23 Eylül 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27708

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

             Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

             Karar No: 846

-KARAR-

             Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca 07/05/2010 tarihinde kabul edilen 5982 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesinin 07/07/2010 gün ve 49-87 sayılı kısmi iptal kararı sonrasındaki haliyle,  3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun hükümleri gereğince 12 Eylül 2010 tarihinde halkoyuna sunulmuş ve yapılan halkoylamasına ait İl Seçim Kurullarından gelen sonuçların Kurulumuza resmi tutanaklar halinde ulaşması ile birlikte birleştirme işlemi tamamlanmış olmakla;

             3376 sayılı Kanunun “İl Seçim Kurulları, İlçe Seçim Kurullarından gelen tutanakları toplar. İl birleştirme tutanağında beliren sonuçları derhal en seri vasıta ile Yüksek Seçim Kurulu’na bildirir ve  tutanağın onaylı bir örneğini gönderir. Yüksek Seçim Kurulu il seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan eder...” hükmünü içeren 8 inci maddesi gereğince il seçim kurullarından alınan birleştirme tutanaklarındaki  sayısal veriler ile yurt dışı seçmen kütüğe kayıtlı olup da 298 sayılı Kanunun 94/E maddesinin onbir ve onikinci fıkraları hükümleri uyarınca gümrük kapılarında oy kullanan seçmenlere ait birleştirme tutanaklarındaki sayısal veriler incelenerek;

             GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

             Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna sunulduğu 12 Eylül 2010 Pazar günü saat 17:00’dan itibaren İlçe Seçim Kurullarından tutanağa bağlı olarak gelen sonuçlar İl Seçim Kurullarınca birleştirilerek en seri vasıta ile Kurulumuza bildirilmiş olup bu sonuçlara göre; gümrük kapıları hariç Yurt İçi Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olan 49.495.493 seçmenden 38.172.800’ünün 151.954 sandıkta oy kullandığı, kullanılan oyların 37.449.300’ünün geçerli, 723.500’ünün ise geçersiz olduğu,

             Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı 2.556.335 seçmenden Kurulumuzun 09/06/2010 tarihli 2010/365 sayılı kararı ile oluşturulan 25 gümrük kapısında 196.299 seçmenin oy kullandığı, kullanılan oyların 194.737’sinin geçerli, 1.562’sinin ise geçersiz olduğu,

             tespit edilmiştir.

             Yurt İçi ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü dahil  Ülke Geneli; 52.051.828 kayıtlı seçmenden 38.369.099’unun oy kullandığı, buna göre Halkoylamasına katılım oranının % 73.71 olduğu, kullanılan oylardan 37.644.037 oyun geçerli, 725.062 oyun geçersiz sayıldığı, geçerli oyların 21.787.244 (yirmibirmilyon yediyüzseksenyedibin ikiyüzkırkdört) oyun “Evet” oyu, 15.856.793 (onbeşmilyon sekizyüzellialtıbin yediyüzdoksanüç) oyun “Hayır” oyu olduğu, “Evet” oylarının geçerli oylara oranının % 57.88; “Hayır” oylarının geçerli oylara oranının % 42.12 olduğu birleştirme tutanağından (Anayasa Değişikliklerinin Halkoylaması Sonuç Tutanağı) anlaşılmaktadır.

             3376 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan eder.” hükmüne yer verildiğine göre, birleştirme tutanağına göre tespit edilen toplam sonuçlar TRT duyurusu olarak ilan edilmelidir.

             Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Geçerli oyların yarısından çoğu “Evet” ise, Anayasa değişikliği Türk Milleti tarafından kabul edilmiş olur.” hükmüne yer verilmiştir. 12/09/2010 günü yapılan halkoylamasının iller ve gümrük kapıları  sonuçları birleştirilerek düzenlenen Anayasa Değişikliklerinin Halkoylaması Sonuç Tutanağı’nın ilan edilmesi gerektiği Kurulumuzca kabul edilmiştir.

             S O N U Ç:       

             Açıklanan nedenlerle;

             1- 12/09/2010 günü yapılan halkoylaması sonucunda İl Seçim Kurulları ve gümrük kapılarından bildirilen resmi sonuçların birleştirilmesi suretiyle tanzim olunan Anayasa Değişikliklerinin Halkoylaması Sonuç Tutanağı’ndaki bilgilerin TRT duyurusu halinde ilân olunmasına,

             2- Karar örneğinin ve birleştirme  tutanağından elde edilen Anayasa Değişikliklerinin Halkoylaması Sonuç Tutanağı’nın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

             22/09/2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

                Başkan                          Başkanvekili                                 Üye                                             Üye

                Ali EM                       Kırdar ÖZSOYLU                    Mehmet KILIÇ                       Bahadır DOĞUSOY

 

 

                 Üye                                    Üye                                             Üye                                             Üye

       Hüseyin EKEN          M. Zeki ÇELEBİOĞLU               Muharrem ÇOŞKUN                  Turan KARAKAYA

 

 

                                           Üye                                         Üye                                         Üye

                               Mehmet KÜRTÜL                      Nilgün İPEK                        Halim AŞANER

 

Ekler için tıklayınız.