4 Eylül 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27692

YÖNETMELİK

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin merkez teşkilatı ve irtibat bürolarında daimi hizmet sözleşmeli olarak ilk defa işe başlatılacaklara uygulanacak sınav ile daimi hizmet sözleşmeli personelin görevde yükselme sınavı ve uzman yeterlik sınavı usul ve esaslarını düzenlemektedir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birlik: İhracatçı Birliklerini,                 

             b) Eleme sınavı: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavı,

             c) Genel Sekreterlik: TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini,

             ç) Görevde Yükselme Sınavı: TİM ve Birliklerde görev yapan daimi hizmet sözleşmeli personelin bulundukları unvandan üst bir kadroya atanmaları için gerçekleştirilen sınavı,

             d) İnsan Kaynakları Yönetmeliği: 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğini,

             e) Kanun: 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,

             f) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             g) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,

             ğ) Yarışma Sınavı: TİM ve Birliklerde daimi hizmet sözleşmesi ile ilk defa istihdam edilecekler için uygulanan giriş sınavını,

             h) Yeterlik Sınavı: Uzman Yeterlik Sınavını,

             ı) Yönetim Kurulu: Birliklerde 5910 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen yönetim kurulunu; genel sekreterliğin birden fazla Birliğe hizmet verdiği yerlerde Birlik yönetim kurulu başkanlarını; TİM’ de ise 5910 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen TİM Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlk Defa İşe Alınacaklar İçin Yapılan Yarışma Sınavı ve İşe Başlama

             Personel ihtiyacının tespiti ve sınav açma yetkisi

             MADDE 4 – (1) TİM ve Birliklerde görevlendirilecek bilgisayar programcısı, uzman yardımcısı, idari memur, şoför ve hizmetliler yönetim kurulu kararı üzerine, TİM tarafından uygun görülen tarihlerde ve her genel sekreterlik için yılda en fazla iki defa olmak üzere açılan yarışma sınavı ile işe alınır. Tespit edilen kadrolar haricinde ve sınav yapılmaksızın daimi hizmet sözleşmeli personel istihdam edilemez.

             (2) Genel sekreterlik, 5910 sayılı Kanun ve İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre yönetim kurulunca tespit edilen kadrolar çerçevesinde istihdam edilmesi istenen bilgisayar programcısı, uzman yardımcısı, idari memur, şoför ve hizmetli sayısı ile varsa bunlar için aranacak özel şartları içeren sınav talebini TİM’e bildirir. TİM’in onayı çerçevesinde sınav, personel alımını yapacak birliğin genel sekreterliği tarafından gerçekleştirilir. Birden fazla genel sekreterlik için personel alımının yapılacağı hallerde, bu sınav TİM veya TİM tarafından görevlendirilen genel sekreterlik tarafından tüm genel sekreterlikler adına yapılabilir.

             (3) Sınavla ilgili işlemler, sınavı gerçekleştiren genel sekreterlik tarafından yürütülür.

             Yarışma sınavı duyurusu, sınava girme koşulları ve istenen belgeler

             MADDE 5 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur:

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

             b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

             c) 18 yaşını bitirmiş olmak.

             ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.

             d) Eleme sınavından TİM tarafından belirlenen asgari puanı almış olmak.

             e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

             f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak.

             g) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak.

             ğ) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak.

             h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

             (2) Yarışma sınavına katılabilmek için adayların, birinci fıkradaki genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartları sağlaması zorunludur:

             a) Bilgisayar Programcısı için, en az dört yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümleri ile bilgisayar, elektrik, elektronik, bilişim mühendisliği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

             b) Uzman Yardımcısı için, en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak.

             c) İdari memur için, en az iki yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olmak.

             ç) Şoför için, en az lise mezunu olmak ve en az beş yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

             d) Hizmetli için, en az lise mezunu olmak.

             e) Bilgisayar programcısı için İngilizce; uzman yardımcısı için İngilizce, Almanca,  Fransızca  veya  TİM tarafından  tespit  edilecek  diğer  yabancı dillerden en az birinden, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS), Eleme Sınavının (KPSS) dil testinde veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS), soruların en az yarısını doğru yanıtlamış olmak kaydıyla, TİM tarafından belirlenen asgari puanı ya da uluslararası kabul gören dil sınavlarından, TİM’in KPDS için belirlediği puana Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak.

             (3) Yarışma sınavına katılmak için gerekli genel ve özel şartlar, sınav konuları, alınacak personelin unvanı, nitelikleri ve sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve başvuruda istenecek belgeler ile sınav tarihi, saati ve yeri sınavın başlama tarihinden en az bir ay önce TİM veya TİM tarafından yetkilendirilen birlik tarafından ülke çapında yayımlanan tirajı en yüksek yedi gazeteden en az birinde ilan edilir. Duyuru ayrıca ilgili birliklerin ve TİM’in internet sitesinde son başvuru tarihine kadar yayımlanır.

             (4) Yarışma sınavına girmek isteyenlerden, başvuru esnasında aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Genel sekreterlikten temin edilecek İş Talep Formu.

             b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

             c) İki adet vesikalık fotoğraf.

             ç) Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi.

             d) Eleme sınavında TİM tarafından tespit edilen asgari puanı aldığına dair belgenin fotokopisi.

             e) Bilgisayar programcısı ve uzman yardımcısı için yabancı dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi.

             (5) Başvuruda istenen belgelerin, duyuruda belirtilen genel sekreterlik evrak kabul birimine en geç yarışma sınav duyurusunda belirtilen tarih ve saate kadar şahsen veya posta yoluyla ulaştırılması şarttır. Evrakların eksiksiz olarak ulaştırılmasında sorumluluk adaya ait olup, eksik evrakla yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Aday, evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde, kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

             Yarışma sınavı

             MADDE 6 – (1) Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

             (2) Yarışma sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır.

             (3) Yarışma Sınav Kurulu üyelerinin her biri, yarışma sınavında adaylara, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklerini göz önüne alarak not verir. Üyelerin verdiği notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

             Sınav sonucunun açıklanması

             MADDE 7 – (1) Yarışma Sınav Kurulu, yarışma sınavı sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların yarışma sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve adayların isim listesini, en geç sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde genel sekreterliğe teslim eder.

             (2) Genel sekreterlik, sınav kesin sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibariyle sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini yarışma sınav kurulu tarafından genel sekreterliğe teslim edilme tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde genel sekreterlikte ve TİM/Birliğin internet sitesinde ilan eder ve sınavı kazananlara ilan tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde yazılı bildirimde bulunur. Genel sekreterlik ayrıca boş kadro sayısının yarısı oranında yedek liste belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları diğer sınav tarihine kadar  geçerlidir.

             İşe başlama ve adaylık dönemi

             MADDE 8 – (1) Yarışma sınavını kazananların,  göreve başlamaları için, iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan yazılı bildirimin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde genel sekreterliğe başvurmaları gereklidir. İşe başlatma işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların göreve başlama işlemleri yapılmaz.

             (2) Sınavı kazanan adayların, aşağıda belirtilen belgeleri kendilerine bildirilen tarihe kadar genel sekreterliğe teslim etmeleri zorunlu olup, bu belgeleri ibraz edemeyenler ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları, kazanmış olsalar dahi geçersiz sayılır.

             a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

             b) Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

             c) Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

             ç) 4 adet vesikalık fotoğraf.

             d) Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

             e) Öğrenim diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

             f) Eleme sınavı sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

             g) Bilgisayar programcısı ve uzman yardımcısı için yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

             (3) Yarışma sınavını kazananlarla yapılacak daimi hizmet sözleşmelerinde iki aylık adaylık kaydı konulur.

             (4) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde göreviyle bağdaşmayacak durumları veya geçerli mazereti olmaksızın göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişikleri, Birlikler için, genel sekreterin teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ve TİM’in uygun görüşü; TİM için, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile kesilir. İlişiği kesilenler yerine bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla yedek adaylara çağrı yapılabilir.

             (5) Adaylık devresi içinde veya sonunda, bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler TİM/Birliklerce açılacak sınavlara giremezler.

             Hizmet içi eğitim

             MADDE 9 – (1) Bilgisayar programcısı, uzman yardımcısı ve İdari Memur adayları, genel sekreterlikçe tespit edilecek programa göre adaylık süresi boyunca hizmet içi eğitime tabi tutulur. Hizmet içi eğitim, adayların görevlerine adaptasyon süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla, genel sekreterliğin iş yükü ve insan kaynakları olanakları göz önünde bulundurularak verilir.

             (2) Adaylara bu eğitimde, temel ve hazırlayıcı eğitimin yanı sıra, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TİM ve birliklerin görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı, dış ticaret, gümrük ve Avrupa Birliği mevzuatı, personel rejimi, genel evrak uygulamaları ve arşivleme, bilgisayar ve büro makinelerinin kullanımı ile TİM ve birliklerin bilgi işlem sistem ve uygulamaları konularında temel ve hazırlayıcı eğitim verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Uzman Yeterlik Sınavı

             Görevde yükselme sınavı

             MADDE 10 – (1) TİM ve Birliklerde çalışan daimi hizmet sözleşmeli personelden, genel sekreterlikçe yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, bulundukları unvandan bilgisayar programcısı, uzman yardımcısı, idari memur ve şoför  kadrolarına atanır.

             (2) Görevde yükselme sınavına, ilgili unvan için İnsan Kaynakları Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte belirtilen, yarışma sınavına girebilmek için gerekli yaş haddi ve eleme sınavı haricindeki şartlarla birlikte, aşağıdaki şartları sağlayan daimi hizmet sözleşmeli personel girebilir:

             a) İlgili personelin genel sekreterlikte en az üç yıl fiili hizmet yapmış olması.

             b) İlgili unvan için boş kadro bulunması.

             c) İlgili personelin üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliğe sahip olması.

             (3) Görevde yükselme sınavı, yılda en fazla bir defa olmak üzere TİM tarafından belirlenen tarihte, sözlü sınav şeklinde yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir. Sınavda başarılı olan adayların yeni unvanlarına intibakları, takip eden ayın ilk günü itibariyle gerçekleştirilir.

             (4) Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından genel sekreterliğe tesliminden itibaren bir işgünü içerisinde genel sekreterlikte ilan edilir ve ayrıca sınavda başarılı olanlara bildirimde bulunulur.

             (5) Sınavın gerçekleştirilmesine ilişkin diğer usul ve esaslar TİM tarafından belirlenir.

             Uzman yeterlik sınavı

             MADDE 11 – (1) Adaylık dönemi dahil, TİM ve Birliklerde uzman yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin, yurtdışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlayanlar uzman yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Üç yıllık fiili hizmet süresi, yeterlik sınavının yapıldığı tarihten geriye doğru gitmek suretiyle hesaplanır.

             (2) Yeterlik sınavı, yılda iki defadan fazla olmamak üzere, tüm birlikler için aynı dönemde TİM tarafından belirlenen tarihlerde, sözlü sınav şeklinde yapılır.

             (3) Yeterlik Sınavında, uzman yardımcılarına;

             a) Ekonomi ve dış ticaret,

             b) Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti,

             c) Uluslararası ekonomik ve ticari örgütler,

             ç) Dış ticaret mevzuatı ve uluslararası ticari düzenlemeler,

             d) Gümrük prosedürleri,

             e) Müsteşarlığın, TİM’in ve birliklerin görevleri ve teşkilat yapısı,

             f) Genel kültür,

             konularının tamamı veya bir kısmından sorular sorulur. Yeterlik sınavı kurulu üyelerinin her biri, 100 tam puan üzerinden not verir. Sınav, aynı zamanda adayın muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mülakat niteliğini de taşır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için uzman yardımcısının, her bir üyeden en az 50 puan almak kaydıyla, tüm üyelerden aldığı notların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

             (4) Yeterlik sınavı kurulu, sınava giren uzman yardımcılarının nihai başarı notlarını yukarıda belirtilen şekilde belirleyerek, sıralamaya tabi tutar ve sınav sonuçlarını, yeterlik sınavının bittiği günü takip eden üç gün içinde genel sekreterliğe teslim eder. Teslim edilme tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilan edilen sınav sonuçları, ilan edildiği günü takip eden iş günü içinde, ilgili personele yazılı olarak tebliğ edilir. Sınavda başarılı olan uzman yardımcılarının uzman kadrosuna intibakı, takip eden ayın ilk gününden itibaren gerçekleştirilir.

             (5) Yeterlik Sınavında başarılı olanların sınav sonuçları sicillerine işlenir. Yeterlik Sınavı başarı sıralaması uzmanların kıdem sıralamasına esas teşkil eder.

              (6) Yeterlik sınavında başarısız görülen uzman yardımcısı, iki kez daha yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir. Üçüncü sınav hakkını da kullanıp başarısız görülen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

             (7) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Yeterlik sınavına girme hakkını kaybedenler durumlarına uygun kadroya atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Kurulları ve Puanlama Formları

             Sınav kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yarışma sınavı, görevde yükselme sınavı ve yeterlik sınavı, sınav kurulu tarafından yapılır. Sınav kurulu, TİM için TİM Başkanı veya Başkan tarafından yetkilendirilen başkanvekillerinden birinin başkanlığında TİM Genel Sekreteri ve TİM Genel Sekreter Yardımcısı; Birlik için ilgili birlik yönetim kurulu başkanı/koordinatör başkan veya yönetim kurulu başkanı/koordinatör başkan tarafından yetkilendirilen başkan yardımcılarından birinin başkanlığında, TİM Genel Sekreteri veya genel sekreter yardımcılarından biri ile ilgili birlik genel sekreterinden oluşur. Gerek duyulması halinde sınav kuruluna, TİM ve Birliklerden, üniversitelerden, profesyonel insan kaynakları şirketlerinden veya özel sektörden insan kaynakları veya meslek konusunda uzman kişiler davet edilebilir. Yarışma sınav kurulunun sekreterya hizmetleri ilgili genel sekreterlikçe yürütülür.

             (2) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Sınav sorularını hazırlamak.

             b) Yapılan sınavları değerlendirerek başarılı ve başarısız olan adayları belirlemek ve sınav sonuç tutanaklarını düzenlemek.

             c) Gerek duyulması halinde sınav kuruluna, TİM ve Birliklerden, üniversitelerden veya özel sektörden insan kaynakları veya meslek konusunda uzman kişiler davet etmek.

             ç) Sınav sonuçlarına yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak.

             d) Sınavla ilgili diğer konularda karar almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

             (3) Yarışma, görevde yükselme ve yeterlik sınavlarına girmeye hak kazanan adayın, sınav kurulu başkanı veya üyelerinin kendileri veya eşleri ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinde belirtilen nitelikte bir ilişkide bulunduğunun tespiti halinde, Kurul başkanı veya ilgili üyenin, keyfiyetini TİM'e bildirerek Kurul üyeliğinden çekilmesi zorunludur. Sınava girenler arasında anılan nitelikte bir ilişki bulunduğu halde bu durumu bildirmeyen Kurul başkanı veya üyesi hakkında idari soruşturma açılır. Sınav kurulundan çekilen veya yukarıda belirtilen türde bir ihlalin tespiti sonucu görevinden alınan üyenin yerine geçecek yeni üyeyi TİM görevlendirir. İhlalin sınav yapıldıktan sonra tespiti halinde, ilgili aday sınavı kazanmış olsa dahi geçersiz sayılır.

             Puanlama formları

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak yarışma sınavı, görevde yükselme sınavı ve yeterlik sınavında sınav kurullarınca kullanılacak puanlama formları TİM tarafından hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Bildirim

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak sınavlara girecek adayların listeleri sınavdan önce; sınav sonuçları ise kesinleşmesini müteakip bir hafta içinde, Birliklerde TİM’e ve Müsteşarlığa, TİM’de ise Müsteşarlığa bildirilir.

             Yeterlik sınavına hak kazanmış uzman yardımcıları yeterlik sınavı

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Adaylık dönemi dahil, TİM ve Birliklerde uzman yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin, yurtdışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlamış olan ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz uzman yardımcıları için yeterlik sınavı, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.