29 Ağustos 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27687

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN

ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN

KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe dayanılarak,

             b) Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında REACH Tüzüğünün kısıtlamalara ilişkin 17 nci Ek’i dikkate alınarak

             hazırlanmıştır

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, mevzuatına dayalı olarak görev alanlarına giren ürünler için ilgili kuruluşlar; Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığıdır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan müştereken yürütür.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin  “1. Asbest ile ilgili hükümler” başlığı altında yer alan (A) bölümünün üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Serpantin grubu asbest lifi olarak tanımlanan;

             Krizotil asbest (beyaz asbest),     CAS No: 12001–29–5,

                                                                  CAS No: 132207–32–0,

             lifleri çıkarılamaz, üretilemez, herhangi bir ürünün üretiminde ve üretim dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

             (4) Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan krizotil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere, krizotil asbest liflerinin kullanım hükümlerine uymayan ürünler, kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “Bildirim

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Krizotil asbest içeren diyafram kullanan mevcut elektroliz tesisleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde; bulundurdukları diyaframların miktarı, kullanım süreleri, ihtiyaç miktarları, temin ettikleri firmaları ve GTİP numaralarını içeren bilgileri Çevre ve Orman Bakanlığına bildirmekle yükümlüdür.”

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik 31/12/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan müştereken yürütür.”

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2008

27092 (Mük.)