8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27696

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN

YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN

YARDIMCILIĞI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN

YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMANLIK YETERLİK

SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma uzman yardımcılığı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı, giriş ve uzmanlık yeterlik sınavları ve bu personelin atanma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma uzman yardımcısı ve uzmanı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ve uzmanı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısı ve uzmanı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 36/A maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

             b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

             c) Danışma Komisyonu: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları tezlerin konularını belirlemek, tez projelerini değerlendirmek ve uzman yardımcısına tezin hazırlanmasında rehberlik etmek üzere bir tez danışmanı atamak üzere oluşturulacak komisyonu,

             ç) Genel Müdür: Çalışma uzman yardımcılığı ve uzmanlığı kadroları için Çalışma Genel Müdürünü, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve uzmanlığı kadroları için Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürünü ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı ve uzmanlığı kadroları için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünü,

             d) Genel Müdürlük: Çalışma uzman yardımcılığı ve uzmanlığı kadroları için Çalışma Genel Müdürlüğünü, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve uzmanlığı kadroları için Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı ve uzmanlığı kadroları için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

             e) Giriş Sınavı: Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

             f) Giriş Sınavı Hazırlık Komisyonu: Giriş sınav kurulu başkanının onayı ile oluşturulan ve giriş sınavının ilanından sonuçlanmasına kadarki tüm aşamalarda sınavla ilgili evrakın kabul, kayıt ve kontrol ile sınava ilişkin gerekli yazışmaların ve bildirimlerin yapılmasından sorumlu komisyonu,

             g) Giriş Sınavı Kurulu: Bakanlık uzman yardımcılığı giriş sınavı kurulunu,

             ğ) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

             h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

             ı) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

             i) Yabancı Dil Eleme Sınavı: Giriş sınavı öncesinde Yurt dışı işçi hizmetleri uzman   yardımcılığı için yapılacak yabancı dil yazılı ve sözlü sınavını,

             j) Yabancı Dil Sınav Kurulu: Yurt dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil  Sınav Kurulunu,

             k) Yeterlik Sınavı: Uzmanlık Yeterlik Sınavını,

             l) Yeterlik Sınav Kurulu: Uzmanlık Yeterlik Sınav Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Sınavları, Değerlendirme ve Atama

             Duyuru

             MADDE 5 – (1) Uzmanlık unvanları itibarıyla yabancı dil eleme ve giriş sınavlarına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadroların sayısı, sınıf, unvan ve dereceleri, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri ve asgari puanlar veya puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son müracaat tarihi ile müracaat yeri, başvuruda istenecek belgeler, yabancı dil eleme ve giriş sınavlarının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, yabancı dil eleme sınavı tarihinden önce Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde yayımlanır.

             Aranan şartlar

             MADDE 6 – (1) Çalışma uzman yardımcılığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

             a) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, başvuru ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak,

             b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

             c) Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

             ç) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinde lisans eğitimi görmüş olmak,

             d) Sınav ilanında belirtilen dil ya da dillerden, ilanda belirtilen geçerli yıllara ait KPSS’ lerin herhangi birinin yabancı dil testinden yüzde yetmiş veya daha fazla oranda doğru cevabı bulunmak veya  bu yıllara ait Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında en az yetmiş puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

             (2) Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı için ise, birinci fıkrada belirtilen şartlara ilaveten giriş sınavı öncesinde yapılacak ve sınav ilanında belirtilecek olan yabancı dil yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

             şartları ve Bakanlıkça ilanda belirtilen diğer şartlar aranır.

             Başvuru

             MADDE 7 – (1) Çalışma uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavı ile yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı yabancı dil eleme sınavına katılabilmek için aşağıdaki belgeler istenir. Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı giriş sınavı için ayrıca herhangi bir belge istenmez.

             a) İş talep formu.

             b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

             c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

             ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

             d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

             (2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin şahsen, elden veya posta yoluyla en geç sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Sınav ilanında öngörülmesi halinde, başvurular elektronik ortamda da yapılabilir. Yukarıdaki fıkrada sayılan belgelerin suretleri asıllarının ibraz edilmesi kaydıyla Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

             (3) Giriş sınavına katılabilecek adaylar belirlenerek isimleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler, giriş sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

             Giriş sınavı hazırlık komisyonu

             MADDE 8 – (1) Giriş Sınavı Hazırlık Komisyonu, Giriş Sınav Kurulu Başkanının onayı ile Personel Dairesi Başkanının başkanlığında, Bakanlık anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerde çalışan en az şube müdürü veya uzman düzeyinde birer kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı onayda beş yedek üye tespit edilir.

             (2) Birinci fıkradaki Komisyon, giriş sınavının ilan aşamasından sonuçlanmasına kadarki tüm aşamalarda gerekli yazışmaların yapılması, adayların başvuru evrakının kontrol edilerek başvuruların kabul edilmesi, başvuru evrakının tarih ve sayısı ile kaydedilmesi, giriş sınavına kabul dahil olmak üzere sınavın her bir aşamasında aday listelerinin hazırlanması ve ilan edilmesinin sağlanması, giriş sınavına başvuru yapan adayların T.C. kimlik numaralarının, ad ve soyadlarının ve KPSS puanlarının doğruluğunun ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol edilmesi, giriş sınavı ile ilgili sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazların yedi gün içerisinde sonuçlandırılması işlerini yürütür.

             Giriş sınavı kurulu

             MADDE 9 – (1) Giriş sınavı kurulu Bakan onayı ile Müsteşar veya bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, müsteşar yardımcıları ile genel müdürler, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları arasından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri de giriş sınavı kurulu üyesi olarak seçilebilir. Ayrıca, aynı onayda belirtilen niteliklere sahip beş yedek üye tespit edilir.

             Yabancı dil eleme sınavı

             MADDE 10 – (1) Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı için giriş sınavı öncesinde ihtiyaç duyulan yabancı dil alanlarında yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir eleme sınavı yapılır. Bu eleme sınavında başarısız olan adaylar yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı giriş sınavına katılma hakkını kaybeder.

             (2) İhtiyaç duyulan yabancı diller itibarıyla kadroların sayısı, sınıf, unvan ve dereceleri gibi hususlar sınav duyurusunda belirtilir.

             (3) Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı için yabancı dil sınavları, ihtiyaca göre, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinde ve hizmetin gerektirdiği hallerde diğer yabancı dillerde yapılır. Başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı sınav ilgili yabancı dilde çeviri ve kompozisyon, sözlü sınav ise mülakat şeklinde yapılır.

             (4) Yabancı dil yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın yabancı dil sınav sonucunu gösterir. Yabancı dil sınavının sonucu Bakanlık duyuru panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.

             (5) Yabancı Dil Sınav Kurulu, Bakan onayı ile; sınavın yapılacağı dil grubundan yurtdışında en az bir dönem görev yapmış Bakanlık personeli arasından görevlendirilecek üç kişiden oluşur. Gerekli hallerde üniversitelerin yabancı dil eğitimi veren fakültelerinden bir öğretim üyesinin kurulda yer alması sağlanır. Bu durumda Bakanlık personeli arasından iki kişi görevlendirilir.  

 

             Giriş sınavı

             MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, yazılı, sözlü veya sadece sözlü sınav şeklinde giriş sınav kurulu tarafından yapılır. Giriş sınavının yalnızca sözlü olarak yapılması, yazılı sınavın klasik veya test usulünde diğer kamu kurumlarına da yaptırılması Bakanlık tarafından belirlenir.

             (2) Giriş sınavı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, genel kültür, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, hukuk, iktisat, maliye, sosyal politika, mühendislik, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Avrupa Birliği mevzuatı, uluslararası çalışma mevzuatı, uluslararası ekonomik ilişkiler, uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği mevzuatı konuları arasından ilgili Genel Müdürlüklerce seçilerek sınav ilanında ayrıntılı bölümleri belirtilecek alanlarda yapılır.

             (3) Bakanlık uzman yardımcısı adayları için açılacak sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda yapılır. Bakanlık, belirleyeceği uzman yardımcılığı kontenjanlarına giriş sınavı için, KPSS puan türleri, taban puanları ve bu sınavda alınan başarı derecelerini göz önüne almak suretiyle çağırılacak aday sayısını tespit ederek giriş sınavı duyurusuyla ilan eder. Ancak, yabancı dil eleme sınavı ile giriş sınavına çağırılacak aday sayısı açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olamaz.

             Giriş sınavının yapılışı

             MADDE 12 – (1)  Sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlar, istenilen belgeler ile ilanda belirtilen süre içerisinde başvurmak zorundadırlar. Bakanlıkça başvuruları kabul edilenlerden giriş sınavına girmeye hak kazananlar giriş sınavına alınırlar.

             (2) Yazılı sınav yapılması halinde başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Giriş Sınav Kurulu ya da sınavı yapan kurum sınav sorularını hazırlar veya hazırlattıkları sorular arasından soruları seçer, sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

             (3) Giriş sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda, yazılı sınav konuları yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirmeler yüz puan üzerinden yapılır. Giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. Geçer not en az yetmiştir.

             Değerlendirme

             MADDE 13 – (1) Giriş sınav kurulu, yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalamasını alarak veya yalnızca sözlü sınav yapılmışsa giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalamasını alarak adayların uzman yardımcısı giriş sınavı sonucunu tespit eder.

             (2) Yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı için, yabancı dil eleme sınavı sonucu ile giriş sınavının sonucunun aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı derecesi elde edilir.

             (3) Nihai değerlendirmede yetmiş ve üzeri puan aldığı tespit olunan adaylar başarılı sayılır. Sınavın nihai değerlendirmesi neticesinde başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır.

             (4) İlan edilen kadro sayısının beşte birinden fazla olmamak kaydıyla yedek listeler de belirlenebilir.

             (5) Nihai değerlendirme sonucunda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

             Sonuçların duyurulması

             MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden en geç beş iş günü içinde sınav duyurusunda belirtilen kadrolar itibarıyla başarı sıralamasına göre Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

             Atama

             MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazananların çalışma uzman yardımcılığı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı boş kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

             (2) Sınavı kazanan adaylardan atama yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin olarak adayın yazılı beyanı.

             b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin olarak adayın yazılı beyanı.

             c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı.

             (3) Sınavı kazananların birinci fıkrada belirtilen kadrolara atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

             (4) Tebligatta belirtilen süre içerisinde başvurmayan asil adayların yerine yedek listeden başarı sırasına göre belirlenen adaylar hakkında bu maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.

             (5) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

             (6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Uzmanlığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığı ile İş Sağlığı ve

 Güvenliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

             Danışma komisyonu ve tez konusunun belirlenmesi

             MADDE 16 – (1) Danışma Komisyonu üç üyeden oluşur. İki üye Genel Müdür tarafından belirlenir ve başkanlığı Genel Müdür tarafından yürütülür. 

             (2) Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil iki yılı tamamlayınca Genel Müdürün çağrısı üzerine bir ay içerisinde üç farklı tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek Danışma Komisyonunun onayına sunar.

             (3) Üç tez konusundan biri veya Danışma Komisyonu tarafından belirlenen bir konu uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin konusu olarak kararlaştırılır. Uygun bulunan tez konusu uzman yardımcısına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

             (4) Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Danışma Komisyonu tarafından uzman yardımcısı için bakanlık müşavirleri, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, uzmanlar ve en az doktora derecesine sahip üniversite öğretim görevlileri arasından bir tez danışmanı belirlenir. Uzman yardımcısı tezini tez danışmanının rehberliğinde hazırlar.

             (5) Uzman yardımcısı tezin kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezini, yeterlik sınav kuruluna sunulmak üzere ilgili genel müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller nedeniyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcılarına, talebi üzerine, danışmanının görüşü ile birlikte ilgili genel müdür tarafından en fazla üç ay ek süre verilir.

             Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar

             MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları, tez danışmanının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde bir tez projesi hazırlar. Tez projeleri tez danışmanının görüşü ile birlikte bir hafta içerisinde Danışma Komisyonuna sunulur. Tez projesinin uygun bulunması halinde bu durum uzman yardımcısına tebliğ edilir. Tez projesinde, tez konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler yer alır.

             (2) Tez danışmanı, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısının çalışmasını bir rapor halinde yeterlik sınav kuruluna sunar.

             (3) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcılarının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

             (4) Uzman yardımcıları tez projelerini Çalışma Uzmanlığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Mesleki Yeterlik ve Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen şekil ve içerikle ilgili ilkelere uygun olarak hazırlamak zorundadır.

             Yeterlik sınav kurulu

             MADDE 18 – (1) Yeterlik sınav kurulu her genel müdürlük için Bakan onayı ile; Müsteşar veya bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, bakanlık müşavirleri, daire başkanları ve uzmanlar arasından seçilecek üç üye ile yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim görevlileri arasından seçilecek bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı onayda bu niteliklerdeki beş adet de yedek üye tespit edilir.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 19 – (1) Çalışma uzmanlığı, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yeterlik sınavı, sırasıyla tez değerlendirme, sözlü savunma ve yabancı dil aşamaları olmak üzere üç aşamadan oluşur. Tez değerlendirme ve sözlü savunma aşamalarının her birinde değerlendirme yeterlik sınav kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

             (2) Tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşamasında başarılı olan uzman yardımcıları, geçerlilik süresi dolmamış, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığı için Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az (B) düzeyinde ve diğer uzmanlıklar için en az (C) düzeyinde aldıkları bir sonuç belgesini veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeyi, tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşama sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde ibraz etmeleri şartıyla yabancı dil aşamasından başarılı olmuş sayılır.

             Tez düzeltme ve sözlü savunma

             MADDE 20 – (1) Tez değerlendirme aşamasında tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı bu hakkını, yeterlik sınav kurulu tarafından hazırlanacak raporu dikkate alarak, sonuçların ilanından itibaren altı ay içerisinde, daha önceden hazırlamış olduğu tezi düzelterek kullanır.

             (2) Sözlü savunma aşamasında başarısız olanlara üç aydan az olmamak üzere bir yıl içinde ikinci bir hak verilir.

             Başarısızlık hali

             MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları aşağıdaki hallerde başarısız sayılır.

             a) Geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde tez konusunu bildirmemek.

             b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tezini teslim etmemek.

             c) Tez değerlendirme aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.

             ç) Sözlü savunma aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.

             d) Yabancı dil belgesini süresi içerisinde ibraz etmemek.

             Atanma şartları

             MADDE 22 – (1) Çalışma uzmanlığı, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığına atanabilmek için;

             a) Uzman yardımcısı olarak ücretsiz izin, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler katılmaksızın, en az üç yıl çalışmış olmak,

             b) Yeterlik sınavında başarılı olmak,

şarttır. Bu şartları yerine getiren uzman yardımcısı 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen belgeyi ibraz etmesi halinde uzmanlık kadrosuna atanır.

             Başka kadroya atanma

             MADDE 23 – (1) Yeterlik Sınavında başarılı olamayan uzman yardımcıları durumlarına uygun başka bir kadroya atanırlar.

             Yeniden atanma

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışma uzmanı, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sıfatını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması şartıyla önceki kadrolarına atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

             MADDE 25 – (1) 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 8/2/2004 tarihli ve 25367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 11/6/2004 tarihli ve 25489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçiş hükümleri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde çalışma uzman yardımcılığı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı kadrolarında görev yapan uzman yardımcıları hakkında 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerin hükümleri uygulanmaya devam olunur.

             Yürürlük

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.