13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

YÖNETMELİK

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 115 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başkan: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

             b) Başkan Vekili: Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

             c) Bölüm Başkanı: Üniversitenin akademik bölümlerinin başkanlarını,

             ç) Dekan: Üniversite bünyesindeki fakülte dekanlarını,

             d) Genel Sekreter: Üniversite Genel Sekreterini,

             e) Kurucu Vakıf/Vakıf: Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin kurucusu olan Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfını,

             f) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile yabancı diller hazırlık okulu, dil eğitim merkezi, sürekli eğitim merkezi müdürlerini,

             g) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,

             ğ) Rektör: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörünü,

             h) Senato: Üniversite Senatosunu,

             ı) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,

             i) Üniversite Yönetim Kurulu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet ve Mütevelli Heyet Başkanı

             Mütevelli heyetin oluşumu

             MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

             (2) Mütevelli Heyet; Vakıf yönetim organı tarafından Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer.

             (3) Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi dört yıldır. Bir üyenin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yerini alacak yeni üyeler, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyetteki bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde, yeni üye seçimi için bu durum Kurucu Vakıf Başkanlığına bildirilir.

             (4) Rektör; Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantıya katılamaz ve Mütevelli Heyet Başkanlığına ve Başkan Vekilliğine seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

             (5) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

             (6) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri, kadrosunun bulunduğu üniversiteden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.

             (7) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar, bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet başkan ve üyelerine bunun dışında başka bir ödeme yapılmaz.

             (8) Mütevelli Heyet, yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Başkana devredebilir.

             Mütevelli heyet toplantıları

             MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet yılda en az iki defa toplanır. Mütevelli Heyet Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılır, Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

             (2) Mütevelli Heyet salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kabul yönünde karar almak için en çok dört tur oylama yapılabilir. Oyların kabul veya ret olarak kullanılması gerekir. Çekimser oy kullanılmaz. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu kabul sayılır. Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Eşitlik halinde Başkanın veya yetkilendirilmiş Başkan Vekilinin oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (3) Mütevelli Heyet, gerekli gördüğü hallerde, rektör yardımcılarını, dekanları, enstitü, yüksekokul ve birim müdürleri ile yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri, açıklamalarda bulunmak üzere, toplantılara çağırabilir. Üye olmadıkları halde bu şekilde toplantıya katılanlar oylamaya katılmaz.

             Mütevelli heyetin görevleri

             MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:

             a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

             b) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânları belirlemek,

             c) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü almak suretiyle Rektörü atamak ve aynı usulle görevden almak,

             ç) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak, yürürlüğe girmesini sağlamak,

             d) Üniversitede fakülte, bölüm, anabilim ve ana sanat dalları, konservatuvar, teknopark, yüksekokul, enstitü veya meslek yüksekokulları, hazırlık okulları, dil eğitim merkezi, uygulama ve araştırma merkezleri, sürekli eğitim merkezi ve benzeri akademik birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi yönünde Senato tarafından alınacak olan kararları değerlendirip sonuca bağlamak, uygun görürse Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

             e) Rektörün önerisi üzerine Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak, öğretim elemanlarına ve diğer çalışanlara ödenecek ücretleri belirlemek,

             f) Üniversitenin bütçesini kabul etmek, hazırlanmasını denetlemek, uygulamaları izlemek; imza ve temsil yetkilerini belirlemek; harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek; bütçe yılı içinde, gerektiğinde aktarma yapılması, olağanüstü ödenek verilmesi konularında karar vermek,

             g) Senatonun teklif edeceği burslu ve ücretli öğrenci kontenjanlarını Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlamak; öğrencilerden alınacak ücretleri, ücretlerin alınma zamanlarını, burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını tespit etmek,

             ğ) Üniversitede eğitim-öğretim kalite ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda gerekli önlemleri almak,

             h) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek,

             ı) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul veya reddine karar vermek, bunlara ilişkin işlemleri yapmak,

             i) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına veya kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar vermek; yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak,

             j) Akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; akademik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının atanmasında, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan koşullara ek olarak, Üniversitenin akademik yönden gerekli gördüğü diğer şartları, idari personelin seçim ve atanmasında hizmetin niteliği yönünden gerekli gördüğü diğer koşulları, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak belirlemek,

             k) Senatonun görüşünü alarak yurt içinde ve dışındaki üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliği ilkelerini tespit etmek, bunların uygulamalarını denetlemek ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak işbirliğine ilişkin anlaşma ve protokolleri onaylamak; Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak denetimlere ait raporları değerlendirip alınması gerekli önlemlere ilişkin kararlar almak,

             l) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvan verilmesine ilişkin Senato kararlarını onaylamak,

             m) Ulusal ve uluslararası başarıları olan, üretken, Üniversitenin tanıtımına ve akademik gelişmesine katkı sağlayan çalışmaları olan öğretim elemanlarına belirli limitlerde her yıl performans ödemeleri yapılması konusunda karar almak,

             n) İhtiyaç duyulan alanlarda bilgi ve deneyimleri ile bilinen ve katkı yapabilecek kişilerden danışma kurulları oluşturmak,

             o) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Başkan

             MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi arasından dört yıl için bir Başkan, Başkan da gerek gördüğü takdirde en çok iki başkan vekili seçer. Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisidir ve Mütevelli Heyetini temsil eder. Başkan vekillerinin görev süresi Başkanın görev süresiyle sınırlıdır. Süreleri biten Başkan ve başkan vekilleri yeniden seçilebilir.

             (2) Başkanın görev başında olmadığı sürelerde başkan vekillerinden biri, onlar da yoksa Mütevelli Heyet üyelerinden biri kendisine vekalet eder.

             (3) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından veya dışarıdan kendi fiili görev süresi ile sınırlı olarak hukuki, akademik veya teknik danışmanlar atayabilir.

             Başkanın görevleri

             MADDE 9 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;

             a) Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak ve toplantıların başkanlığını yapmak, gerektiğinde üyelere görevler vermek,

             b) Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirmek,

             c) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin Organları, Yöneticiler ve Görevleri

             Rektör

             MADDE 10 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisi olup, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyeti tarafından dört yıllık süre için atanır. Görev süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir.

             (2) Rektörün yaş haddi 67’dir. Ancak, 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar görevlerini sürdürebilir.

             (3) Rektör, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından, biri akademik işlerde görevli olmak üzere en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak atar. Rektörün görev süresi sona erdiğinde, yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör yardımcıları, süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.

             (4) Rektör, görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini, onlarda yok ise fakülte dekanlarından birisini yerine vekil olarak bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığı takdirde Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Rektörlüğün herhangi bir sebeple boşalması halinde, Mütevelli Heyet, rektör yardımcılarından birini vekil olarak atar. Rektöre vekâlet etme süresi en fazla altı ay olup, bu süre sonunda yeni bir Rektör atanır.

             Rektörün görevleri

             MADDE 11 – (1) Rektörün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

             a) Mütevelli Heyetin idari ve mali konularda alacağı kararları uygulamak,

             b) Mütevelli Heyet ile akademik ve idari personel arasında Üniversite yönetimine ilişkin konularda koordinasyonu sağlamak,

             c) Üniversite kurullarına başkanlık etmek,

             ç) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak,

             d) Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

             e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,

             f) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını Üniversiteye bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak,

             g) Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

             ğ) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

             h) Üniversite birimleri ve her düzeydeki personelin üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

             ı) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

             (2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel, araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde; bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

             Senato

             MADDE 12 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırır.

             Senatonun görevleri

             MADDE 13 – (1) Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:

             a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

             b) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya görüş bildirmek, Mütevelli Heyetin onayına sunup yürürlüğe girmelerini sağlamak,

             c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

             ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

             d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

             e) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

             f) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

             Üniversite yönetim kurulu

             MADDE 14 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlardan ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

             (2) Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

             (3) Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

             Üniversite yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 15 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar:

             a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

             b) Faaliyet, plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

             c) Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

             ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

             d) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Dekan

             MADDE 16 – (1) Rektör, Üniversitenin içinden veya dışından bir profesörü Mütevelli Heyete dekan olarak önerir; atama Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir. Dekan aynı yöntemle görevden alınabilir. Dekanın görev süresi üç yıldır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

             (2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları en çok üç yıl için atanır. Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

             Dekanın görevleri

             MADDE 17 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:

             a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

             b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

             c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

             d) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

             Fakülte kurulu

             MADDE 18 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

             (2) Fakülte kurulu, normal olarak her yarıyılın başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğünde fakülte kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

             Fakülte kurulunun görevleri

             MADDE 19 – (1) Fakülte kurulu akademik bir organ olup, görevleri şunlardır:

             a) Fakültenin eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

             b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

             c) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Fakülte yönetim kurulu

             MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

             (2) Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır.

             Fakülte yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 21 – (1) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır:

             a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

             b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla ilgili takvimin uygulanmasını sağlamak,

             c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak; dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak,

             ç) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

             d) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Enstitü müdürü ve görevleri

             MADDE 22 – (1) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Enstitü müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

             (2) Rektör, müdürün önerisiyle enstitüde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla olmaz. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

             (3) Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

             Enstitü kurulu ve görevleri

             MADDE 23 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

             (2) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna verilen görevleri yapar.

             Enstitü yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 24 – (1) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

             (2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

             Yüksekokul müdürü ve görevleri

             MADDE 25 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

             (2) Müdürün yüksekokulda görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından önereceği en çok iki yardımcısı üç yıl için Rektör tarafından atanır.

             (3) Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

             (4) Müdür, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle dekana verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

             Yüksekokul kurulu ve görevleri

             MADDE 26 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve yüksekokulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.

             (2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

             Yüksekokul yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 27 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

             (2) Yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

             Uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ve görevleri

             MADDE 28 – (1) Üniversitece açılacak olan uygulama ve araştırma merkezi müdürleri, Rektörün önereceği adaylar arasından Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Merkez müdürleri, ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirir.

             Bölüm başkanı ve görevleri

             MADDE 29 – (1) Bölüm başkanı; ilgili bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanın, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda öğretim üyelerinden birini vekil bırakır. Başkanın altı aydan fazla görev başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir başkan atanır.

             (2) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

             Anabilim ve anasanat dalı başkanı ve görevleri

             MADDE 30 – (1) Anabilim ve anasanat dalı başkanı; ilgili anabilim ve anasanat dalının tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekan, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdür tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Anabilim ve anasanat dalı başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda öğretim üyelerinden birini vekil bırakır. Başkanın altı aydan fazla görev başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir başkan atanır.

             (2) Anabilim ve anasanat dalı başkanı, anabilim ve anasanat dalının her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve anabilim ve anasanat dalına ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

             Öğretim elemanları ve görevleri

             MADDE 31 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanları ve öğretim yardımcılarıdır.

             (2) Öğretim elemanlarının nitelikleri, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, Üniversitede görev alamazlar. Üniversite öğretim elemanlarının seçiminde; Devlet tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerine ek olarak, akademik ve bilimsel yönden Mütevelli Heyetçe kabul edilecek diğer şartlar da aranır.

             (3) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları anabilim ve anasanat dalı başkanı, bölüm başkanı, enstitü ve yüksekokul müdürleri, dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

             (4) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle verilen görevleri yaparlar.

             Öğretim üyeleri ve görevleri

             MADDE 32 – (1) Öğretim üyeleri; Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

             (2) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

             a) Üniversitede, 2547 sayılı Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

             b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

             c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

             ç) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

             d) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             (3) Öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belirlenen adaylar arasından ilgili birimin görüşü alınarak Rektörce önerilir ve Mütevelli Heyet tarafından en çok üç yıl için atanırlar. Sözleşme süresinin bitiminden en az üç ay önce ilgililere aksi bildirilmediği takdirde, atanma süreleri her defasında birer yıl uzatılmış sayılır.

             Öğretim görevlileri ve görevleri

             MADDE 33 – (1) Öğretim görevlileri; Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış, sözleşme veya ders saat ücreti ile görevlendirilmiş kişilerdir.

             (2) Öğretim görevlileri; ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakültelerde dekanların, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün göstereceği adaylar arasından Rektörce önerilir ve Mütevelli Heyet tarafından en çok iki yıl için atanırlar. İki yıllık süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Öğretim görevlileri aynı usulle yeniden atanabilir.

             Okutmanlar

             MADDE 34 – (1) Okutmanlar, eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır. Okutmanlar, ilgili fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün göstereceği adaylar arasından Rektörce önerilir ve Mütevelli Heyet tarafından en çok iki yıl için atanırlar.

             Öğretim yardımcıları

             MADDE 35 – (1) Öğretim yardımcıları; Üniversitede belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır. Bunlardan;

             a) Araştırma görevlileri; Üniversitede yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Araştırma görevlileri; görev yapacakları bölüm başkanının görüşü de alınarak; ilgili dekanın, enstitü ya da yüksekokul müdürünün gösterdiği adaylar arasından Rektörce önerilir ve Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanırlar. Bu süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilir.

             b) Uzmanlar; öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte, laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

             c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

             ç) Eğitim-öğretim planlamacıları, eğitim-öğretimin planlamasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.

             (2) Uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacıları; ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakülte ve bağlı birimlerinde dekanın, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün, Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanının önerisi üzerine Rektörce önerilir, Mütevelli Heyet tarafından en çok iki yıl için atanırlar. Bu süre sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilir.

             Yabancı uyruklu öğretim elemanları

             MADDE 36 – (1) Üniversitede görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınarak, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanırlar. Bu atama veya görevlendirmelerde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak gereken işlemler tamamlanır. Yabancı uyruklu öğretim elemanları, görevleri bakımından 2547 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte tam zamanlı öğretim elemanları için öngörülen hükümlere tabidirler.

             Öğretim elemanı yetiştirme

             MADDE 37 – (1) Üniversitenin gelecek yıllardaki ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından hazırlanacak esaslara göre yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirilir.

             Genel sekreter ve idari organlar

             MADDE 38 – (1) Üniversite idari teşkilatı; Genel Sekreterlik ve bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen Genel Sekreterliğe bağlı olarak kurulan birimlerinden oluşur.

             (2) Genel Sekreterliğin başında bir Genel Sekreter, Genel Sekreterin de bir yardımcısı bulunur. Genel Sekreter ve yardımcısı, Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyet tarafından atanırlar. Aynı usulle görevden alınırlar.

             (3) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversite organlarının kararları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini Rektöre bağlı olarak yürütmekle görevlidir. Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre ve Başkana karşı sorumludur.

             (4) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

             a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

             b) Mütevelli Heyet, Senato ile Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarında oy kullanmadan raportörlük yapmak; bu konularda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

             c) Raportör olarak katıldığı kurullarda alınan kararların yazılması, ilgili birim ve kişilere iletilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak,

             ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

             d) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

             e) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

             f) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

             (5) Genel Sekreterliğe bağlı birimler şunlardır:

             a) Yapı ve teknik işler,

             b) Personel,

             c) İdari ve mali işler,

             ç) Öğrenci işleri,

             d) Sağlık, kültür ve spor,

             e) Kütüphane ve dokümantasyon,

             f) Bilgi işlem,

             g) Basın ve halkla ilişkiler,

             ğ) Hukuk müşavirliği.

             (6) Bu birimler, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen görevleri yaparlar.

             (7) Üniversitede görevli idari personel Genel Sekreterin teklifi ve Rektörün onayı ile Mütevelli Heyet tarafından atanır.

             (8) Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda idari işleri; fakülte, enstitü veya yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik yürütür.

             (9) Bölüm idari teşkilatı, bir bölüm sekreterinin yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Üniversitenin gelir kaynakları

             MADDE 39 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır;

             a) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar,

             b) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetler ile eğitim programlarından sağlanan gelirler,

             c) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri,

             ç) Yayın ve satış gelirleri,

             d) Halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler; Üniversitece yapılacak yatırımlarla, kurulacak işletmelerden ve kurulmuş işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler,

             e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

             f) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,

             g) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 40 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektöre, dekanlara veya diğer idareci ve yöneticilere devredebilir.

             Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

             MADDE 41 – (1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır.

             (2) Gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

             (3) Değerlendirme yapılırken projenin Üniversitenin eğitim ve araştırmalarına katkısı, sağlayacağı gelir ve diğer hususlar göz önüne alınır.

             (4) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar Üniversitede sürdürülmüş sayılır.

             (5) Bu madde kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir.

             (6) Üniversitede görevli tam zamanlı personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlanacaklarına ilişkin esaslar, Rektörlükçe belirlenen ilkeler doğrultusunda Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanır.

             Eğitim-öğretim dili

             MADDE 42 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile, Üniversitenin bazı birim ve yükseköğretim programları ile lisansüstü programlarda İngilizce dilinde eğitim-öğretim yapılabilir.

             İzinler

             MADDE 43 – (1) Öğretim elemanlarına bölüm kurulu ve ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi ve Rektörün oluru ile Mütevelli Heyetçe uzun süreli ücretli veya ücretsiz izin verilebilir. Öğretim elemanlarının alacakları diğer izinler ve idari personel izinleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilir.

             Disiplin

             MADDE 44 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             (2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Fahri unvanlar

             MADDE 45 – (1) Üniversite, akademik unvan şartı aranmadan kendi alanlarında ulusal ve uluslararası başarıya sahip ve Üniversiteye olağanüstü hizmeti geçmiş kişilere, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile fahri doktora veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet, Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.