18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27676

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu :   İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu

GENELGE

2010/18

             Atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belli bir seviyede durdurmak için akdedilen “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” 21/3/1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin Sözleşmeye taraf olması amacıyla hazırlanan “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 21/10/2003 tarihli ve 25266 sayılı Resmî Gazete’de; Kyoto Protokolüne taraf olması amacıyla hazırlanan “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ise 17/2/2009 tarihli ve 27144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Bu çerçevede;

             İklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak çalışmaların daha verimli olabilmesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve görev dağılımının sağlanması ve bu konuda ülkemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi amacıyla 2001/2 sayılı Genelge ile oluşturulmuş ve 2004/13 sayılı Genelge ile yeniden düzenlenmiş bulunan “İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu”; Çevre ve Orman Bakanının başkanlığında, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığının müsteşar düzeyinde temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreterinden oluşturularak yeniden yapılandırılmıştır.

             Kurul, yılda en az bir defa toplanacak, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri ve Kurul tarafından alınan ve onaylanan kararların uygulanması ve koordinasyonu Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecektir.

             Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt kurul, komite ve çalışma grupları oluşturulabilecek, bu kurul, komite ve gruplarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de yer alabilecektir. Alt kurul, komite ve çalışma gruplarının oluşumu, temsil düzeyi, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek ve bu kapsamda yapılan çalışmaların sonuçları Kurul tarafından onaylanarak alınan kararların ilgili paydaşlarla uygulamaya konulması ve izlenmesi sağlanacaktır.

             Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde gerçekleştirilmesi ve eşgüdümün gerektiği gibi sağlanması ve uygulamaların Kurul kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları gereken destek ve yardımı sağlayacaklardır.

             18/2/2004 tarihli ve 25377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/13 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan