13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/3/1995 tarihli ve 22232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ): Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

             b) Merkez: Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,          

             d) Sektör: Türk sivil havacılık sektörünü,

             e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM): Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

             f) Sivil Havacılık Yüksekokulu: Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunu

             ifade eder.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – Yönetim Kurulu dokuz üyeden meydana gelir. Rektör, Müdür, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü, istekleri halinde SHGM Genel Müdürü, DHMİ Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürü ve Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi Genel Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Rektör, Yönetim Kurulunun sekizinci üyesini rektör yardımcılarından, dokuzuncu üyesini Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıllığına seçer. Yönetim Kurulunun oluşturulamadığı hallerde Üniversite Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu adına kararlar alabilir. Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde Danışma Kurulu üyelerinin tümünü veya bir kısmını Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (ı) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendi ise (i) bendi olarak değiştirilmiştir.

             “ı) Yılsonu faaliyet raporlarını hazırlayarak Müdür aracılığı ile Rektörlüğe ve Ulaştırma Bakanlığına sunulmasını sağlamak; yılsonu faaliyet raporlarının sektörü ilgilendiren kısımlarını kamuoyu ve sektörle paylaşmak,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl için atanan yirmi üyeden oluşur.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu Başkanının katılamadığı toplantılarda Başkan Vekili olarak toplantıları yönetmek; Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.”

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.