13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılan lisans eğitim-öğretimi, sınavlar ve değerlendirme esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitim-öğretimi, sınav ve değerlendirmeleri, diploma ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ve 44 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 50 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

             b) Dekan: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

             c) Fakülte Kurulu: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,

             ç) Fakülte Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,

             d) GNO: Genel not ortalamasını,

             e) Hukuk Fakültesi: Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

             f) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             g) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

             ğ) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,

             h) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

             ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

             Eğitim-öğretim dili

             MADDE 5 – (1) Hukuk Fakültesinde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak Türkçe yapılan derslerde İngilizce kaynak izlenebilir, ödev ve çalışmalar İngilizce istenebilir.

             (2) Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile bazı dersler İngilizce yapılabilir.

             Eğitim-öğretim yılı

             MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı adını taşıyan, sınavlar dahil en az onaltı haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bazı dersler, anabilim dalının önerisi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yıllık olarak okutulur ve değerlendirilir.

             (2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak yaz öğretimi açılabilir.

             Kayıt işlemleri ve öğretim ücreti

             MADDE 7 – (1) Hukuk Fakültesinin eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri ile öğretim ücretlerinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

             (2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Hukuk Fakültesine kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hukuk Fakültesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe seviye tespit sınavına tabi tutulur. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, birinci yıl eğitimlerine başlar. Türkçe seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında bir yıl süre ile Türkçe eğitimine tabi tutulur.

             Eğitim-öğretime başlama

             MADDE 8 – (1) Hukuk Fakültesi öğrencileri, Senatoca onaylanan akademik takvime göre eğitim-öğretimlerine başlar.

             (2) Fakülte Kurulu; öğretim, sınav, yarıyıl tatili, yaz öğretimi ve yaz tatili dönemlerini içeren bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerisini, en geç Mayıs ayının ilk haftası içinde Senatonun onayına sunar.

             Eğitim-öğretim süresi

             MADDE 9 – (1) Hukuk Fakültesinin lisans eğitim ve öğretim süresi toplam dört ders yılıdır; bu süre içinde mezun olamayan öğrencilerin durumu 2547 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuata göre değerlendirilir.

             (2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri, öğrenim süresinden sayılır. Öğrencilerin bu süreler için öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 10 – (1) Öğrencilerin aldıkları derslerin en az % 70’ine devamı zorunlu olup, devam durumu Fakülte Yönetim Kurulu veya ilgili öğretim elemanınca uygun görülen bir yöntemle denetlenir.

             (2) Devamsız öğrencilerin durumları yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce ilan edilir. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler sınavlara alınmazlar.

             (3) Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu sürece derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Devamsızlık sürelerine, öğrencinin raporlu olduğu süre dahildir.

             (4) Öğrenciler devamsızlık nedeni ile sınavına giremedikleri dersleri tekrar aldıklarında bu derslere devam etmeleri gerekir.

             (5) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin; Fakülte Yönetim Kurulu tarafından başka türlü kararlaştırılmadıkça, alttan aldıkları fark derslerinin en az % 30’una devam etmeleri gerekir.

             (6) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre dikey geçişle kabul edilen öğrencilerin intibak sürelerinde devam zorunluluğu aranmaz.

             İzinler ve kayıt dondurma

             MADDE 11 – (1) Öğrencilere, belgelendirecekleri haklı ve geçerli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir.

             (2) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce Dekanlığa başvurması gerekir. Sağlık gerekçesi ile istenen izin ve kayıt dondurma talepleri için süre sınırlaması yoktur.

             (3) Kayıt dondurulan veya izinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Bu sürelere ilişkin öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Ders Yükü

             Zorunlu, seçmeli, isteğe bağlı seçmeli, ortak zorunlu ve ön koşullu dersler

             MADDE 12 – (1) Kredili veya kredisiz dersler; zorunlu, zorunlu seçmeli, isteğe bağlı seçmeli, ortak zorunlu ve ön koşullu olmak üzere beş gruba ayrılır. Hangi derslerin zorunlu olacağına, uygulama yapılacak derslere, bunların kredilerine ve bir yarıyılda hangi seçmeli dersin/derslerin açılacağına Fakülte Kurulu karar verir.

             (2) Her öğrenci zorunlu dersleri almakla yükümlüdür.

             (3) Öğrencinin bir yarıyılda en az bir seçmeli ders alması zorunludur. Öğrenci sayısı ve diğer koşullar da dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından her yarıyıldaki zorunlu seçmeli ders isimleri, sayısı ve bu derslere kaydolabilecek öğrenci sayısının üst sınırı belirlenir ve gerekli kredi düzenlemesi yapılır.

             (4) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezun olabilmesi için seçerek almak zorunda olmadığı, ancak bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ve danışman onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamayan ve alındığında başarılı olunması gereken derslerdir.

             (5) Hukuk Fakültesi öğrencileri 2547 sayılı Kanunda yer alan, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerinden oluşan ortak zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Yabancı dil dersleri hariç bu derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları not olarak değerlendirilip not döküm belgesine başarılı (S)/başarısız (U) olarak yazılır. Bu dersler kredisiz olup, kredi hesabında dikkate alınmaz.

             (6) Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile bir derse kaydolabilmek, alt yarıyılda/yılda yer alan bazı derslerin daha önce başarılmış olma koşuluna bağlanmışsa, o derse ön koşullu ders denir.

             Uygulamalı dersler ve lisans seminerleri

             MADDE 13 – (1) Fakülte Kurulunun gerekli görmesi halinde, her yarıyıl başında belirli alanlarda ve tümü ile uygulamaya yönelik olmak üzere, uygulamalı dersler belirlenerek, onbeş gün önceden ilan edilir.

             (2) Her öğrencinin mezun olabilmek için; birisi beşinci, diğeri de yedinci yarıyılda olmak üzere bir öğretim üyesinin danışmanlığında lisans semineri yapması gerekir. Lisans seminerleri Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Senato kararı ile uygulanmaya başlanır.

             (3) Uygulamalı dersler ve lisans seminerleri başarılı (S)/başarısız (U) olarak değerlendirilir. Bunlar, kredi hesabına ve ortalamalara katılmaz.

             Ders programları

             MADDE 14 – (1) Lisans öğrenimi süresince her yarıyılda/yılda öğrencilerin almakla yükümlü oldukları zorunlu, seçmeli, ön koşullu, uygulamalı derslerin ve diğer çalışmaların yarıyıllara/yıllara ve sınıflara göre dağılımları, kodları, haftalık ders saatleri, AKTS kredisi ve bölümleri Dekanlığın önerisi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için öngörülen değişiklikler en geç Ağustos ayının ilk haftası içinde Senatonun onayına sunulur ve her yarıyıl/yıl başında ilan edilir.

             (2) Yeterli sebeplerin bulunması halinde Fakülte Kurulu, yıllık ve yarıyıllık derslerin, yarıyıllık/yıllık hale getirilmesine veya değiştirilmesine karar verir. Bu hallerde, gerektiğinde söz konusu derslerin kodlarını, kredilerini ve saatlerini yeniden düzenleyerek Senatonun onayına sunar.

             (3) Haftalık ders programı, eğitim-öğretim yarıyıl/yıl kayıt döneminden en az bir hafta önce Dekanlıkça ilan edilir.

             Dersin kredi değeri

             MADDE 15 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık ders saatlerinin tamamından oluşur. Yıllık derslerin kredileri, yarıyıl kredileri toplamıdır.

             (2) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için, kredi değeri belirlenmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir.

             (3) Alınan derslerin AKTS'ye karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından düzenlenir.

             Öğrenci danışmanlığı

             MADDE 16 – (1) Her öğrenci için Dekanlık tarafından öğretim elemanları arasından bir danışman görevlendirilir.

             (2) Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.

             (3) Akademik takvim çerçevesinde düzenlenen kayıt yenileme, ders alarak program yapma, ders alma-bırakma işlemleri, öğrenci tarafından danışmanın denetiminde ve danışmanın onayı ile yapılır. Danışman, işlemlerin kurallara uygun olmasında öğrenciye yardımcı olur.

             (4) Kayıt yenileme, program yapma, ders alma-bırakma işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

             (5) Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Hukuk Fakültesi bünyesinde her öğrenci için öğrenci izleme dosyası tutulur.

             (6) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

             Kayıt yenileme ve program yapma

             MADDE 17 – (1) Her öğrencinin, eğitim-öğretim yılı başında öğrenim ücretini ödemesi programını yapması ve ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemesi gerekir.

             (2) Akademik takvimde belirlenen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyılda/yılda derslere giremez.

             (3) Öğrencinin, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti yoksa, kaydını kendisinin yenilemesi gerekir.

             (4) Mazereti nedeniyle süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin, mazeretinin Rektörlükçe kabul edilmesi halinde, verilen ek sürede kaydını yenilemesi gerekir. Verilen ek sürede kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Ders alma ve normal ders yükü

             MADDE 18 – (1) Öğrencinin her bir yarıyıllık/yıllık normal ders yükü, Hukuk Fakültesinde kayıtlı olduğu yıla karşılık gelen derslerin kredilerinin toplamıdır. Kayıtlı olunan yarıyıl/yıl, öğrencinin ders alabildiği en üst yarıyıldır/yıldır.

             (2) Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak durumunda olduğu ve/veya kayıtlı olduğu yıldan önceki yarıyıla/yıllara ait olan dersleri almak zorundadır.

             (3) Öğrenci, normal ders yükünün altında ders alamaz.

             (4) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılın/yılın üst yarıyılından/yılından ders alamaz. Ancak GNO kat sayısı en az 2,50 olan ve tekrara kaldığı ders bulunmayan öğrenci, Dekanlığın onayı ile üst yıldan/yarıyıldan iki ders daha alabilir.

             (5) Bir öğrencinin GNO kat sayısı en az 2,25 olup, tekrara kalmış olduğu dersler varsa, bu öğrenciye danışmanının onayı ile normal ders yükünün üzerinde en çok iki ders veya altı kredi daha verilebilir. Bu öğrencinin alabileceği üst kredi sınırlaması normal ders yükü dikkate alınarak hesaplanır. Ancak bir öğrencinin yarıyıllık/yıllık ders yükü 33 krediyi aşamaz.

             (6) Akademik takvimdeki ders alma-bırakma günlerinden sonra öğrenci yeni ders alamaz, ancak öğrenci Fakülte Kurulu kararı ile dersten çekilebilir.

             (7) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler, intibak nedeniyle alttan aldıkları ders sayısını dikkate alarak kayıtlı bulundukları yarıyılın/yılın bazı derslerini almayabilir.

             Mezuniyet durumu ders yükü

             MADDE 19 – (1) Aldığı tüm dersleri başardığında mezuniyet durumuna gelebilen son sınıf öğrencisine danışmanının onayı ile normal ders yüküne ek olarak en çok iki ders veya 6 ek kredi verilebilir; buna mezuniyet durumu ders yükü denir. Bu ders yükü 33 krediyi aşamaz.

             (2) Bu durumdaki öğrenciler için akademik ders programında çakışma halinde iki derse kadar devam zorunluluğu aranmaz.

             (3) Mezuniyet durumunun belirlenmesinde yaz öğretiminde alınacak yarıyıllık dersler dikkate alınır; ancak bu öğretimin ders yükü, 20/5/2003 tarihli ve 25113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

             Ders tekrarı ve başarısız öğrenciler

             MADDE 20 – (1) Normal olarak alınması gereken yarıyılda/yılda alınmamış olan veya alınmış, fakat başarısız olunmuş dersler, verildikleri ilk yarıyılda/yılda tekrar alınır.

             (2) Öğrenci, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu bir dersi, Fakülte Yönetim Kurulunun aksine bir kararı olmadığı takdirde almak zorundadır.

             (3) Öğrencinin devamsızlık nedeniyle almak zorunda olduğu önceki yarıyıla/yıla ait derslerin, içinde bulunduğu yarıyıldan/yıldan almak istediği ders saatleriyle çakışmaması gerekir. Önceki yarıyıldan/yıldan ders almasının zorunlu olduğu hallerde, öğrenciler bunlarla çakışan dersleri alamazlar.

             (4) Seçmeli dersleri ya da sonradan programdan çıkarılan dersleri yeniden alma durumuna düşen öğrenciler, bu ders yerine Dekanlıkça uygun görülen başka bir dersi alabilir.

             (5) Başarısız olunan derslerin tekrarında, başarısız olunan önceki yarıyılda/yılda devam koşulunun yerine getirilmesi şartıyla, bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde devam zorunlu tutulabilir.

             Yaz öğretimi

             MADDE 21 – (1) Hukuk Fakültesinin sadece yarıyıllık dersleri, Fakülte Kurulu kararıyla açılıp yaz öğretimi programına konabilir. Yaz öğretiminin yapılabilmesi için asgari öğrenci sayısı, derslerin yapılış şekli ve devam koşulları hakkında Ufuk Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Derslerden muafiyet

             MADDE 22 – (1) Hukuk Fakültesine kaydolan öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden yükümlü olmamak için eğitim-öğretim yılının veya yarıyılın başlamasından itibaren Fakülte Yönetim Kuruluna başvurabilir. Derslerin denkliği hakkında Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Denklikleri kabul edilen derslerden öğrenci muaf tutulur.

             (2) Muaf olmak için başvurulan derslerin alınmasının üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekir. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler bu süre sınırlaması kapsamı dışındadır.

             (3) Öğrencinin Fakülte Kurulu kararıyla muaf olduğu derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen EX notuna dönüştürülerek not transtriptinde (not döküm belgesinde) ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

             (4) EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not döküm belgelerinde kredisi ile birlikte gösterilir.

             (5) Muaf tutulduğu dersler nedeniyle normal ders yükünün altında veya üstünde kredi alması söz konusu olan öğrencinin durumu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeler

             Sınavlar

             MADDE 23 – (1) Öğrencilerin bilgi ve başarılarının ölçüldüğü sınavlar; ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlardan herhangi biri, öğretim üyesinin talebi ve Dekanlığın uygun görmesi halinde önceden ilan edilerek sözlü olarak yapılabilir.

             Ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaları

             MADDE 24 – (1) Ara sınavlar; eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavlardır.

             (2) Bir ders için her yarıyılda en az bir yazılı ara sınav yapılır.

             (3) Bu sınav dışında, ara sınav notunu etkileyecek, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yarıyıl/yıl sonu sınavlarından önce yapılabilir. Bu uygulamalar, ara sınav notları ile birlikte değerlendirilip ilan edilir.

             Yarıyıl/yıl sonu sınavı

             MADDE 25 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavlardır.

             (2) Yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrarlar.

             Bütünleme sınavı

             MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavı, öğrencinin yıllık derslerde yıl sonu sınavında başarısız olduğu durumda açılan sınavdır.

             (2) Bütünleme sınav notu, yıl sonu sınav notu yerine geçer.

             (3) Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrarlar.

             (4) Bütünleme sınavına girecek olan öğrencinin, o yarıyılın eğitim-öğretim ücretini yatırması gerekir.

             Mazeret sınavı

             MADDE 27 – (1) Mazeret sınavı, Fakülte Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle ara sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.

             (2) Fakülte Yönetim Kurulu sağlık sebebi dahil öğrencinin her türlü mazeretini değerlendirerek kabul veya reddedebilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, belgeleriyle birlikte, mazeretin sona ermesinden itibaren yedi gün içinde Dekanlığa yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

             (3) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmeleri için, mazeretin ilgili mevzuat hükümlerine göre belgelendirilmesi ve işlem görmesi gerekir.

             (4) Fakülte Kurulu sınava girememe nedenini haklı bulursa, öğrenciye yarıyıl ara sınavından sonra bir mazeret sınavı hakkı tanır. Mazeret sınavının mazereti olmaz.

             (5) Fakülte Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, mazeret sınavları, birinci ve üçüncü sınıflar için bir grup, ikinci ve dördüncü sınıflar için diğer bir grup oluşturularak iki gün içinde yapılır.

             (6) Yarıyıl/yıl sonu sınavı ile bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

             Tek ders sınavı

             MADDE 28 – (1) Devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu bir dersi kalan öğrenciye, mezun olabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla başarısız duruma düştüğü yarıyıl/yıl sınavlarını izleyen bir ay içinde tek ders sınavı açılır. Tek ders sınav notu başarı notudur.

             (2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yarıyılı izleyen yarıyılda tekrar sınava alınabilir.

             (3) Tek ders sınavına girecek olan öğrencinin, o yarıyılın/yılın eğitim-öğretim ücretini yatırması gerekir.

             Sınavların düzenlenmesi ve uygulanması

             MADDE 29 – (1) Sınav günleri akademik takvime uygun olarak Dekanlıkça ilan edilir.

             (2) Sınavlar resmi tatil günleri dışında, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

             (3) Sınav günleri ilan edildikten sonra en geç sınavlardan bir hafta önce Dekanlıkça değiştirilebilir.

             (4) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, yer ve saatte girmek; kimlik belgelerini yanında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınava alınmaz ve/veya sınavları geçersiz sayılır.

             (5) Öğrencinin girmeyi hak etmediği veya usulüne uymadan girdiği sınav sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır.

             (6) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

             (7) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınavdan FF notu almış sayılır.

             (8) Bir dersin ara sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciye, yeni bir ara sınav hakkı verilmez ve sınavdan sıfır (0) notu almış sayılır.

             (9) Tekrarlanan sınavda, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

             (10) Dekanlığa teslim edilen sınav notları kesinlik kazanır.

             (11) Sınavlara ilişkin tüm evrak, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Rektörlükçe saklanır.

             Sınav notlarında maddi hata

             MADDE 30 – (1) İlan edilen sınav notlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen yedi gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yapılması gerekir. Başvuru, Dekanlık tarafından karara bağlanır ve yazılı olarak ilan edilir.

             Ders başarı notu

             MADDE 31 – (1) Bir dersin başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, ara sınav notu ile yarıyıl/yıl sonu sınav notu veya bütünleme notu esas alınarak hesap edilen nottur.

             (2) Ders başarı notu; ara sınavdan ve varsa ödev, seminer ve benzeri çalışmalardan alınan ortalama notun % 40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavından veya bütünleme sınavından alınan notun % 60’ının toplamından oluşur.

             (3) Sınavlar 100 puan üzerinden rakam olarak değerlendirilir. Öğrencilerin yarıyıllık/yıllık derslerin sınavlarından başarılı sayılabilmeleri için, yarıyıl/yıl sonu ve/veya bütünleme sınavından en az 60 puan almaları ve başarı notunun da en az 60 puan olması gerekir.

             (4) 60 puanın altındaki puanlar, başarısız/geçmez olarak değerlendirilir.

             (5) GNO katsayı karşılığı en az 3,50 olan öğrenci onur öğrencisi olur. Onur öğrencileri yıl sonunda ilan edilir ve bu durum trankriptlere işlenir.

             (6) Alınan notlar harf notuna çevrilerek not döküm belgelerine işlenir. Notların puan, harf ve katsayı notu değerleri aşağıdaki başarı not çizelgesinde gösterilmiştir:

             Rakamla            Başarı Notu Katsayısı           Başarı Notu (Harfle)

             90-100               4,00                                       AA

             80-89                 3,50                                       BA

             70-79                 3,00                                       BB

             65-69                 2,50                                       CB

             60-64                 2,00                                       CC

             00-59                 0,00                                       FF

             (7) Diğer notlardan;

             a) S: Başarılı, kredisiz ders için not,

             b) U: Başarısız, kredisiz ders için not,

             c) EX: Muaf, daha önce başka kurumlarda alınmış dersler için Fakülte Yönetim Kurulunun muafiyet kararı ile verilen not, ortalamaya katılmaz,

             ç) W: Fakülte Kurulu kararı ile dersten çekilmiş,

             d) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

             e) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız

             olarak tanımlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma ve İlişik Kesme

             Mezuniyet ve diploma

             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Hukuk Fakültesinin sekiz yarıyıl/dört yıllık programını başarı ile tamamlayan öğrencilere hukuk lisans diploması verilir. Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, lisans programında yer alan tüm zorunlu, zorunlu seçmeli, ortak zorunlu dersler ile uygulamalı dersleri ve lisans seminerlerini başarı ile tamamlamış olması gerekir.

             (2) Öğrencinin mezuniyet derecesi, lisans öğrenimi GNO’su dikkate alınarak belirlenir. Lisans öğrenimi GNO; öğrencinin öğrenim süresince her dersten almış olduğu başarı notunun dersin kredi değeri ile çarpımları sonucu elde edilen ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

             (3) AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

             İlişik kesme ve kayıt silme

             MADDE 33 – (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin ilişiği kesilir:

             a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Hukuk Fakültesinden çıkarılma cezası almış olması,

             b) Öğrencinin mazeretsiz olarak süresi içerisinde kaydını yenilememiş olması, mazeretli ise Rektörlükçe verilen ek sürede kaydını yenilememiş olması,

             c) Öğrenim ücretlerinin yatırılmaması nedeniyle kaydının silinmesine karar verilmiş olması,

             ç) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi.

             (2) Kaydını sildiren öğrenci Üniversiteye yeniden kayıt yaptıramaz. Bu öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez,

             (3) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan ve mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alarak ilişiklerini kesebilmeleri için varsa kalan öğrenim ücretlerini ödemeleri ve Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yaptırmaları gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 35 – (1) 8/10/2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Hukuk Fakültesine kayıtlı olan öğrencilere istekleri halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.