23 Eylül 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27708

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/8)

BİRİNCİ BÖLÜM

Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Dayanak

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 15/9/2010 tarihli ve 2010/9 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

             Amaç

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.

             Kapsam

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri, bu Tebliğ çerçevesinde verilen destekleri kapsar.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Danışmanlık: Şirketlerin ihracat kapasitesini geliştirmek amacıyla, temel bilgilere sahip gerçek veya tüzel kişilerin geçici süreyle, sahip oldukları bilgi, beceri ve tecrübeyi kullanarak, çalışma yaptığı kuruluşta veya grupta, söz konusu kuruluşun veya grubun iş yapma alışkanlıklarından, yapısından ve kültüründen bağımsız olarak, tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde işletme, ekonomi, ticari ve hukuk konularında şirketleri geliştirmesi, yönlendirmesi, izlemesi ve gerekli tedbirlerin alınmasında önerilerde bulunmasını,

             b) Eğitim: Şirketlerin ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla, teorik ve uygulamalı olarak gerekli bilgi, beceri, donanım ve anlayışlar elde etmelerine yönelik işletme, ekonomi ve ticari konulardaki her türlü etkinliği,

             c) Eğitimci: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) tarafından eğitim verme konusunda yetkilendirilmiş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan şirketler ile vakıf iktisadi işletmelerini,

             ç) Eğitmen: Eğitimci bünyesinde uzmanlık alanıyla ilgili eğitim veren gerçek kişiyi,

             d) İşbirliği Faaliyeti: İşbirliği Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen proje bazlı ortak faaliyetleri,

             e) İşbirliği Kuruluşu: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri,

             f) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             g) Proje Değerlendirme Komisyonu: Müsteşarlık ve İGEME temsilcilerinden oluşan, sekretaryası İGEME tarafından yürütülen ve bu Tebliğ kapsamındaki proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları ile istihdam giderlerine ilişkin değerlendirme yapan komisyonu,

             h) Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eğitim konuları aşağıda belirtilen;

             a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,

             b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,

             c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,

             ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma,

             d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

             e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,

             f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,

             g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,

             h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,

             ı) Yenilikçilik ve Kümelenme

             konular ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konulardan oluşur.

             MADDE 6 – (1) Şirketlerin bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan konularda, eğitimcilerden alacağı program bazında belirlenecek süreyi geçmeyen yurtiçi eğitimlere ilişkin giderlerinin yıllık toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 70’i desteklenir.

             (2) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan konularda fiilen ve kesintisiz olarak en az 3 (üç) yıldır eğitim veren şirketlerin veya vakıf iktisadi işletmelerinin eğitimci statüsünü kazanmak için İGEME’ye başvurmaları gerekir. Bunların yeterliliklerine İGEME tarafından karar verilir.

             (3) Eğitimci statüsü, yetkilendirme tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçerlidir. 2 (iki) yıllık sürenin son ayında, Müsteşarlık tarafından belirlenen performans ölçütleri ve denetim raporları çerçevesinde eğitimci statüsünün devamına veya iptaline İGEME tarafından karar verilir.

             (4) Eğitimcilerin bünyelerinde, bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartlara haiz en az 5 (beş) eğitmen bulundurması ve her bir eğitmen ile eğitim süresini kapsayan bir sözleşme (süreli/süresiz) yapmaları esastır.

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında eğitimciler tarafından düzenlenen eğitim programlarının, İGEME tarafından uygun görülen eğitmenlerce gerçekleştirilmesi gerekir.

             (2) Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun, bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan konularda özel sektörde veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen en az 5 (beş) yıl çalışmış olan kişiler eğitmen olabilir.

             (3) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan konularda en az doktor unvanına sahip kişiler de eğitmen olabilir. Ancak, bu kişilerin eğitim vereceği konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın vb.) bulunması gerekir. Doktor ve üstü unvana sahip eğitmen adayları için 2 nci fıkrada belirtilen iş tecrübesi koşulu aranmaz.

             (4) Gümrük Müşaviri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ve Avukatlık belgesine sahip olanlar, bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında meslekleri ile ilgili faaliyet gösterdikleri konularda eğitmen olabilir. Bu eğitmen adayları için 2 nci fıkrada belirtilen iş tecrübesi koşulu aranmaz.

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi uyarınca yetkilendirilmiş olan eğitimci tarafından düzenlenen eğitim programına/programlarına ilişkin eğitmen listesi, eğitimin yeri, fiyat (birim saat ücreti), eğitim takvimi ve program içeriği, 6 (altı) aylık dönemler itibarıyla içerik ve konuları açısından değerlendirilmesi amacıyla İGEME’ye sunulur.

             (2) Eğitimcinin 1 (bir) dönemde düzenleyeceği azami 10 (on) eğitim programı, bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılabilir. Bir takvim yılında düzenlenecek olan;

             - I. Dönem (Ocak-Haziran) eğitim programları için, bir önceki yılın Kasım ayı sonuna kadar,

             - II. Dönem (Temmuz-Aralık) eğitim programları için ise cari yılın Mayıs ayı sonuna kadar,

             başvuruların İGEME’ye yapılması gerekir.

             (3) Eğitimci, bu maddenin 2 nci fıkrasındaki koşullara tabi olmaksızın 1 (bir) dönemde en fazla 2 (iki) eğitim programı sunabilir. Eğitimciler tarafından birlikte düzenlenen eğitim programları da bu kapsama dahil edilir.

             (4) Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 (dört) kişi katılabilir. Bir eğitim programına katılacak toplam kişi sayısı azami 20 (yirmi)’dir.

             (5) Eğitimci, İGEME’yi 2 (iki) iş günü önceden bilgilendirmek kaydıyla, 1 (bir) dönemde en fazla 3 (üç) kez eğitim programları ile ilgili erteleme talebinde bulunabilir. İGEME’ye yapılan erteleme talebinin yazılı olması zorunludur. Zamanında erteleme talebinde bulunulmayan eğitim programları iptal edilmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurt Dışı Pazarlama, Alım Heyeti

ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam

Giderlerinin Desteklenmesi

BİRİNCİ ALT BÖLÜM

Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları

             MADDE 9 – (1) İşbirliği Kuruluşu, bu Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın İGEME koordinasyonunda proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programı/programları düzenleyebilir.

             (2) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen;

             a) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,

             b) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,

             c) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,

             ç) Süreç iyileştirme ve yönetimi,

             d) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,

             e) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,

             konularındaki program giderleri ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konulardaki program giderleri desteklenir.

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.

             MADDE 11 – (1) İşbirliği Kuruluşu tarafından bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında verilen eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i desteklenir. Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir. 3 (üç) yıllık süre uzman personelin işe başlama tarihiyle başlar.

             (2) Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman personelin Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun, özel sektörde veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen en az 3 (üç) yıl çalışmış ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az B düzeyinde veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması gerekir.

İKİNCİ ALT BÖLÜM

Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan şirketlere yönelik olarak İşbirliği Kuruluşunca, İGEME koordinasyonunda proje bazlı yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) veya yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları düzenlenebilir.

             MADDE 13 – (1) İşbirliği Kuruluşunca bu Tebliğin 12 nci maddesi kapsamında düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75’i karşılanır.

             a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

             b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,

             c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

             - Tercümanlık gideri,

             - Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,

             - Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,

             - Halkla ilişkiler hizmeti gideri.

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamında düzenlenen proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları giderleri ile istihdam giderlerine ilişkin proje başvuruları İGEME’ye yapılır. Bu projelerden, Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun görülenler İGEME tarafından Müsteşarlığın onayına sunulur.

             (2) Bu Tebliğin, Bölge Planlarında belirlenen öncelikler çerçevesinde ve Kalkınma Ajansları çalışmaları neticesinde tespit edilen kümelere uygulanmasını teminen Kalkınma Ajansları ile işbirliği içinde çalışılır.

ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM

Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu ve 12 nci maddeleri kapsamında eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında Müsteşarlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.

             (2) Bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.

             (3) Bu madde kapsamında düzenlenen proje bazlı bireysel danışmanlık programları başvuruları İGEME’ye yapılır. İGEME, proje bazlı bireysel danışmanlık başvurularını değerlendirerek sonuçlandırır.

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan danışmanlık hizmetlerinin Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan veya en az doktor unvanına sahip kişilerden alınması gerekir. Doktor unvanına sahip kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın vb.) bulunması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

             Ödeme Esasları

             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, ödemelerin ödeme belgesi ve diğer belgelerle birlikte tevsik edilmesi gerekir. Destek başvurularını sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Müsteşarlıkça düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

             Ödeme Belgelerinin İbrazı

             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında düzenlenen eğitim programlarına ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirketler tarafından doğrudan İGEME’ye ibraz edilir.

             (2) Bu Tebliğin 9 uncu ve 12 nci maddeleri kapsamında düzenlenen proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programı giderlerine ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, İşbirliği Kuruluşu tarafından projenin bitim tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde İGEME’ye ibraz edilir.

             (3) Bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında istihdam edilen uzman personelin brüt ücret tutarı giderlerine ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde İşbirliği Kuruluşu tarafından İGEME’ye ibraz edilir.

             (4) Bu Tebliğin 15 inci maddesi kapsamında düzenlenen proje bazlı bireysel danışmanlık programına ilişkin ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, projenin bitim tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirketler tarafından İGEME’ye ibraz edilir.

             MADDE 19 – (1) Bu Tebliğin 18 inci maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, ilgili kurum ve/veya kuruluşların evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

             Ödeme

             MADDE 20 – (1) İGEME, bu Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında düzenlenen eğitim programlarına ilişkin gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen eğitim hizmeti alan şirketi ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir.

             (2) İGEME, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip bu Tebliğin 9 uncu, 11 inci, 12 nci ve 15 inci maddeleri kapsamında düzenlenen proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, istihdam gideri, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları için ödeme tutarını ve İşbirliği Kuruluşunu; proje bazlı bireysel danışmanlık programları için ise ödeme tutarını ve şirketi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir.

             MADDE 21 – (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

             (2) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken Müsteşarlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

             Yetki

             MADDE 22 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, İşbirliği Kuruluşlarını ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, gerekli görülmesi durumunda bu Tebliğin 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddelerinde belirlenen destek oranlarını azaltmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.

             Yaptırım

             MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

             (2) Bu Tebliğ kapsamında eğitimci olarak yetkilendirilmiş olanlardan usulsüz, yanıltıcı bilgi, belge beyanı ve/veya bu Tebliğe aykırı işlemlerde bulunduğu tespit edilenlerin eğitimci statüsü geri alınır. Ayrıca, statüsü geri alınan şirketlerin ortağı veya ortakları tarafından kurulan ve/veya kurulacak olan şirketler de, bu Tebliğ kapsamında eğitimci olarak yetkilendirilemezler.

             (3) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan şirketlerin veya İşbirliği Kuruluşlarının yanıltıcı bilgi ve/veya belge ibraz ettiğinin veya bu Tebliğe aykırı işlemlerde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının başvuruları süresiz reddedilir ve destek kapsamından çıkarılır.

             MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre İGEME’nin evrak-çıkış tarihiyle başlar ve bu kuruluşun evrak-giriş tarihi ile biter.

             İzleme ve Değerlendirme

             MADDE 25 – (1) Müsteşarlık, şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda şirket veya İşbirliği Kuruluşu destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan şirketler, çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay sonra tekrar başvuru yapabilir.

             İstisna

             MADDE 26 – (1) 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil) bu Tebliğ hükümlerinden yararlanamazlar.

             (2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanan şirketler ve İşbirliği Kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamazlar.

             Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

             MADDE 27 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/7/2007 tarihli ve 2007/6 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden hazırlanan ve 28/7/2007 tarihli ve 26596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/3 sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ, ek ve değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan eğitimcilerin yetkilendirilmesi ve destek başvurularının sonuçlandırılmasında lehte olması kaydıyla, bu Tebliğin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümleri uygulanır.

             (2) Bu Tebliğin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğ kapsamında Müsteşarlıkça uygun görülen tasarımcılardan yurt dışına gönderilenlere bu Tebliğin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümleri uygulanır.

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2007/3 sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilen eğitimcilerin statüsü yetkilendirme tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süresince devam eder. Bu kapsamda eğitimci statüsünün devamına veya iptaline bu Tebliğin 5 inci maddesi çerçevesinde karar verilir.

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2007/3 sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ kapsamında başlatılan ve tamamlanmamış özel eğitim programlarına ve/veya aynı Tebliğ kapsamında Koordinatör Birlik tarafından gerçekleştirilen danışmanlık ihtiyaç analizine katılan şirketler veya İşbirliği Kuruluşları için bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.