4 Eylül 2010 Tarihli ve 27692 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/767    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2010/790    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2010/795    Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/785    Jandarma Genel Komutanlığı Mensuplarından Malul Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına “Devlet Övünç Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar

2010/799    3083 Sayılı Sulama, Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Yardımcı Bucağı, Yolbaşı Köyüne Bağlı Yukarıkoçlu Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Merkezi Yukarıkoçlu Olmak Üzere Yukarıkoçlu Adıyla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2010/816    Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Diyarbakır İlinde Bölge Müdürlüğü Kurulması ve Bazı İllerin Bu Bölge Müdürlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

2010/820    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/821    4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2010 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Birinci Yarısının 7/9/2010, Diğer Yarısının 12/11/2010 Tarihinde Ödenmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

—   Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliği

 

GENELGE

—   Kanatlı Havyanlarda Görülen Kuş Gribi Salgını Konusunda Yapılması Gereken Hazırlıklar ile İlgili 2010/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/74)

—   Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM: 2010/9)

—   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri