13 Ağustos 2010 Tarihli ve 27671 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/756   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

—  Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik

—  Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliği

—  Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çukurova Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik

—  Kadir Has Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—  Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

—  Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2010/39)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/64)

—  2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/8/2010 Tarihli ve 3809 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri