7 Eylül 2010 Tarihli ve 27695 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

SINIR TESPİT KARARI

—  Sınır Tespitine Dair Karar

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Dış Ticaret Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarım Havzaları Yönetmeliği

—  Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/75)

—  Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/20)

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri