

j) Bilgisayara aktarılmamış olan prim belgelerinin veri girişinin yapılması ve hatalı girilmiş olan bilgilerin düzeltilerek hizmet kütüklerinin güncellenmesi işlemlerini yürütmek.

k) 5510 sayılı Kanuna göre yurtiçi hizmet borçlanması ile Kurumun veri tabanlarında hizmet kayıtlarının oluşturulması, sigortalıların hizmetleriyle ilgili işveren, diğer il müdürlükleri, sosyal güvenlik merkez müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılması, hizmetlerin toplanması ve toplanan hizmetlerin bildirilmesi işlemlerini yürütmek.

l) Tahsis talep aşamasından önce veya tahsis talep aşamasında sigortalının hizmetleriyle ilgili işveren, diğer il müdürlükleri, sosyal güvenlik merkez müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar yaparak gerekli bilgilerin toplanması, hizmetlerin tahsise hazır hale getirilmesi veya toplanan hizmetlerin sigortalıların intibak, emeklilik ve diğer işlemlerinde dikkate alınabilmesi için talep eden kurum ve kuruluşlarla diğer il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine bildirilmesi işlemlerini yürütmek.

m) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

İşyeri tescil ve e-sigorta servisi

MADDE 24 – (1) İşyeri tescil ve e-sigorta servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sigortalı tescili, genel sağlık sigortalısı tescili, sigortalılığı sona erdirme, işyeri tescili, işyeri durum değişikliği ve prim tahakkuku işlemlerinin e-bildirge ile yapılabilmesi için 5510 sayılı Kanun kapsamındaki gerçek veya tüzel kişilerin şifre başvurularının alınması ve sözleşme yapılması, bilgi işlem kanalı ile oluşturulan şifrelerin verilmesi veya iptal edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

b) Hak ediş ödemelerine esas borcun olup olmadığının görüntülenebilmesi amacıyla yetki başvurularını değerlendirerek gerekli kullanıcı kodu ve şifresinin verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

c) 5510 sayılı Kanun kapsamındaki işyerleri adına, işverenler veya işveren vekillerince Kuruma yapılan tescil talepleri ile ticaret sicil memurluklarınca yapılan bildirimlerin alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) Alınan talep doğrultusunda işyeri tescili işlemlerinin yürütülmesi, mahkeme kararı, belediyeler ve kamu idareleri tarafından düzenlenen belgeler, müfettiş raporu ya da sosyal güvenlik kontrol memuru raporu ile kayıt dışı işçi çalıştırıldığı tespit edilen işyerlerinin tescil ve gerekli diğer işlemlerinin resen başlatılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

d) İşyerleri için iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin dereceleme işlemlerinin prim tahakkuk ve tahsilat servisince gerçekleştirilmesinden sonra tescil kaydına veri girişinin yapılması işlemlerini yürütmek.

e) İşyerinin tehlike sınıfı ve derecesinin ilgiliye bildirilmesi işlemlerini yürütmek.

f) İşyerleri için Kurumca verilen işyeri sicil numarası ile iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin dereceleme işlemlerini yürütmek.

g) İşyerinin tesciline ilişkin olarak işverene tebliğ edilen tescil bilgilerine yapılan itirazların alınması ve sonuçlandırılması işlemlerini yürütmek.

ğ) Şüpheli tescil taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

h) İşyerlerinin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması, isim, unvan ve adres değişiklikleri, adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması, devri, intikali, nakli, kapanması, terki, tasfiyesi ve tescilinin iptali taleplerinin, 5510 sayılı Kanuna uygun olup olmadığının kontrol edilmesi işlemlerini yürütmek.

ı) İşin tehlike sınıfı ve derecesine yapılan itirazların İşkolu Kodu İtiraz Komisyonuna intikal ettirilmesi ve Komisyonda alınan kararın ilgililere tebliğ edilmesi işlemlerini yürütmek.

i) İşyeri tescili ya da durum değişikliğinden kaynaklanan idari para cezalarının ilgililere tebliğ edilmesi, itirazların İdari Para Cezası İtiraz Komisyonunda incelenmesi işlemlerini yürütmek.

j) Kayıt dışı istihdamla mücadele servisince tescilsiz olarak tespit edilen işyerlerinin tescil işlemlerini yürütmek.

k) İhale konusu işe ait işyeri sicil numarasını ve diğer bilgilerin ilgili idareye bildirilmesi işlemlerini yürütmek.

l) e-borcu yoktur aktivasyon işlemlerini yürütmek.

m) İşyeri dosyalarının 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkış ve iz işlemlerini yürütmek.

n) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Prim tahakkuk ve tahsilat servisi

MADDE 25 – (1) Prim tahakkuk ve tahsilat servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Prim tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile icraya intikal etmemiş ve özel kanunlara göre yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlendirme taleplerinin alınması ve taksitlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, prim tahakkuk ve tahsilat işlemlerine ilişkin itirazların Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonuna iletilmesi ve Komisyonda alınan kararların tebliğ edilmesi işlemlerini yürütmek.

b) Görev alanına giren Kurum alacaklarının takip ve tahsilatı ile ilgili olarak Kurum içi ve Kurum dışından gelen yazılı taleplerden sonuçlandırılamayanlar için merkez biriminden görüş alınması ve alınan görüş doğrultusunda sonuçlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası primleri dâhil her türlü prim alacağı ile idari para cezalarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütmek.

ç) İdari para cezasına yapılan itirazların İdari Para Cezası İtiraz Komisyonuna iletilmesi ve Komisyonda alınan kararların tebliğ edilmesi işlemlerini yürütmek.

d) Afet durumunda prim belgelerinin verilme ve primlerin ödenme sürelerinin ertelenmesi işlemlerinin yapılması, prim tahsilatı kapsamında yer alan afet ertelemesi ve bu kapsamda prim borcuna ilişkin itirazların alınması ve Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonuna iletilmesi işlemlerini yürütmek.

e) Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılar ve tarımsal faaliyette bulunanların beyan edecekleri sigorta primine esas kazanç bilgilerine istinaden tahakkuk oluşturulması işlemlerini yürütmek.

f) 5510 sayılı Kanun kapsamındaki ihaleli işler ve özel bina inşaatı işleri için Kuruma bildirilen işçilik tutarlarının yeterli olup olmadığı hususunda araştırma yapılması, yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması durumunda fark işçilik tahakkuk ettirilmesi, tahakkuk ettirilen fark işçilik tutarına yapılan itirazların alınarak Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonuna iletilmesi, tahakkuk ettirilen fark işçilik tutarına esas alınan işçilik oranına yapılan itirazların ilgili birime gönderilmesi, gelen talimat üzerine gerekli işlemlerin yapılarak ilgiliye tebliğ edilmesi, Kurum denetim elemanları ve kontrolle görevli personelinden ve diğer kurumların denetim elemanlarından alınan rapor ve mahkeme kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek.

g) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin geçerliliğinin kontrol edilmesi, geçerli sayılmayanlarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin re’sen düzenlenmesi ve primlerin tahsil edilmesi işlemlerini yürütmek.

ğ) e-sigorta yoluyla alınmayan veya alınamayan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin prim tahakkuk işlemlerini yürütmek.

h) Şüpheli görülen aylık prim ve hizmet belgeleri için denetim ve kontrol talebinde bulunulması işlemlerini yürütmek.

ı) İşyeri dosyalarının 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması işlemlerini yürütmek.

i) Borcu yoktur yazısı, teminat iadesi ve ilişiksizlik belgesi talebine ilişkin işlemleri yürütmek.

j) İşverenlerin prim borçlarının katma değer vergisi iadesinden mahsubuna ilişkin işlemleri yürütmek.

k) Yanlış veya yersiz olarak alınan primler ile Kurumca iadesi gereken diğer tutarların işveren, sigortalı veya hak sahiplerine iade edilmesi işlemlerini yürütmek.

l) Sigortalı tescil ve hizmet ile işyeri tescil ve e-sigorta servislerinden gelen idari para cezası işlemlerini yürütmek.

m) Prim borcu olan işverenlerin kamuoyuna açıklanabilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birime gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

n) Kurumun süresinde tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacaklarının, icra takip, haciz ve satış servisine iletilmesi işlemlerini yürütmek.

 o) Kurumun veri tabanında işverenlerin prim tahakkuku ve tahsilatlarına ilişkin kayıtların oluşturulması ve gerekli durumlarda mevcut kayıtlarda güncelleme yapılması işlemlerini yürütmek.

ö) Takip ve tahsili ilgili kanunlarca Kuruma verilen alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

p) Teşvik uygulamaları kapsamında işverenlerin müstahaklık işlemlerini yürütmek.

r) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

İcra takip, haciz ve satış servisi

MADDE 26 – (1) İcra takip, haciz ve satış servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İcra havuzuna aktarılan ve ilgili servislerce düzenlenen ödeme emirlerinin alınması, kaydedilmesi ve icra takip dosyasının oluşturulması işlemlerini yürütmek.

b) Ödeme emirlerinin tebliğe çıkarılması ve tebliğ edilen ödeme emirlerine ilişkin kayıt ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

c) Adres araştırması yapılması, tespiti mümkün olmayan adreslerin belirlenmesi için sosyal güvenlik kontrol memurları servisine iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

ç) Ödeme emirlerine ve niyabeten takiple ilgili icra takip kartı ve icra takip dosyası açılması işlemlerini yürütmek.

d) Tebliğ edilen ödeme emirlerine ait icra takip dosyalarının listelerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek.

e) İcra memuru eliyle tebliğ edilmesi gerektiği bildirilen ödeme emirleri ile haciz bildirilerinin ilgililere mahallinde tebliğ edilmesi işlemlerini yürütmek.

f) 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan nedenlerin bulunması halinde, Kurum alacağının tahsil güvenliğinin sağlaması için birim amirinin onayı ile ihtiyati haciz kararı alınması amacıyla haciz kağıdı düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.

g) Ödeme emirleri ve haciz işlemleri ile ilgili itirazların şekil, usul ve esas yönünden değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.

ğ) Trafik tescil şube müdürlükleri, tapu sicil müdürlükleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerle yazışma veya Kurumca uygun görülen bilgi işlem sistemlerini kullanmak suretiyle borçlular hakkında her türlü mal varlığı araştırma ve e-haciz işlemlerini yürütmek.

h) Mal bildirimi beyanında bulunan borçlunun mal beyanının alınması işlemlerini yürütmek.

ı) Kendisine ödeme emri tebliğ edilmiş borçlular hakkında haciz kağıdının düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.

i) Kayden ve fiilen haciz işlemlerini yürütmek.

j) Mahcuz malların muhafaza altına alınması ve muhafaza altına alınan malların yediemine, yediemin deposuna veya Kurum deposuna teslim edilmesi işlemlerini yürütmek.

k) Mal beyanında bulunmayan borçlular hakkında hapsen tazyik kararı alınmasını teminen İcra Ceza Mahkemesine talep yazısı hazırlanması işlemlerini yürütmek.

l) Özel kanunlar gereği yapılandırılan borçlarla ilgili işlemleri yürütmek.

m) Haciz kaldırma işlemlerini yürütmek.

n) Haczedilen taşınır ve taşınmazların satışı halinde tahsil edilen satış bedelinin ilgili icra takip dosyalarına mahsubunun yapılması işlemlerini yürütmek.

o) İcra takip dosyalarının tahsilat ve aktarma gibi her türlü işlemlerini yürütmek.

ö) Kurum alacağının tahsiline engel olanlar, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunanlar, mal edinme ve artırmaları bildirmeyenler ve Kurum borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenlerin tespiti ile bunlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması işlemlerini yürütmek.

p) 6183 sayılı Kanunun 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince açılacak iptal davaları ile ilgili araştırma, tespit ve incelemeleri Kurumun kontrol ve denetimle görevli memurları ile koordineli olarak yapılması ve iptal davası açılması işlemlerini yürütmek.

r) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden Kurumca borçluların sigorta primlerine ve diğer alacaklara ilişkin tecil ve taksitlendirme taleplerinin değerlendirilmesi, birim yetkisi dahilinde olanlar hakkında karar alınmak üzere Tecil ve Taksitlendirme Komisyonuna sunulması, Tecil ve Taksitlendirme Komisyonunun sekretarya işlemlerinin yapılması, birim yetkisini aşan talepler için karar alınmak üzere yetkili makamlara sunulması, tecil ve taksitlendirmenin takibi işlemlerini yürütmek.

s) Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan Kurum alacağının vadesinde ödenmediği hallerde borcun 6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince yasal süresi içinde ödenmesinin, aksi halde teminatın paraya çevrileceğinin veya diğer şekillerde cebren tahsil olacağının borçluya bildirilmesi, verilen süre içinde borç ödenmediği takdirde taşınır ve taşınmaz niteliğindeki teminatların paraya çevrilmesi için ilgili belgelerin hazırlanması, banka teminat mektubu, hazine bonosu, hisse senedi, tahvil gibi diğer teminatların ise nakde çevrilmesi işlemlerini yürütmek.

ş) Haciz işlemleri sırasında, işveren, işyeri, şirket ortakları ve işveren vekilleri ile ilgili tespit edilen ad-soyadı, unvan, adres, borçlunun ölümü, işyerinin gayri faal hale gelmesi gibi değişikliklerin, işyeri tescil ve e-sigorta servisi ile prim tahakkuk ve tahsilat servisine iletilmesi işlemlerini yürütmek.

t) Diğer taşra birimlerinin alacaklarının niyabeten takibinin yapılması, malları veya ikametgâhı başka ilde olan borçlulara ilişkin niyabeten takip yapılması amacıyla ilgili taşra birimlerinin talimatlandırılması işlemlerini yürütmek.

u) Aciz halindeki borçlular hakkında aciz fişlerinin düzenlenmesi ve bu borçlular hakkında yılda iki defa mal varlığı araştırmasının yapılması işlemlerini yürütmek.

ü) Ülkemiz ile yapılmış olan ikili veya çok taraflı uluslararası sözleşmeye taraf olan ülkelerde ikamet eden işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerden, sözleşme hükümlerine uygun olarak Kurum alacaklarının tahsili ile bunlara ilişkin her türlü bilgi ve belgelerin talep edilmesi işlemlerini yürütmek.

v) Haciz konulan taşınır ve taşınmazlar hakkında ilgililere bilgi verilmesi işlemlerini yürütmek.

y) İcra takibine konu borcun ödenmemesi veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmaması halinde, haczedilen ve/veya muhafaza altına alınan taşınırların satışının yapılması amacıyla satışa esas teşkil eden bilgi ve belgelerden haciz kağıdı, haciz bildirisi ve haciz tutanağının hazırlanması işlemlerini yürütmek.

z) Satışa esas teşkil eden bilgi ve belgelere istinaden taşınır ve taşınmazların satış işlemlerini yürütmek.

aa) Mahcuz malların satışı için Satış Komisyonunun sekretarya işlemlerinin yapılması ve satış dosyasının oluşturulması işlemlerini yürütmek.

bb) Satışın kesinleşip kesinleşmediği ile ilgili olarak İş Mahkemesinde ihalenin feshi davası açılıp açılmadığının kontrol edilmesi işlemlerini yürütmek.

cc) Satışın kesinleşmesi halinde; taşınırın alıcıya teslim edilmesi, tescile tabi olan araç, taşınmaz ve benzeri malların ise alıcı adına tescilinin yapılmasını teminen tescillerin bulunduğu diğer kurumlara yazı hazırlanması işlemlerini yürütmek.

çç) Satışa konu malın son takyidat durumunun tespit edilmesi, satış tutarını paylaştırmak ve sıra cetvelinin düzenlenmesi gerektiği durumlarda ilgisine göre icra müdürlüklerine yazı hazırlanması işlemlerini yürütmek.

dd) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği Katma Değer Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.

ee) Satış işlemlerine ilişkin itirazların usul ve esastan değerlendirilip cevap verilmesi ve üçüncü kişi ve mahkemelerle yazışma yapılması işlemlerini yürütmek.

ff) Satışı mümkün olmayan veya satılamayan malların ilgililere iade edilmesi işlemlerini yürütmek.

gg) İnfaz, iptal veya terkin edilen icra takip dosyalarının kayıt ve arşivleme işlemlerinin yapılması ve ilgili servislere bilgi verilmesi işlemlerini yürütmek.

ğğ) Yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışma raporu ve istatistikî bilgilerin hazırlanması ve ilgili birime iletilmesi işlemlerini yürütmek.

hh) Taşınır ve taşınmazların satışı hakkındaki istatistiki bilgilerin ilgili birime iletilmesi işlemlerini yürütmek.

ıı) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Kısa vadeli sigortalar servisi

MADDE 27 – (1) Kısa vadeli sigortalar servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortaları kapsamında, sigortalının çalışamadığı süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine ilişkin bildiriminin alınması, değerlendirilmesi ve karara bağlanması işlemlerini yürütmek.

b) Sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı yönünden yazılı talepleri veya işverenler tarafından Kuruma yapılan iş kazası bildirimleri doğrultusunda olayın incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, sigortalılara veya hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanmak üzere oluşturulan dosyanın ilgili servise iletilmesi işlemlerini yürütmek.

c) İş kazası ve meslek hastalığından geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi talepleri ile ilgili olarak; olayın iş kazası veya meslek hastalığı olup olmadığı konusunda tereddüt bulunması hallerinde ilgili birimden görüş istenmesi işlemlerini yürütmek.

ç) Emzirme ödeneği almak isteyenlerin müstahaklık durumlarının değerlendirilmesi ve gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda ödeneğin verilmesi işlemlerini yürütmek.

d) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından dolayı meydana geldiği ispatlanan olaylar sebebiyle sigortalıya yersiz ödenmiş geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneklerinin geri alınması veya iadesi işlemlerini yürütmek.

e) Sigortalı ve hak sahiplerinden gelen itirazların alınması, incelenmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yürütmek.

f) İnceleme veya soruşturma yapılması gereken hallerde talep yazısının hazırlanması, ilgili birime iletilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

g) Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ve kamu idarelerinin işverenleri tarafından sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri ile ilgili mahsuplaşma işlemlerini yürütmek.

ğ)  İşyeri hekimliği işlemlerini yürütmek.

h) İş kazası, meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigorta kollarına ilişkin istatistiki bilgilerin hazırlanması işlemlerini yürütmek.

ı)  Genel sağlık sigortalılarının, sağlık müstahaklık aktivasyon işlemlerini yürütmek.

i) Kurumdan gelir veya aylık almayan sigortalının ölümü halinde cenaze ödeneği işlemlerini yürütmek.

j) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Emeklilik servisi

MADDE 28 – (1) Emeklilik servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalılığı bulunanların;

1) Sürekli iş göremezlik geliri ve peşin sermaye değeri hesabı işlemlerini yürütmek.

2) Sigortalıların malûllük aylığı bağlanması talebinin alınması, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevk işleminin yapılması, malûliyetine karar verilenlere malûllük aylığının bağlanması, peşin sermaye değerinin hesaplanması ve kontrol muayenesi işlemlerini yürütmek.

3) Sigortalıların yaşlılık aylığı bağlanması talebinin alınması, ilgili kanunlara göre aylığa hak kazananların aylığının bağlanması işlemlerini yürütmek.

4) Hak sahiplerinin ölüm geliri/aylığı bağlanması talebine istinaden gelire/aylığa hak kazanma şartlarının değerlendirilmesi ve ilgili kanunlardaki şartları yerine getiren hak sahiplerine ölüm gelirinin/aylığının bağlanması işlemlerini yürütmek.

5) Sigortalı ve hak sahiplerinin toptan ödeme ve ihya işlemlerini yürütmek.

6) Gelir veya aylık alan sigortalının ölümü halinde cenaze ödeneği işlemlerini yürütmek.

7) Evlenme ödeneği işlemlerini yürütmek.

8) Gelir veya aylık almakta iken ölen sigortalı veya hak sahibinin, sağlığında hak edip de alamadığı gelir veya aylıkların yasal mirasçılarına ödenmesi işlemlerini yürütmek.

9) Sigortalı ve hak sahiplerinin adres, banka veya posta ile ödeme değişikliği işlemlerini yürütmek.

10) İlgili kanunlara göre sigortalılara ve hak sahiplerine bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm gelirinin artırılması, azaltılması, durdurulması, iptal edilmesi, kesilmesi, yeniden bağlanması, gelir veya aylıklardan kesinti yapılması ile gelir veya aylıkların ödenmesi, sigortalıların kimlik ve ödeme bilgilerinin güncellenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

11) Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalıların sosyal güvenlik destek primlerinin emekli aylıklarından veya işvereninden kesilmesi ve yapılan kesintilere ilişkin itirazların değerlendirilmesi ve sonucundan ilgililere bilgi verilmesi işlemlerini yürütmek.

12) Kurumun denetim elemanları ve kontrol ile yetkilendirilen personelinden alınan raporlara, mahkeme kararlarına ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere ilişkin işlemleri yürütmek.

13) İlgililere yapılan ancak sonradan fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen evlenme ve cenaze ödenekleri, yaşlılık ve ölüm toptan ödemeleri, sürekli iş göremezlik ve ölüm gelirleri, malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu aylıklarla birlikte ödenen ek ödemelere ilişkin işlemleri yürütmek.

b) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi doğrultusunda mülga 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca emekli, adi malûl, vazife malûlü ile dul ve yetim aylığı alanların;

1) Evlenme, ölüm, göreve girme ve erkek yetimlerin öğrenim süreleri ile yaş sınırını doldurması nedeniyle aylıklarının kesilmesi işlemlerini yürütmek.

2) Emekli, dul ve yetim aylığı alanların banka nakil işlemleri ile adres bilgilerinin güncellenmesi işlemlerini yürütmek.

3) Bağlanan emekli aylığı, emekli ikramiyesi, evlenme ikramiyesi, ölüm yardımı, tütün ikramiyesi ve toptan ödemeyi hak ettiği halde almadan ölenlerin kanuni varislerine ödeme işlemlerini yürütmek.

4) Emekli, dul ve yetim aylıklarından icra takibine göre yapılması gereken kesintilerin ilgili icra müdürlüklerine ödenmesi işlemlerini yürütmek.

5) Bankalarda altı aydan fazla hareket görmeyen emekli, dul ve yetim aylıkları ile bu aylıkların kesilmesi durumunda alacak kaydıyla ilgili işlemleri yürütmek.

6) Emekli, dul ve yetimlerden alınan şikâyet ve itiraz dilekçelerine cevap verilmesi işlemlerini yürütmek.

7) Emekli, dul ve yetimlerle ilgili savcılık ve mahkemelerden gelen yazılara ilişkin işlemleri yürütmek.

8) Banka alacak kayıtları ile ilgili işlemleri yürütmek.

9) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliğinden gönderilen rapor ve mahkeme kararlarına ilişkin işlemleri yürütmek.

10) Emekli, dul ve yetimlere yapılan yersiz ödemelere ilişkin işlemleri yürütmek.

c)Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Yurtdışı işlemleri servisi

MADDE 29 – (1) Yurtdışı işlemleri servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

b) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre aylık talebinde bulunanların belgelerini ilgili birime iletilmesi işlemlerini yürütmek.

c) Akit ülkelerden sağlık yardım hakkını elde etmiş kişilerle bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli yardımların sağlanması işlemlerini yürütmek.

ç) Akit ülkelerden sağlık yardım hakkını elde etmiş kişilerle bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanan yardımlara ilişkin masrafların faturalaştırılması, akit ülkelerden tahsilini sağlamak üzere faturaların ilgili birime gönderilmesi, akit ülkelerin yapılan masraflara itirazlarının incelenmesi ve sonucunun ilgili birime bildirilmesi işlemlerini yürütmek.

d) İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında bulunanlarla bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalık ve analık hallerinde gerekli yardımların akit ülkelerden sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

e) İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında bulunanlarla bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere akit ülkelerce sağlanan yardımlara ilişkin masraf faturalarının incelenmesi, kabul ve reddine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve akit ülkelere ödeme yapılmak üzere sonucunun ilgili birime bildirilmesi işlemlerini yürütmek.

f) Akit ülkelere işverenleri ya da çalıştığı idarelerce geçici görevle gönderilenlerle istisna akdi çerçevesinde Almanya’ya gidenlerin mevzuata tabi kalma işlemlerini yürütmek.

g) Akit ülkelerde çalışması bulunanların malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmasına esas teşkil edecek sosyal güvenlik sözleşmesi uygulamasına ait tahsis talep dilekçelerinin alınması, ilgili formülerlerin tanzim edilmesi ve aylık bağlanmasına ilişkin tüm belge ve bilgilerle birlikte ilgili birime gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

ğ) Almanya prim iadesi ile İsviçre prim transferi formülerlerinin tanzim ve tasdik edilerek ilgili birime gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

h) Kısmi aylıklarını yurtdışı sürelerini borçlanarak tam aylığa yükseltmek isteyenlerin tahsis talep dilekçeleri ile diğer belgelerinin ilgili birime gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

ı) Akit ülke veya Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünce talep edilen kontrol muayenelerine ilişkin sevk işlemlerinin yapılması, yetkili hastanelerce tanzim edilen malûliyete ilişkin sağlık kurulu raporlarının ilgili sağlık kuruluna gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

i) Karşılıklı idari yardımlaşma prensipleri çerçevesinde Kuruma düşen sözleşme işlemlerini yürütmek.

j) Akit ülkelerin Türkiye'deki üçüncü şahıslar nezdindeki rücuan tazminat taleplerinin takibi ile haksız ve yersiz ödemelerin geri alınması işlemlerini yürütmek.

k) Akit ülkelerin Türkiye'deki prim alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yapılması, tahsil edilen tutarların akit ülkelere transferinin sağlanması için ilgili birime gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

l) Aile yardımlarına ilişkin sözleşme işlemlerini yürütmek.

m) Servisin görev alanına giren işlemlerle ilgili olarak bilgisayar ortamından alınamayan istatistiki bilgilerin tutulması ve talep edildiğinde ilgili birime gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

n) (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen işlemleri Kurum adına akit ülkeler nezdinde takip edilmesi işlemlerini yürütmek.

o) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Genel sağlık sigortalısı ödeme servisi

MADDE 30 – (1) Genel sağlık sigortalısı ödeme servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sağlık Ödemeleri İnceleme Komisyonu ve sağlık ödeme belgelerinin kontrolüyle görevli personelden gelen kararlara uygun olarak genel sağlık sigortalılarının ödeme taleplerinin tahakkuk işlemlerini yürütmek.

b) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerini ödemek, katılım paylarının tahsiline dair işlemleri yürütmek.

c) Genel sağlık sigortalılarına yapılan yersiz ödeme işlemlerini yürütmek.

ç) Sağlık Ödemeleri İtiraz Komisyonu kararına göre ödeme işlemlerini yürütmek.

d) İş süreçlerine ilişkin uygulamaların performans göstergelerine göre takip edilmesi, gözlemlenen sorunların çözüme kavuşturulması, gerekli görülen hallerde bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin il müdürlüğüne iletilmesi işlemlerini yürütmek.

e) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Sağlık hizmet sunucuları sözleşme servisi

MADDE 31 – (1) Sağlık hizmet sunucuları sözleşme servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sağlık hizmet sunucuları ile sözleşme yapılması, yürütülmesi ve iptal edilmesi işlemlerini yürütmek.

b) Yapılan itirazların değerlendirildiği raporların sonuçları ve itiraza ilişkin kararın ilgililere tebliğ edilmesi işlemlerini yürütmek.

c) İş süreçlerine ilişkin uygulamaların performans göstergelerine göre takip edilmesi, gözlemlenen sorunların çözüme kavuşturulması, gerekli görülen hallerde bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin il müdürlüğüne iletilmesi işlemlerini yürütmek.

ç) Sağlık hizmet sunucularının sözleşmenin yürütümüyle ilgili olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden belge isteme ve gerektiğinde yazılı olarak bilgilerine başvurulması işlemlerini yürütmek.

d) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Sağlık hizmet sunucuları ödeme servisi

MADDE 32 – (1) Sağlık hizmet sunucuları ödeme servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ödemeye ilişkin belgelerin, Kurum mevzuatına uygunluk yönünden incelenmesi, ödemeye ve itirazlara ilişkin belgelerin düzenlenmesi ve Sağlık Ödemeleri İtiraz Komisyonu kararına dayalı işlemleri yürütmek.

b) Sağlık hizmet sunucularına ait performans takip rapor sonuçlarına göre, sözleşmelerle belirlenen işlemleri yürütmek.

c) Sağlık Ödemeleri İnceleme Komisyonu ve sağlık ödeme belgelerinin kontrolüyle görevli personelden gelen kararlara uygun olarak, sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları ödeme taleplerinin tahakkuk işlemlerini yürütmek.

ç) Ödeme işlemlerine ilişkin itirazlar hususunda, Sağlık Ödemeleri İtiraz Komisyonunun kararlarına uygun olarak işlemleri yürütmek.

d) Sağlık hizmet sunucularına yapılan yersiz ödemelere ilişkin işlemleri yürütmek.

e) İş süreçlerine ilişkin uygulamaların performans göstergelerine göre takip edilmesi, gözlemlenen sorunların çözüme kavuşturulması, gerekli görülen hallerde bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin il müdürlüğüne iletilmesi işlemlerini yürütmek.

f) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim servisi

MADDE 33 – (1) Sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sağlık hizmeti sunucularına Kurum mevzuatı ve uygulamaları konularında verilecek eğitimlerin planlanması, programların hazırlanması ve bu konuda mesleki örgüt ve kurumlarla ortak faaliyetlerde bulunulması işlerini yürütmek.

b) Sağlık hizmet sunucuları ile ilgili ihbar ve şikâyetlerin yerinde denetim faaliyetlerine ilişkin sekretarya işlemlerini yürütmek.

c) Yapılmış olan sözleşmeler gereği periyodik denetim faaliyetlerine ilişkin sekretarya işlemlerini yürütmek.

ç) Yapılan denetimler sonucu hazırlanan raporların sonuçlarının takip edilmesi ve iyileştirme önerilerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek.

d) İş süreçlerine ilişkin uygulamaların performans göstergelerine göre takip edilmesi, gözlemlenen sorunların çözüme kavuşturulması, gerekli görülen hallerde bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin il müdürlüğüne iletilmesi işlemlerini yürütmek.

e) Yapılan denetimlere ilişkin verilerin belirlenen periyotlarla Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne iletilmesi işlemlerini yürütmek.

f) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

Primsiz ödemeler servisi

MADDE 34 – (1) Primsiz ödemeler servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yaşlılık, özürlü ve özürlü yakını aylığı bağlanması ile ilgili işlemleri yürütmek.

b) 5502 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen aylıkların bağlanması ve ödeme işlemlerini yürütmek.

c) Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar bakımından  prime esas aylık kazancın tespiti ile genel sağlık sigortası primlerini ödeme gücü bulunmayıp Devlet tarafından karşılanmasını talep edenlerin hak sahipliğinin tespit ve tescil işlemlerini, Kurum tarafından yapılan düzenlemeye göre yürütmek.

ç) Genel sağlık sigortası prim yardımı alan birey veya hanelerin yoksulluk ve muhtaçlık halinin devam edip etmediğine ait işlemleri Kurum tarafından yapılan düzenlemeye göre yürütmek.

d) Genel sağlık sigortası prim yardımı alanlara ilişkin istatistikleri tutmak ve ilgili merkez birimine iletilmesi işlemlerini yürütmek.

e) Verilen benzer nitelikteki görevleri yürütmek.

ALTINCI BÖLÜM

Taşra Teşkilatı Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İl müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 35 – (1) İl müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuatla il müdürlüğüne verilen görevlerin zamanında ve beklenen kalitede yerine getirilmesini sağlamak, bu kapsamda il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezleri, huzurevleri, çocuk bakımevleri ile eğitim ve sosyal tesislerin çalışmalarını koordine etmek.

b) Görev alanına giren iş süreçlerinin uygulanmasını, performansların ölçülmesini ve ölçüm sonuçlarının ilgili merkez birimine iletilmesini sağlamak.

c) Bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden gelen iş süreçlerine ilişkin performans ölçüm sonuçlarının ilgili merkez birimine iletilmesini sağlamak.

ç) Görev alanına giren iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak sosyal güvenlik merkezlerinden gelen görüşleri de değerlendirerek öneri geliştirmek, bunların ilgili merkez birimlerine iletilmesini sağlamak.

d) Personelin performansını izlemek ve geliştirmek üzere önlemler almak, yetkisi dâhilinde ödüllendirilmesini sağlamak ve disiplin işlemlerini yürütmek.

e) İl müdürlüğünün ve bağlı diğer birimlerin çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç planlaması yapmak ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak.

f) Merkez teşkilatı ve diğer il müdürlükleri ile koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak.

g) Kurumu temsil etmek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülen hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

ğ) Maiyetinde çalışanlar için uygun iş ortamının düzenlenmesini ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Mahalli yazılı ve görsel basında sosyal güvenlik ile ilgili çıkan haber ve yorumları izlemek ve değerlendirmek.

ı) Başkan tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) İl müdürünün sorumluluğu şunlardır:

a) Sahip olduğu ve Başkan tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmaktan, yetkilerin kötüye kullanılmasından ve görevlerin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte Başkana karşı sorumludur.

b) İl müdürü harcama yetkilisi sıfatıyla şahsen, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bu işlerle görevli personelle birlikte Sayıştaya karşı hesap vermekle sorumludur.

İl müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 36 – (1) İl müdür yardımcısının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuatla belirlenen görevlerden yetki devri ile yönetimine verilen işlemlerin zamanında ve beklenen kalitede yerine getirilmesini sağlamak, kendisine bağlı servislerin çalışmalarını koordine etmek.

b) Görev alanına giren iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik öneri geliştirmek, bunları amiri ile paylaşmak.

c) Maiyetindeki personelin yetkinliğini ve performansını artırmak üzere Kurum eğitim politikalarına veya talimatlarına uygun olarak eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim planına dâhil edilmek üzere amirine iletmek, iş başında verilecek eğitimleri organize ederek personelin eğitilmesini ve yönlendirilmesini sağlamak.

ç) Personelin performansını izlemek ve geliştirmek üzere önlemler almak, yetkisi dâhilinde ödüllendirilmesini sağlamak ve disiplin işlemlerini yürütmek.

d) İl müdürlüğü ve bağlı birimlerde hizmetlerin etkin şekilde verilebilmesi için yetki devri yapılan konularda ihtiyaç planlaması yapmak ve merkez teşkilatıyla iletişim kurarak ihtiyaçların giderilmesini sağlamak.

e) Maiyetinde çalışanlar için uygun iş ortamının düzenlenmesini ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

f) İl müdürü tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) İl müdür yardımcısının sorumluluğu şunlardır:

a) Sahip olduğu ve il müdürü tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmaktan, yetkilerin kötüye kullanılmasından ve görevlerin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte il müdürüne karşı sorumludur.

b) İl müdür yardımcısı, il müdürü tarafından harcama yetkisinin devredilmesi halinde, harcama yetkilisi sıfatıyla şahsen, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bu işlerle görevli personelle birlikte Sayıştaya karşı hesap vermekle sorumludur.

Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 37 – (1) Merkez müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuatla sosyal güvenlik merkezlerine verilen görevlerin zamanında ve beklenen kalitede yerine getirilmesini sağlamak, servislerin çalışmalarını koordine etmek.

b) Görev alanına giren iş süreçlerinin uygulanmasını, performansların ölçülmesini ve ölçüm sonuçlarının ilgili merkez birimine gönderilmesini teminen il müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.

c) Görev alanına giren iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak servislerden gelen görüşleri de değerlendirerek öneri geliştirmek, bunları il müdürlüğüne iletmek.

ç) Çalışanlarının performansını izlemek ve geliştirmek üzere önlemler almak, yetkisi dâhilinde ödüllendirilmesini sağlamak ve disiplin işlemlerini yürütmek.

d) Sosyal güvenlik merkezinde hizmetlerin etkin şekilde verilebilmesi için ihtiyaç planlaması yapmak ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak.

e) İl müdürlüğü ve diğer sosyal güvenlik merkezleri ile koordinasyon ve işbirliği imkanlarını gözetmek ve değerlendirmek.

f) Kurumu temsil etmek, diğer kamu kurumlarının yöneticileri ile iyi ilişkiler kurmak.

g) Maiyetinde çalışanlar için uygun iş ortamının düzenlenmesini ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

ğ) İzleme ve değerlendirme için veri toplama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

h) İl müdürü tarafından verilen  benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Merkez müdürünün sorumluluğu şunlardır:

a) Sahip olduğu ve il müdürü tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmaktan, yetkilerin kötüye kullanılmasından ve görevlerin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte il müdürüne karşı sorumludur.

b) Merkez müdürü, sosyal güvenlik merkezine ödenek gönderme belgesi ile yetki verildiğinde harcama yetkilisi sıfatıyla şahsen, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bu işlerle görevli personelle birlikte Sayıştaya karşı hesap vermekle sorumludur.

Merkez müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 38 – (1) Merkez müdür yardımcısının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuatla belirlenen görevlerden yetki devri ile yönetimine verilen işlemleri zamanında ve beklenen kalitede yerine getirmek, kendisine bağlı servislerin çalışmalarını koordine etmek.

b) Görev alanına giren iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik öneri geliştirmek, bunları amiri ile paylaşmak.

c) Maiyetindeki personelin yetkinliğini ve performansını artırmak üzere Kurum eğitim politikalarına veya talimatlarına uygun olarak eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim planına dâhil edilmek üzere amirine iletmek, iş başında verilecek eğitimleri organize ederek personelin eğitilmesini ve yönlendirilmesini sağlamak.

ç) Çalışanların performansını izlemek ve geliştirmek üzere önlemler almak, yetkisi dâhilinde ödüllendirilmesini sağlamak ve disiplin işlemlerini yürütmek.

d) Sosyal güvenlik merkezinde hizmetlerin etkin şekilde verilebilmesi için ihtiyaç planlaması yapmak ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak.

e) İl müdürlüğü ve diğer sosyal güvenlik merkezleri ile koordinasyon ve işbirliği imkanlarını gözetmek ve değerlendirmek.

f) Kurumu temsil etmek, diğer kamu kurumlarının yöneticileri ile iyi ilişkiler kurmak.

g) Maiyetinde çalışanlar için uygun iş ortamının düzenlenmesini ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere merkez müdürüne görüş ve öneri sunmak, etkin bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı olmak.

ğ) Merkez müdürü tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Merkez müdür yardımcısının sorumluluğu şunlardır:

a) Sahip olduğu ve merkez müdürü tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmaktan, yetkilerin kötüye kullanılmasından ve görevlerin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte merkez müdürüne karşı sorumludur.

b) Merkez müdür yardımcısı, merkez müdürü tarafından harcama yetkisinin devredilmesi halinde, harcama yetkilisi sıfatıyla şahsen, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bu işlerle görevli personelle birlikte Sayıştaya karşı hesap vermekle sorumludur.

Sosyal güvenlik uzmanı ve sosyal güvenlik uzman yardımcısının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 39 – (1) Sosyal güvenlik uzmanı ve sosyal güvenlik uzman yardımcısının görev, yetki ve sorumluluklarında; 28/9/2010 tarihli ve 27713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(2) Sosyal güvenlik uzmanı ve sosyal güvenlik uzman yardımcısı yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan il müdürüne karşı sorumludur.

Uzmanın görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 40 – (1) Uzmanın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Servis yöneticiliği görevi verildiğinde işlemlerin, zamanında ve beklenen kalitede yerine getirilmesini sağlamak.

b) Birim içindeki diğer servisler ile iş ilişkileri kurmak, koordinasyon ve işbirliği imkanlarını gözetmek ve değerlendirmek.

c) Maiyetindeki personelin performansını izlemek, personelin yetkinliğini ve performansını artırmak üzere eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim taleplerini değerlendirmek ve eğitim planına dâhil edilmek üzere birim amirine iletmek, iş başında verilecek eğitimlerde personeli eğitmek ve yönlendirmek.

ç) İş süreçlerine ilişkin uygulamaları performans göstergelerine göre takip etmek, gözlemlenen sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli görülen hallerde bu sorunları çözüm önerileriyle birlikte amirine sunmak.

d) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Uzman yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Avukatın görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 41 – (1) Avukatın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Amirleri  tarafından incelenmesi istenilen konularda hukuki görüş bildirmek,

b) Takip ettikleri dosyaları öncelikle zamanaşımı yönünden inceleyerek gerekli önlemleri zamanında almak, gerekli bilgi ve belgeyi ilgili birimden istemek, dava ve icra takiplerinin zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak, takip etmek, sonuçlandırmak,

c) Verilecek işleri, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre zamanında yapmak,

ç) Mahkeme kararını gereği yerine getirilmek üzere ivedilikle ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

d) Nihai karara bağlanan davalara ait kesinleşme şerhine havi karar örneklerini üst mahkeme ilamları ile birlikte Hukuk Müşavirliğine göndermek,

e)  Takip ettikleri dava ve icra dosyaları ile ilgili olarak yazı işleri ve adli kalem işlemlerinin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,

f)  Kurum aleyhine açılan ve müracaata bırakılan davaların takip edilmesinde menfaat görüldüğü takdirde, Hukuk Müşavirliğine teklifte bulunmak,

g) Görevlendirildiği dava ve icra takiplerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde, kendi mesleki sorumluluğunda olarak takip etmek. İş durumu, görev gereklilikleri, mesleki mazeretler ve benzeri nedenlerin gerektirdiği hallerde ise birimin diğer avukatları ile mesleki yardımlaşma yapmak,

ğ) Amirinin uygun gördüğü toplantılara hukuki konularla ilgili görüş vermek ve hukuki yardımda bulunmak üzere katılmak,

h) Davaların takibi aşamasında tereddüt edilen konularda Hukuk Müşavirliği ile yazışmalar yapmak,

ı) İcra dosyalarını sürekli olarak tetkik ederek ödemelerin kayıtlara intikalini sağlamak, tahsilat yapılmasını temin etmek, tahsili mümkün olmayanlar için aciz vesikası alınmasını sağlamak,

i) Her ay için, yaptıkları çalışmaları gösteren ve örneği Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan çalışma cetvellerini düzenleyerek en geç ait olduğu ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar amirine vermek,

j) Yıl sonunda Hukuk Müşavirliğine gönderilmek üzere özet faaliyet raporu sunmak,

k) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve talimatlar gereğince yapılması gereken ve amirince verilen diğer mesleki görevleri yapmak.

(2) Avukat yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanma, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Şefin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 42 – (1)  Şefin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Maiyetinde çalışan personeli birim hedefleri doğrultusunda sevk ve idare etmek.

b) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuatla belirlenen görevlerden yetki devri ile yönetimine verilen işlemleri, zamanında ve beklenen kalitede yerine getirmek.

c) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere amirine iletmek.

ç) Birim içindeki diğer servisler arasında iş ilişkileri kurmak, koordinasyon ve işbirliği imkanlarını gözetmek ve değerlendirmek.

d) Maiyetindeki personelin performansını izlemek, personelin yetkinliğini ve performansını artırmak üzere eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim taleplerini değerlendirmek ve eğitim planına dâhil edilmek üzere birim amirine iletmek, iş başında verilecek eğitimlerde personeli eğitmek ve yönlendirmek.

e) Görev alanına giren konularda Kurumun denetim elemanları ve kontrolle görevli personeli ile diğer kurum denetim elemanlarından alınan raporlar ve mahkeme kararlarına istinaden gerekli işlemleri yapmak.

f) İş süreçlerine ilişkin uygulamaları performans göstergelerine göre takip etmek, gözlemlenen sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli görülen hallerde bu sorunları çözüm önerileriyle birlikte amirine sunmak.

g) Görevleri ile ilgili mevzuatın uygulamasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.

ğ) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Şef, yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Sosyal güvenlik kontrol memurunun görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 43 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurunun görev, yetki ve sorumluluklarında; 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

(2) Sosyal güvenlik kontrol memuru yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Araştırmacının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 44 – (1) Araştırmacının  görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda görev verilmesi halinde, araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, kalkınma planları ve yıllık programlar ile birime verilen görevler hakkında araştırma yapmak.

b) İl müdürü tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Araştırmacı  yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan il müdürüne karşı sorumludur.

İcra memurunun görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 45 – (1) İcra memurunun görev, yetki ve sorumluluklarında; 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

(2) İcra memuru yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Memur ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 46 – (1) Memur ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.

b) Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak.

c) Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.

ç) Periyodik olarak yapılması gereken işlemleri gerçekleştirmek.

d) Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.

e) Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.

f) Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek.

g) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Memur ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Uzman tabip, tabip ve diş tabibinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 47 – (1) Uzman tabip, tabip ve diş tabibinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sağlık hizmet sunucuları ve genel sağlık sigortalılarından gelen ödeme belgelerini inceleyerek Kurum mevzuatına uygun tıbbi görüş vermek.

b) Sağlık hizmet sunucularının performanslarını Kurumca belirlenen kriterlere uygun olarak takip etmek ve periyodik olarak raporlamak.

c) İl müdürlükleri tarafından ödeme yönetimine ilişkin görüş istenen konuları incelemek ve görüş oluşturarak amirine sunmak.

ç) Sağlık hizmet sunucuları ve genel sağlık sigortalıları ile yazışmaların gerçekleştirilmesi için görev alanına giren konularda tıbbi görüş vermek.

d) Yürütülen işlemler ile ilgili itirazları değerlendirerek karara bağlamak veya yetkisini aşan durumlarda bunları amirine iletmek.

e) İş süreçlerine ilişkin uygulamaları performans göstergelerine göre takip etmek, gözlemlenen sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli görülen hallerde bu sorunları çözüm önerileriyle birlikte amirine sunmak.

f) Komisyonlardan gelen ve görev alanına giren konularda görüşlerini ve tespitlerini yazılı olarak hazırlayıp amirine sunmak.

g) Sağlık hizmet sunucularının Kurumla olan işlemleri ile ilgili olarak kontrol edilmesinde, 5510 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre görev almak ve kontrol sonuçlarını raporlamak.

ğ) Sosyal güvenlik anlaşması yapılmış olan ülkelerin sağlık hizmetine ilişkin ödeme talepleri ile yurtdışında tedavi görecek veya gören sigortalıların ödeme talepleri konusunda Kurum mevzuatına uygun tıbbi görüş vermek.

h) Sağlık hizmet sunucuları ile sözleşmelerin yapılma aşamasında görev alanına giren konularda Kurum mevzuatına uygun tıbbi görüş vermek.

ı) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Uzman tabip, tabip ve diş tabibi yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

(3) Tabip ve diş tabibinin, Kurum tabipliklerinde görevlendirilmesi halinde görev, yetki ve sorumluluğunda; kurum tabipliklerinin standardına ilişkin mevzuat uygulanır.

Eczacının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 48 – (1) Eczacının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sağlık hizmet sunucuları ve genel sağlık sigortalılarından ödeme belgelerinin ilaç kısmı ile eczanelerden gelen ödeme belgelerini inceleyerek Kurum mevzuatına uygun görüş vermek.

b) Sözleşmeli eczanelerin performanslarını Kurumca belirlenen kriterlere uygun olarak takip etmek ve periyodik olarak raporlamak.

c) Sözleşmeli eczaneler ve genel sağlık sigortalıları ile yazışmaların gerçekleştirilmesi için görev alanına giren konularda Kurum mevzuatına uygun tıbbi görüş vermek.

ç) İl müdürlükleri tarafından ödeme yönetimine ilişkin görüş istenen konuları incelemek ve görüş oluşturarak amirine sunmak.

d) Yürütülen işlemler ile ilgili itirazları değerlendirerek karara bağlamak veya yetkisini aşan durumlarda bunları amirine iletmek.

e) İş süreçlerine ilişkin uygulamaları performans göstergelerine göre takip etmek, gözlemlenen sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli görülen hallerde bu sorunları çözüm önerileriyle birlikte amirine sunmak.

f) Sağlık hizmet sunucuları ile sözleşme oluşturulması aşamasında görev alanına giren konularda, Kurum mevzuatına uygunluk görüşünü yazılı olarak hazırlayıp amirine sunmak.

g) Sosyal güvenlik anlaşması yapılmış olan ülkelerin sağlık hizmetine ilişkin ödeme talepleri ile yurtdışında tedavi görecek veya gören sigortalıların ilaçla ilgili ödeme talepleri konusunda Kurum mevzuatına uygun tıbbi görüş vermek.

ğ) Komisyonlardan gelen ve görev alanına giren konularda görüşlerini ve tespitlerini yazılı olarak hazırlayıp amirine sunmak.

h) Sağlık hizmet sunucularının Kurumla olan işlemleri ile ilgili olarak kontrol edilmesinde, 5510 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre görev almak ve kontrol sonuçlarını raporlamak.

ı) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Eczacı yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Hemşirenin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 49 – (1) Hemşirenin görev, yetki ve sorumluluklarında; 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.

(2) Hemşire yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

(3) Hemşirenin Kurum tabipliklerinde görevlendirilmesi halinde görev, yetki ve sorumluluğunda; kurum tabipliklerinin standardına ilişkin mevzuat uygulanır.

Sosyal çalışmacının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 50 – (1) Sosyal çalışmacının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sosyal yardım almak amacıyla Kuruma müracaat edenlerin sosyo-ekonomik durumlarının tetkikini yaparak Kurumca belirlenen kriterlere uygunluğunu araştırmak ve değerlendirmek.

b) Başvurular doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.

c) Sosyal yardım sonrası oluşacak kişisel, toplumsal ve ekonomik koşulların yeniden düzenlenmesine yardımcı olmak.

ç) Başkanlıkça düzenlenen esaslar doğrultusunda hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantıları organize etmek.

d) Sosyal hizmetin yöntem ve tekniklerini kullanarak vatandaşın sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak.

e) Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

f) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Sosyal çalışmacı yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Mühendis ve mimarın görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 51 – (1) Mühendis ve mimarın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Taşrada yaptırılacak olan inşaat ve onarım işlerinin proje, detay, yaklaşık maliyet ile pursantaj ve şartnamelerini hazırlamak.

b) Yapımı planlanan onarım işlerinin onaylı proje ve detaylarına göre yaklaşık maliyet ve pursantajlarını hazırlamak, bu işlere ilişkin ihale işlem dosyasını oluşturmak ve ihale prensip kararlarının alınmasını sağlamak.

c) Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip yapılan yer tesliminden sonra yüklenici tarafından hazırlanıp onaya sunulan iş programının inşaat, tesisat ve elektrik işlerinin sözleşme şartlarına göre tetkikini yapmak ve Başkanlık onayına sunulmasını sağlamak.

ç) Taşrada yapılacak olan inşaat işlerinin sözleşme hükümlerine göre kontrollük hizmetlerini yapmak.

d) İşin geçici ve kesin kabullerini sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara uygun olarak yapmak ve Başkanlık onayına sunulmasını sağlamak.

e) İmalatı gerçekleştirilen veya yapımı devam etmekte olan işin, yapımı sürecinde meydana gelen zorunlu değişiklikler veya proje değişikliği nedeniyle ortaya çıkacak olan imalat artış veya eksilişlerini fiyat ve miktar yönünden kontrol etmek ve İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak.

f) Kurumun inşaatlarıyla ilgili olarak denetim elemanları ve kontrolle görevli personeli ile diğer kurumların denetim elemanlarından alınan raporlar ve mahkeme kararlarına istinaden gerekli işlemleri yapmak.

g) İş süreçlerine ilişkin uygulamaları performans göstergelerine göre takip etmek, gözlemlenen sorunları çözüme kavuşturmak, gerekli görülen hallerde bu sorunları çözüm önerileriyle birlikte amirine sunmak.

ğ) Kuruma teklif edilen bina ve arsaların kıymet takdiri çalışmalarına katılmak.

h) Taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak işlemleri Başkanlıkça yapılacak düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirmek.

ı) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde mesleği ile ilgili kendisine verilen görevleri yapmak.

i) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Mühendis ve mimar yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Çocuk gelişimcisinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 52 – (1) Çocuk gelişimcisinin görev, yetki ve sorumluluklarında; Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(2) Çocuk gelişimcisi yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Teknisyenin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 53 – (1) Teknisyenin görev, yetki ve sorumluluklarında; 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmar Kanununun 38 inci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(2) Teknisyen yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Hizmetlinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 54 – (1) Hizmetlinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Görevlendirildiği birimde büro, depo, arşiv, garaj, koridor, tuvalet ve çevre temizliğini yapmak.

b) Görevlendirildiği birim hizmet binasında servisler arasında veya arşivden güvenli bir şekilde evrak ve dosya taşımak.

c) Birimin taşınır mallarını korumak.

ç) Görevlendirildiği birimin yemekhane bölümündeki temizlik ve servis işlerini yapmak.

d) Depo, ambar, arşiv ve yemekhanede yerleştirme ve taşıma işlerini yapmak.

e) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Hizmetli görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Dağıtıcının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 55 – (1) Dağıtıcının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl müdürlüğü ve bunlara bağlı sosyal güvenlik merkezlerinin kurulu bulunduğu belediye hudutları dâhilindeki kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile kişilere evrak ve dosya götürülmesi, getirilmesi, teslim edilmesi veya teslim alınması, teslim alınan evrak ve dosyaların korunması işlemlerini yapmak.

b) Görevlendirildiği birim hizmet binasında servisler arasında veya arşivden güvenli bir şekilde evrak ve dosya taşımak.

c) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Dağıtıcı görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Aşçının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 56 – (1) Aşçının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl müdürlüğü veya bağlı birim personeli için yemek hazırlamak ve belirlenen sürede sunumunu yapmak.

b) Yemek pişirme ve hazırlanmasında belirlenen hijyen kurallarına uymak, maiyetinde çalışanların da uymasını kontrol etmek.

c) Kendisine teslim edilen mutfak sabit tesisleri ile taşınır alet ve cihazların çalışır vaziyette olmasını sağlamak.

ç) Yemek listesinin hazırlanması ve gıdaların tesellümünde ilgili servis çalışanları ile birlikte görev yapmak.

d) Mutfakta iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uygulamak.

e) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

(2) Aşçı görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Komisyon ve Kurulların Kuruluş, Görev ve Sorumlulukları

Prim tahakkuk itiraz komisyonu

MADDE 57 – (1) Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu, il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkezinde kurulabilir. İl müdürlüğünde; il müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısı, ilgili şef, memur ve varsa avukat, sosyal güvenlik merkezinde; merkez müdürü veya merkez müdür yardımcısı, ilgili şef, memur ve varsa avukat olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri, il müdürlüğünde il müdürünün onayı ile, sosyal güvenlik merkezinde ise merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile belirlenir.

(3) Komisyon, 5510 sayılı Kanun ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kurumca tahakkuk ettirilen ve tebliğ edilen prim borcuna karşı işverence yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak.

b) Komisyondan çıkan kararın işverene tebliğ edilmesi için ilgili servise iletilmesini sağlamak.

(4) Komisyon başkan ve üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, il müdürlüğünde kurulanlar il müdürüne karşı, sosyal güvenlik merkezinde kurulanlar merkez müdürüne karşı sorumludur.

İş kolu kodu itiraz komisyonu

MADDE 58 – (1) İş Kolu Kodu İtiraz Komisyonu, il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkezinde kurulabilir. İl müdürlüğünde; il müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısı, ilgili şef, memur ve varsa sosyal güvenlik kontrol memuru, sosyal güvenlik merkezinde; merkez müdürü veya merkez müdür yardımcısı, ilgili şef, memur ve varsa sosyal güvenlik kontrol memuru olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri, il müdürlüğünde il müdürünün onayı ile, sosyal güvenlik merkezlerinde ise merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile belirlenir.

(3) Komisyon, iş kolunun tehlike sınıf ve derecesi ile prim oranı hakkında Kurumun yazılı bildirimine karşı yapılan itirazları, 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak değerlendirip, karara bağlar. Komisyondan çıkan kararın itiraz sahibine tebliğ edilmesi için ilgili servise iletilmesini sağlar.

(4) Komisyon başkan ve üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, il müdürlüğünde kurulanlar il müdürüne karşı, sosyal güvenlik merkezinde kurulanlar merkez müdürüne karşı sorumludur.

İdari para cezası itiraz komisyonu

MADDE 59 – (1) İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkezinde kurulabilir. İl müdürlüğünde; il müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısı, ilgili şef, memur ve varsa avukat, sosyal güvenlik merkezinde; merkez müdürü veya merkez müdür yardımcısı, ilgili şef, memur ve varsa avukat olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri, il müdürlüğünde il müdürünün onayı ile, sosyal güvenlik merkezlerinde ise merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile belirlenir.

(3) Komisyon, 5510 sayılı Kanun ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki görevleri yapar:

a) 5510 sayılı Kanun ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geç olarak yerine getirilmesi halinde aynı Kanunun 102 nci maddesine istinaden ilgililere tahakkuk ettirilen idari para cezalarına yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak.

b) Komisyondan çıkan kararın itiraz edenlere tebliğ edilmesi için ilgili servise iletilmesini sağlamak.

(4) Komisyon başkan ve üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, il müdürlüğünde kurulanlar il müdürüne karşı, sosyal güvenlik merkezinde kurulanlar merkez müdürüne karşı sorumludur.

Tecil ve taksitlendirme komisyonu

MADDE 60 – (1) Tecil ve Taksitlendirme Komisyonu, il müdürlüğüne verilen yetki dahilinde Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirme işlemleri için il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkezinde kurulabilir. İl müdürlüğünde; il müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili şef, icra memuru veya memur, sosyal güvenlik merkezinde; merkez müdürü veya merkez müdür yardımcısı, ilgili şef, icra memuru veya memur olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri; il müdürlüğünde il müdürünün onayı ile, sosyal güvenlik merkezinde ise merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile belirlenir.

(3) Komisyon, Kuruma borçlu olanların borçlarına ilişkin tecil ve taksitlendirme taleplerini tecil ve taksitlendirme usul ve esasları çerçevesinde inceleyip karar verir.

(4) Komisyon başkan ve üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, il müdürlüğünde kurulanlar il müdürüne karşı, sosyal güvenlik merkezinde kurulanlar merkez müdürüne karşı sorumludur.

Satış komisyonu

MADDE 61 – (1) Satış Komisyonu, Menkul Mal Satış Komisyonu ve Gayrimenkul Mal Satış Komisyonu olmak üzere, il müdürlüğüne verilen yetki dahilinde il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkezinde kurulabilir.

a) Menkul mal satış komisyonu;

1) İl müdürlüğünde; il müdürü, il müdür yardımcısı veya icra takip, haciz ve satış servis yetkilisinin başkanlığında, icra memuru ve memur olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

2) Sosyal güvenlik merkezinde; merkez müdürü veya merkez müdür yardımcısı ile icra takip, haciz ve satış servis yetkilisinin başkanlığında, icra memuru ve memur olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

3) Komisyon başkan ve üyeleri; il müdürlüğünde il müdürünün onayı ile, sosyal güvenlik merkezinde ise merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile belirlenir.

4) Menkul mal satış komisyonu oluşturulamayan il müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkez müdürlüğünde menkul mal satış işlemleri birim satın alma komisyonları tarafından yapılabilir. İl müdürü, gerekli gördüğü hâllerde birden fazla menkul mal satış komisyonu oluşturabilir.

b) Gayrimenkul Mal Satış Komisyonu; il müdürü veya yetki vereceği il müdür yardımcısı ya da ilgili sosyal güvenlik merkez müdürünün başkanlığında, varsa avukat, icra takip, haciz ve satış servis yetkilisi, icra memuru veya memur olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

(2) Komisyonlar, haczedilen menkul ve gayrimenkullerin satış işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirir.

(3) Komisyon başkan ve üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, il müdürlüğünde kurulanlar il müdürüne karşı, sosyal güvenlik merkezinde kurulanlar merkez müdürüne karşı sorumludur.

Hizmet kayıtları düzenleme komisyonu

MADDE 62 – (1) Hizmet Kayıtları Düzenleme Komisyonu il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkezinde kurulabilir. İl müdürlüğünde; il müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili şef, memur ve varsa sosyal güvenlik kontrol memurundan, sosyal güvenlik merkezinde; merkez müdürü veya merkez müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili şef, memur ve varsa sosyal güvenlik kontrol memuru olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri; il müdürlüğünde il müdürünün onayı ile, sosyal güvenlik merkezinde ise merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile belirlenir.

(3) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Kurumun denetim elemanları ve kontrolle görevli personeli tarafından veya kamu idarelerinin denetim elemanlarınca düzenlenen raporlarda gerçeğe aykırı hizmet kazandırıldığının veya hatalı ve eksik kayıt bulunduğunun tespit edilmesi işlemlerini yapmak.

b) Sigortalının prime esas kazançları, gün sayıları ve prim tahsilatına ilişkin bilgilerin hatalı veya eksik aktarıldığının tespit edilmesi işlemlerini yapmak.

c) Kesinleşen yargı kararları ile sigortalıya hizmet kazandırılması veya Kurum kayıtlarında var olan hizmet veya prime esas kazançların yeniden belirlenmesi hâllerinde, düzeltme, iptal etme veya yeni kayıt oluşturma işlemlerini gerçekleştirmek.

(4) Komisyon başkan ve üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, il müdürlüğünde kurulanlar il müdürüne karşı, sosyal güvenlik merkezinde kurulanlar merkez müdürüne karşı sorumludur.

Sağlık ödemeleri inceleme komisyonu

MADDE 63 – (1) Sağlık Ödemeleri İnceleme Komisyonu il müdürlüğünde veya sağlık sosyal güvenlik merkezinde kurulabilir. Sağlık Ödemeleri İnceleme Komisyonu; uzman tabip, tabip, diş tabibi veya eczacı başkanlığında, incelenen konuya uygun uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri; merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile belirlenir.

(3) Fatura örnekleme yöntemiyle yapılacak inceleme ve kontrol için, Kurum dışından tabip ve eczacı ile gerektiğinde 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa tabi meslek mensupları ve bağımsız denetim kuruluşlarından birer temsilci görevlendirilebilir.

(4) Komisyon; Başkanlıkça her takvim yılı başında, hangi tür sağlık ödeme belgelerinin inceleneceğini belirleyen düzenlemeye göre sağlık ödeme belgelerinin incelemesini sonuçlandırır.

(5) Komisyon, dosya yoğunluğu dikkate alınarak merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile birden fazla kurulabilir.

(6) Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

(7) Komisyon, il müdürü veya sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından incelenmesi istenen sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, optik, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri ile genel sağlık sigortalılarının ödemeye ilişkin belgelerini, Kurum mevzuatına uygunluk yönünden görüşerek karara bağlar.

(8) Komisyon üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, merkez müdürüne karşı sorumludur.

Sağlık ödemeleri itiraz komisyonu

MADDE 64 – (1) Sağlık Ödemeleri İtiraz Komisyonu il müdürlüğünde veya sağlık sosyal güvenlik merkezinde kurulabilir. Sağlık Ödemeleri İtiraz Komisyonu, eczaneler hariç; birinci, ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılamayan sağlık kurumları veya kuruluşları ile diğer sağlık hizmet sunucularından gelen itirazlara ilişkin incelemeleri yapmak üzere, bir başkan ile uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı olmak üzere en az üç Kurum personeli ve ilgisine göre mahalli tabip odası, mahalli diş tabipleri odası ve mahalli optisyen kuruluşu temsilcisi, varsa merkez müdürlüğünün görev alanında faaliyet gösteren üniversitelerin tıp fakültelerinin ilgili ana bilim dalından bir öğretim üyesi veya eğitim ve araştırma hastanesi ya da tam teşekküllü devlet hastanesinde görevli bir uzman tabipten oluşur.

(2) Sağlık sosyal güvenlik merkezinde eczane ödemelerine ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, unvanı eczacı olan Kurum personeli bir başkan ve en az üç üye ile mahalli eczacı odası temsilcisi üyeden, il müdürünün onayı ile ayrı bir komisyon oluşturulur.

(3) Komisyon başkan ve üyeleri, merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile belirlenir.

(4) Komisyona, konusuna göre il müdürünün onayı ile Kurum personeli bir avukat üye olarak dâhil edilebilir.

(5) Sağlık ödeme belgelerini inceleyen personel, Sağlık Ödemeleri İtiraz Komisyonunda görevlendirilemez, ancak yazılı ve sözlü görüşü alınmak üzere komisyona davet edilebilir.

(6) Komisyon işlemlerin yoğunluğuna göre, komisyon başkanının çağrısı üzerine çalışma saatleri içerisinde olmak kaydıyla toplanır ve itiraza esas olarak incelemelerini sonuçlandırır. Komisyon dosya yoğunluğu dikkate alınarak merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayıyla birden fazla kurulabilir.

(7) Komisyon birinci, ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılmayan sağlık kurumları veya kuruluşları ile diğer sağlık hizmet sunucularının fatura ve diğer ödemeye ilişkin itiraza esas belgelerini; 5510 sayılı Kanun ile 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini ve diğer kurum düzenlemelerini dikkate alarak inceleyip karara bağlar.

(8) Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

(9) Komisyon üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, merkez müdürüne karşı sorumludur.

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge araştırma komisyonu

MADDE 65 – (1) Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Araştırma Komisyonu 5510 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki tespitlerin yapılabilmesini teminen sağlık sosyal güvenlik merkezlerinde kurulabilir. Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Araştırma Komisyonu; sağlık hizmet sunucularının sağlık ödemelerine ait belgeler ve diğer  belgelerin incelemesini yapmak üzere, merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile sağlık sosyal güvenlik merkez müdür yardımcısı veya uzman tabip, tabip ve  diş tabibinin başkanlığında, uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı, avukat ve muhasebe birimi personeli olmak üzere en az beş Kurum personeli üyeden oluşur.

(2) Sağlık hizmet sunucularının reçete ve diğer ilaç ödeme belgelerinin incelemesini yapmak üzere, merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile sağlık sosyal güvenlik merkez müdür yardımcısı veya eczacı başkanlığında, eczacı, avukat ve muhasebe birimi personeli olmak üzere en az beş Kurum personeli üyeden oluşur.

(3) Komisyonlar, iş yoğunluğu dikkate alınarak merkez müdürünün önerisi ve il müdürünün onayı ile birden fazla kurulabilir.

(4) Komisyonun görev alanı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün önerisi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(5) Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

(6) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Eczaneler tarafından karşılanan ilaç reçetelerindeki kupür veya karekodların; görevli eczacı tarafından incelenmesi, Sağlık Ödemeleri İnceleme Komisyonunda incelenmesi ya da eczane denetimleri sonucunda bunlardan uygun bulunmayanların, ilgili mevzuat uyarınca sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olup olmadığına, araştırılıp karar verilmesi işlemlerini yapmak.

b) Sağlık hizmet sunucularınca karşılanan tedavi hizmetlerini belgeleyen fatura ve eki belgelerde, sözleşme hükümlerine uygun bulunmayanların, ilgili mevzuat uyarınca sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olup olmadığının, araştırılıp karar verilmesi işlemlerini yapmak.

c) Görev alanına giren il müdürlükleri ve bağlı sağlık sosyal güvenlik merkezlerinden gelen, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle ilişkili sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol muayene raporlarını inceleyip değerlendirerek karara bağlamak.

(ç) Diğer illerde kurulu diğer komisyonlar tarafından sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olup olmadığına karar verilemeyen, daha üst nitelikte uzmanlık araştırması gerektiren konularda  karar vermek.  

(7) Komisyon üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, il müdürüne karşı sorumludur.

Sağlık kurulu

MADDE 66 – (1) Sağlık Kurulu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün önerisi ve Başkanın onayı ile belirlenen illerde kurulabilir.

(2) Sağlık Kurulu başkan ve üyeleri, il müdürü onayı ile en az üç Kurum personeli uzman tabip veya tabipten oluşturulur. Gerektiğinde tıp fakülteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile tam teşekküllü devlet hastanelerinden de üye alınabilir.

(3) Sağlık Kurulu, işlem yoğunluğu dikkate alınarak il müdürünün onayı ile birden fazla oluşturulabilir.

(4) Kurulun görev alanı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün önerisi ve Başkanın onayı ile belirlenir. Kurul görev alanına giren il müdürlükleri ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden gelen, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle ilişkili sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol muayene raporlarını inceleyip değerlendirerek karara bağlar.

(5) Kurulun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

(6) Kurul üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, il müdürüne karşı sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Muhasebe yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 67 – (1) Muhasebe yetkilisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49, 50 ve geçici 3 üncü maddesi ile 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Kurum mevzuatı ile belirlenen işlemleri gerçekleştirmekten ve 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevleri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan, görevlendirilmiş olduğu muhasebe servisinin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.

(2) Muhasebe yetkilisi, yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.

Servis yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 68 – (l) İl müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezlerinde kurulan servislerde çalışmaların organize edilmesi, eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması için personelden biri il müdürlüğünde il müdürü, sosyal güvenlik merkezlerinde merkez müdürü tarafından servis yetkilisi olarak görevlendirilebilir. Ancak, servis yetkilisi olarak görevlendirilecek personelin seçiminde hukuk servisinde avukat, sosyal güvenlik kontrol memurları servisinde sosyal güvenlik kontrol memuru, icra takip, haciz ve satış servisinde icra memuru, bilgi işlem servisinde bilgi teknolojileri alanında eğitimli/sertifikalı personel, sağlık hizmet sunucuları ödeme servisi, sağlık hizmet sunucuları sözleşme servisi, sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim servisinde uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarında çalışanlar öncelikle tercih edilir.

(2) Servis yetkilisi olarak görevlendirilen personel bu Yönetmelikte belirtilen esas görevlerinin yanında, 42 nci maddedeki görevleri de yapar.

5502 sayılı Kanun ile ihdas edilen kurum kadrolarına atanamayanların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 69 – (1) 5502 sayılı Kanuna göre devredilen kurumların kadrolarında olup, Kurum kadrolarına atanamayan ve söz konusu Kanunun geçici 2 nci maddesinin yedinci fıkrasına göre (4) sayılı listeye devredilen kurumlardaki aynı kadro unvanlarıyla eklenmiş sayılarak bu Kanunla ihdas edilen kadrolara atanan bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, hastane müdür yardımcısı, sigorta il müdür yardımcısı, sağlık işleri il müdür yardımcısı, sigorta müdür yardımcısı ve şube müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarında; 36 ncı maddede belirtilen hükümler uygulanır.

(2) 5502 sayılı Kanun ile ihdas edilen Kurum kadrolarına atanamayan diğer personelin görev, yetki ve sorumluluklarında;

a) Koruma ve güvenlik şefi için 42 nci maddede,

b) Koruma güvenlik görevlisi ve veznedar için 46 ncı maddede,

c) Uzman (T.U.T.G.) için 47 nci maddede,

ç) Teknisyen yardımcısı, kaloriferci, berber ve bekçi için 54 üncü maddede,

d) Huzurevleri personelinin görev, yetki ve sorumluluklarında, Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte,

e) Kreş ve Gündüz Bakımevleri personelinin görev, yetki ve sorumluluklarında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte,

belirtilen hükümler uygulanır.

Gelir testi işlemleri

MADDE 70 – (1) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (g) bendi gereğince yapılması gereken; genel sağlık sigortasına tabi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın tespiti ile genel sağlık sigortası primlerini ödeme gücü bulunmayıp Devlet tarafından karşılanmasını talep edenlerin hak sahipliğinin tespit ve tescil işlemleri, Kurum tarafından yapılan düzenlemeye göre yürütülür.

Devir konusu işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların ölüm geliri veya aylıkları ile 20/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri ikinci karar işlemleri, il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerine devredilinceye kadar Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam edilir.

(2) 2022 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık, özürlü ve özürlü yakını aylığı bağlanması ile 5502 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen aylıkların bağlanması ve ödeme işlemleri, il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerine devredilinceye kadar Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam edilir.

Servislerin organizasyonu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İl müdürlükleri ve bağlı sosyal güvenlik merkezleri mevcut organizasyonlarını bu Yönetmelikle belirlenen servislere dönüştürme işlemlerini, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlar.

Yürürlük

MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.