3 Eylül 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27691

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/819

             Rize’de meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları ile esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 31/8/2010 tarihli ve 42081 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

31/8/2010 TARİHLİ VE 2010/819 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 26/8/2010 tarihinde Rize İli Merkez İlçeye bağlı belde ve köylerde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle zarar gören, gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan tarımsal kredi borçları ile esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi

Hasar tespit komisyonları

MADDE 2- (1) İl hasar tespit komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğü destekleme şube müdürü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşur.

(2) İlçe hasar tespit komisyonu; kaymakam veya görevlendireceği vekilinin başkanlığında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, mal müdürü, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisi ile ilgili muhtarlardan oluşur.

(3) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Komisyon başkanı, gerekli hallerde konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini komisyon toplantılarına çağırabilir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 3- (1) Heyelan ve sel afeti sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları veya seraları en az % 30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişi üreticilerin Banka ve TKK tarafından kullandırılan (Hazine kaynağına dönüşmüş krediler dâhil) ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan tarımsal kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren bir yıl süreyle ertelenir. Banka ve  TKK’nin Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları ise bu Kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci iş günü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

(2) Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme döneminde % 5 faiz yürütülür. Banka ve TKK’nin bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları; ilgisine göre Banka tarafından uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı veya cari tarımsal kredi temerrüt faiz oranı ile %5 arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

(3) Banka ve TKK; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/ taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletirler. Banka ve TKK’nin, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazinece bildirilen formatta iletmelerini müteakiben, ödemeler Hazine Müsteşarlığınca, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(4) Bu Karar kapsamında il veya ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) göre oluşturulacak icmallerin birer sureti Banka ve TKK’ye gönderilir. Erteleme işlemleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilir.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Karar bazında yapılan ödemeler ve diğer işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınır.

             (2) Söz konusu raporlarda Hazine ve/veya Banka ve/veya TKK lehine/aleyhine tespit edilen tutarlar nakden geri ödenmek yerine, faiz hesabı yapılmaksızın, raporun ilgili birime intikalini takip eden ayda gerçekleştirilecek gelir kaybı ödemelerinin eksik veya fazla olarak gerçekleştirilmesi yoluyla mahsuplaşılarak ödenir.

             (3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Yasal takip ve erteleme işlemleri

MADDE 5- (1) Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın durur ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılmaz.

(2) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(3) Ertelenen krediler vadelerinde tahsil olunur. Vadelerinde tahsil edilemeyen alacaklar Banka ve TKK mevzuatına göre muacceliyet kesbeder. Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı alacaklar hakkında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın yasal takibata Banka ve TKK mevzuatına göre devam edilir. Bu alacaklara muacceliyet tarihinden itibaren tarımsal kredi temerrüt faizi uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 6- (1) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka ve TKK mevzuatı uygulanır.

             Müracaat süresi

MADDE 7- (1) Bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla borçları Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı çiftçiler ile borçları 90 günlük bekleme süresi içerisinde bulunan çiftçiler, Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıllık süre içerisinde dolacak olan çiftçiler ise vade/taksit vadesi/hesap devresinden itibaren bir ay içerisinde, ÇKS bilgilerini güncelleyerek borçlu bulundukları Banka veya TKK’ye yazılı olarak müracaat ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesi

Hasar tespit komisyonu

MADDE 8- (1) Hasar tespit komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında ve vali tarafından uygun görülen konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur.

(2) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Komisyon başkanı, gerekli hallerde konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini komisyon toplantılarına çağırabilir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 9- (1) Heyelan ve sel afetinden işletmeleri zarar gören ve zarar gördüğü hasar tespit komisyonunca belirlenen esnaf ve sanatkarlara Banka tarafından kullandırılan (Hazine kaynağına dönüşmüş krediler dahil) ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla vadesi/taksit vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden itibaren bir yıl süreyle ertelenir. Banka’nın Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı veya kayıtlı olması gereken esnaf ve sanatkarlara ilişkin kredi borçları ise bu Kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci iş günü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

(2) Banka tarafından ertelenen esnaf ve sanatkar kredi borçları erteleme döneminde % 5 faiz yürütülerek ertelenir. Banka’nın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları; Banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı veya esnaf ve sanatkarlara uygulanan cari temerrüt faiz oranı ile %5 arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

(3) Banka; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Banka’nın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazinece bildirilen formatta iletmelerini müteakiben, ödemeler Hazine Müsteşarlığınca, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(4) Bu Karar kapsamında hasar tespit komisyonu tarafından oluşturulacak icmallerin birer sureti Banka’ya gönderilir. Erteleme işlemleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilir.

İnceleme

MADDE 10- (1) Bu Karar bazında yapılan ödemeler ve diğer işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine ve Banka  kayıtlarında esas alınır.

             (2) Söz konusu raporlarda Hazine ve/veya Banka lehine/aleyhine tespit edilen tutarlar nakden geri ödenmek yerine, faiz hesabı yapılmaksızın, raporun ilgili birime intikalini takip eden ayda gerçekleştirilecek gelir kaybı ödemelerinin eksik veya fazla olarak gerçekleştirilmesi yoluyla mahsuplaşılarak ödenir.

             (3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yerine getirir.

Yasal takip ve erteleme işlemleri

MADDE 11- (1) Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın durur ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılmaz.

(2) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(3) Ertelenen krediler vadelerinde tahsil olunur. Vadelerinde tahsil edilemeyen alacaklar Banka mevzuatına göre muacceliyet kesbeder. Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı alacaklar hakkında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın yasal takibata Banka  mevzuatına göre devam edilir. Bu alacaklara muacceliyet tarihinden itibaren Bankanın esnaf ve sanatkar kredilerine uyguladığı temerrüt faizi uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 12- (1) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka mevzuatı uygulanır.

             Müracaat süresi

MADDE 13- (1) Bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla borçları Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı esnaf ve sanatkarlar ile borçları 90 günlük bekleme süresi içerisinde bulunan esnaf ve sanatkarlar, Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıllık süre içerisinde dolacak olan esnaf ve sanatkarlar ise vade/taksit vadesinden itibaren bir ay içerisinde, borçlu bulundukları Bankaya yazılı olarak müracaat ederler.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.