13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (AKUAM): Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma yapmak, kadının değerinin ve durumunun geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapan birimlerle işbirliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek, özel ya da resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile araştırma projelerini desteklemek ve yürütmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki ve politik konular ile çalışma hayatı, sağlık konuları, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili konularda açık ve uzaktan öğretim sistemini kullanarak yaşam boyu eğitime katkı sağlamak,

             b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma,  inceleme ve projeler yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını bilimsel yayınlarla akademik çevrelerle ve kamuoyu ile paylaşmak,

             c) Yapılan araştırmalar ve Merkezdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda, kadın sorunlarının çözümü için öneriler geliştirmek ve bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak,

             ç) Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler veya özel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda danışmanlık hizmeti sunmak, yapacağı etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             d) Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak için kentte ve ülke genelinde çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü ve yardımcısı

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin kadın sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından en az üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

             (2) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

             (3) Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye, Rektör tarafından üç yıl için Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürüne vekâlet eder.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

             c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

             ç) Merkez Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak Merkez Müdür Yardımcısını Rektöre önermek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak. 

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görevlendirmelerdeki usule göre üyelerin görev süresi uzatılabilir. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süre için bir başka öğretim elemanı görevlendirilebilir.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda kararlar almak,

             b) Yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

             Merkez danışma kurulu      

             MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca önerilen en az üç, en fazla beş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi adaylar arasından Rektör tarafından belirlenen üç kişi ile Üniversite dışından konuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından Rektör tarafından belinlenen en az üç, en fazla altı kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

             (2) Üniversitenin öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısı üçün altında olan birimleri Merkez Danışma Kurulu üyeliği için öneride bulunmaz. Ancak Rektör tarafından o birimden gerek görülürse bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

             (3) Merkez Danışma Kurulu yılda en az iki kez veya gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

             Merkez danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili önerilerde bulunmak,

             b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sunmak,

             c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.

             Merkez çalışma grupları ve görevleri

             MADDE 14 – (1) Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Merkez amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Merkez çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra ilgili raporu Merkez Müdürüne sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.