13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 3809                                                                                       Karar Tarihi: 10/8/2010

             Kurul Başkanlığının 9/8/2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 5/8/2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00-40.1-16249 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin (r) ve (v) bentleri ile Geçici 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca;

             1- Kanunun 32 nci maddesi ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri gereğince; Fortis Bank A.Ş. (Banka) konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin iç denetim faaliyetini icra edecek biriminin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bünyesinde tesis edilmesi, söz konusu mevzuatın ilgili hükümlerinin dikkate alınması ve anılan ortaklık adına ana faaliyet konusu niteliğinde yürütülmemesi kaydıyla, Bankanın mezkur ortaklığa iç denetim faaliyeti hususunda destek/danışmanlık hizmeti sunmasında bir sakınca bulunmadığına,

             2- Faktoring faaliyetinin Banka açısından oluşturacağı ilave risklerin yönetilmesini teminen iç kontrol ve risk yönetim sistemleri ile operasyon ve bilgi işlem altyapısının bu faaliyetten doğabilecek riskleri yönetebilecek şekilde geliştirilmesi ve gerekli önlemler alındıktan sonra faaliyete başlanılması kaydıyla, Bankanın faktoring işlemlerini yapması konusunda izin verilmesine

             karar verilmiştir.